Az ironman Nagyatádon marad

Az ironman Nagyatádon marad

Az ironman.hu domainért indult eljárás, de a legrégebbi hosszútávú verseny rendezője megtarthatta a domaint.

A World Triathlon Corporation Kérelmező (Tarpon Springs, Florida 43309 U.S. Highway 19 North) által Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sportegyesület (7500 Nagyatád, Komáromi u. 1.) Kérelmezett ellen az ironman.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban egyszemélyes Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi 
DÖNTÉST
A Regisztrációs Döntnök eljáró tanácsa a Kérelmező által az ironman.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmét alaptalannak találta, ezért elutasítja. 
Indokolás:
I. A Kérelmező előterjesztése
Az ironman.hu domain név ügyében a Kérelmező megfelelően felhatalmazott jogi képviselője elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől való visszavonását és a Kérelmezőre való átruházását kérte. 
A Kérelmezett részére az ironman.hu domain név 2002. március 5. napján került delegálásra. 
A Kérelmező a domain név használatához fűződő jogát védjegyoltalomra alapította. Előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet azért használja jogtalanul, mert Kérelmezőnek kizárólagos joga áll fenn az „IRONMAN TRIATHLON” érvényes nemzeti (elsőbbségi időpontja: 1987) illetve „IRONMAN” közösségi (elsőbbségi időpontja: 2007) szóvédjegyekre, illetve az „IRONMAN” megnevezésű közösségi ábrás védjegyekre (elsőbbségi időpontjaik: 1996, 2012). A Kérelmező javára „ironman” szóelemet is tartalmazó kifejezés tehát oltalom alatt állt a Kérelmezett 2002-es domain regisztrációja időpontjában. 
A Kérelmező jogi képviselője a hivatkozott szóvédjegy vonatkozó WIPO adatlapját illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának nyilvántartásának adatlapját is becsatolta. A Kérelmezett ezen felül számos egyéb iratot, így a felek közötti levelezést, védjegyeinek lajstromkivonatait, a kérelmezett domain alatt üzemeltetett honlap tartalmáról készített közhiteles pillanatfelvételeket is csatolt, az eljárás díjának megfizetését igazolta.
A Kérelmező előadta, hogy az „ironman” a Kérelmező által világszerte, így Magyarországon is használt védjegycsalád megnevezése, amelyet sporteszközök és sportesemények népszerűsítésére használ.
A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a domain névhez, mivel a Kérelmező a védjegyek használatára a Kérelmezettnek engedélyt nem adott számára és a domaint is csak a védjegyoltalom Kérelmező általi megszerzése után igényelte. A Kérelmező szerint ezen felül továbbá megállapítható, hogy a Kérelmezett nem rendelkezik semmilyen védjegyjogi és egyéb jogosultsággal az „IRONMAN TRIATHLON” valamint az „IRONMAN” megjelölés vonatkozásában. 
A Kérelmezői Társaság továbbá kérte a Kérelmezettet, hogy a kérelmezői védjegyekkel megegyező domain nevet ingyenesen ruházza át a Kérelmezőre, mint a szóban forgó védett megjelölés vonatkozásában kizárólagos jogosultsággal rendelkező társaságra. A Kérelmezett a Kérelmező jogi képviselőjének címzett válaszlevelében vitatta, hogy a fentiekben bemutatott magatartása jogsértő lenne és először kijelentette, hogy a kérdéses domain nevet nem hajlandó a Kérelmezői Társaságra átruházni, később azonban a békés rendezés reményében felajánlotta a domain név ellenérték fejében történő átruházásának lehetőségét. 
A Kérelemező a Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban előadta: felszólító levélben felhívta a Kérelmezett figyelmét, hogy az „IRONMAN” védjeggyel teljesen azonos megjelölés domain névben való feltüntetése és használata jogosulatlannak minősül és felszólította a Kérelmezettet, hogy hagyjon fel a hivatkozott domain név regisztrációjával és használatával megvalósított jogosulatlan védjegyhasználattal. Álláspontja szerint a rosszhiszeműséget az is igazolja, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy a versenytárs Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarják.
A Kérelemező álláspontja szerint az „IRONMAN TRIATHLON” valamint az „IRONMAN” megjelölés az Internet-felhasználók és általában a fogyasztók körében a Kérelmezői társaság több évtizedes múltra visszatekintő intenzív sporteseményszervezési és reklámtevékenysége folytán közismert és ezért e világszerte ismert megjelölés kapcsán a Kérelmezőre asszociálnak. 
Álláspontja szerint a szóban forgó domain név alatt a Kérelmezett által szervezett „EXTREME MAN” néven reklámozott triatlon sporteseményeket népszerűsítő tartalom található, ezzel is azt a látszatot erősítve meg, mintha a Kérelmezett a Kérelmező magyarországi hivatalos partnere lenne, vagy hogy a Kérelmezett által szervezett sportesemények a Kérelmező megbízásából, jóváhagyásával megrendezett vagy éppen a Kérelmező által szervezett sportesemények versenyprogramjába tartozó események lennének, ezzel egyértelműen kimerítve a szándékosság, a megtévesztés és a haszonszerzésre irányuló akarat [Szabályzat] 31. d) pont szerinti kitételeit.
II. A Kérelmezett védekezése
A Kérelmezett védekezést terjesztett elő, abban az ironman kifejezés kialakulásának történetére és arra hivatkozott, hogy az mára „köznevesült”. Hivatkozott arra, hogy a kifejezés használatához jogos érdeke fűződik, mivel azt magyarországi triatlon sportversenyek szervezésesére az 1990-es évektől használja, a domain alatt is ezeket a versenyeredményeket teszi közzé. A Kérelmezőnek a Kérelmezett ezen tevékenységét ismernie kellett, ám azzal szemben 25 éven keresztül nem lépett fel. 
A Kérelmezett álláspontja szerint domain név használata sem a Kérelmező, sem más harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét nem sérti, a Kérelmezett és a Kérelmező egymásnak nem versenytársai. Kijelentette, hogy a domain használatával kapcsolatban nem járt el rosszhiszeműen, tevékenységének a Kérelmező védjegyjogosult tevékenységéhez csupán annyi köze van, hogy ugyanazon sportág népszerűsítését tűzte ki célul, amely jogos érdeknek tekinthető, azonban soha nem irányult a felhasználók megtévesztésére vagy haszonszerzésre. Rámutatott, hogy a domain alatt található honlap tartalma is azt bizonyítja, hogy semmilyen gazdasági tevékenységet nem végez és hogy eljárása nem rosszhiszemű. A Kérelmező termékeket vagy szolgáltatásokat soha nem is ajánlott fel a honlapon.
A Kérelmező álláspontja szerint a hivatkozott védjegyek csak gazdasági tevékenység körében történő használatuk esetére biztosítanak védelmet, jelen esetet ezért a védjegyoltalom alóli kivételként kell figyelembe venni, mivel a domain név alatti honlapot a Kérelmezett nem bevételszerzés, hanem csupán adminisztratív célból (verseny eredmények közzétételére) használja, abból sem közvetlen, sem közvetett bevétele nem származik.
III. A Regisztrációs Döntnök álláspontja 
A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten elérhető nyilvános adatok alapján hozza meg a döntését.
A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,
és amennyiben: 
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A Regisztrációs Döntnöki a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján tehát valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, illetve hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).
A Kérelmező által csatolt védjegy adatlapok alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy World Triathlon Corporation valóban jogosultja a hivatkozott, Magyarországra is érvényesen kiterjedő „ironman” illetve „ironman triathlon” szó- és ábrás védjegyeknek. Egyértelműen megállapítható volt az is, amit a Kérelmezett sem vitatott, hogy a domain név és a Kérelmező által hivatkozott védjegyek azonosak, illetve a megtévesztőségig hasonlóak.
A Regisztrációs Döntnök rámutat, hogy a domain visszavonásához illetve átruházásához szükséges konjunktív feltételek közül az első a Kérelmező védjegyoltalmi jogai által ugyan teljesült, azonban az eljárásban a Regisztrációs Döntnök azt már nem látta bizonyítottnak, hogy a Kérelmezett domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; illetve azt sem, hogy a domain nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A rendelkezésre álló bizonyítékok és a domain alatt fellelhető tartalom vizsgálata alapján ugyanis semmilyen olyan adat vagy körülmény nem merült fel, amely a rosszhiszemű igénylést vagy használatot igazolná. A Kérelmező a domaint 13 éve használja, és azon lényegében a domain névvel kapcsolatban álló triatlon sporteredményeket tesz közzé, amely tevékenység a Kérelmezett sportegyesületnek nyilvánvaló jogos érdeke. 
Helyesen hivatkozott arra a Kérelmezett, hogy a védjegyoltalmi jogok a védett megjelölés gazdasági tevékenység során történő jogosulatlan használat esetére biztosítanak oltalmat a védjegyjogosultnak. A domain név alatt fellelhető honlap tartalmában azonban nem volt felfedezhető semmilyen bizonyítéka annak, hogy domain használatával a Kérelmezett gazdasági vagy anyagi haszonszerzési célok elérésére törekedne, és ilyen gazdasági tevékenységet a Kérelmező maga sem tudott bizonyítani vagy valószínűsíteni.
Sem a Kérelmező, sem a Kérelmezett személyes neve semmilyen módon nem egyezik vagy hasonlít az ironman.hu domain névre, így az ügyben a névkizárólagosságra vonatkozó jogszabályok alkalmazása sem merülhetett fel.
A Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségére – amely a domain visszavonásának és a Kérelmezőre történő átruházásának konjunktív feltétele – a Regisztrációs Döntnök megítélése szerint csak általánosságban, konkrét adatok és bizonyítékok nélkül hivatkozott, azt lényegében a domain név és védjegyeinek hasonlóságából, azonosságuk tényéből vezette le. 
A Kérelmező előadása alapján csupán az volt megállapítható, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett sikertelen tárgyalásokat folytattak a domain jogainak átruházására, amelyek során a Kérelmezett először elzárkózott, majd – a domain igénylése után 13 évvel, a domain egy évtizedes aktív használatát követően – ésszerűnek tekinthető vételár ellenében felajánlotta annak átruházását, amelyet a Kérelmező nem fogadott el. Ez a körülmény önmagában azonban nem valószínűsítheti a Kérelmezett rosszhiszeműségét. A Kérelmezett ugyanis a domaint már igen hosszú ideje és érdemben, tevékenységi körének megfeleltethető célra használja, így fel sem merül annak a gyanúja, hogy a Kérelmezőt a domain regisztrációjakor az annak átruházásával elérhető anyagi haszonszerzés reménye motiválta volna.
A Kérelmezett rosszhiszeműségére, illetve a jogos érdek hiányára való hivatkozást a fentiek szerint Regisztrációs Döntnök nem látta megalapozottnak, sem a Kérelmező előterjesztése, sem a Kérelmezett honlapjának tartalma alapján, ezért a kérelemnek kizárólag a hivatkozott védjegyoltalmak alapján nem tudott helyt adni. 
Mivel a Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését, és ezek pedig a Kérelmező rosszhiszeműségét, vagy jogos érdekének hiányát nem igazolták, a jelen eljárásban csak az kerülhetett megállapításra, hogy a Szabályzat 29. pontja alapján a visszavonás elrendelésének feltételei hiányoznak és ezért a kérelmet el kell utasítani. 
A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

menu
menu