A multi megvette a domaint mégis hideg vizet ihat rá…

A multi megvette a domaint mégis hideg vizet ihat rá…

A Sanoma Budapest Zrt. lapkiadó a három domain ügyében kérte az ISZT Tanácsadó Testület állásfoglalását. Mindháromszor visszautasították a panaszát.

Az elmúlt hónapokban Startlapot és számos más meghatározó hazai internetes portált üzemeltető Sanoma Lapkiadó a márkaneveivel kapcsolatba hozható domain nevek bejegyzése kapcsán új stratégiát követ. Minden olyan, új .hu domain bejegyzés ellen panaszt nyújt be, amely valamilyen formában összefüggésbe hozható a cég által működtetett portálok márkaneveivel. A gyakorlat alapján sok olyan igénylő aki egyébként vélhetően bejegyezhetné a domain nevet „megijedve” a jogi eljárástól eláll a regisztrációs kérelemtől. Az igénylők másik fele, akik vállalják az eljárást és a 48000  Ft. letéti díj megfizetését a legtöbbször bejegyezheti a kért domain nevet, mert a Sanoma kérelmét elutasítja az ISZT Tanácsadó Testület.

A TT legutóbbi két ülésnapján három Sanoma érdekeltségű ügyet tárgyalt. A lapom.hu és a startüzlet kapcsán a „megszokott” elutasítás történt. A cafe.hu ügyét azonban tarkítja egy mulasztás. A domain nevet évekkel ezelőtt megvette a Sanoma. Azonban az vagy a Sanoma vagy a domain szolgáltató hibájából nem került átírásra a domain regisztrációs nyilvántartásban, így a korábbi kezelő nem kérte meghosszabbítani, törlésre került és a bejegyezhetővé válás után leggyorsabb cég kívánta bejegyeztetni. Ezt a kérelmet – részben a mulasztással indokolva – kívánta megakadályozni a Sanoma. Sikertelenül…

lapom.hu

A lapom.hu domain név iránt Simó István  2008. december 7. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Sanoma Budapest Zrt (a továbbiakban: Sanoma), Szabó György vezérigazgató útján élt panasszal, és az igény jogellenességére illetőleg megtévesztő voltára tekintettel kérte az igény teljesíthetetlenségének, illetve a Sanoma domain névre vonatkozó regisztrációs igénye teljesíthetőségének megállapítását.

Kifogásában a Sanoma előadta, hogy 2001-ben indította el a Lap.hu mozgalmat, amelynek keretében a Lap.hu domain név alá regisztrált tetszőleges aldomain (pl. xy.lap.hu) alatt bárki indíthat egy adott témához kapcsolódó linkgyűjteményt. A fentiek folytán mind a Startlap, mind a lap.hu megjelölések az Internetes felhasználók között széles körben ismertté váltak.

A Startlap és a Lap.hu családba tartozó oldalak tekintetében az oldalakhoz és az oldalak elnevezéséhez fűződő valamennyi szellemi alkotáshoz és iparjogvédelmi joghoz fűződő jog kizárólagosan a Sanoma-t illeti meg. A Sanoma a Lap.hu mozgalom elindítása óta jelentős mennyiségű anyagi és emberi erőforrást fordított a Startlap brand építésére, minek következtében a lap.hu végződésű domain neveket az Internetes látogatók nagy része a Sanoma szolgáltatásaival azonosítja.

A Sanoma álláspontja szerint Simó István a tárgybeli domain névre benyújtott igénye, illetve az igény teljesítése az alábbiakban kifejtettek folytán

a./ sérti, illetve sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról a 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) 2. §-ában megfogalmazott általános érvényű, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat, azaz tisztességtelen piaci magatartást valósít, valósítana meg, mivel a Tpvt. 2-§-ában foglalt generálklauzula tiltja az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütköző, megtévesztő névválasztást, illetve névhasználatot akkor is, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztető jellegű, azaz a jogsérelemre csak lehetőséget teremt.

Következésképpen, mivel a domain regisztrációjával és az azt követő használattal vélhetőleg Simó István is piaci tevékenységet folytatna, ez olyan megjelölés (lapom.hu) használata esetén, ami összetéveszthető a köztudatban egyértelműen a Sanoma által folytatott
Internetes szolgáltatásokhoz kötődő startlap.hu domain névvel és szolgáltatással, sérelmes lenne a Sanoma jogaira és jogos érdekeire.

b./ különös tekintettel arra, hogy a Startlap és a lap.hu a magyar Internetes piacon a legismertebb, és évek óta jelen lévő márkanevek, a domain regisztrációja ezen felül sérti, illetve sértené a Tpvt. 6.§-át is, amelynek értelmében tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, illetve olyan megjelölést használni, amelyről – akárcsak asszociáció útján is – a versenytársat, vagy annak szolgáltatását (jelen esetben a Sanoma startlap.hu domain név alatt elérhető oldalát) szokták felismerni;

c./ megtévesztő, illetve megtévesztést eredményezne, tekintettel arra, hogy az Internet használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain és annak mögöttes jelentéstartalma egymással közvetlen összefüggésbe hozható, vagyis a domain alatt a Sanoma Internetes tevékenységével, a Startlap lapcsaládhoz kapcsolatos információk, vagy a Sanoma által üzemeltetett startlap.hu oldal találhatóak.

A fentieket összefoglalva Simó István a tárgybeli domain névre vonatkozó igénye jogellenes és megtévesztő, ami ellentétben áll a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjával, amely szerint

„Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
[…]
c) megtévesztő. „

A panaszolt Simó István 2009. január 14-én kelt levelében – igénye fenntartása mellett – adta elő a panasszal összefüggő észrevételeit. Kérte a tanácsadó Testülettől, hogy a Testület a tárgybeli domain név összefüggésében állapítsa meg, hogy nem áll fenn sem olyan, jogszabályon, illetőleg a Domain Regisztrációs Szabályzaton alapuló olyan kizáró ok, mely igénylése elutasítását indokolná.

Álláspontja szerint a Sanoma Budapest Zrt. sem az általa üzemeltett lap.hu domain névre, sem a lap kifejezésre a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott, vagy a Magyar Köztársaság területére is kiterjedő védjegyoltalommal nem rendelkezik. A panaszban említett lap.hu „mozgalmat” a startlap.hu oldalon lehet elérni, a panaszos e domain nevet preferálja hirdetéseiben és logójában egyaránt. A lapom.hu.hu domain név igénylése, illetőleg annak használata a panaszolt szerint panaszos jogait egyébként sem sértheti, miután a lapom kifejezés sem hangalakban, sem írásban, sem pedig megjelenésben nem mutat olyan hasonlóságot a lap kifejezéssel, mely reális összetéveszthetőséget eredményezne. A lapom.hu domain név regisztrációját nem azért kezdeményezte, hogy a lap.hu domain név alatt elérhető oldalhoz funkciójában vagy igényességében hasonló oldalt hozzon létre – véleménye szerint egyébként a lapom.hu domain név egyébként jelentésénél fogva is alkalmatlan lenne hasonló oldal üzemeltetésére.

Álláspontja szerint minderre tekintettel a panaszos a Tpvt. 2. §-ra való hivatkozása nem helytálló, az igényléssel illetőleg a névhasználattal részéről nem valósul meg tisztességtelen gazdasági tevékenység. Kérte a Tanácsadó Testületet, hogy a meg nem alapozott panaszt utasítsa el, a domain regisztrációs igény teljesíthetőségét pedig állapítsa meg.

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogásban előadott jogi érvekre tekintettel alapján azt vizsgálta, hogy az igénylés sértheti-e a Tpvt. 2. illetve 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő helyzetet. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni: e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik.

A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.

A domain-név választása konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

A TT álláspontja szerint – egyetértve az igénylő indokaival – a tárgybeli domain kapcsán, a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg sem az azonosság, sem az összetéveszthetőség lehetősége, sem a felek, sem szolgáltatásaik sem az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek vonatkozásában, és a rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhető.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztőnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhető, hogy a domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthető.

Startüzlet.hu

A startüzlet.hu domain név iránt a KontorNET Bt. 2009. január 9. napján nyújtott be prioritás nélküli igénylést. Az igényléssel szemben a Sanoma Budapest Zrt (a továbbiakban: Sanoma), Szabó György vezérigazgató útján élt panasszal, és az igény jogellenességére illetőleg megtévesztő voltára tekintettel kérte az igény teljesíthetetlenségének, illetve a Sanoma domain névre vonatkozó regisztrációs igénye teljesíthetőségének megállapítását.

Kifogásában a Sanoma előadta, hogy 2000. júliusa óta üzemelteti és működteti a Startlap néven ismert, interneten elérhető lapcsaládot. A Startlap.hu navigációs portál, tematikus linkgyűjtemény-rendszer saját keresővel, fórummal és apróhirdetési szolgáltatással. A Sanoma ezen felül 2001-ben elindította a Lap.hu mozgalmat is, amelynek keretében a Lap.hu domain név alá regisztrált tetszőleges aldomain (pl. xy.lap.hu) alatt bárki indíthat egy adott témához kapcsolódó linkgyűjteményt. A fentiek folytán mind a Startlap, mind a lap.hu megjelölések az Internetes felhasználók között széles körben ismertté váltak.

A Startlap és a Lap.hu családba tartozó oldalak tekintetében az oldalakhoz és az oldalak elnevezéséhez fűződő valamennyi szellemi alkotáshoz és iparjogvédelmi joghoz fűződő jog kizárólagosan a Sanoma-t illeti meg. A Sanoma a Lap.hu mozgalom elindítása óta jelentős mennyiségű anyagi és emberi erőforrást fordított a Startlap brand építésére, minek következtében a lap.hu végződésű domain neveket az Internetes látogatók nagy része a Sanoma szolgáltatásaival azonosítja.

A Sanoma (illetve annak jogelődje), a Startlap megnevezésre 165 499 lajstromszámon védjegyoltalmat is szerzett.

A Sanoma álláspontja szerint a KontorNET Bt. domain névre benyújtott igénye, illetve az igény teljesítése az alábbiakban kifejtettek folytán
a./ sérti, illetve sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról a 1996. évi LVII. Törvény (Tpvt.) 2. §-ában megfogalmazott általános érvényű, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat, azaz tisztességtelen piaci magatartást valósít, valósítana meg, mivel a Tpvt. 2-§-ában foglalt generálklauzula tiltja az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütköző, megtévesztő névválasztást, illetve névhasználatot akkor is, ha a tanúsított piaci magatartás veszélyeztető jellegű, azaz a jogsérelemre csak lehetőséget teremt.

Következésképpen, mivel a domain regisztrációjával és az azt követő használattal vélhetőleg a KontorNET Bt. is piaci tevékenységet folytatna, ez olyan megjelölés (startüzlet.hu) használata esetén, ami összetéveszthető a köztudatban egyértelműen a Sanoma által folytatott
Internetes szolgáltatásokhoz kötődő startlap.hu domain névvel és szolgáltatással, sérelmes lenne a Sanoma jogaira és jogos érdekeire.
b./ különös tekintettel arra, hogy a Startlap és a lap.hu a magyar Internetes piacon a legismertebb, és évek óta jelen lévő márkanevek, a domain regisztrációja ezen felül sérti, illetve sértené a Tpvt. 6.§-át is, amelynek értelmében tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, illetve olyan megjelölést használni, amelyről – akárcsak asszociáció útján is – a versenytársat, vagy annak szolgáltatását (jelen esetben a Sanoma startlap.hu domain név alatt elérhető oldalát) szokták felismerni;

c./ sérti, illetve sértené a Sanoma-t a „Startlap” védjegyre tekintettel megillető védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogait, és védjegybitorlást valósít, illetve valósítana meg, mivel a domaint a fogyasztók az „Startlap” védjeggyel összetéveszthetik a domain és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága miatt. Ezen felül a „Startlap” olyan jóhírnevet szerzett védjegy, amelyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a „Startlap” védjegy megkülönböztető képességét és jóhírnevét, még abban az esetben is, ha a domaint a „Startlap” védjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák. A fenti magatartások ellen a Sanoma a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12.§ (2) (b) és (c) pontjai alapján jogosult fellépni és azt megakadályozni;

d./ megtévesztő, illetve megtévesztést eredményezne, tekintettel arra, hogy az Internet használóiban azt a látszatot keltheti, hogy a domain és annak mögöttes jelentéstartalma egymással közvetlen összefüggésbe hozható, vagyis a domain alatt a Sanoma Internetes tevékenységével, a Startlap lapcsaládhoz kapcsolatos információk, vagy a Sanoma által üzemeltetett startlap.hu oldal találhatóak.

A fentieket összefoglalva, A KontorNET Bt. domain nevekre vonatkozó igénye jogellenes és megtévesztő, ami ellentétben áll a Domain Regisztrációs Szabályzat {Szabályzat) 2.2.2 pontjával, amely szerint

„ Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan
a) jogellenes, vagy!
c) megtévesztő. „

A panaszos beadványához csatolta a Magyar Szabadalmi Hivatal „STARTLAP” szóvédjegyre vonatkozó bejegyző lenyomatát.

A panaszolt KontorNET Bt. nevében Kontor Ádám ügyvezető tett, az alábbi hat indokot tartalmazó észrevételt a panaszra, egyben a startüzlet.hu domain iránti igényüket fenntartotta.

1. indok: Egy-egy szó kisajátítása, függetlenül a szereplő gazdasági erőviszonyától és a piaci pozíciójától nem kívánt jelenség az interneten. A start karakterlánc .hu domain térbeli kisajátítása a szabad piaci verseny korlátozására irányulhat. A Tanácsadó Testület (TT) 5/2004. sz. állásfoglalása a T-.hu ügyben hozott határozattal egyértelműen deklarálja „magyar jogszabályok csak konkrét megjelölések védjegyoltalmát teszik lehetővé, csonkolással nem lehet névcsoportokat oltalom alá helyezni.”

2. indok: A KontorNET Bt. 2008 decemberében bejegyezte a startuzlet.hu domaint ékezet nélküli változatban, ezért igényt tart a domain név ékezetes változatára is.

3. indok: KontorNET Bt. álláspontja szerint a rendkívül magas karakter szám különbség miatt a „startüzlet” és a „startlap” között nincs olyan fokú hasonlóság, amely felvethetné a Tpvt. 6,§-ban foglaltak alkalmazását.

Részletezés
Start: 4 karakter
Üzlet: 5 karakter
Lap: 3 karakter
 
A közös és a különböző szavak karakter számának összege: 12 karakter, a 12 karakterből 4 karakter egyezik meg, 8 különbözik, azaz dupla mennyiségű karakter tér el, mint amennyi megegyezik. A karakterek ilyen nagyságrendű eltérése szerint a „startüzlet’ és a „startlap” között nincs olyan fokú hasonlóság, amely felvethetné a Tpv 6.§-ban foglaltak alkalmazását.

4. indok: „startüzlet” és a „startlap” egymástól eltérő szolgáltatásokat kínál a felhasználói számára. A „startüzlet” az online vállalkozásba kezdőknek szóló megoldás csomag, amely egyben biztosit minden olyan technikai hátteret és szolgáltatást, amely a sikeres online vállalkozás eléréséhez, és kialakításához szükséges.

A „startlap” egy tematikus linkgyűjtemény, weboldalak linkjeit tartalmazza, különböző témákba sorolva, A „startüzlet” célcsoportja cégek, vállalkozások, míg a „startlap” célcsoportja az általános felhasználók, akik egy adott témakör weboldalaira kíváncsiak.

5. indok: A Tpv.6.§-ban megfogalmazott versenyjogi névhasználati tilalom olyan névre vonatkozik, amelyről a „versenytársat, vagy annak áruját szokták felismerni”. A TT-nek korábban kiadott 03/2006. (11. 23) sz. egyedi állásfoglalása szerint a TT-nek nincs tudomása arról, hogy a „start” előtagú karakterlánccal rendelkező internetes tevékenység és a Sanoma Budapest Zrt, között, a kereskedelmi-gazdasági forgalomban, az elterjedtség és közismertség általánosabb fokát kifejező „szokták felismerni” kifejezés közvetlenül összefüggésbe hozható lenne. Ennek hiányában pedig a startüzlet.hu domain a KontorNET Bt. részére történő regisztrációja a Tpv. 6.§-ba ütközőnek nem minősül.

6* indok: A start karakterlánccal több száz .hu TLD alatti webcím kezdődik, ezeknek döntő hányada nem hozható kapcsolatba a Sanoma Budapest Zrt-vel.

A hazai internetes közösség nem szokott hozzá, hogy a start tagú szolgáltatásokat a Sanoma Zrt, szolgáltatásaival azonosítsa. Ezt igazolja néhány példa:

startingatlan.hu
startauto.hu
startturist.hu
startautorallye.hu
startportal.hu
startgarancia.hu
startjunior.hu
startrehab.hu
startconto.hu
startvideo.hu
startmk.hu
startuveges.hu
startmodels.hu
startautosiskola,hu

stb címek egyikén sem a Sanoma Budapest Zrt, szolgáltatása található. Ezek egyértelműen alátámasztják, hogy megtévesztő jelleggel nem bír a start tag, Sanoma Budapest Zrt, által említett használata.

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során azt vizsgálta, van-e akadálya a KontorNET Bt. által benyújtott domain név-igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.
 
A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

A Tanácsadó Testület a jogellenesség körében elsődlegesen azt a kérdést vizsgálta, hogy menyiben sértené a delegálás a Sanoma Budapest Zrt védjegyjogosultságát.

A Vt. 12. § (2) bek. szerint kizárólagos használati joga alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel; b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a „STARTÜZLET” megjelölés az adott kontextusban, karaktersorozatként, az átlagos felhasználó számára nem téveszthető össze a „STARTLAP” megjelöléssel. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint továbbá a ’START” megjelölés (tag), a köztudatban és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szó, ennélfogva annak használata nem illethet kizárólag egy jogosultat.

Tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület tehát megállapította, hogy a domain név, igénylő általi használatba vétele a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján fennálló kizárólagos jogokat önmagában nem sérti.

A Tanácsadó Testület a tárgybeli kifogás alapján vizsgálta továbbá, hogy az igénylés sértheti-e a Tpvt. 2. illetve 6. §-ban foglaltakat, illetőleg a névhasználat eredményezhetne-e megtévesztő helyzetet? A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni: e rendelkezés az „üzleti tisztesség” és a „tisztességes verseny” követelményeivel ellentétes versenyjogi helyzetekre is vonatkozik.

A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredetmegjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.

A domain-név választása konkrétan valamely (áruhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó) név, megjelölés (kereskedelmi név) a 6. § szerinti használatának tilalmával ütközhet. A 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni” (azaz az elnevezés alapján döntően a másik, „eredeti” árura, szolgáltatásra asszociálnak) s hogy az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

A TT álláspontja szerint – egyetértve az igénylő indokaival – a tárgybeli domain kapcsán, a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg sem az azonosság, sem az összetéveszthetőség lehetősége, sem a felek, sem szolgáltatásaik sem az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek vonatkozásában, és a rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhető.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igénylést nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztőnek. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem vélelmezhető, hogy a domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény teljesíthető.

cafe.hu 

A cafe.hu domain nevet a LAFOX Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Panaszolt”) prioritás nélkül igényelte, 2009. január 14. napján. Az igénylés ellen a Sanoma Budapest Zrt (a továbbiakban: Sanoma) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

A Panaszos előadta, hogy a cafe.hu domain korábbi jogosultja, a Webgame Bt, 2004. februárjában adásvételi szerződés keretében a Sanomára ruházta  domain kezelői jogát. Valamely adminisztrációs hiba következtében azonban a domain átregisztrációjára a Sanoma nevére nem került sor.  A Panaszos szerint a Webgame Bt elmulasztotta a Sanomát értesíteni arról, hogy az átregisztráció nem történt meg.

Panaszához csatolta a Webgame Bt nyilatkozatát, amelyben az elismeri, hogy a domain átruházásáért járó vételárat a Sanoma megfizette és, hogy hozzájárul a domain Sanoma részére való regisztrációjához.

A Panaszolt LAFOX Kft szerit a Sanomának négy év állt a rendelkezésére, hogy rendezze a domain regisztrációját. Nem tudni mit ért a Sanoma a „valamely adminisztrációs hiba” alatt, de ha a Regisztrátora hibázott úgy ezt vele kell rendeznie, ugyanakkor a nem hiszi, hogy az átruházó Webgame Bt felelős lenne az átregisztráció elmaradásáért, hiszen ha a Sanoma megvette, kifizette a domaint, akkor neki kellett volna a szükséges lépéseket megtennie.

Felvetette továbbá, hogy a Webgame Bt 2003. december 22-én vette nevére a domaint, és egy hónap múlva el is adta. Mivel a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.2.1.4. pontja szerint „Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik” megkérdőjelezhető, hogy valós és azonnali használatra szóló igénye volt-e a Sanomának, ha a domaint négy évig használatba nem vette?

Utalt arra is, hogy a domain 2008. 09. 29. és 2008. 11. 14. között „felmondás, név zónából törölve” állapotban, majd 2008. 11. 14. és 2009. 01. 14. között törlés előtti parkolásban volt, e tény nyilvánosan meg lett hirdetve. A Sanomának hónapok álltak rendelkezésére, hogy a helyzetet rendezze, ennek elmulasztásáért mást nem okolhat, csak saját gondatlanságát.

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során megállapította, hogy a nyilvántartásban a cafe.hu a Webgame Bt nevén volt 2003. év óta, majd a regisztrátor 2008-ban felmondta a fenntartást, így a várakozási idő letelte után, 2009. január 14-én a név felszabadult. Azt követően a névre több igénylő is jelentkezett, akik közül időben az első a LAFOX Kft.

A domain Webgame Bt-től a Sanoma részére történő átadásának a nyilvántartásban nincs nyoma. Az eljárási rend szerint a Sanomának kellett volna jelentkeznie a lemondó nyilatkozat birtokában, hogy a nevére kerüljön a domain. A lemondás 2004. februárjában kelt, azóta öt év telt el intézkedés nélkül.

E helyzetben, jelenleg a TT már irrelevánsnak tartja, hogy a Webgame Bt vagy a Sanoma a domaint milyen céllal szerezte meg, vagy azt miért nem használta. A domain felszabadult, bárki által igényelhetővé vált, a TT sem jogszabályba, sem pedig a Domain Regisztrációs Szabályzatba foglalt kizáró okot nem lát arra, hogy a Domain Regisztrációs Szabályzat előírásai szerint a domain delegálása, az időben első igénylő, a LAFOX Kft javára megtörténjen.

A domain – panaszos által ismertetett – átregisztrációjának elmaradása, ennek okai, az ezért való felelősség és a jogi következmények vizsgálata nem tartozik a TT kompetenciájába. 

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu