Az egyik kitalál, a másik kitálal

Az egyik kitalál, a másik kitálal

A guess.hu domain az érvényes védjegy ellenére regisztrálható egy kvíz szolgáltatáshoz.

A guess.hu domain nevet a Pharma-Marketing Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2012. november 19-én. Az igény ellen a Guess IP Holder L.P. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselője útján, és kérte a delegálás megtagadását és a domain név saját részére történő delegálását.

Panaszos kifogásában előadta, hogy álláspontja szerint az igénylő magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. Panaszos hivatkozott a 157401 lajstromszámú nemzeti ábrás védjegyére, valamint a 1028222, 1086568, 000135640 és a 000552646 lajstromszámú közösségi védjegyeire, amelyek oltalma a következő osztályokra terjed ki: 3. 9. 14. 18. 24. 25. 35. Panaszos utalt arra, hogy „GUESS” védjegyei világszerte, így Magyarországon is jó hírnévnek örvendenek. Panaszos álláspontja szerint a fentiekre való tekintettel a guess.hu domain név Panaszolt általi használata megtévesztő és használatával Panaszolt védjegybitorlást követne el. Panaszos álláspontja szerint Panaszolt a guess.hu domain név használatával megvalósítaná továbbá a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény 6. § szerinti jellegbitorlást. Panaszos kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9.7 pontja alapján a guess.hu domain név részére történő delegálást.

Panaszolt érdemi nyilatkozatában előadta, hogy cége egy kvíz portál létrehozását kívánja megvalósítani, ezért választotta a „guess” (kitalálni, találgatni) szót. Panaszolt utalt arra, hogy az igényelt domain név alatt eddig sem volt, illetve a jövőben sem lesznek megtalálhatóak a Panaszos termékekeihez hasonló áruk. Panaszolt véleménye szerint a domain név delegálása azért nem sérti Panaszos védjegyeihez való kizárólagos jogát, mert a védjegyek árujegyzékeiben felsorolt termékek nagymértékben különböznek a Facebook kvízjátéktól. Panaszolt szerint a fogyasztók megtévesztésének veszélye nem reális, tekintve Panaszolt és Panaszos különböző tevékenységi körét. Panaszolt kérte továbbra is a guess.hu domain név részére történő delegálást.

A Tanácsadó Testület eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztő voltát vizsgálta. A testület a guess.hu domain név Panaszoltnak történő delegálását nem találta jogellenesnek vagy megtévesztőnek. Panaszolt egy kvíz portál működtetésével kíván foglalkozni, míg Panaszos védjegyeinek oltalma a következő osztályokra terjed ki: 3. 9. 14. 18. 24. 25. és 35. osztály. Így Panaszolt által végzendő tevékenység nem tartozik Panaszos által lajstromozott védjegyek oltalmi körébe.

Panaszolt jóhírnevű védjegyeire való hivatkozása kapcsán nem csatolt bizonyítékot. A Tanácsadó Testületnek bizonyítottság hiányában nem áll módjában elfogadni, és figyelembe venni a védjegyek jóhírűségét. A jóhírnevűségre való hivatkozásnak további feltétele lenne, hogy Panaszos igazolja, hogy a tervezett használat gyaníthatóan sértené, illetve tisztességtelenül kihasználná Panaszos védjegyének megkülönböztető képességét, ezt azonban Panaszos elmulasztotta igazolni. A Tanácsadó Testület véleménye szerint a guess.hu domain név nem ütközik a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. § és 6. §-ba, mert Panaszolt és Panaszos különböző tevékenységi köre arra enged következtetni, hogy az ellenérdekű felek egymásnak nem versenytársai. A Tanácsadó Testület véleménye továbbá, hogy a szó a tervezett kvíz szolgáltatás kapcsán leíró jellegű, és nem köthető Panaszoshoz.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott guess.hu domain név részére delegálásra kerülhet.

 

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu