A manfrotto.hu olaszé lett

A manfrotto.hu olaszé lett

A manfrotto.hu domaint visszavonták az eddigi kezelőjétől

A Sár és Társai Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.) által képviselt Lino Manfrotto + Co. S.P.A. (I-36002 Cassola (Vicenza) Via Valsugana, 100, Olaszország), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által a Tóth Béla (cím nincs megadva), mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a manfrotto.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egy személyben eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi
D Ö N T É S T:
A Tanács a Kérelmező által a manfrotto.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.
A Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.
Indokolás
1. Kérelmező kérelme és annak indokai
1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte a manfrotto.hu domain név átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.
1.2. A kérelem indokaként, a Kérelmező névhasználati joga tekintetében Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult). E körben hivatkozott arra, hogy a „MANFROTTO” megjelölés vonatkozásában Kérelmező – mint t nemzetközi szinten is a kamera- és fotóvilágítási állványok piacának egyik meghatározó szereplője, valamint az iparág egyik legrégebb óta működő vállalata – kizárólagos jogosultja a „MANFROTTO” megjelölés vonatkozásában a 467765 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi szóvédjegynek, amely 1997. június 3. napja óta érvényes Magyarországon. A Kérelmező továbbá kizárólagos jogosultja a 000856864 lajstromszám alatt bejegyzett „MANFROTTO” közösségi szóvédjegynek, illetve a 003286151 lajstromszám alatt bejegyzett „MANFROTTO” közösségi szóvédjegynek, amelyek Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követően (2004. május 1.) Magyarországon is érvényesek és hatályosak; ennek igazolására a védjegyek lajstromkivonatát csatolta. Előadta, hogy a Kérelmezett a kérelmezett domain nevet 2014. május 15. napján regisztráltatta tehát igénylése későbbi, mint a Kérelmező védjegyoltalmának fennállása; ezt a kérelmezett domain név WHOIS rekordjával igazolta.
1.3. Kérelmező a kérelem jogalapjaként hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: „DRSZ”) 2.2.2. pontjára, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (a továbbiakban: „RDESZ”) 29. pontjára a tekintetben, hogy a Kérelmezettnek sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik a kérelmezett domain névhez, illetve, hogy azt rosszhiszeműen igényelte vagy használja.
1.4. A Kérelmező előadta, hogy bár a Kérelmezői társaság és a Kérelmezett üzleti kapcsolatban álltak egymással, amely kapcsolat időközben megszűnt; Kérelmező hivatkozása szerint, sem az üzleti kapcsolat fennállása alatt sem annak megszakadása után nem kapott Kérelmezett jogosultságot a MANFROTTO” védjegyet tartalmazó domain név regisztrálására és használatára; Kérelmezettnek nincs védjegyjogi vagy egyéb jogosultsága a „MANFROTTO” megjelöléshez, így a kérelmezett domainnel kapcsolatban joga vagy jogos érdeke nem áll fenn. 
1.5. Kérelmező előadta továbbá, hogy Kérelmezői társaságnak semmiféle ráhatása nincs a Kérelmezett által használt domain név alatti honlapon jelenleg vagy esetlegesen a jövőben hozzáférhetővé tett tartalomra.
1.6. Mindezek alapján Kérelmező hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain átruházása tekintetében a RDESZ 10.3, illetve a RDESZ 31. pontjában írt valamennyi kumulatív feltétel fennáll, mivel a kérelmezett domain névnek a Kérelmező számára védett névvel való azonossága (megtévesztésig hasonlósága) mellett igazolásra került, hogy Kérelmezőnek nem áll fenn joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain névvel kapcsolatban, illetve annak használata rosszhiszemű. 
2. Kérelmezett érdemi védekezése
2.1. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDESZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.
2.2. Érdemi védekezésében Kérelmezett előadta, hogy a Kérelmező, mint gyártó „MANFROTTO” védjegyet tartalmazó márkanévvel ellátott termékeinek 1994. és 2013. között kizárólagos képviselője volt Magyarországon a Tripont ügyvezetőjeként. 
2.3. Kérelmezett vitatta a kérelmezett domain név rosszhiszemű igénylését illetve használatát. Kérelmezett előadta, hogy jelentős anyagi és egyéb ráfordításába került a Kérelmező által gyártott termékek marketingje, amellyel a Kérelmező érdekeit szolgálta, aki azonban új forgalmazót a Luminis Kft-t bízta meg további képviseletével. A jogviszony megszűnését követően a kérelmezett domain név igénylése nem a Kérelmezőnek, hanem a Kérelmező új magyarországi forgalmazójának a Luminis Kft-nek szólt, amely elcsábította Kérelmezett, és ezzel megszerezte fogyasztói adatbázisát is. A békés lemondás feltételéül meghatározott összeget Kérelmezett lelépési díjként értékeli az általa a márkanév és a domain marketingjére költött jelentős összegekért. Érdemi védekezésének más részében – a 32. c. pontra hivatkozás körében – Kérelmezett úgy nyilatkozott, hogy nem volt célja az értékesítés. A Kérelmező jogi képviselőjének címzett 2015. 02.12-i dátummal írt válaszlevelében Kérelmezett a kérelmezett domain nevet ugyancsak értékesítésre kínálta. Kérelmezett érdemi védekezésében ugyanakkor vitatta, hogy a Kérelmezőtől bármiféle felszólítást vagy a kérelmezett domainnel kapcsolatosan lemondást kérő levelet kapott volna.Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domén alatt tartalom nem található.
2.4. Kérelmezett hivatkozása szerint a RDESZ 29 pontját sem sértette meg, mert álláspontja szerint a kérelmezett domain név igénylésére és használatára a Kérelmezett és Kérelmező közötti korábbi jogosultsága – hosszú távú üzleti kapcsolata alapján, valamint a termékforgalmazói minősége alapján jogosult volt. Az RDESZ 31 pontban ütköző rosszhiszeműség fennállását tagadta. Az érdemi védekezésében foglaltakra figyelemmel a kérelem elutasítását kérte.
3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére
3.1. Kérelmezett érdemi védekezésére Kérelmező előadásában fenntartotta a kérelemben előadottakat, kiemelve, hogy a RDESZ 31. pontjában meghatározott összes követelményt megfelelően igazolta és kellőképpen alátámasztotta. 3.2. Kérelmező rögzítette, hogy a DRESZ 2.2.1.-2.2.2. pontjai valamin a 29. pontja alapján a kérelmezett domain név használata egyértelműen jogellenes és megtévesztő mivel a „MANFROTTO” védjegyével teljesen azonos domain név igénylésére és használatára nem adott engedélyt. 
3.3. Kérelmező ismételten hangsúlyozta, hogy Kérelmezett nem rendelkezik semmilyen védjegyjogi és egyéb jogosultsággal a „MANFROTTO” megjelölés vonatkozásában, és a Kérelmező sem adott engedélyt a Kérelmezett számára a „MANFROTTO” védjegyet tartalmazó domain név regisztrálására és használatára. 
3.4. Előadta továbbá, hogy Kérelmezett magatartása a RDESZ 31. a-d) pontjaiban meghatározott rosszhiszeműségi feltételeket maradéktalanul kimerít, jóllehet e rosszhiszeműségi feltételek nem konjunktívak. Utalt a rosszhiszemű magatartás további, Kérelmezett érdemi védekezésében előadottakra, azaz az átruházás fejében felajánlott – jelképesnek nem nevezhető – 4850 Euro összegre, s arra, hogy a domain név eladásának ismételt felkínálása a Kérelmező kérelmében foglaltakat ugyancsak alátámasztja.
A döntés szempontjából releváns szabályozási háttér
3.5. A DRSZ I. Fejezetének fogalom-meghatározásai szerint:- „Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.”- „Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.”- „Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.”- „Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri a domain delegálásának visszavonását vagy a részére történő átruházását.”- „Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.”
3.6. A DRSZ II. Fejezet 2.2.1. – 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”
3.7. A DRSZ II. Fejezet 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles
a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni, 
b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti, 
c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz, 
d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”
3.8. A DRSZ IV. Fejezet 7.1 pontja alapján „[domain-használó] jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy
a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és 
b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és 
c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.”
3.9. A DRSZ 7.2. pontja alapján „[bíróság] vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.”
3.10. A DRSZ 7.3. pontja alapján „[a] domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó – a 8.2. pontban meghatározottak kivételével – nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.”
3.11. A DRSZ 7.4. pontja alapján „[az] átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.”
3.12. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”
3.13. Az RDESZ I. 3. pontja alapján „[kérelmezett] az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került.”
3.14. Az RDESZ I.4. pontja alapján „[kérelmező] az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti.”
3.15. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök 30 napon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.
3.16. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”
3.17. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
3.18. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”
3.19. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy: (i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”
3.20. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”
A Regisztrációs Döntnök az eljárás során az alábbiakat állapította meg:
4. Előzetes megállapítások
4.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain név közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomain, a Regisztrációs Döntnök az DRESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmezett, mint domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök döntésének. A kérelem vonatkozásában hiánypótlási felhívás kibocsátására nem került sor, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki Tanácsban jár el.
4.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a Kérelmezett érdemi védekezést terjesztett elő, valamint az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.
5. Érdemi megállapítások
5.1. Kérelmező által csatolt lajstromkivonatok alapján a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező fenti tevékenysége körében kizárólagos jogosultja a „MANFROTTO” megjelölés vonatkozásában a 467765 lajstromszám alatt bejegyzett nemzetközi szóvédjegynek, amely 1997. június 3. napja óta érvényes Magyarországon. A Kérelmező továbbá kizárólagos jogosultja a 000856864 lajstromszám alatt bejegyzett „MANFROTTO” közösségi szóvédjegynek, illetve a 003286151 lajstromszám alatt bejegyzett „MANFROTTO” közösségi szóvédjegynek, amelyek Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követően (2004. május 1.) Magyarországon is érvényesek és hatályosak.
Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a „MANFROTTO” megjelölés azonos, illetve megtévesztésig hasonló a kérelmezett domain névhez, figyelemmel arra, hogy a különbség kizárólag a domain nevek képzéséből fakadó eltérésen alapul. Következésképpen a kérelmezett domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név; ezáltal a RDESZ VI. 29. pontban foglalt első kumulatív feltétel fennállása megállapítható.
5.2. Regisztrációs Döntnök ezt követően a RDESZ VI. 30. pontjában foglaltak fennállása kapcsán vizsgálta, hogy Kérelmezettnek fennáll-e joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain névvel kapcsolatban. Figyelemmel arra, hogy a Kérelmezett neve és a kérelmezett domain név között semmilyen kapcsolat nem volt megállapítható, továbbá, hogy maga a Kérelmezett sem hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain név az ő közismert elnevezése lenne, ezért a RDESZ VI. 30. b) pontjában írt tényállás fennállását a Regisztrációs Döntnök kizárta. A RDESZ VI. 30. a) pontjában írt tényállást ugyancsak kizárta mivel nem volt megállapítható, hogy a Kérelmezett a kérelmezett domain nevet a kérelemről szóló értesítést megelőzően áruk felkínálása kapcsán használta, ezt Kérelmező maga sem vitatta jelezve; erre figyelemmel a Kérelmezett joga illetve jogos érdeke a RDESZ VI. 30. a) pontja alapján nem volt megállapítható. Következésképpen a RDESZ VI.29. a) pontjában foglalt kumulatív feltétel nem teljesült, így a kérelmezett domain név átruházása ezen a jogalapon nem megalapozott.
5.3. Bár a RDESZ VI. 30. a) pont szerinti feltétel fennállására figyelemmel további vizsgálatra a jog vagy jogos érdek tekintetében nincs szükség, a védjegy-jogosultsággal kapcsolatos előadások, valamint a RDESZ VI. 30. c) pontja tekintetében Regisztrációs Döntnök elvi éllel rögzíti a következőket: 
Kérelmezett nem vitatta Kérelmezőnek a „MANFROTTO” megjelölésen fennálló védjegy-jogosultságát; Regisztrációs Döntnöknek a jelen esetben arról kellett döntenie, hogy a kérelmezett domain név igénylése és használata a konkrét ügyre vonatkozó, az eljárásba becsatolt bizonyítékok alapján megfelel-e a DRSZ és RDESZ rendelkezéseinek. Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy a DRSZ II. Fejezet 2.2.1 pontja és 2.3.2. a) alpontja egyértelműen gondossági kötelezettséget telepít a domain név igénylőre (illetve használóra) a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse; elvárható továbbá ennek érdekében, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist. A védjegy szellemi tulajdonnak minősül, és ellenkező bizonyítás hiányában mindenfajta, nem a védjegy jogosultja általi használat jogsértőnek tekintendő. Kérelmezettet terhelte tehát a bizonyítás a tekintetben, hogy a Kérelmező – Kérelmezett által nem vitatott – védjegyoltalmával ellentétben őt is megilleti a védjeggyel védett „MANFROTTO” név használata. Kérelmezett azonban az eljárásban erre vonatkozó jogerős határozatot vagy más bizonyítékot nem csatolt, ezért a Kérelmezett előadását a Regisztrációs Döntnök nem tudta figyelembe venni. Kérelmezett bizonyítása hiányában tehát Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név Kérelmező védjegyjogosultságát sérti, ezért Kérelmezett a kérelmezett domain név igénylésekor nem a DRSZ II. Fejezet 2.2.1 és 2.3.2. a) pontjainak megfelelően járt el. Erre figyelemmel a DRSZ VI. 30. c) pontjában írt törvényes használat nem volt megállapítható.
Regisztációs Döntnök megállapította továbbá, hogy a Kérelmező a védjegyoltalommal védett „MANFROTTO” megjelölést az általa gyártott termékek forgalmazásával kapcsolatosan használta. Erre figyelemmel a „MANFROTTO” név – attól függetlenül, hogy védjegyoltalom alatt áll – az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1970. évi 18. törvényerejű rendeletben kihirdetett ún. Párizsi Uniós Egyezmény 1. Cikk (2) bekezdése, valamint 8. Cikke alapján oltalomban részesülő kereskedelmi névnek is minősül. A „MANFROTTO” megjelölés tehát nem csak védjegyként, hanem kereskedelmi névként is a Kérelmező javára magyar illetve nemzetközi jog által védett névnek minősül. Erre figyelemmel jelen eljárásra irányadó az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testülete által 4/2000 számon meghozott állásfoglalás is, amely szerint az üzleti tisztesség követelménye megkívánja a vállalkozásoktól, hogy tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek szándékos és tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik. Az ezzel ellentétes magatartás jogszabályt, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, 1996. évi LVII. tv. 2. §-át sértheti.
Kérelmezett a kérelmezett domain név értékesítésével kapcsolatosan eltérő előadásokat tett; a Kérelmező jogi képviselőjéhez intézett levelében foglalt – eljárást megelőzően tett – előadása szerint a kérelmezett domain nevet értékesíteni kívánja, ezt a szándékát érdemi ellenkérelmében megerősítve ismételten felajánlotta a kérelmezett domain nevet 4850 EURO összegben megvásárlásra. Ezen magatartás a RDESZ VI. 30. c) pontjába ütközik, mivel egyértelműen megvalósítja a továbbértékesítési célzattal történő használatot. Kérelmezett ezen magatartása a DRSZ II. Fejezet 2.3.2. b) pontját is nyilvánvalóan sérti; annak alapján ugyanis Kérelmezett köteles lenne önként lemondani Kérelmező javára a kérelmezett domain névről, mivel ahhoz Kérelmezőnek a „MANFROTTO” védjegye alapján joga van.
Regisztrációs Döntnök egyebekben megállapítja, hogy a Kérelmező által gyártott és „MANFROTTO” megjelölés alatt értékesített termékek forgalmazásának kizárólagosságára vonatkozóan, sem pedig a „MANFROTTO” megjelölés használatára vonatkozó jogosultsággal kapcsolatban Kérelmezett nem igazolta a megfelelő használat, illetve a jog vagy jogos érdek fennállását erre ezen okokból nem lehetett következtetni. 
5.4. Regisztrációs Döntnök ezt követően vizsgálta a RDESZ VI. 31. pontjában írt feltételek megvalósulását, és e körben megállapította a RDESZ VI. 31. a) és b) i. pontjában írt tényállások fennállását. Kérelmezett maga adta elő, hogy a Kérelmező termékeinek forgalmazására vonatkozó megbízása 2013-ban megszűnt, s a forgalmazási jogot másik társaság kapta meg. Nem vitatta továbbá, hogy a kérelmezett domain név regisztrációját ezt követően, 2014. május 15. napján regisztráltatta azzal a céllal, hogy a márkanév és domain ismertté tételére korábban tett erőfeszítéseiért annak értékesítésével kompenzációt keressen, mint a „békés lemondás feltétele”.
Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a Kérelmezett előadása alapján bizonyítást nyert RDESZ VI. 31. b) i. pontjában írt feltétel teljesülése is. A Kérelmezett a domain nevet abból a célból igényelte, hogy megakadályozza, „MANFROTTO” megjelölés használatára jogosult azt annak megfelelő domain névben felhasználja. A felhasználás feltételéül pénzbeli kompenzációt követelt. 
5.5. Tekintettel a RDESZ VI. 29. b) pontja szerinti kumulatív feltételeknek a RDESZ VI. 31. a) és b) i. pont alapján történő teljesülésére, a RDESZ VI. 31. pont többi alpontjában írt feltételek teljesülésének vizsgálatára az érdemi döntés meghozatalához nem volt szükség.
5.6. Minderre figyelemmel a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezett a RDESZ VI. 31. pont a) bekezdésébe ütközően rosszhiszeműen kérelmezte a kérelmezett domain nevet; továbbá megállapította, hogy a Kérelmezett a kérelmezett domain nevet abból a célból igényelte, hogy megakadályozza, hogy a Kötelezett azt egy annak megfelelő domain névben felhasználja. Mindezek alapján a kérelemnek megfelelően elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre. 

6. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések
6.1. Mindezek szerint a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró egy tagú döntnöki Tanács megállapítja, hogy a DRSZ 10.3. pontjának ba) bekezdése, illetve a RDESZ VI. 29. pont b) bekezdése, és 31. pont a) bekezdése valamint a b) i. pontja alapján Kérelmezett rosszhiszeműen igényelte illetve használja a Kérelmező javára magyar jog alapján védett névvel azonos vagy ahhoz megtévesztésig hasonló kérelmezett manfrotto.hu domain nevet. 
6.2. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács a kérelmet alaposnak találta, ezért a DRSZ 10.3. pont ba) bekezdése, illetve a RDESZ 29. pont b) bekezdése alapján ezennel elrendeli a kérelmezett manfrotto.hu domain név visszavonását Kérelmezettől és annak Kérelmező részére történő átruházását.
6.3. A Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a DRSZ 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a DRSZ 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.
6.4. A RDESZ VI. 33-34. pontjai alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró egy tagú döntnöki Tanács jelen döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó a közléstől számított 30 napon belül hajtsa végre, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják Regisztrációs Döntnök számára, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Forrás: Infomediator honlap

menu
menu