Albérlet Budapest. Össze is vesztek rajta

Albérlet Budapest. Össze is vesztek rajta

Az alberletbudapest.hu domain név vitájában kellett döntést hoznia a Tanácsadó Testületnek.

Az “alberletbudapest.hu” domain igénylője a KiberNet Kft. (1136 Budapest, Tátra utca 12/a. 5. em. 1.) volt. Az igény ellen az Albérletbudápést Kft. (bejegyzés alatt) (1113 Budapest, Villányi út 76.) nyújtott be kifogást, és magának igényelte a domaint.
A kifogás szerint az Albérletbudápést Kft. (b.a.) az „albérletbudapest.hu” domain név alatt mutatja be a kft. tevékenységeit és reklámozza a megbízói kiadói albérleteit. Az „albérletbudapest.hu”-t korábban regisztrálták, mint a kifogásolt „alberletbudapest.hu”-t. A panaszban szerepel az is, hogy a két cég főtevékenysége (távközlés) megegyezik.A kifogás szerint a KiberNet Kft.-nek nem fűződik joga, vagy jogos érdeke a kifogásolt domain használatához. Előadta végül, hogy az „alberletbudapest.hu” az „albérletbudapest.hu” domain névhez való hasonlósága miatt, valamint a panaszos és a panaszolt vállalatok azonos főtevékenysége miatt megtévesztő.
A igénylő KiberNet Kft. válaszában előadta, hogy mivel az „alberletbudapest.hu” domain név leíró jellegű, ezért más névhasználati jogát nem sérti. A korábbi „albérletbudapest.hu” nem a panaszos, hanem az Ingatlanhirdetés Kft. tulajdona, amely arra tekintettel, hogy a hasonló domainek jogosultjainak nem jár prioritás, nem releváns információ. A válaszban szerepel, hogy a cégbejegyzés nem keletkeztet visszamenőlegesen jogokat, így azok 2015. április 14-ével keletkezhettek csak. A válasz kitér arra is, hogy az „Egyéb távközlési” főtevékenységet az Albérletbudápést csak megtévesztés céljából használja, mivel a jelenleg nem üzemelő albérletbudapest.hu domainen korábban csupán „Kiadó Albérletek Budapesten” voltak találhatóak. A KiberNet kijelentette, hogy a jövőre nézve nem fog olyan módon megtévesztő tartalmat közzétenni a domainhez tartozó webes felületen, vagy levelezésben, amely azt a látszatot keltené, hogy az Albérletbudápést Kft. üzemelteti a domaint.
A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely a tárgyi domain delegálását a KiberNet Kft. számára kizárta volna.

A Tanácsadó Testület eljárása során a kérelemben foglaltaknak megfelelően először azt vizsgálta, hogy a vitatott alberletbudapest.hu domain igénylése a Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 a) és c) pontjai alapján jogellenes vagy megtévesztő.
A Regisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontja alapján „A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”
Mivel sem az „albérletbudapest”, sem az „alberletbudapest”, sem az „albérlet budapest”, sem pedig az „alberlet budapest” nem lajstromozott védjegy, azért a domain név gyaníthatóan nem sérti más  védjegyhez fűződő jogát.
Nem valósul meg a névhez fűződő jog sérelme sem. Az alberletbudapest.hu domain jogi alapjaként hivatkozott „Albérletbudápést” az adott szolgáltatás vonatkozásában olyannyira szokványos megnevezés, hogy erre a jogcímre panasz nem alapítható. Ezen felül a két megjelölés nem összetéveszthető, mivel az alberletbudapest.hu egy – a domainek elnevezési gyakorlatával teljesen összhangban (ékezet nélkül) megalkotott – név, míg az „Albérletbudápést” egy értelmetlen, pusztán az ékezetekkel machináló fantáziaszó.
A panaszos hivatkozott arra, hogy az albérletbudapest.hu domain korábban volt bejegyezve, mint a jelen eljárás tárgyát képező alberletbudapest.hu. Az ékezet-ékezetnélküli egyezőségre hivatkozó jogalapot a Tanácsadó Testület jelen domainnél érdemben nem vizsgálta, pusztán a Tanácsadó Testület által a kutyabaráthelyek.hu domain ügyében meghozott 11/2014 (XI. 06.) sz. Állásfoglalásában kifejtett indokokra utal.
Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan okot, amely a fenti domain név delegálása megtagadásának alapjául szolgálhat.
Ennek alapján az „alberletbudapest.hu” domain a KiberNet Kft. számára delegálható.. 
Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Forrás: ISZT TT honlap

menu
menu