Acélos igény, fémhangú koppanás

Acélos igény, fémhangú koppanás

A steel.hu domaint szerette volna megszerezni. Most nem sikerült.

A Webshop Média Kft. (Kérelmező) kérelmezte a steel.hu domain név a Cetinje s.r.o.-tól (Kérelmezett) történő visszavonását és a Kérelmező részére történő átruházását, ill. a kérelemnek a Regisztrációs Döntnök előtt egyszemélyes döntnöki tanács általi elbírálását.

Kérelmező a tárgybeli domain névhez fűződő joga alapjául azt jelölte meg, hogy a steeel.hu domain nevet már 2008. szeptember 16. napján regisztrálta, azon sikeresen üzemelteti a „Steeel” nemesacél ékszereket forgalmazó web áruházat. Érvelése szerint ezzel egy olyan brand nevet alakított ki, amely megalapozza igényét a steel.hu domain névre is.

A steel.hu domain nevet harmadik személyek 2008-ban már regisztrálták, a Kérelmező előadása szerint ezt akkor tiszteletben tartotta, nem lépett fel igénnyel. A steel.hu domain név 2013. augusztus 2. napján szabadult fel, megfelelő időben történő igénylését a Kérelmező ekkor azonban elmulasztotta.

A steel.hu domain nevet végül a Kérelmezett igényelte elsőként 2013. augusztus 5. napján és sikeresen.

A Kérelmező ekkor a domain Regisztrátoron keresztül ajánlatot tett a Kérelmezettnek a domain névre, de az ajánlatot a Kérelmezett elutasította és 2013. augusztus 9. napján akként nyilatkozott, hogy a domain nevet hasznosítani kívánja, azon egy kapcsolódó témájú bemutató oldalt és web áruházat fog működtetni.

A Kérelmező ezt követően az Alternatív Vitarendező Fórum eljárását kezdeményezte.

A Kérelmezett érdemi védekezése.

A Kérelmezett érdemi védekezést terjesztett elő, amelyben kapcsolattartóként a Generál Média Publishing Kft.-t jelölte meg. Előadta, hogy tulajdonosa a Generál Média Publishing Kft.-nak (a cégnyilvántartás adatai alapján, az időközbeni névváltoztatás után: Publisher Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, 6800 Hódmezővásárhely, Könyves utca 1.), amely a book.hu domain név alatt online könyvkereskedéssel foglalkozó web áruházat üzemeltet. A book.hu oldalon rendszeresen sor kerül akciókra és promóciókra, ezek egyike a népszerű Danielle Steel írónőhöz és könyveihez kapcsolódik, a jelen kérelem tárgyát képező steel.hu domain név alatt.

Védekezésében előadta továbbá, hogy a Kérelmezőnek a steel.hu domain névhez semmilyen joga nem fűződhet és ilyen jogot véleménye szerint a Kérelmező nem tudott igazolni. A Kérelmező a „steeel” (három „e” betűvel írt, álláspontja szerint egyértelműen megkülönböztethető) márkanévhez kapcsolódó web áruházát a steeel.hu márkanév alatt működik több éve. Előadta továbbá azt is, hogy az „acél” jelentésű angol „steel” szó jelentéstartalma az angolul nem tudók számára nem közismert, de az egyébként is csak köznévi, leíró jellegű jelentéstartalommal bír. A steel kifejezésre ezért nem lehet csupán azzal igényt tartani, hogy a Kérelmező acél termékeket forgalmaz és ezért a steel.hu domain név használata sem sértheti semmilyen módon a Kérelmező jogait.

Észrevétel a védekezésre

A Kérelmező a Kérelmezett védekezésére tett észrevételében megjelenő új elemként elismerte, hogy a Kérelmezett a vitatott domain név alatt egy, Danielle Steel írónőhöz kapcsolódó tartalmú weboldalt működtet, álláspontja szerint azonban – figyelemmel a várható Alternatív Vitarendező Forum előtti eljárásra – ez megtévesztő lehet, annak tartalma ugyanis bármikor megváltoztatható, akár a Kérelmező kereskedelmi tevékenységéhez hasonló tartalomra. Ebben az esetben a Kérelmezőnek jelentős kárveszéllyel kellene számolnia. Ennek igazolására előadta, hogy a korábban is előfordult, hogy visszatérő ügyfelei az akkor még más által működtetett steel.hu domain néven próbálták a kapcsolatot felvenni a Kérelmezővel, azonban értelemszerűen sikertelenül és az így elmaradt haszon miatt ebből a Kérelmezőnek már korábban is kára származott.

A Kérelmező továbbá ezzel kapcsolatban hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat (DSZ) 2.2.1 pontjában megfogalmazott gondossági kötelemre, amelyet a mindenkori kérelmezőnek a domain név választásakor tanúsítania kell, különös figyelemmel arra, hogy a választott domain névvel más személy jogait ne sértse. Ismételten hangsúlyozta, hogy a Kérelmező 2008 óta üzemelteti a Steeel nemesacél ékszer web áruházát, ezért álláspontja szerint a steel.hu alatti bármilyen tartalom a Kérelmező ügyfeleinek megtévesztő lehet, a Kérelmezőnek továbbá álláspontja szerint az újonnan delegált Kérelmezettel szemben „5 év előnye” van.

A Kérelmező megjegyezte továbbá, hogy a magyar jognak megfelelően alapított és működő gazdasági társaság, ezért kívánja a .hu végződésű domain nevet használni, nem tart igény ugyanakkor az .sk és .eu domain nevekre, amelynek használatának lehetőségét, mint lehetséges alternatívát, a szlovákiai illetőségű Kérelmezett figyelmébe ajánl.

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a vitatott domain névvel kapcsolatos rosszhiszemű eljárását az a körülmény is igazolja, hogy a Kérelmezettnek címzett második méltányos ajánlatra az nem nyilatkozott.

A Döntés indokolása

A Döntnök a kérelmet a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok, a releváns tények, bizonyítékok, körülmények megfelelően gondos vizsgálata és a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) alapján hozta meg a döntését.
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára. E körben megállapítható volt, hogy a kérelmezett domain névvel kapcsolatban nem áll fenn egyik félnek sem érvényes védjegye, vagy azzal összetéveszthető cégneve, védett neve. A Kérelmező nem adott elő semmilyen erre vonatkozó bizonyítékot, ahogyan arra vonatkozóan sem, hogy a saját, „steeel” márkanéven illetve domain név alatt forgalmazott termékei valamely hatályos magyar vagy közösségi jog általi védettséget élvez-e vagy, hogy termékeit az átlagos fogyasztók e névről fel szokták ismerni. Ilyen körülményt a publikus online védjegy adatbázis vizsgálata szintén nem tárt fel, védjegy jogosultság hiányában viszont a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezései sem alkalmazhatók.
Megjegyzi a Döntnök, hogy a Kérelmező saját előterjesztése alapján is az volt megállapítható, hogy a Kérelmező a steel.hu domain nevet korábban, 2008-ban azért nem igényelte saját használatára, mert azt önhibájából elmulasztotta, és az akkor is más részére került delegálásra . A más általi használat tényét ekkor hozzávetőlegesen öt éven keresztül nem kifogásolta, ezen használati időszak alatt a domain név használata ellen nem lépett fel.

A Döntnök megvizsgálta, hogy a fonetikailag hasonló, a Kérelmező által üzemeltetett steeel.hu domain név, az azon keresztül elérhető, „steeel” megnevezésű nemesacél ékszer termékek és a Kérelmezett által üzemeltetett steel.hu domain név, ill. az azon keresztül népszerűsített Daniele Steel könyv termékek összetéveszthetők-e. A Döntnök megvizsgálta továbbá, hogy a Kérelmezetett és a Kérelmező egymás versenytársainak tekinthetőek-e illetve, hogy a vizsgálat eredményeképp megállapítható-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) által védett jogtárgyak sérelme.
A Tpvt. 6. § alapján tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.
A Döntnök a fentiek kapcsán a következő megállapításra jutott: a Kérelmezett és a Kérelmező az általuk közvetlenül vagy közvetve forgalmazott alapvetően eltérő természetű ékszer illetve nyomdai (könyv) termékeik miatt nem tekinthetők egymás versenytársainak. Ezen felül a Döntnök megállapítása szerint a Steel vagy a fonetikusan azzal hasonló kiejtésű, eltorzított írásmódú Steeel kifejezések olyan angol közszavak, amelyek megkülönböztető ereje igen csekély és ezért a Tpvt. szerinti tilalom feltételeként megszabott jellegzetes elnevezésnek nem tekinthetők.
Erre vonatkozó kétségtelen bizonyíték vagy erre utaló körülmény hiányában nem volt megállapítható az sem, hogy a Steeel megnevezésű ékszer termékek jó hírnévnek örvendenek és/vagy e megnevezésről a fogyasztók elsősorban ezen ékszerekre asszociálnak, arról a Kérelmező áruját szokták felismerni. Ezért a Döntnök megállapítja, hogy a steel.hu domain névnek a Kérelmezett általi használata nem sérti a Tpvt. rendelkezéseit ill. e rendelkezések sérelmén keresztül a Kérelmező a Tpvt.-ben biztosított jogait.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy a steel.hu domain név nem azonos olyan névvel, vagy hasonlít megtévesztően olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, azaz az RDSZ 29. pontjának első feltétele nem teljesül.

A teljesség kedvéért a Döntnök második lépésként megvizsgálta, hogy fennáll-e az a körülmény, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy az, hogy a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik (RDSZ 29. pont második feltételei).

Az RDSZ 30. pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Kérelmező és a Kérelmező egybehangzó kijelentései, és a www.steel.hu domain név alatt megjelenített, a Döntnök által 2013. szeptember 27. napján megvizsgált tartalom alapján minden kétségen felül megállapítható volt, hogy a Kérelmezett a steel.hu domain alatt Danielle Steel írónőhöz és könyveihez kapcsolódó tartalmat tett közzé. A Kérelmezett a domain név továbbértékesítésétől elzárkózott. Ezen felül a szintén vizsgálat tárgyává www.book.hu domain alatt – a cégnyilvántartás adatai által is igazoltan a Kérelmezett tulajdonában álló, kapcsolódó magyar gazdasági társaság által üzemeltetett – található tartalom és a két weboldalt összekapcsoló linkek szintén alátámasztották a Kérelmezett azon kijelentését, hogy a steel.hu domain nevet jóhiszeműen, a Danielle Steel írónő és műveinek népszerűsítésére igényelte és vette használatba.

A Kérelmezett tehát az RDSZ 30. a) valamint c) pontjának is megfelelően, a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban, törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult-
A fentiekre figyelemmel a Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmezettnek a domain név igényléséhez jogos érdeke fűződött.

A Regisztrációs Döntnök ugyanakkor felhívja Kérelmezett figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében felelősséggel tartozik a domain-használat jogszerűségéért és a domain név használattal harmadik személynek okozott kárért. A Regisztrációs Döntnök felhívja Kérelmezett figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon az olyan magatartástól, amely más védjegyével vagy kereskedelmi nevével való összetéveszthetőséget eredményezne, illetőleg tartózkodjon a Domainregisztrációs szabályzat rendelkezéseinek megsértésétől. Ezzel összefüggésben a Tanácsadó Testület kiemeli, hogy amennyiben a domain név gazdasági tevékenység keretében történő jövőbeli használata mégis védjegybitorlást valósítana meg, az a domain név delegálás visszavonását, törlését vonhatja maga után. Így különösen a Domainregisztrációs Szabályzat 10.2. pontja alapján a domain delegálását követően egy meghatározott domain névnek a panaszolt domain-használótól történő visszavonását illetve átruházását az, akinek ehhez jogos érdeke fűződik az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelő kérelemmel kezdeményezheti.

Végül, a Regisztrációs Döntnök megvizsgálta a Kérelmezett igénylésének ill. a domain használata rosszhiszeműségének kérdését is. Az RDSZ 31. pontja alapján a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A tárgybeli domain igénylésének lehetősége a Kérelmező számára is megnyílt 2013. augusztus havában, azonban ekkor az elsőnkénti igénylést elmulasztotta. A domain regisztrációs eljárást tehát időrendben elsőként a Kérelmezett indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre előterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében történik („first comes – first served” elve).

A jelen eljárásban nem merült fel semmilyen arra utaló körülmény, hogy a Kérelmező a domain delegálása ellen korábban, a DSZ-ban előírt határidőn belül panasszal élt volna, így a tárgybeli domain delegálásával kapcsolatban megállapítható, hogy az szabályszerűen került delegálásra a Kérelmezett részére.

Mivel a Kérelmezett a tárgybeli domain továbbértékesítésétől bizonyíthatóan elzárkózott és azt rövid időn belül ténylegesen is használatba vette, arra (a domain névvel szoros kapcsolatban álló) érdemi tartalmat töltött fel, nem állapítható meg a tisztességtelen, rosszhiszemű haszonszerzésre irányuló célzat sem, vagy annak célzata, hogy a tárgybeli domain név használatától az egyébként arra jogosult személyt elzárja. A Kérelmező és a Kérelmezett alapvetően eltérő termékei miatt nem volt megállapítható, hogy egymás versenytársai lennének, ezért a versenytárs szakmai tevékenységének rosszhiszemű megzavarásának, vagy vásárlóinak hamis információkkal való megtévesztésének célzata is kizárásra került. Közhiteles cégnyilvántartási adatok alapján megállapítható volt a Kérelmező cégcsoportjába tartozó gazdasági társaság által üzemeltetett web áruházban forgalmazott Danielle Steel könyvek és az arra linkekkel továbbirányító, továbbá Danielle Steel írónőt és könyveit népszerűsítő tartalom közötti kapcsolat fennállása is.

Mindezen körülmények alapján a Döntnök arra a megállapításra jutott, hogy a Kérelmezett rosszhiszemű eljárása az igénylés és a használat körében nem állapítható meg.

A Kérelmező azt hangsúlyozó érvelésével, mely szerint a Kérelmező a Kérelmezettel ellentétben a magyar jog szerint alapított és működő, magyarországi székhelyű gazdasági társaság, a Regisztrációs Döntnök megjegyzi, hogy az Európai Unió az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvén keresztül biztosítja a bármely tagállamában – így akár Magyarországon, akár Szlovákiában – törvényesen bejegyzett gazdasági társaságok szolgáltatásainak egyenlő feltételekkel, indokolatlan diszkrimináció nélküli, szabad áramlását. Ennek megfelelően a Kérelmező vagy a Kérelmezett székhelyére vagy a saját joga szerinti működésére a .hu domain nevek igénylése kapcsán semmilyen előnyt nem alapíthat, ugyanígy e körülmények miatt őket semmilyen hátrány nem érheti (RSZ 1.1.1. pontja).

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet, mint jogilag és ténybeliségét tekintve is alaptalant az eljárási szabályzat 28. pontja alapján elutasítja.

menu
menu