Az iranylondonblog.hu domain vitája

Az iranylondonblog.hu domain vitája

Vitarendezési eljárás keretében tettek pontot az iranylondon.hu és az iranylondonblog.hu domain tulajdonosai közötti konfliktusra.

I. A Kérelem

Pleskó Pál (89-93 Fonthill Road, N4 3JH, UK, Egyesült Királyság) Kérelmező iranylondonblog.hu névnek Kreisz Viktor (1194 Budapest, Udvarhely utca 50.) Kérelmezetttől történő visszavonását és átruházását kérte.

A Kérelmező képviselője útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a 2012.01.30-án regisztrált iranylondonblog.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. A Kérelemben előadottak szerint a Kérelmező, Pleskó Pál a jogosultja az Irány London 203 598 lajstromszámú, 2011.06.17-i elsőbbségű színes ábrás védjegynek, amelynek szöveges, központi eleme az Irány London kifejezés.

Kérelmező a kérelemhez csatolt dokumentumokkal igazolta védjegy jogosultságát.

Kérelmező ezzel kapcsolatban előadta, hogy mind a részére delegált iranylondon.hu domain, mind a hivatkozott védjegy korábban delegált, illetőleg korábbi elsőbbségű, mint a kérelmezett domain. Kérelmező állítása szerint a kérelmezett domain alatt olyan tartalom található, amely jellegében konkurál a Kérelmező által a védjegyével, illetőleg az iranylondon.hu domain alatt nyújtott szolgáltatásokkal.

Kérelmező kifejtette, hogy Kérelmezett a Kérelmező védjegyével összetéveszthetőségig hasonló domaint használva azt a hamis látszatot kelti, hogy a Kérelmezővel gazdasági kapcsolatban van, hiszen a kérelmezett domain alatt található tartalom jellegében, tematikájában megegyezik az iranylondon.hu domain alatt nyújtott szolgáltatásokkal.

Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban Kérelmező előadta, hogy álláspontja szerint a védjegyjog fennállása mellett a védjegybitorlás rosszhiszeműségét külön nem szükséges igazolni. Mindazonáltal a Kérelmezett számára ismert a Kérelmező védjegye, az iranylondon.hu nevű weboldala és egyébként a szolgáltatásai, hiszen egyfelől a Kérelmező felszólításában felhívta a Kérelmezettet a bitorlás megszüntetésére, másfelől a Kérelmezett az iranylondonblog.hu oldalon több alkalommal kifejezetten is hivatkozik a Kérelmező weboldalára, vállalkozására

II. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett előadta, hogy 2010. december 27-én regisztrálta a www.iranylondon.blog.hu személyes blogot a Blog.hu oldalon azzal a céllal, hogy a Londonba költözése élményeit egy blogban összefoglalja az ismerősei számára. A regisztráció időpontját Kérelmezett hitelt érdemlően igazolta.

Kérelmezett azonban 2012. január 30-án regisztrálta az iranylondonblog.hu domaint, mivel állítása szerint a blog.hu oldal szolgáltatásai nem bizonyultak elegendőnek, és a blog elköltöztetésére készült. Újabb funkciókat akart bevezetni a blogján és újabb design-t, amire a saját domain név alatt egy WordPress motorral több lehetősége nyílt. Az addig létrehozott tartalom továbbra is elérhető maradt az iranylondon.blog.hu oldalon.

Kérelmezett kiemelte, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizte a cégjegyzéket, és nem talált se “Irány London Blog”, sem pedig “Irány London” nevű céget a cégjegyzék nyilvántartásában.

Kérelmezett védekezésként előadta, hogy véleménye szerint a Kérelmező nem bizonyította névhasználati jogát, mivel a Kérelmezőnek nincs szóvédjegye az “Irány London” névre. Kérelmezőnek egy ábrás védjegye van, amely színes ábrás védjegy az ábrában szereplő szavakra nem jelent kizárólagosságot, csak az ott megjelölt módon és formában, így azt sem a domain név önmagában, sem az az alatt elhelyezett tartalom közvetlenül nem sérti.

Kérelmezett nem végez semmilyen a védjegybirtokos árujegyzékébe tartozó tevékenységet, nem nyújt semmilyen szolgáltatást mely az iranylondon.hu domain alatt megtalálható.

Kérelmezett nem végez gazdasági tevékenységet a honlapon, vagyis nonprofit jellegű a honlap tartalma, így nem valósul meg a védjegyszerű használat, melynek feltétele a gazdasági tevékenység körében történő használat.

Az iranylondon.hu oldal egy statikus weboldal, mely állandó információkat tartalmaz. Frissítése ritkább, mint az iranylondonblog.hu oldalé. Mind az iranylondon.blog.hu mind az iranylondonblog.hu oldalon heti rendszerességgel új bejegyzések születtek és születnek, ezzel tartva fenn az olvasók állandó érdeklődését.

A Kérelmezett domain névben található „blog” kifejezés kellő mértékben biztosítja azt a plusz elemet, amely miatt a releváns látogató nem keveri össze a megjelöléseket. Kérelmezett gazdasági tevékenységet nem végez, szemben az iranylondon.hu oldallal, mely szállás és munkaközvetítéssel, valamint csomagküldéssel is foglalkozik. Az ábrás védjegyben szereplő szavak nem alapítanak kizárólagosságot, pláne egy olyan hétköznapi kifejezéssel kapcsolatban, mint a Kérelmező védjegyében szereplő „Irány London” szavak.

Kérelmező megkeresésével kapcsolatban Kérelmezett előadta, hogy nem kapott semmilyen felszólítást a Kérelmező képviselőjétől “védjegybitorló, jogsértő tevékenység abbahagyására”.

Kérelmezett semmilyen gazdasági kapcsoltban nem áll Kérelmezővel, amennyiben szükséges, úgy Kérelmezett hajlandó az IranyLondonBlog.hu weboldalon feltűntetni, hogy az oldal nem áll kapcsolatban az “iranylondon.hu” oldallal, így további lehetőség lesz a megkülönböztethetőségre.

Véleményét az iranylondon.blog.hu használati jogát és az aldomain érvényességét illetően figyelembe véve ezt a tényt, hogy az iranylondon.blog.hu regisztrációja 2009. December 27-én történt, mely napon az “Irány London!” ábrás védjegy még nem létezett, valamint nem létezett olyan cég, mely a Magyar cégbíróságon “Irány London” néven lett volna bejegyezve.

III. Kérelmező észrevétele

Kérelmező kérelmének változatlan fenntartása mellett előadta, hogy a Kérelmező semmilyen formában nem kifogásolja és nem kívánja korlátozni a Kérelmezett véleménynyilvánítását, sőt, alapvetően egyetért a Kérelmezett azon informatív, dokumentációs tevékenységével, amely a blogírásban nyilvánul meg. A jelen jogvita elsődlegesen az irnyalondonblog.hu domain használatával, másodlagosan az e mögött található egyes tartalmi elemeknek a Kérelmező védjegyjogával való ütközésével kapcsolatos.

Éppen ezért a jelen ügyben nincsen jelentősége annak a kérdésnek, hogy a Kérelmezett az iranylondon.blog.hu domain mikortól kezdte használni, illetve milyen tartalmi folyamatosság fedezhető fel a két domain használata során.

Az iranylondon.hu és az iranylondonblog.hu domain közötti „karakterbeli” eltérés kapcsán álláspontjuk az, hogy a különbség a vitában álló felek weboldalait böngészők számára nem pusztán négy karakter (ez mindössze informatikai értelemben nevezhető különbségnek), hanem a blog szó jelenléte, amely viszont az internetes szóhasználatban mindennapos, megkülönböztető képességgel nem bíró, leíró-általános jelentésű, amely így önmagában nem alkalmas arra, hogy az iranylondon.hu domaintól, illetőleg a Kérelmező védjegyétől markánsan elkülönítse a Kérelmezett domainjét.

A Kérelmezett az iranylondonblog,hu oldalon adsense hirdetéseket alkalmaz, amikből rendszeres – a hirdetésekre történt kattintások alapján kalkulált – bevételhez jut. Ez önmagában cáfolja azt az állítását, amely szerint a vitával érintett domain alatt nem folytat gazdasági tevékenységet. Az adsense hirdetésekre vonatkozóan bizonyítékot csatolt. Kérelmező állítása szerint a linkeken elérhető tartalomnál látható, hogy a Kérelmezett szálláskiadással és munkaközvetítéssel kapcsolatos tevékenységet folytat, valamint az is, hogy az oldalon látható „donate” gomb elhelyezésével adományokat gyűjt magának.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Kérelmező igazolta, hogy jogosultja az Irány London! megjelölésű, 203 598 lajstromszámú színes ábrás védjegynek. A Regisztrációs Döntnök gyakorlata szerint az ábrás védjegyben található szó-elem önmagában is megalapozza a védjegy jogosult névhasználati jogát.

A tényállásból megállapítható, hogy Kérelmező az iranylondon.hu domain használója 2006 óta, míg Kérelmezett korábban, 2010 december 27. napjától az iranylondon.blog.hu címen tette elérhetővé Londonnal kapcsolatos élményeiről szóló bejegyzéseit, majd 2012. januárjától a kérelmezett domain alatt folytatta tevékenységét.

A kérelmezett domain alatt azonban áruk, vagy szolgáltatások nyújtására nem kerül sor. A hivatkozott adsense hirdetések nem minősülnek kereskedelmi tevékenységnek, a Google ugyanis a saját nevében veszi „bérbe” az ehhez szükséges hirdetési felületet a honlap üzemeltetőktől, a hirdető és a hirdetési felületet szolgáltató cég egymással nem kerül szerződéses kapcsolatba. Ebből az következik, hogy a honlap tulajdonosa nem nyújt közvetlenül hirdetési szolgáltatást a hirdetni vágyó honlapok számára, hanem pusztán a saját honlapjának szabad hirdetési felületeit bocsátja a hirdetési szolgáltatást ténylegesen végző Google rendelkezésre, mely hirdetési lehetőséget jellemzően magánszemélyek vesznek igénybe.

A Regisztrációs Döntnök azt is megállapította, hogy a kérelmezett domain alatti oldalra ugyancsak magáncélú oldalakról vezetnek linkek, míg a Kérelmező iranylondon.hu alatti oldalára üzleti szolgáltatásokat tartalmazó oldalak mutatnak. A két oldalon a keresőmotorokban használt kulcsszavak is eltérnek egymástól.

A védjegyoltalom jellemzően az azonos áruk vagy szolgáltatások területén végzett gazdasági tevékenységre biztosít a jogosult számára kizárólagos jogot, a magáncélú kommunikáció nem tartozik ebbe a körbe. E vonatkozásban a Regisztrációs Döntnök ugyanakkor leszögezi, hogy az eljárásának nem tárgya, és a jelen eljárás keretében nincs lehetőség annak vizsgálatára, hogy Kérelmezett védjegybitorlást valósít-e meg, e kérdés eldöntése ugyanis bírósági hatáskörbe tartozik.

A Regisztrációs Döntnök egy kérelem elbírálása során annak vizsgálatára szorítkozhat, hogy fennállnak-e a domain név visszavonására okot adó, és a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontjában taxatív felsorolt körülmények.

Mindezek alapján a döntés meghozatala során annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, illetve annak használata rosszhiszeműen történik-e.

Az iranylondonblog.hu domain cím alatt megtalálható tartalom közvetlenül összefüggésbe hozható a domain elnevezésével. Korábban a blog.hu oldalon megegyező elnevezésű blogjával Kérelmező jelentős olvasótáborra tett szert.

A Regisztrációs Döntnök nem értett egyet a Kérelmező azon álláspontjával sem, hogy a „blog” szó egy olyan általánosan használt internetes kifejezés lenne, amelynek nincs megkülönböztető jellege. A Döntnök rámutat arra, hogy a „blog” szó használata éppen azt közli az internet felhasználóival, hogy az adott oldalon magáncélú kommunikációs tartalmat, egyedi élményeket, véleményeket olvashatnak, és nem üzleti célú web oldalon találják magukat.

A Regisztációs Szabályzat 30. c) pontja alapján a domain név használatához fűződő jogos érdek megállapítható, ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult. Tekintettel arra, hogy Kérelmezett a domain név alatt magánszemélyként, Kérelmező szolgáltatását nem sértő, vagy azzal közvetlenül összefüggésbe nem hozható, nem kereskedelmi tartalmat szolgáltat, továbbá Kérelmezett úgy nyilatkozott, hogy hajlandó feltüntetni, hogy az oldal nem áll kapcsolatban az “iranylondon.hu” oldallal, Kérelmezett jogos érdeke megállapítható.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.
Az RDSZ 31.a.) pontja alapján a rosszhiszemű domain használat nem állapítható meg, hiszen nincs arra adat, hogy a kérelmezett domain nevet ellenérték fejében a Kérelmezett a Kérelmező javára felkínálta volna. A b.) pont szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható, vagy ha a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon. Kérelmezett ilyen jellegű magatartása nem megállapítható, ezért a Döntnök az RDSZ 31. b.) (i) vagy (ii) alpontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot nem állapította meg. A felek nem versenytársai egymásnak, így rosszhiszemű domain használatot a c.) pont alapján sem lehet megállapítani. Ugyancsak nem állapítható meg az, hogy a felhasználók megtévesztésével a Kérelmezett haszonszerzés céljából saját weboldalára kívánná irányítani.

A Regisztrációs Döntnök a fentiekre tekintettel alaposnak találta a Kérelmezett védekezését, miszerint jogos érdekkel és nem rosszhiszeműen igényelte, illetve használja a domain nevet, és nem azzal a céllal, hogy az Internet használókat megtévessze. A Kérelmezett terhére tehát a domain név rosszhiszemű igénylése vagy használata nem volt megállapítható.

Döntés

A Regisztrációs Döntnök az iranylondonblog.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

menu
menu