Az outdoormagazin.hu domain az eddigi kezelőnél marad

Az outdoormagazin.hu domain az eddigi kezelőnél marad

Az outdoormagazin.hu domain ügyében kezdeményezett beadvány kapcsán foglalt állást az Dr. Soós Andrea Klára regisztrációs döntnök.

Az Outdoor Sport Magazin Kiadó Kft (1154 Budapest Bezerédi P. u. 43) Kérelmező által a Sportpiac Kft. (1051 Budapest, Október 6. u. 16) Kérelmezett ellen, az outdoormagazin.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést
A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet elutasítja.

Indokolás

Az outdoormagazin.hu domain nevet a Kérelmezett 2006. június 6-án regisztráltatta. A Kérelmező 2007. június 25-én arra hivatkozással kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását, hogy a Kérelmezett alaptalanul és rosszhiszeműen használja a domain nevet.

Kérelmében előadta, hogy az „Outdoor[sport] Magazin” kiadója, amely egy országosan terjesztett nyomtatott sajtótermék. Az „Outdoor[sport] Magazin”-nak webes változata is van (www.outdoorsport.hu, www.odsmag.hu). A magazin kizárólag a szabadidősportok egyik speciális szegmensével, az ún. „outdoor aktivitásokkal” foglalkozik. Felhívta a döntnök figyelmét, hogy azért választotta termékének az „outdoor sport” elnevezést, mert létezik egy német nyelvterületen kiadott, azonos nevű magazin (Outdoor Magazin) „amelynek egész Európára védett neve van”. Előadta, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztériumban bejegyeztette be mind az Outdoor magazint ü.i.szám: 2.9/927-1/2006, mind az OutdoorSport magazint ü.i.sz: 2.9.1/775/2004., ugyanakkor az „outdoormagazin kifejezést az esetleges nemzetközi szerzői jogi viták elkerülése érdekében nem használja”. Előadta továbbá, hogy Kérelmezett, a Sportpiac Magazin kiadója a versenytársa. Kérelmező szerint a két lap tartalma egymást fedi, és Kérelmezett olyan külsővel jelenteti meg lapját, amellyel hasonlít a Kérelmező lapjára, és rendszeresen folytat olyan tevékenységet, amellyel a piaci működésben akadályozza. Kérelmező állítása szerint a domain név használata e zavaró tevékenység egyik eszköze. Kérelmező szerint az ő lapját az ügyfelek (hirdetők, médiapartnerek) és az olvasóink egyszerűen, kvázi rövidített nevén, „Outdoor magazinként” említik. Erre vonatkozóan azonban nem csatolt fogyasztói felmérést. Ugyanakkor jelezte, hogy arról, hogy a www.outdoormagazin.hu domain név a Kérelmezett honlapjára mutat egy potenciális hirdetési partnertől szerezett tudomást.

Kérelmező az eljárási díjat befizette, az alávetési nyilatkozatot aláírta és nyilatkozott arról, hogy nem kéri a három tagú tanács eljárását.

A Kérelmezett érdemi védekezésében nyilatkozik arról, hogy jogos érdeke fűződik a domain név használatához, és minden ponton elutasítja a kérelmet. Előadta, hogy lapja, a Sportpiac, a Kérelmező lapja előtt jelent meg néhány hónappal, és nem volt tudomása arról, hogy az „outdoormagazin” kifejezés bármilyen oltalmat élvezne. Kérelmezett állítása szerint saját nyomtatott lapja „extrém- és outdoor magazin”, amire vonatkozóan fejléceket, grafikákat is csatolt. Kérelmezett kiemeli, hogy előfordul, hogy egy internetes magazin mögött nincs nyomtatott termék, bár nem vitatja, hogy vannak nyomtatott lapoknak is internetes változatai. Részletesen visszautasítja továbbá, hogy a két lap külső megjelenése között hasonlóság lenne. Kérelmezett kiemelte, hogy az „outdoor” kifejezés az „extrémsporthoz” hasonló közszó. Hivatkozott továbbá arra, hogy valóban volt egy időszak, amikor az „outdoormagazin” domain név a nyomtatott lap internetes változatára mutatott, ugyanakkor csekély számú látogató használta. Összefoglalóan kiemelte, hogy az „outdoormagazin.hu” domain nem téveszthető össze a Kérelmező által használt „outdoorsport.hu” domain névvel. Felhívta továbbá a Döntnök figyelmét, hogy Kérelmező, a lapja nevében szereplő „outdoor” kifejezést a domain név regisztrálását követően kezdte grafikailag is hangsúlyozni.

Kérelmezett nyilatkozik arról, hogy „a domain név regisztrációja után kialakult helyzet eredményeként” az outdoormagazin.hu-t nem kívánja szabadidősport tartalommal feltölteni, azonban a domain névről továbbra sem kíván lemondani, mivel az „outdoor” kifejezés nemcsak a szabadidősportokra utal. Példaként említi, hogy a domain nevet akár az outdoor reklámpiac magazinjaként is működtethetné.

A Kérelmező válasszal reagált az érdemi védekezésre, és továbbra is fenntartotta, hogy a Kérelmezettnek semmilyen jogalapja nincs a domain név használatára. Továbbra is fenntartja, hogy a domain név használatával Kérelmezett rosszhiszeműen járt el, és a domain név használata csak kiegészítése volt a plagizálásnak. Álláspontja szerint „erősebb” a domain névhez fűződő érdeke egy olyan lapnak, amelynek kizárólag az outdoor aktivitás a témája, mint egy olyannak, amely csak részben foglalkozik egy témával, de egyébként a sportkultúra egésze a profiljába tartozik. Kérelmező szerint továbbá, a domain név megtévesztésre alkalmas hasonlóságot mutat az outdorsport.hu domain névvel. Visszautasítja továbbá Kérelmezett arra vonatkozó védekezését, hogy a domain név és az Outdoor Sport Magazin az által vált összetéveszthetővé, hogy az igénylést követően változtatta meg a magazin fejlécét. Ezzel kapcsolatban előadta, hogy a domain név csak 2007. májusában lett aktiválva. Zárásként kiemelte, hogy „az infomediátori eljárási szabályzat szerint, az eljárás kezdeményezés, magával vonja a vitatott domain név használatának hivatalból kérelmezett felfüggesztését.”

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

A Regisztrációs Döntnök előzetesen arról tájékoztatja Kérelmezőt, hogy az Eljárási Szabályzatnak nincs olyan rendelkezése, mely szerint az eljárás alatt „a domain név automatikusan felfüggesztésre kerül”. Az eljárás alatt a domain név használata nem kerül korlátozásra, csak annak átruházhatósága. Eljárási Szabályzat 21. pontja szerint ugyanis „a kérelem és az eljárási díj beérkezését követően a Regisztrációs Döntnök haladéktalanul értesíti a Nyilvántartót a Kérelmező személyéről és az érintett domain névről, és kéri, hogy függessze fel az érintett domain név törlésének és átruházásának lehetőségét a vitarendezési eljárás, illetve az esetleges azt követő bírósági eljárás befejeződéséig”.

A Regisztrációs Döntnöknek továbbá nincs hatásköre állást foglalni abban, hogy külső megjelenésében hasonlít-e a két sajtótermék, illetőleg bármelyik fél követ-e el olyan magatartást, amellyel a másik fél piaci magatartását vagy megjelenését akadályozza. Ennek megállapítására ugyanis a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („Tpvt.”) 86.§ (1) bekezdése alapján a megyei (fővárosi) bíróságoknak van kizárólagos hatásköre.

A Regisztrációs Döntnök kizárólag abban foglal állást, hogy vissza kell-e vonni a domain nevet a Kérelmezettől, illetőleg annak átruházását el kell-e rendelni a Kérelmezőre.

Az Eljárási Szabályzat 21. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A jelen esetben a 21. a) fordulatának alkalmazása nem merült fel, mert a Kérelmezett igazolta, hogy a domain név igénylésekor az az érdeke fűződött a domain névhez, hogy webes felületet biztosítson az outdoor tevékenységekkel (is) foglalkozó írásainak. A Döntnök megítélése szerint ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy van-e sportkultúrával foglalkozó offline terméke a Kérelmezettnek, mert bárkinek joga van ahhoz, hogy akár rokon, akár egymástól teljesen eltérő témájú, írott és elektronikus sajtótermékeket adjon ki, akár ahhoz is, hogy különböző sportágak szerinti tematikába rendezze a saját nyomtatott sajtótermékét, és ezek mindegyikéhez önálló domain nevet regisztráltasson.

Az Eljárási Szabályzat 32. a) illetve c) pontja kifejezetten kiemelik, hogy az adott domain név használatához fűződő jogos érdek, akkor bizonyított, ha „Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta”; illetve és „[a Kérelmezettt] nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult”.

Ezt követően azt kellett a Regisztrációs Döntnöknek vizsgálnia, hogy rosszhiszemű-e a domain név Kérelmezett általi használata. A rosszhiszeműség fogalmát az Eljárási Szabályzat meghatározza.

Az Eljárási Szabályzat 33. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

Az a) és az e) pont alkalmazása a jelen esetben kizárható.

A b) c) és pontok alkalmazásának az a kulcsa, hogy a domain név igénylésekori állapotot kell vizsgálni. Erre vonatkozóan épp a Kérelmező szolgáltatott információt, amikor csatolta, hogy időben és egymáshoz viszonyítva hogyan változott a két lap külső megjelenése. E tekintetben megállapítható, hogy a domain név igénylésekor (2006. június) a Kérelmező sajtótermékén az „OUTDOOR SPORT” felirat szerepelt kiemelten. Ahogyan arra a Kérelmezett is hivatkozott, az „outdoor” felirat kiemelésére és önállósulására a lapon csak ezt követően került sor, párhuzamosan azzal, hogy a „sport” felirat zárójelbe került. E tekintetben nincs jelentősége annak a Kérelmező által hivatkozott ténynek, hogy mikor töltötte fel tartalommal a Kérelmezett a domain nevet, mert kizárólag azt kellett vizsgálni, hogy a domain név választásakor elválaszthatatlanul összekapcsolódott-e a Kérelmező terméke az „outdoor” szóval.

Az e) pont alkalmazhatósága tekintetében a Döntnök azt vizsgálta, hogy összetéveszthető-e az „outdormagazin” és az „outdoorsport” kifejezések egymással. Tekintve, hogy az „outdoor” egy gyűjtőnév, amely olyan sportágakat, tevékenységeket foglal magába, amelyekkel a Kérelmező és a Kérelmezett egyaránt foglalkozik, az összetévesztés és megtévesztés lehetősége nem merül fel. A Döntök e tekintetben kiemeli, hogy a Kérelmező által analógiaként hozott példák (autó-motor, Szép Házak) is épp azt igazolják, hogy egy köznévből vagy gyűjtőnévből akkor válik kereskedelmi név, ha a fogyasztók tudatában a kifejezés vagy szókapcsolat összekapcsolódik a termékkel illetve a szolgáltatással. Erre vonatkozóan azonban a Kérelmező semmilyen bizonyítékot (fogyasztói kutatást például) nem csatolt.

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmet elutasítja. Felhívja azonban a Kérelmezett figyelmét, hogy a domain név használatához fűződő „jogos érdek” nem lenne megállapítható, amennyiben a Kérelmezett az „outdoor” kifejezés többféle jelentésével játszva, nem az outdoor aktivitásokkal kapcsolatos tartalmat helyezett volna el a domain névhez tartozó felületen. Abban a — Kérelmezett által vázolt — esetben ugyanis, amennyiben az „outdoor hirdetések értékesítésével” kapcsolatos tartalom lenne elérhető az outdoormagazin.hu domain névről, felmerülhetne a rosszhiszemű használat alkalmazásának lehetősége, különös tekintettel arra, hogy a Kérelmezett versenytársa kifejezetten az outdoor tevékenységek népszerűsítésével foglalkozik.

Forrás: infomediator.hu

menu
menu