A Vasedenybolt.hu ügyében született döntés

A Vasedenybolt.hu ügyében született döntés

A Regisztrációs döntnök a vasedenybolt.hu domain ügyében beadott eljárásban döntött.

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a vasedenybolt.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Dr.Lengyel Ügyvédi Iroda (4026 Debrecen, Iparkamara u. 6.) útján eljáró Vasedény Holding Kft. Kérelmező által a Hanacsek Gábor magánszemélyként eljáró Kérelmezett ellen a vasedenybolt.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a vasedenybolt.hu domain névre vonatkozó kérelmet elutasítja.

Indokolás

1. A Kérelmező álláspontja

A Kérelmező jogi képviselője előadta, hogy álláspontja szerint a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít
? a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult)
A kérelmezett domain név használatához fűződő jog részletesen:
A kérelmező a védjegyjogosultja a VASEDÉNY védjegynek. A kérelmezett domain nevet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetik a hasonlóság miatt. A kérelmezett egyéni vállalkozásának logója(neve)-VASEDÉNYBOLT-áruházainak homlokzatán,vállalkozása honlapján, webáruházában, online közösségi oldalán, e-mail elérhetőségeiben a vasedénybolt illetve a vasedény kifejezést használja.

2. Kérelmezett álláspontja

A Kérelmezett előadta, hogy a Budapest XVII. kerületének központjában lévő Vasedénybolt üzemeltetője (1173 Bp. Pesti út 179.), és ezáltal a Vasedénybolt H.G. üzlet elnevezésének birtokosa

Részletesen kifejtette a jogi érveit arra vonatkozóan, hogy neki mint a “Vasedénybolt HG üzlet tulajdonosának” joga van a domain nevet használni.

Alapos levezetésben elemezte, hogy (álláspontja szerint) az általa használt "VAS-EDÉNY" kifejezés “nyelvtanilag két különálló szónak tekinthető (jelentésüket tekintve: VAS mint vasműszaki, EDÉNY mint konyhafelszerelés), ami kizárja, hogy megvalósuljon az összetéveszthetőség. Üzletünk által használt "vasedénybolt" megjelölés pedig magát a bolthelyiséget, üzletet jelöli” Kifejtette, hogy a "VAS-EDÉNY" megnevezés az áru fajtájára, rendeltetésére és jellemzőjére vonatkozó kifejezés, továbbá a "vasedénybolt", valamint a "VAS-EDÉNY BOLT" megjelölés az üzlet rendeltetését, fajtáját jelölő kifejezés, emiatt a védjegyoltalom korlátját képezi. Részletesen előadta továábá, hogy a bolt logó-ja menniyben különbözik a védjegytől.

3. A Kérelmező viszonytválasza

Kérelmező nem terjesztett elő viszontválaszt, nem vitatta a Kérelmezett érveit.

4. A döntnök álláspontja

Az eljárási szabályzat 27. pontja szerint: a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését. Ennek megfelelően
a regisztrációs döntnök a rendelkezésére álló iratok, továbbá az interneten egyszerű kereséssel elérhető információkon kívül figyelembe vette a domain regisztrációjára vonatkozó, domain nyilvántartási információkat. Utóbbi irat érdekében a döntnök megkereste a nyilvántartó szervezetet.

A döntnök megállapította, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett valóban egyszerre használja a “vasedény bolt” elnevezést.

A Kérelmező nem terjesztett elő viszontválaszt és nem fejtett ki arra vonatkozóan semmit, hogy támadja-e a Kérelmezett által használt “vas-edény bolt” elnevezést.
A kérelem kapcsán ennek ellenére a döntnök kizárólag abban foglalt állást, hogy a Kérelmezettnek van-e jogos érdeke fűződik-e a domain névhez, illetőleg (ii) a Kérelmezett általi jelenlegi használat rosszhiszeműnek tekinthető-e.

(a) A Kérelmező és a Kérelmezett névhez fűződő jogosultsága

Az eljárási szabályzat 29. pont első fordulata szerint: a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.

A Kérelmező kétséget kizáróan igazolta, hogy védjegyjogosult.

A Kérelmezett igazolta, hogy üzletének elnevezése a “vas-edény bolt”, és az is tény, hogy Kérelmező ezt a használatot nem támadta.

Az eljárási szabályzat második fordulata szerint a kérelem megalapozottságához a kérelmezett rosszhiszeműsége is szükséges feltétel.

Az eljárási szabályzat rendelkezései szerint: a visszavonás második feltétele

? amennyiben:
? a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
? b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Mivel a Kérelmező nem támadta a Kérelmezett általi üzletnév használatot, a Kérelmezett rosszhiszeműségét szükséges csak vizsgálni. A rosszhiszeműséget az eljárási szabályzat taxatív módon szabályozza.

A jogos érdektől függetlenül is megalapozhatja a visszavonást a rosszhiszeműség. A rosszhiszeműség feltételei az alábbiak:

? 31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
? a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
? b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
? i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
? ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
? c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
? d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Az a) pont feltételeinek fennállására utaló adat nem áll a döntnök rendelkezésére.

A b) pont feltételei szintén nem állnak meg, hiszen a Kérelmezett bármilyen címen (köztük a vasedeny.hu alatt is) üzemeltethet webáruházat.

A c) pont feltételei tekintetében a döntnök részletesen vizsgálta, hogy bármilyen a “Vasedény”-védjegyre utaló megjelölés fellelhető-e az oldalon. Erre utaló jelet nem talált, a Kérelmezett arra hivatkozott, hogy a “vas-edény” közszót használja üzletében.

A Magyar Értelmező Kéziszótár azonban nem tartalmazza önálló szóösszetételként a “vas-edény” kifejezést. A keresőmotorokban, a “vasedény” kifejezés alatt vagy a klasszikus értelemben vet “vasból készült edény” kifejezés található vagy a Kérelmező és a Kérelmezett termékeinek weblapjai. A vas-edény kifejezést vegyesiparcikk kereskedelem értelemben egyértelműen csak a Kérelmező használja. Ugyanakkor, a vas-edény mint vegyesiparcikk kereskedelem elterjedt a magyar nyelvben, különösen a kötőjeles alakzatban.

A fentieket figyelembe véve a döntnök megállapításai szerint a Kérelmezett versenyjogi értelemben “potyázást” hajt végre a szó használatával, azt azonban nem lehet mondani, hogy kifejezetten a Kérelmező nevét és logóját használná. Mivel kérelmező a bolthasználat nevét nem támadta, és erre a panaszában sem hivatkozott, azt lehet vélelmezni, hogy a kérelmező csak az internetes környezetben való használatot támadja. Az internetes környezetben azonban világosan elkülönül a Kérelmezett és a Kérelmező webáruháza, nem lehet olyan körülményt feltárni, ami arra utalna, hogy a Kérelmezett tisztességtelenül akarná kihasználni a “vas-edénybolt” és a “Vasedény” védjegy hasonlóságát.

Tekintettel arra, hogy a 29-31 pontok együttes feltételei nem állnak fenn, a döntnök a kérelem elutasításáról határozott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy a Nyilvántartó törölje a kérelmezett domain névhez rögzített átruházási korlátozást.

menu
menu