Amerikáé a magyar internet egy szeglete

Amerikáé a magyar internet egy szeglete

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2007. január 23-án megtartott ülésnapján az us.hu domain ügyében foglalt állást.

Az 1B Telekom Kft. mint igénylő (a továbbiakban: „Igénylő”) 2006. október 25-én kívánta regisztrálni az us.hu domain nevet, amely igénylést a Nyilvántartó a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) 2.2.4.b illetve 2.2.2.c pontjába ütközőnek találta. Az ügy az Igénylő kezdeményezésére 2006. november 29-én a TT elé került.
Véleményét kifejtve a Nyilvántartó közölte, hogy a domain névként „us” formában megjeleníthető „US” vagy „U.S.” az Egyesült Államok (United States, a továbbiakban: „USA”) széles körben, hivatalosan is használt rövidítése. Ennek alátámasztására a Nyilvántartó példaként említette, hogy a CNN és hivatalos USA kormányzati weboldalak is a fenti US vagy U.S. megjelöléseket használják.

Az Igénylő ezzel szemben arra hivatkozott, hogy „nem lehet 2 betűt kisajátítani, csak abban az esetben, ha az bejegyzett szóvédjegy” – a védjegykutatása során azonban ilyen védjegyet nem talált. Az Igénylő értelmezése szerint korábbi ügyekben a Nyilvántartó is ezt az álláspontot képviselte. Erre vonatkozóan példaként említette, hogy a de.hu, at.hu és fr.hu domain nevek egyaránt regisztrálásra kerültek, pedig azok az us.hu esetéhez képest inkább utalnak Németországra, Ausztriára illetve Franciaországra. Az Igénylő előadta továbbá, hogy telefonon megkereste az USA magyarországi nagykövetségét, ahol azt a véleményt kapta, hogy az us.hu domain névre „biztosan nem tartanak igényt”, mivel országuk hivatalos rövidített neve az „USA”. Az Igénylő jelezte továbbá, hogy a domainen egy „United Sports” fantázianevű, magyar sportokkal, sportolókkal foglalkozó non-profit portált kíván indítani.

A TT a jelen ügyet a Szabályzatnak a Nyilvántartó és az Igénylő által egyaránt hivatkozott 2.2.4.b illetve 2.2.2.c pontjai alapján vizsgálta:

2.2.4 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén […]
b) csak az adott ország hivatalos képviselete lehet domain-igénylője országnevekkel (magyarul, angolul és saját nyelven) azonosított domaineknek.

Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálásra ez a megkötés nem vonatkozik.

2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan […] c) megtévesztő.

A TT elsőként azt vizsgálta, hogy az us.hu domain mennyiben azonosítható az USA-val mint országnévvel. A TT megítélése szerint a fenti domain névről és az azzal a Szabályzat 2.1.2 pontja alapján összeegyeztethető betűszavakról (U.S. és US) az átlagos magyar felhasználó az USA-ra asszociál. A fenti rövidítések ilyen beazonosítása nem igényel semmiféle képzettséget vagy nyelvismeretet. A TT véleménye szerint az US betűszó nemcsak az angol ill. amerikai angol nyelv közismert eleme, de a magyar nyelvben is (az Internet felhasználók által talán még inkább) használt kifejezés. A Szabályzat 2.2.4.b pontjának alkalmazásában tehát megállapítható, hogy az us.hu domain magyar, angol és saját (amerikai angol) nyelven is azonosítható az USA-val mint országnévvel.

A kétbetűs domain nevekkel kapcsolatban általánosságban egyetért a TT az Igénylővel annyiban, hogy ezen nevek ritkán azonosíthatók kifejezetten egy konkrét kifejezéssel. Ilyen nevek regisztrációjára is vonatkozik azonban a megtévesztés és a jogszabálysértés tilalma, így a Szabályzat fent idézett két rendelkezése is. Ide vonatkozó másik közismert rövidítésként említhető például az Európai Uniót (European Union) jelölő EU betűszó is.

Az USA hivatalos képviseletének (magyarországi nagykövetségének) szerepével kapcsolatban a TT megjegyzi, hogy a Szabályzat idézett pontja nem a domainregisztráció engedélyezésének jogát biztosítja az érintett ország képviseletének, hanem csupán korlátozza a lehetséges igénylők körét. A TT értelmezése szerint az említett szabály célja elsődlegesen a megtévesztés lehetőségének specifikus korlátozása, az illetéktelenek általi regisztráció kizárásával. (Az USA magyarországi nagykövetségének domain neve egyébként usembassy.hu, és a honlap angol és magyar változata is rendszeresen használja az U.S. kifejezést.)

A fentiek alapján a TT álláspontja szerint az us.hu domain igénylésére kizárólag az USA hivatalos képviselete jogosult, továbbá annak harmadik személyek általi használata gyaníthatóan a felhasználók megtévesztését eredményezné, minthogy azok vélhetően az USA-val kapcsolatos információkat keresnek a fenti domainen.

Következésképpen a TT álláspontja szerint az 1B Telekom Kft. igénylése nem teljesíthető az us.hu domain név vonatkozásában.

menu
menu