A Nestlénél most rendesen pislognak…

A Nestlénél most rendesen pislognak…

A nespressokapszula.hu domaint nem sikerült a használójától elvetetni.

A nespressokapszula.hu domain név ügyében a Nestlé Hungária Kft. Kérelmező jogi képviselője elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a nespressokapszula.hu domain név Kérelmezettől visszavonását, a Kérelmezőre való átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a Toscario s.r.o céget jelölte meg.

A Kérelmező védjegyjogi oltalomra hivatkozott. Előadta, hogy a Kérelmező cég a NESPRESSO márkájú kávéfőzők és kapszulák magyarországi forgalmazója, és arra hivatkozott, hogy kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a vonatkozó védjegyek magyarországi használatára. A Kérelmező által felhívott és mellékletként csatolt védjegyek a 2793792 lajstromszámú NESPRESSO közösségi szó- és a 1054554 lajstromszámú NESPRESSO ábrás nemzetközi (WIPO által lajstromozott) védjegyek voltak. Hivatkozott arra is, hogy kereskedelmi névként kizárólagosan használja a NESPRESSO megjelölést, többek közt a nespresso.hu domain nevet.

A Kérelmező ezeken felül előadta, hogy a Kérelmezettnek a domain használatához nem fűződik jogos érdeke, nincs ilyen védjegye, vagy szélesebb körben ismert kereskedelmi neve, és engedélyt sem kapott a védjegy használatára.

A Kérelmezett nem NESPRESSO termékeket árul, hanem olyan kapszulákat, amelyek a NESPRESSO kávégépekkel kompatibilisek. A védjegyet nem azért használja a cég, mert ilyen védjeggyel ellátott termék szerepelne a honlapon, hanem azért, mert a termékek (amelyek egyébként más márkanéven szerepelnek a honlapon) kompatibilisek a védjegy alatt forgalomba kerülő más termékekkel.

Előadta még a Kérelmező, hogy a Kérelmezett rosszhiszeműen járt el a domain alatt elérhető tartalom kialakítása kapcsán. A NESPRESSO megjelölés számos alkalommal (Kérelmező szerint 55-ször) szerepel a honlapon, míg a tényleges védjegyjogosult neve („Société des Produits Nestlé S.A.”) pusztán egyszer van feltüntetve. Meglátása szerint a domain neve is azért lett így kiválasztva, mert a fogyasztók nagy része a NESPRESSO és a „kapszula” kifejezésekre egyszerre keres rá, így keresőmotor optimalizálási megfontolásokból az említett domain előkelő helyezést foglal el a találati listán.

A Kérelmező szerint a védjegyoltalom korlátai (védjegytörvény 15. §) csak az üzleti tisztességgel összhangban megvalósított használat esetén érvényesülhetnek, a Kérelmezett pedig az üzleti tisztesség követelményeinek nem felelt meg. A Kérelmező szerint a Kérelmezett tisztességtelenül kihasználja a védjegy jóhírét.

A Kérelmező szerint a tisztességes használat fogalmába az férne bele, ha az egyes termékek leírásában szerepelne arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a Kérelmezett árui a NESPRESSO kávégépekkel kompatibilisek. Ehelyett – meglátása szerint – az, hogy a domain névben szerepel a megjelölés, illetve azt az oldal fontosabb helyein is feltüntetik, a Kérelmezett magatartását rosszhiszeművé teszi, a védjegyjogosult ügyfeleit kívánja megszerezni, konkurens termékeket ad el a védjeggyel.

Hivatkozott arra is, hogy a védjegy egy prémium márka, és a fenti használat sérelmes lehet a védjegy jóhírére, illetve arra, hogy a Kérelmezett oldala alapján a fogyasztók azt a következtetést is levonhatják, hogy a Kérelmezett a Kérelmező hivatalos viszonteladója.

A Kérelmező a domain név átruházását kérte.

II. A Kérelmezett védekezése

A Kérelmezett elsősorban arra hivatkozott, hogy nem a Kérelmező a jogosultja az általa hivatkozott két közösségi védjegynek. A védjegy jogosultja a Société des Produits Nestlé S.A. Mivel a Kérelmező nem igazolta jogosultságát, ezért a kérelem elutasításának van helye.

A domain használatára vonatkozó jogos igényét és a rosszhiszeműsége hiányát az alábbiakkal indokolta. A domaint 2014 márciusa óta áruk forgalmazásával kapcsolatban használja, valamint minden egyes alkalommal a NESPRESSO megjelölés mellé feltünteti, hogy „kompatibilis” vagy „gépekhez való” stb. kitételt is. Meglátása szerint ilyen körű tájékoztatás nyújtásával nem áll fenn a fogyasztók megtévesztésének veszélye és a rosszhiszeműség sem. Álláspontja szerint a fogyasztók számára releváns információt a védjegy megjelenítése nélkül nem lehet közölni.

III. A Kérelmező észrevétele a Kérelmezett megjegyzésére

A Kérelmező előadta, hogy az általa korábban hivatkozott védjegyek EU szintű oltalomban részesülnek, és a védjegy használatára külön megállapodás alapján jogosult, továbbá évtizedek óta kereskedelmi névként is használja a „NESPRESSO” védjegyet. Hivatkozott a nespresso.com weboldalon publikált „használati feltételekre”, melynek egyik pontja így rendelkezik: „A Nestlé Hungária Kft., Nespresso Üzletágának (“Nespresso”) weboldalaihoz („a Weboldalak”) való hozzáférést és azok használatát az itt lefektetett feltételek („Használati feltételek”) szabályozzák.” Előadta még, hogy „kérelmező nem csak a védjegy egyszerű használója, hanem a magyarországi NESPRESSO üzletág kizárólagos fenntartója, vagyis az ott dolgozó személyek munkáltatója, a NESPRESSO termékek magyarországi forgalmazója, stb.”.

A Kérelmező szerint a Kérelmezett magatartása nem azért minősül rosszhiszeműnek, mert utal a kapszulák rendeltetésére, hanem azért mert a nevet olyan intenzitással használja, hogy a „NESPRESSO” szó jelenleg az oldalának a meghatározó részére. A mindennapi fogyasztási cikkeket vásároló fogyasztók könnyen hihetik azt, hogy NESPRESSO terméket vásárolnak, vagy akár azt is, hogy a NESPRESSO hivatalos weboldalán tartózkodnak. A Kérelmezettnek számtalan lehetősége lenne arra, hogy tájékoztassa a fogyasztóit arról, hogy milyen termékeket áru, de ezek közül a NESPRESSO megjelölés használata a domain névben, és egyébkén dominánsan az egész oldalon, egyértelműen azt célozza, hogy a fogyasztókat megtévessze, és így az üzleti tisztesség körén kívül esik.

IV. Az eljáró tanács álláspontja – a Kérelmező jogai

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján tehát valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal védjegylajstromának adati szerint – ahogy arra a Kérelmezett is helyesen hivatkozott – a két hivatkozott védjegy jogosultja a Société des Produits Nestlé S.A. Mivel a védjegyoltalomra való hivatkozással történő fellépésre való jogosultságot (a védjegyoltalmi igény érvényesítésére való jogosultságot) a Regisztrációs Döntnöki Tanács nem látta igazoltnak sem a Kérelmező előterjesztése, sem az általa hivatkozott honlap tartalma alapján, ezért a kérelemnek a védjegyek alapján nem tudott helyt adni.

(A magyar domain-delegálási rendszerben az új domain-igények esetében alkalmazott vitarendezés során is fontos szempont az, hogy a felek megfelelően tudják igazolni a hivatkozott jogok érvényesítésére vonatkozó legitimációjukat, ld. pl. a Tanácsadó Testület előtt a naturalit.hu ügy, ill. texdecor.hu ügy; www.domain.hu)

Ezek után a Regisztrációs Döntnöki Tanács azt is vizsgálta, hogy a NESPRESSO elnevezés szerzett-e olyan mértékű megkülönböztető képességet, mely alapján olyan megjelölésnek minősül, melyről a versenytársat, illetve annak termékét szokták felismerni (kereskedelmi név), és a névhasználat a versenyjog szabályai alapján kifogásolható-e.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács megállapította, hogy a NESPRESSO megjelölés az intenzív reklám- és marketingtevékenység következtében erős megkülönböztető képességre tett szert és ennek következtében kereskedelmi névként is funkcionál. A kávéfőző a világ számos országában jelen van, egy magas presztízsű termék a maga piacán, mely márka felépítésében olyan ismert személyek is közreműködtek, mint George Clooney és Penelope Cruz. Ugyanakkor a Regisztrációs Döntnöki Tanács meglátása szerint a Kérelmező nem igazolta, hogy a márkanév felépítése az ő tevékenységéhez köthető, és hogy ez alapján, mint jogosult jelen jogvitában eljárhat. Mivel nem álltak fel a Szabályzat 29. pontja első felében vizsgált feltételek, ezért a Regisztrációs Döntnöki Tanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

V. A Kérelmezett jogos érdekének hiánya és rosszhiszeműsége

Ezek után a Regisztrációs Döntnöki Tanács csak röviden vizsgálta a 29. pont második felében fennálló feltételeket.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács meglátása szerint a Kérelmezettnek a Szabályzat szerinti „jogos érdeke” megállapítható a domain használata kapcsán. A Kérelmező ezen vonatkozásban előterjesztett érvei a rosszhiszeműség körében értékelhetők a Kérelmezett terhére, míg a Kérelmezett alapos okkal hivatkozott arra, hogy a domain alatt elérhető tartalmat a Szabályzat 30. a) pontjának megfelelően értékesítés céljából használja.

A Kérelmezett jogos érdeke azonban irreleváns az olyan esetekben, amikor a másik szabályzatban rögzített feltétel megvalósul, vagyis a használat rosszhiszeműsége megállapítható.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács azt is vizsgálta, hogy a Kérelmezett részéről a domain alatt elérhető tartalom felhasználása rosszhiszeműen történt-e. A Kérelmező kérelmében a Szabályzat 31. c) és d) pontjára hivatkozott, mely kimondja, hogy a rosszhiszeműség akkor bizonyítható, ha
– a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják;
– a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

Itt a Regisztrációs Döntnöki Tanácsnak azt vizsgálta meg, hogy valószínűsíthető-e a védjegybitorlás megvalósulása [Szabályzat 31. d)], illetve a védjegyoltalom korlátai érvényesülhetnek-e az adott tényállás mellett az üzleti tisztesség elvárásait is figyelembe véve.

A Kérelmező arra hivatkozik, hogy a NESPRESSO megjelölés a domináns a honlapon, és ez rosszhiszemű magatartást eredményez, míg a Kérelmezett arra, hogy csupán azt tünteti fel: a kapszulák a NESPRESSO termékkel kompatibilisek. A Döntnöki Tanács álláspontja szerint a Kérelmezett valóban használhatja a honlapján a tartozékok kapcsán a védjegyet, hiszen a fogyasztók számára releváns információt (a kompatibilitást) a védjegy megjelenítése nélkül nem lehet közölni, de a jelen ügyben vitatott domain névben nem az üzleti tisztességgel összhangban valósul meg a védjegy megjelenítése.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a jelen ügy vizsgálata során megállapította, hogy a magyar joggyakorlat fényében a védjegy feltüntetése a domain névben bitorló magatartásnak minősül, mivel önmagában is arra enged következtetni, hogy a harmadik személy és a védjegyjogosult között üzleti kapcsolat áll fenn (pl. Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.21.474/2009/4.). Még akkor is, ha a védjegyjogosult termékeit kívánja az eladó értékesíteni. Jelen ügyben viszont a honlap üzemeltetője nem kínál eladásra a védjegyjogosulttól származó árukat, hanem a védjegyjogosult konkurenciájának reklámozására használja fel a védjegyet. A Kérelmezett által használt domain név önmagában nem azt sugallja, hogy helyettesítő termékekről van szó (pl. „nespresso-kompatibilis-kapszula.hu”), hanem azt, hogy a honlapon NESPRESSO kapszulák kaphatók.

Ugyanakkor a Regisztrációs Döntnöki Tanács a védjegyjogosult kérelme nélkül a rosszhiszeműség következményeit nem tudja alkalmazni.

DÖNTÉS

a nespressokapszula.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) Kérelmező által Toscario s.r.o (94504 Komárno, Nova Straz, Hlavna 30, Szlovákia) Kérelmezett ellen a nespressokapszula.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a háromtagú Regisztrációs Döntnöki Tanács egyhangúlag, különvélemény csatolása nélkül meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök eljáró tanácsa a Kérelmező által a nespressokapszula.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találta, ezért elutasította.

menu
menu