A zoomlion ügyében született döntés

A zoomlion ügyében született döntés

A zoomlion.hu domain nevet visszavonták és a domainnel egyező védjegy tulajdonosának átadták.

A Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. Kérelmező által a NETKOSÁR Gépkereskedelemi és Szolgáltató Kft. Kérelmezett ellen a zoomlion.hu domain tárgyában indult Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök a zoomlion.hu domain nevet a NETKOSÁR Gépkereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kérelmezettől visszavonja.

Indoklás

I. Kérelem

A Kérelmező a kérelmezett domain névhez fűződő jogát a kérelemhez csatolt lajstrom kivonatokkal igazolta, amelyek értelmében a Kérelmező javára négy ZOOMLION megjelölést tartalmazó nemzetközi védjegy kerül a lajstromozásra. Mind a négy védjegynek kiterjed az oltalmi köre Magyarországra is.

A ZOOMLION megjelölés oltalmat élvez különféle termékekre a Nizzai osztályozás szerinti 7-es és 12-es áruosztályokban.

Kérelmező a ZOOMLION márkanév alatt haszongépjárműveket gyárt és forgalmaz világszerte. A Kérelmező nemzetközileg ismert kiváló minőségű termékei az összes kontinensen, így Európában és ezen belül Magyarországon is jó hírnevet élveznek.

A Kérelmező álláspontja szerint a védjegyoltalom alapján egyértelműen megállapítható, hogy a ZOOMLION olyan megjelölés, kérelmező javára a jog által védett név, amelynek kizárólagos használati joga van.

A Kérelmezett a vitatott domain nevet úgy regisztrálta hogy ahhoz semmilyen joga vagy jogos érdeke nem fűződik. A Kérelmezett nem rendelkezik a megjelölt domain név vonatkozásában semmilyen iparjogvédelmi vagy egyéb jogosultsággal. A Kérelmező és Kérelmezett között semmilyen jogi vagy kereskedelmi kapcsolat nem állt vagy áll fenn. A Kérelmező nem adott semmilyen engedélyt és hozzájárulást kérelmezettnek a védjegy bármely módon történő használatára.

A kérelmezett domain név egyetlen eleme a Kérelmező javára oltalom alatt álló ZOOMLION szó, az semmilyen megkülönböztető jelleget adó szóelemmel nem egészül ki. A teljes azonosság okán egyértelműen összetéveszthető Kérelmező védjegye és a Kérelmezett domain név.

A kérelmezett domain név tekintetében a fogyasztók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a domain név és az esetlegesen később reá töltött tartalom a kérelmezővel áll összefüggésben.

A Kérelmező sokéves komoly anyagi terheket felemésztő marketing tevékenysége következtében a ZOOMLION megjelölést a fogyasztók ismerik, az ismert jó minőségű termékekben megbíznak, ezért keresik és szívesen választják azokat.

A Kérelmező csatolta a Kérelmezett cégkivonatát is, amely szerint a Kérelmezett igazoltan szintén gépjárművekkel foglalkozó gazdasági társaság, amely az anyagi haszonszerzésre alakult, illetve működése során arra törekszik, így joggal feltételezhető, hogy a Kérelmező védjegyének jóhírét, áruinak ismertségét és azok piaci megbecsülését kihasználva igyekszik üzleti előnyt szerezni. Mindezek alapján a Kérelmező megállapíthatónak tartja a Kérelmezett részéről a rosszhiszemű eljárást.

Kérelmező a domain név a kérelmezett történő visszavonását kérte.

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

II. A kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit az eljárási szabályzat 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezett részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

III. A döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 27. pontja alapján, a Kérelmező előterjesztése, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29 pontja szerint "(a) Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Döntnök a Kérelmező névhasználati jogának vizsgálata körében megállapította, hogy a csatolt lajstromkivonatok alapján a Kérelmező többszörös. Magyarországra is kiterjedő védjegyoltalommal rendelkezik a kérelmezett domain névvel azonos ZOOMLION kifejezésre. Valamennyi védjegyoltalom korábbi elsőbbség mint a kérelmezett domain regisztrációjának dátuma.

A döntnök megállapította, hogy a döntés meghozatalának időpontjában a kérelmezett domain alatt tartalom nem érhető el. Ugyanakkor a web archívum tanúsága szerint a domain regisztrációját követően 2014 decemberében a kérelmezett domain alatt a ZOOMLION "hamarosan már Magyarországon is közvetlen képviselettől vásárolhat ZOOMLION emelő gépeket" felirat, és annak illusztrációjaként ZOOMLION márkájú haszongépjármű volt látható.

A Kérelmezett érdemi védekezésének hiányában, a kérelmező előadása alapján a Döntnök elfogadta, hogy a Felek között semmilyen jogi vagy kereskedelmi kapcsolat nem áll fenn. Ezt támasztja alá az is, hogy a kérelmezett domain alatt 2014 decemberi követően már semmilyen érdemi tartalom nem volt elérhető.

Megjegyzi a Döntnök, hogy még abban az esetben is, ha a Kérelmezett valóban ZOOMLION márkájú haszongépjárművek forgalmazásával foglalkozik is, akkor sem jogosult a védjegy jogosult egyértelmű engedélye hiányában a védjegy oltalom alatt álló név domain névként történő regisztrálására.

A Kérelmezett javára tehát a Döntnök nem tudott a név használatához fűződő jogot vagy jogos érdeket megállapítani.

A Kérelmezett rosszhiszeműsége tekintetében a Döntnök egyetértett a Kérelmező azon előadásával, hogy feltételezhető, hogy a védjegyoltalom alatt álló kifejezés domain névként történő regisztrációja abból a célból történt, hogy a Kérelmezett kihasználja a Kérelmező védjegyének jó hírnevét, áruinak ismertségét és ebből úgy kívánt üzleti előnyt szerezni, hogy az Internet felhasználókat haszonszerzés céljából a saját honlapjára irányítsa.

Az előadott indokok alapján a Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és elrendelte a kérelemnek megfelelően a kérelmezett domain névnek a Kérelmezett történő visszavonását.

Dr. Mayer Erika
Döntnök

forrás: Infomediator honlap

menu
menu