A vesztes szerint a regisztrátor hibázott

A vesztes szerint a regisztrátor hibázott

A domain vitarendezésében egy fontos tény befolyásolta a döntést. A domaint elvesztő szerint a regisztrátor hibázott.

A Migros-Genossenschafts-Bund (székhely: CH-8005 Zürich Limmatstrasse 152, Svájc, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által a Casto Kft. (székhely: 1116 Budapest Fehérvári u. 120. fszt. 8., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen az interhome.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi 
Döntést
A Regisztrációs Döntnök az interhome.hu domain nevet a Casto Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Migros-Genossenschafts-Bund Kérelmezőre átruházza.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy az interhome.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. A kérelem
Kérelmező előadta, hogy 2000. január 12. napjától jogosultja a korábban 42. áruosztályba tartozó 740788 lajstromszámú „INTERHOME” nemzetközi védjegynek. Kérelmező Svájc legnagyobb kiskereskedelmi cége, a legnagyobb szupermarketláncot üzemeltető társasága, illetve Svájc legnagyobb munkáltatója, mely többek között szállásközvetítéssel is foglalkozik. 
Kérelmező a www.domain.hu weboldalon található whois rekord információi alapján megállapította, hogy a Kérelmezett 2015. május 18-án regisztráltatta a domain nevet. Előadta, hogy a Kérelmezett részére 2015. október 7. napján felszólító levelet küldött, kérve a domain név átruházását. A Kérelmezett a felszólító levélben foglaltaknak nem tett eleget, de a honlap alatti tartalmat a felszólító levél hatására eltávolította. A Kérelmezett a domain név alatt síutakat szervező honlapot üzemeltetett, mely honlapon szállásokat is lehetett foglalni. 
Kérelmező a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontjára hivatkozva előadta, hogy védjegye az INTERHOME megjelölést oltalmazza, ennek megfelelően kizárólagosan jogosult a magyar és közösségi jog által védett INTERHOME megjelölés használatára. A Kérelmezett által használt domain név azonos az érintett védjeggyel, így a fogyasztók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy Kérelmező és Kérelmezett között üzleti kapcsolat áll fenn. A Kérelmező a Kérelmezett részére nem adott védjegyhasználati engedélyt a hivatkozott védjegy tekintetében, így jelentősen sérülnek Kérelmező üzleti érdekei. 
Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a domain névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, e körben hivatkozik a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.6. és a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 30. pontjaira. Kérelmező előadja, hogy tudomása szerint a Kérelmezett domain név vonatkozásában nem rendelkezik semmilyen iparjogvédelmi, vagy egyéb jogosultsággal.
Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte és annak felhasználása rosszhiszeműen történik a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 31. pont b), c) és d) pontjai alapján.Megítélése szerint a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, illetve hogy a Kérelmező, mint versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják. A Kérelmező több más, az INTERHOME megjelölést magában foglaló internetes tartománynév használója, így többek között az , , , , domain neveknek is. A kérelmezett domain név ezért egyértelműen megtévesztő, hiszen az „INTERHOME” megnevezést a fogyasztók a Kérelmezőhöz köthetik. 
Kérelmezett rosszhiszeműsége tekintetében Kérelmező előadta továbbá, hogy álláspontja szerint a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára irányítsák, kihasználva a Kérelmezői védjegy jóhírét, a Kérelmező szolgáltatásainak ismertségét és piaci megbecsültségét.
Kérelmező a kérelemben foglaltak alátámasztására csatolta az eljáró jogi képviselő meghatalmazását, a hivatkozott védjegy lajstromkivonatát, tevékenységének bemutatása céljából a Kérelmezőről szóló Wikipédia cikket, a kérelmezett domain név whois rekordját, a Kérelmezettnek megküldött felszólító levelet, az elküldést igazoló elektronikus levelet, végül a kérelmezett domain név alatti tartalomnak az Internet Archive Wayback Machine által eltárolt 2015. augusztus 1-jei időállapotát.
Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.
Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése
Kérelmezett érdemi védekezésében a Regisztrációs Döntnök eljárási Szabályzata 30. pontjának iii. alpontjára való hivatkozással elsődlegesen a kérelem elutasítását kérte. Kérelmezett elismerte ugyan, hogy Kérelmező felszólította őt a domain név lemondására, azonban kifogásolta, hogy erre mindössze 3 napos határidő állt rendelkezésére. A felszólításra való válaszát a Regisztrációs Döntnöki eljárás megindítása előtt sikerült megküldenie Kérelmezőnek. 
Kérelmezett kifejtette, hogy a kérelmezett domain név megszerzésekor a Kérelmező védjegyéről nem volt tudomása. Kérelmezett a domain nevet ásványvíz forgalmazási- és házhozszállítási szolgáltatás nyújtása céljából regisztrálta be, a társaság nem szervez síutakat üzletszerűen. Előadta továbbá, hogy a kérelmezett domain nevet 2015. április hónap környékén a törlés előtt álló parkoló domainek listáján találta meg, mint szabadon regisztrálható domaint, és induló üzleti tevékenységéhez bejegyeztette. A bejegyzésre a domain korábbi regisztrátoránál került sor, viszont Kérelmezett tárhelyszolgáltatást nem igényelt. A kérelmezett domain név alatt üzemeltetni kívánt weboldal feltehetően 2016 márciusára készül el.
Kérelmezett előadta, hogy korábbi domain használó által feltöltött, a továbbiakban aztán azon megmaradt tartalom tekintetében utasította a regisztrátort, hogy azt távolítsa el. Megítélése szerint e körülmény vonatkozásában a regisztrátor hibázott. A megmaradt tartalom azonban már elavult, hiszen azon keresztül szolgáltatási tevékenység már nem folyik.
Kérelmezett sérelmesnek tartja, hogy Kérelmező 7 éven keresztül eltűrte, hogy a korábbi domain használó a weboldalon a sérelmezett szolgáltatást népszerűsítse, ennek ellenére Kérelmezettel szemben lépett fel; valamint hogy a Kérelmezői iratok jelentős része angol nyelvű. Hivatkozik a FIT-H-PJ-2008-552. számon közzétett eseti döntésre, melynek értelmében a domain név regisztrálása önmagában nem minősül védjegyhasználati cselekménynek. Kifogásolja továbbá, hogy Kérelmező Magyarország területén a védjegy bejelentése óta kimutatható gazdasági tevékenységet nem végzett, valamint hogy Kérelmező interhome.com címen üzemeltetett weboldala magyar nyelven nem elérhető, forint devizanemben szolgáltatásokat nem nyújt, védjegyét ténylegesen nem használta. Kiemeli, hogy a Kérelmezőtől eltérő áruosztályban fejt ki gazdasági tevékenységet (termék házhozszállítás), valamint hogy a domain névről történő lemondás konkrét anyagi károkat is okozna számára.
Kérelmezett másodlagosan az az eljárás 6 hónapos időtartamra történő felfüggesztését kérte a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 32. pontjára való hivatkozással.

3. Kérelmező észrevétele a kérelmezett megjegyzésére
Kérelmező észrevételében megerősítette korábbi álláspontját, miszerint a Kérelmezettnek az adott domain név használatához fűződő jogos érdeke a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 30. pontja alapján nem bizonyítható.Kifejtette, hogy tudomása szerint a Kérelmezett az „interhome” megjelölés használatára bizonyíthatóan előkészületeket nem tett, a Kérelmezettnek nem közismert elnevezése az interhome.hu domain név. Kérelmező arra is rámutatott, hogy felszólító levelét elektronikus úton is megküldte a Kérelmezettnek, aki a domain megszerzésekor elmulasztotta tanúsítani azt a gondosságot, amit a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontja tartalmaz a domain név megválasztása tekintetében.
Kérelmező több szempontból is életszerűtlennek tartja Kérelmezett azon álláspontját, mely szerint az érintett tartalom a Kérelmezett tudtán kívül és akarata ellenére maradt a domain név alatt elérhető. Kérelmező szerint azon körülmény, hogy nincs magyar nyelvű honlapja, ügyfélszolgálata Kérelmezőnek, a jelen kérelem szempontjából irrelváns, ugyanis a domain névhez fűződő jogát a Magyarország területére is érvényes védjegye megalapozza. A Kérelmező rosszhiszeműségével kapcsolatban tett nyilatkozatait a Kérelmezett fenntartja, álláspontja szerint a Kérelmezett eljárás felfüggesztése iránti kérelme csupán az eljárás elhúzására irányul. Indokai alapján a Kérelmező a Döntnöktől az eljárás folytatását kérte.

4. A Döntés indoklása
A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a Kérelmezett érdemi védekezése, a Kérelmező megjegyzése, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését. 
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben: a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.
A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) által jóváhagyott oltalom alapján a Kérelmező nemzetközi védjegyjogosultsága az 740788 lajstromszámú INTERHOME kifejezésre az SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) adatbázisa szerint fennáll. A Döntök a Kérelmezőnek a kérelmezett domain névhez fűződő névhasználati jogosultságát ez alapján igazoltnak tekinti. 
A Döntnök továbbá megállapítja, hogy a kérelmezett domain név alatti weboldalon a döntés időpontjában érdemi tartalom nem található. A whois rekord adatai alapján a Döntnök valónak fogadja el a Kérelmező azon tényállítását, hogy a tartalom eltávolítását megelőzően a weboldalon síutakhoz kapcsolódó szállásközvetítési tevékenység történt, azonban felhívja a felek figyelmét, hogy ez a körülmény az ügy érdemi elbírálását nem befolyásolta.
A Kérelmezett érdemi védekezésében foglaltakra reagálva a Döntnök megállapítja, hogy bizonyítottság hiányában a Kérelmezett által megjelölt kifogásokat az ügy elbírálása szempontjából nem tudja figyelembe venni. Kérelmező megfelelően igazolta, hogy az ügybeni felszólítását a postai út mellett elektronikus úton is megküldte Kérelmezett felé, így annak tartalmáról az általa megjelöltnél korábban kellett értesülnie. A felszólításra adott válaszlevélnek a Kérelmező felé történő kézbesítését Kérelmezett nem igazolta. Ahogy az az RDSZ 29. pontjából is kitűnik, a Kérelmezettnek kötelezettsége lett volna a kérelmezett domain névvel megegyező védjegy felkutatása, így az nem bír pozitív jelentőséggel, hogy annak létéről nem volt tudomása. A védjegyjogosultnak viszont jogában áll – akár 7 év eltelte után is – érvényesíteni névhasználati jogait, tekintettel az egységes bírói gyakorlatra, miszerint a gazdasági tevékenység körében történő domain név használat védjegyhasználati cselekménynek minősül. Kérelmezett éppen saját védekezésében adta elő, hogy a domain nevet gazdasági tevékenységre (ásványvíz házhozszállítására) kívánja használni, így éppen azon a területen kíván gazdasági tevékenységet kifejteni, amelyre a védjegy oltalmat biztosít. 
E szempontból irreleváns, hogy a Kérelmező a domain név alatt jelenleg nem szolgáltat tartalmat, de a Döntnök e vonatkozásban osztja a Kérelmező azon álláspontját, miszerint a Kérelmezett az „interhome” megjelölés használatára tett előkészületeit nem bizonyította megfelelőképp, valamint a Kérelmezettnek nem közismert elnevezése az az adott kifejezés. 
Mindezek alapján a Döntnök a Kérelmezettnek sem a névhasználati jogát, sem a jogos érdekét nem tudta megállapítani. 
Kérelmező indokai ellenére a Döntök nem találta megállapíthatónak a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát, annak bizonyítottsága hiányában. Azonban megjegyzésre érdemes, hogy a hatályos cégkivonatok alapján a domain név korábbi használója, mint gazdasági társaság és a Kérelmezett azonos székhellyel rendelkeztek, valamint a cégkivonatok egyéb egyezőségeket mutatnak. Ezen körülményeket azonban a Döntnök az ügy elbírálásánál nem vehette figyelembe.
Tekintettel arra, hogy a Kérelmezettnek az adott név tisztességes, jogszerű használatára az eljárás megindítása előtt már lehetősége nyílott, valamint az az ügy elbírálása szempontjából nem indokolt, a Regisztrációs Döntnök elutasítja a Kérelmezettnek az eljárás hat hónapi időtartamra való felfüggesztése iránti kérelmét.
Egyebekben a Döntnök a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

menu
menu