Az autó Debrecenbe került…

Az autó Debrecenbe került…

A Inform Média Kft. által regisztrálni kívánt webcímet érintő beadvány kapcsán foglalt állást az ISZT Tanácsadó Testület a szeptember 7-én megtartott ülésnapján.

A debreceni Inform Média Kft. (Igénylő) prioritás nélküli igénylése a supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu domain névre vonatkozóan 2007. május 25-én került nyilvántartásba.

A Szuperinfó Magyarország Kft. (Kérelmező) 2007. június 5-én a regisztrátora útján Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) V. fejezetének 9. pontja alapján az ISZT mellett működő Tanácsadó Testület előtt panaszt terjesztett elő.

Szuperinfó Magyarország Kft. álláspontja szerint a fenti domain nevek megtévesztők, igénylésük és használatuk jogellenes az Inform Média Kft. által. Kérelmező panaszában előadta, hogy kizárólagos jogosultja a 188.011 lajstromozású ’szuper autó’ védjegynek, amelyre vonatkozóan a védjegyoltalom 2005. október 17. napjától illeti meg a társaságot: Szuperinfó Magyarország Kft. működteti továbbá a szuperinfo.hu domain név alatti weblapot, a Hungária Szuperinfó információs hetilap helyi kiadóinak országos hálózatát, és kizárólagos jogosultja a SZUPERINFO cégnévnek, valamint az említett országos laphálózathoz és az ehhez kapcsolódó valamennyi know-how-nak, márkanévnek és logónak. Kérelmező kifejtette, hogy tulajdonosa a 155.773 lajstromozású SZUPERINFÓ védjegynek, a 187.936 lajstromozású Szuperapró, a 187.971 lajstromozású Szupermotor, a 187.976 lajstromozású Szuperingatlan, valamint a 188.032 lajstromozású Szuper Állás védjegynek. Szuperinfó Magyarország Kft. szerint a fogyasztók a ’Szuper’ szó és a hirdetések fajtájára utaló szavakból képzett kombinációkról egyértelműen a Kérelmezőre asszociálnak, ezért véleményük szerint a supercar.hu, supercars.hu, szupercar.hu és szupercars.hu domain nevek delegálása sértené a társaság jogait. A Szuperinfó Magyarország Kft. szerint a szintén lapkiadással foglalkozó Inform Média Kft rosszhiszeműen, a Kérelmező védjegyeivel való összetéveszthetőség tudatában tette meg domain-igényléseit, amelyek használata ezért véleményük szerint védjegybitorlást valósítana meg a védjegyekről és földrajzi árujelzőkről szóló 1997. évi XI. törvény 12.§ (1) bekezdése alapján.

Kérelmező kifogásához mellékelte ’szuper autó’ megnevezésű védjegyének lajstromkivonatát, a felek cégkivonatát, valamint a Debreceni Szuperinfó impresszumát.

Az. 2007. július 6-án, a kifogásra válaszként előterjesztett véleménye szerint a panasz megalapozatlan. Igénylő álláspontja szerint a ’szuper’ megjelölés, mint áru vagy szolgáltatás minőségét dicsérő jelző, a reklám-hirdetési szakmában széles körben használatos (pl. „Szuper tipp”, Szuper rádió”, Tele szuper”), valamint a 16. áruosztályban (reklámozás) közel 200, a hirdetési újságokat tartalmazó áruosztályban pedig közel 150 db. ’super’ szóelemet tartalmazó védjegy ill. védjegybejelentés található (Pl. „super express”, „super shop”). Az Inform Média Kft. véleménye szerint nem helytálló a Kérelmező azon állítása, amely szerint a vitatott domain nevek delegálása sértené a Szuperinfó Magyarország Kft. ’szuper autó’ megjelölésű védjegyéből fakadó jogosultságait, mivel „a védjegylajstromból aggálytalanul megállapíthatóan a 188.011 lajstromozású védjegy nem szóvédjegy, hanem ábrás védjegy”, amely speciális grafikai elemeket, valamint a „szuper” és az „autó” szóelemeken kívül más szóelemeket is tartalmaz. Az Inform Média Kft. álláspontja szerint az ügyben szereplő domain nevek szóképükben és grafikai elemeik tekintetében is eltérnek a panaszos védjegyétől. Az igénylő ezzel összefüggésben hivatkozott a BH 2001. évi 166. jogesetre – amely szerint az összbenyomás alapján kell az összetéveszthetőséget megállapítani -, majd utalt arra, hogy a Kérelmezőnek a kifogás alapjául felhozott 188.011 lajstromszámú védjegye ellen, annak oltalomképessége miatt, védjegytörlési eljárás indult.

A fentiek alapján az igénylő kérte a supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu domain nevek delegálását az Inform Média Kft. számára.

A Szuperinfó Magyarország Kft. 2007. július 16-án viszontválaszt terjesztett elő, amelyben előadta, hogy a fogyasztók „a „szuper” megjelölés és a hirdetés típusára, tárgyára utaló kifejezés kombinációjáról” asszociálnak a társaságukra. A Kérelmező szerint a „szuper” szó nemcsak egy termék vagy a szolgáltatás minőségét jelzi, hanem a hozzákapcsolt további szóelem révén önálló élvez jogi védelmet (pl. „Szuper Ingatlan”, „Szuper Autó”). A Szuperinfó Magyarország Kft. véleménye szerint ellentétes a védjegytörvény céljával, ha egy védjegyoltalom kizárólag az egész ábrára, „csak annak minden szó- és színelemére együttesen lenne alkalmazható”, ezért irreleváns, hogy szóvédjegyről, vagy ábrás védjegyről van szó az ügyben, hiszen „csak a verbális összetéveszthetőséget kell vizsgálni”. A Kérelmező szerint a fogyasztói tudatot a védjegy domináns elemei befolyásolják, ennek alapján pedig egyértelműen megállapítható a megtévesztő jelleg. A Kérelmező végül kifejtette, hogy nincs tudomása folyamatban lévő törlési eljárásról 188.011 lajstromozású védjegye ellen.

A fentiek alapján Kérelmező kérte a domain nevek delegálásának megtagadását.

Az Inform Média Kft. a fentiekre észrevételeket terjesztett elő, amelyben megerősítette korábbi álláspontját. Eszerint a Kérelmező kifogása téves és kiterjesztő védjegyjogi értelmezésen alapul. Az Igénylő kifejtette, hogy a Kérelmező viszontválaszában nem vitatta, hogy a ’super’ és a ’szuper” megjelölés széles körben használatos az üzleti életben, valamint nem tudta bebizonyítani, hogy az e szavakkal összefüggő. szókapcsolatokról a fogyasztók a Kérelmezőre asszociálnának. Az Igénylő ismét aláhúzta, hogy a Szuperinfó Magyarország Kft. 188.011 lajstromozású védjegye nem szóvédjegy, hanem színes ábrás védjegy, valamint, hogy a védjegyoltalom nem a „szuper autó” szavakra, hanem a színes ábrára vonatkozik. Végül az Igénylő megismételte, hogy a 188.011 lajstromozású védjegy ellen törlési eljárás van folyamatban, amely állítást az MSZH által kiadott, az észrevételhez mellékelt igazolással támasztott alá.

A fentiek alapján az igénylő kérte a supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu domain nevek delegálását a társaság számára.

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, van-e akadálya az Inform Média Kft. által benyújtott négy domain név-igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint "nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel részletesebb vizsgálatot. A TT véleménye szerint a megtévesztő jelleg sem áll fenn.

A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében azt a kérdést vizsgálta, hogy menyiben sértené a delegálás a Szuperinfó Magyarország Kft. védjegyjogosultságát. A Vt. 12. § (2) bek. szerint kizárólagos használati joga alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint az supercar.hu, a supercars.hu, a szupercar.hu és a szupercars.hu megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként az átlagos felhasználó számára nem téveszthető össze a „szuper auto” megjelöléssel. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint továbbá a ’SUPER’, a ’SZUPER’, a ’CAR’ és a ’CARS’ megjelölés a köztudatban és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szavak, ennélfogva azok használata nem illethet kizárólag egy jogosultat.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta jogellenesnek.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint tehát nem gyanítható, hogy a domain nevek delegálása az Inform Média Kft. számára és azoknak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igények teljesítendők.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

menu
menu