A reklámpiac szereplői domain néven marakodtak

A reklámpiac szereplői domain néven marakodtak

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2007. január 23-án megtartott ülésnapján az szuperinfok.hu és a szuperonline.hu domain ügyében foglalt állást.

Az Inform Média Kft. („Igénylő”) szuperinfok.hu és a szuperonline.hu domain nevet 2006. november 6-án igényelte. Mindkét igénylés ellen panaszt nyújtott be a Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervező és Tanácsadó Kft („Panaszos”). A Panaszos kifogását arra alapozta, hogy jogelődje, a Hungária Szuperinfó Kiadványszervező Reklám- és Propaganda Kft. a jogosultja a 155.773 lajstromszámú védjegynek, amely a „szuperinfó” kifejezést tartalmazza. A „Szuperinfó” egy országos laphálózat, amelynek tagjai országszerte több mint 60 helyi lapot adnak ki, továbbá „szuperinfo.hu” alatt az interneten is.

A Panaszos előadta, hogy „a fogyasztók többsége … a Szuperinfó elnevezést ismeri és mint jó hírnévnek örvendő védjegyet, brand-et tartja számon.”. Állítását nem támasztotta alá konkrét adatokkal. A Panaszos a szuperinfok.hu domain név esetében arra hivatkozott, hogy az csupán egy betűben különbözik a 155.773. sz. védjegytől illetve az általa közismertté tett elnevezéstől. A szuperonline.hu domain név esetében a Panaszos arra hivatkozott, hogy az „nem biztosít kellő elhatárolást a Szuperinfó Magyarország Kft. által nyújtott szolgáltatásoktól. Amennyiben a domain delegálásra és használatra kerül, a fogyasztók azt hihetik, hogy ez a webcím a Szuperinfó tevékenységéhez kapcsolódik.”

A Panaszos előadta továbbá, hogy ő és az Igénylő versenytársak, és korábban is volt már védjegyvitájuk. A Panaszos rosszhiszeműnek minősítette az igénylést.

Az Igénylő válaszában felsorolt több gazdasági társaságot, amelyeket tulajdonába tartozónak minősített, és amelyek helyi kiadói a Szuperinfó hirdetési újságoknak. Ezek a társaságok franchise átvevőként franchise szerződéseket kötöttek a Panaszossal. A franchise szerződéseket üzleti titok védelmére hivatkozással az Igénylő nem csatolta a TT részére. Kiemelte azonban, hogy ezek a szerződések feljogosítják (és egyben kötelezik) a társaságokat „a kereskedelmi név és a védjegy használatára”.

Az Igénylő előadta, hogy nem járt el rosszhiszeműen az igénylés során, mivel „mindkét fél érdeke a Szuperinfó c. újságok piaci helyzetének erősítése, tekintettel arra, hogy az Inform Média Kft. által tulajdonolt gazdasági társaságok a panaszos által létrehozott franchise hálózat tagjai. E tekintetben az Inform Média nem tekinthető a panaszos konkurenciájának.”

A fenti tényállásból a TT megállapította, hogy a felek között vita van a szuperinfó kiadványokkal kapcsolatos védjegyek illetve kereskedelmi nevek használata tárgyában. A Panaszos „konkurenciájának” tekinti az Igénylőt, és kifejezetten ellenzi, hogy használatába kerüljenek a saját kereskedelmi nevét és védjegyét tartalmazó kifejezések domain névként.

A TT-nek nem terjed ki a hatásköre arra, hogy vizsgálja a Panaszos által kötött franchise szerződések tartalmát és megállapítsa, hogy milyen terjedelmű a szerződéses partnerek védjegyhasználata, erre lehetősége sem volt, tekintettel arra, hogy az Igénylő üzleti titok védelmére hivatkozással nem csatolta e szerződéseket. A rendelkezésre álló információk alapján arról sem áll módjában a TT-nek állást foglalni, hogy az Igénylő a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény („a Versenytörvény”) 23.§ (2) bekezdése alatt irányítási jogot gyakorol-e a Panaszossal szerződéses viszonyban levő gazdasági társaságok felett. Megjegyzi azonban, hogy még abban az esetben sem automatikus a védjegyek esetleges al-használatba adása cégcsoporton belül, amennyiben a franchise-ba vevő társaságoknak van védjegyhasználati jogosultsága. Erre alapozva a TT úgy tekintette, hogy az Igénylő nem igazolta, hogy jogosult lenne a „szuperinfo” védjegy használatára (amit alátámaszt a védjegyjogosult kifejezett tiltakozása is a domain név használata ellen).

A TT többször foglalt állást (különösen a 7/2000. és 8/2000. sz. Elvi Állásfoglalások) arról, hogy védjegyek illetve kereskedelmi nevek használata domain névként jogellenes és megtévesztő. Ütközik a vonatkozó jogszabályok, így különösen a különösen a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. („Vt”), a Versenytörvény, továbbá a Polgári Törvénykönyv előírásaival, valamint az internetes közönség és a fogyasztók számára a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján megtévesztő lehet.

A TT álláspontja szerint a Vt. megsértése a rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthető a „szuperinfok.hu” domain név esetében, tekintettel arra, hogy az csak egy betűben különbözik az oltalom alatt álló védjegytől.

A „szuperonline.hu” esetében a TT nem látta indokoltnak annak vizsgálatát, hogy a fogyasztók valóban azonosítják-e a Panaszos tevékenységével a kifejezést arra tekintettel, hogy az Igénylő kifejezetten elismerte, hogy a web oldalon a hirdetési újságot kívánja népszerűsíteni. Ebből következően ugyanis egyértelmű, hogy olyan tartalmat kíván elhelyezni az igényelt domain név alatt, amely a Panaszos tevékenységére utal. A TT szerint valószínűsíthetően megtévesztő lenne a szuperonline.hu domain név választása egy olyan igénylő által, amely esetében kifejezetten tiltakozik a Panaszos az ellen, hogy a tevékenységére utaló tartalom kerüljön fel az internetre. A TT megjegyzi, hogy a jelen állásfoglalásában kizárólag arról határozott, hogy a kifejezés Inform Média Kft. általi használata megtévesztő lehet-e. Amennyiben a fenti elnevezéssel az Inform Média vagy más társaság olyan tartalmat kívánna elhelyezni az interneten, amely nem utal a panaszos tevékenységére, a TT eltérő következtetésre jutott volna.

A fentiek alapján a TT a domain igénylés tekintetében úgy határozott, hogy az igényelt domain nevek az Igénylő kezelésébe nem adhatóak.

menu
menu