A dunasport nem dunai sport

A dunasport nem dunai sport

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett működő Tanácsadó Testület 2006. október 25-én megtartott ülésnapján a dunatv.hu domain ügyében foglalt állást.

A Napház Kft. prioritás nélkül igényelte a dunasport.hu domaint 2006. július 14-én.

Az igénylés ellen, jogi képviselője útján a Duna TV zRt. kért egyedi állásfoglalást, illetve a domain regisztráció elutasítását.

A Duna TV zRt. kifejtette, hogy a Duna TV zRt. a delegálni kívánt domain névvel azonos – “Dunasport” – címmel 1993. óta folyamatosan gyárt és sugároz televíziós sportműsort. Tekintve, hogy a Duna Tv Magyarországon belül korlátlanul elérhető, sőt műsora a határon túli országokban, például az USA-ban, Ausztráliában, Izraelben stb. is sugárzásra kerül, megállapítható, hogy “dunasport” kifejezés, a “fogyasztók” széles körében a Duna TV zRt. “Dunasport” című műsorával azonosult.

Mindezek alapján a dunasport domain név Napház Kft. általi használata alkalmas lenne a nézők megtévesztésére. Kifogásolta a panaszos, hogy véleménye szerint az igénylő a domain név kiválasztása során nem kellő gondossággal járt. Álláspontja szerint a fenti tényállás alapján a Napház Kft. a szabályzat rendelkezésének ismeretében a domain nevet nem választhatta.

A Napház Kft. ügyvezetője a kifogásra reagálva előadta, hogy a dunasport.hu már korábban is regisztrálva volt, és ez ellen a Duna TV nem emelt kifogást. Ez is igazolja, hogy igénye teljesen alaptalan. Amennyiben valóban fenn állt volna az érdeksérelem, akkor lehetősége lett volna a törlési fázisban megállapodni a korábbi tulajdonossal, illetve később is beadhatta volna prioritási igényét, ha ilyen prioritás őt megilleti.

Előadta, hogy a duna(i)sport szóösszetételt több, mint száz éve használják, a Duna Sport Club (DSC) kapcsán, amely országos hírnévre tett szert a dunai és kárpát-medencei versenyeken elért sikereivel. Ezért szeretett volna az igénylő a klubról és a duna(i)sportról egy weboldalt indítani és megkezdte az ezzel kapcsolatos anyagok, fotók gyűjtését. A sportot bemutató oldalnak a kereskedelmi (hirdetés) oldalát is szeretné az igénylő kiemelni: dunai hajózás, kajakozás, úszás stb.

A Duna TV számos műsort üzemeltet, köznyelven megszokott neveket (Bioritmus, Aranykorona, Kikötő, Prizma stb.), az egyik műsora a Dunasport. Az igénylő ismeretei szerint a Duna TV által egyik sincs regisztrálva, nincs ezzel kapcsolatos védjegy, és ismeretei szerint ilyen védjegy eljárás sincs a műsorok neveivel kapcsolatban folyamatban. Jelezte, hogy próbált kompromisszumos megállapodást kötni a Duna Tv zRt.-vel, ez azonban eredménytelen volt.

Előadta, hogy a névválasztás során a lehető leggondosabban jártak el, nincs védjegy ilyen tartalommal oltalom alatt, a domain név választás sem megtévesztő véleménye szerint, hiszen a domain név egyértelműen Dunán bonyolított sportra utal és nem hozható közvetlen összefüggésbe a Duna TV programjával. Vitatta a Duna TV hivatkozott műsorának közismertségét, állítása szerint a Duna TV nézettsége csupán 5%-ot ér el, így senki sem tudja, hogy van dunasport nevű műsor.

A Tanácsadó Testület (TT) vizsgálata során megállapította, hogy az érdekeltek egyike sem hivatkozott prioritásos jogra, így e körben a vizsgálat szükségtelen volt.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint “nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó.

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Versenytörvény) 6. § értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. A Versenytörvény 2. § a tisztességtelen verseny tilalmát általánosságban mondja ki. Mindemellett a Tpvt. 8.§-a tiltja a fogyasztók megtévesztését.

A magyar bíróságok és a versenyhatóság gyakorlata egységes abban, hogy magánszemély tevékenysége is tartozhat a Versenytörvény hatálya alá, amennyiben annak piaci hatása van. A jelen esetben a TT ezt a feltételt megvalósultnak találta.

A TT álláspontja szerint egy kereskedelmi név (árujelző) domain névkénti választása a Versenytörvény fenti rendelkezéseibe ütközhet. Különösen abban az esetben, ha a kereskedelmi név olyan mértékben kötődik a jogosulthoz, hogy a domain név alapján a felhasználók a jogosult szolgáltatását várják megjelenni. Ezekben az esetekben nem zárható ki a Versenytörvény 6. §, (2.§) illetőleg 8.§-nak megsértése már a domain név választásakor.

A TT álláspontja szerint a “dunasport” szóösszetétel a majdnem két évtizedes használat során a Duna TV egyik szolgáltatásához kapcsolódott, a műsorszolgáltató kereskedelmi nevévé vált. Amennyiben más személy választaná a kereskedelmi névvel azonos domain nevet, az a Tpvt. fenti rendelkezéseit sértheti, hiszen a fogyasztók a műsor nevének választásakor, nagy valószínűséggel a Duna TV szolgáltatásait várják megjelenni.

A TT itt értékelte az a tényt is, hogy az igénylő nyilatkozatában az ő tervezett szolgáltatására is jelezte a kereskedelmi célt.

Mindezek alapján a TT az igénylés teljesíthetőségének verseny jogi alapú, és a 10/2002. (X. 16.) sz. állásfoglalásában kifejtettek alapján a megtévesztő jelleg miatti akadályát állapítja meg, és álláspontja szerint ezért az igénylés vonatkozásában nem érvényesülhet a “first come first served” elv.

A fenti okokból a TT álláspontja szerint a dunasport.hu domain használata az igénylő részéről a Szabályzat 2.2.2 a) pontja alapján jelentéstartalmára és használatára nézve gyaníthatóan jogellenes illetőleg c) pontja alapján megtévesztő lenne, így az igénylő által a domain név nem választható.

menu
menu