Az ADR legfissebb döntése: konyveloipraktikum.hu

Az ADR legfissebb döntése: konyveloipraktikum.hu

A bejegyzett domain nevek ügyében eljárni jogosult Alternatív Vitarendező Fórum július 9-én meghozott döntése nyilvánosságra került.

Zatik László kérelmező által a rutintrade kft. kérelmezett ellen a konyveloipraktikum.hu domain név tárgyában indított regisztrációs döntnöki eljárásban a regisztrációs döntnök meghozta az alábbi döntést:

A regisztrációs döntnök a konyvelipraktikum.hu domain nevet a rutintrade kft. kérelmezettől  visszavonja, és azt Zatik László kérelmezőre átruházza.

A regisztrációs döntnök felhívja a kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a domainregisztrációs szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás
A akonyveloipraktikum.hu domain név tárgyában a kérelmező a regisztrációs döntnök eljárása iránti kérelmében arra hivatkozott, hogy a kérelmezett által használt domain névvel azonos, „könyvelői praktikum” védjegy jogosultja, amely védjegyet a magyar szabadalmi hivatal 187855 számon lajstromozta. kérelmező a lajstromkivonatot a kérelemhez mellékelte. a védjegybejelentés napja és az oltalmi idő kezdete 2005.október 11. a szóvédjegy mögött 15 szerzői szakmai anyagából összeállított adatbázis található,a melyet a web oldalon, a konyveloipraktikum.hu domainnév alatt kívántak publikálni.

A konyveloipraktikum.hu domain regisztrációját induláskor (2005.október) az egyik (volt) szerzőtársukra, badak bélára bizták, mivel elmondása szerint a cége (a kérelmezett rutintrade kft) ezirányú tevékenységet is végzett. badak bélával való üzleti kapcsolat 2007-ben történő megszakadását követően vált nyilvánvalóvá a kérelmező számára, hogy a domainnév regisztrációja a kérelmezett nevére történt. badak béla az elszámolás során folytatott tárgyalások keretében, 2007. áprilisában ígéretet tett a domain név átruházására, azonban ennek nem tett eleget.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a kérelmezett domain név alatt futó web oldalllal kapcsolatos minden számlát saját cége, az egzatik szakkiadó kft. fizetett.

Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett már a domain regisztrálásakor birtokában volt mindannak az információnak,a melynek alapján nem lett volna jogosult azt saját cégére regisztráltatni. kérelmező az üzleti kapcsolat megszakadását követően a web oldalt saját termékük népszerűsítésére kívánta használni, ezért kérelmezett rosszhiszemű magatartása megállapítható.

A regisztrációs döntnök a kérelmet megküldte az adminsiztratív kapcoslattartónak és a kérelmezettnek.  az adminisztratív kapcsolattartó a kérelme kézhez vételét követően akként nyilatkozott, hogy cégük a konyveloipraktikum.hu domain hostingja mellett annak weboldalát is készítette, kezdetektől fogva. a kérelmezőnek a domain bejegyzésével, és a weboldal készítésével kapcsolatos állítását  mind számlákkal, mind archivált fájlokkal alá tudják támasztani. ennek megfelelően az adminisztratív kapcsolattartó úgy nyilatkozik, hogy egyetértenek a kérelmezővel, mely szerint a domain használati joga őt illeti meg.

Kérelmezett érdemi védekezésében vitatta a kérelemben foglalt állításokat, azonban kijelentette, hogy nem tart igényt a kérelmezett domain névre, és erről hivatalosan lemond.

Mivel a lemondó nyilatkozat nem tekinthető átruházó nyilatkozatnak, ezért azt a regisztrációs döntnök érdemi nyilatkozatnak tekintette, és az ügyben érdemi döntést hozott.

Az eljárási szabályzat 21. pontja szerint „[a] regisztrációs döntnök a domain név visszavonását vagy a kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Az eljárás során a kérelmező egyértelműen bizonyította a lajstromkivonattal, hogy a kérelmezett domain névvel azonos védjegy jogosultja, és ez nem is volt vita tárgya. a domain név használata szempontjából a jelen eljárásban irreleváns afelek közötti vita, hogy az alatt kinek a szerzői jog által védett tartalma található. 

Mivel a kérelmezett maga is úgy nyilatkozott, hogy a kérelmezett domain névre nem tart igényt, így a regisztrációs döntnök már nem vizsgálta azt, hogy a kérelmezettnek volt-e joga vagy fűződött-e jogos érdeke a domain név regisztrálásához, illetve hogy a kérelmezett rosszhiszeműen járt-e el.  a regisztrációs döntnök a kérelmet alaposnak találta, és a kérelmezett domain névnek a kérelmező javára történő átruházását rendelte el.

Forrás: Alternatív Vitarendező Fórum honlap (www.infomediator.hu)

menu
menu