A Dunaautóé lett a Dunauto.hu

A Dunaautóé lett a Dunauto.hu

Dunauto.hu domain ügyében született Regisztrációs Döntnöki döntés.

A dunauto.hu domain tárgyában indított A DUNA AUTÓ Zrt. kérelmezőként a Zsigmond Tamás, mint kérelmezett ellen  Regisztrációs Döntnöki eljárást.

A Kérelem

A Kérelmező előadta és okiratokkal bizonyította, hogy jogosultja a 190155 lajstromszámú, 2006. április 13-ai elsőbbségű "DUNA AUTÓ az autóváros" ábrás védjegynek, amelynek oltalmi köre a 12., 35. és 37. osztályokba tartozó árukra és szolgáltatásokra terjed ki. Álláspontja szerint az ábra hangsúlyos eleme a “Duna Autó” szóösszetétel.
Előadta továbbá, hogy a cégnevében is szereplő "DUNA AUTÓ"kifejezés nemcsak védjegyoltalom alatt áll, hanem kereskedelmi név is. A Kérelmező 1989. évi megalakulásától kezdve magas szintű szakmai hozzáértéssel, megbízhatóan szolgálja ki ügyfelei igényeit Óbudán, a “Duna Autó” kereskedelmi név használatával, így internetes honlapját is a “dunaauto.hu” oldalon üzemelteti.
Kérelmező álláspontja szerint a saját, védett kereskedelmi neve és a kérelmezett domain név megtévesztően hasonlít egymásra, a domain mindössze egy hiányzó "a" betűben tér el a Kérelmező védjegyének hangsúlyos, megkülönböztető képességet hordozó szóelemeitől, így első ránézésre a betűhiány nem is észlelhető. Ráadásul mivel a "DUNA" szó "A" betűvel végződik, és az "AUTÓ" pedig ugyanezzel a betűvel kezdődik, a fogyasztó a tárgybeli domain névről alappal asszociálhat azonnal társaságunkra, mivel a "dunauto" szó nem rendelkezik jelentéssel. Ennek megfelelően leszögezhető, hogy a domain név megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára magyar jog által védett "DUNA AUTÓ", illetőleg "DUNA AUTÓ az autóváros" nevekre.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett magánszemély részére a domain Kérelmezőre történő átruházásának elérése érdekében a közelmúltban felszólító levelet küldtünk. Válaszában a Kérelmezett a jogsértést vitatta, és a domain névről nem volt hajlandó lemondani, így okot adott jelen eljárásra

A kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett e-mail üzenetben terjesztett elő érdemi védekezést. Előadta, hogy álláspontja szerint a Kérelmező nem megalapozottan hivatkozik arra, hogy rosszhiszemű lenne, cáfolta a Kérelmező állításait.
A Kérelmezett hangsúlyozta, hogy magánszemélyként nem tekinthető versenytárnak és mivel az oldalon jelenleg nincs tartalom, ezzel nem is sértheti a Kérelmező érdekeit. A tartalom hiánya tekintetében a „kétéves szabály”-ra hivatkozott. Példákkal igazolta továbbá, hogy léteznek más, „duna auto” összetételt is tartalmazó cégek a cégnyilvántartásban.

Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a nyilvánosan elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.
A Kérelmező a domain név visszavonását kérte, a kérelemnek helyt adóan a domain név visszavonásához az RDSZ 29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállásának kell megvalósulnia, vagyis a Döntnöknek a visszavonáshoz azt kell vizsgálnia, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja.
Az RDSZ 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

• a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
• b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
• c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult
A fenti feltételek közül a Kérelmezett esetében az a) és b) pont nyilvánvalóan nem valósul meg A c) pont tekintetében a Kérelmezett semmilyen érvet nem adott elő, sőt példáiban utalt a „marketing célra”.
A regisztrációs döntnök osztotta a Kérelmező álláspontját a tekintetben, hogy a „Duna Autó” kifejezés domináns eleme a Kérelmező védjegyének, sőt, bár erre kifejezetten a Kérelmező nem hivatkozott, a döntnök figyelembe vette, hogy a „dunaauto.hu” domain név is a kérelmező árujelzőjévé vált, hiszen szolgáltatásait ezzel a névvel kínálja illetve reklámozza évek óta.
Tekintettel arra, hogy a Kérelmező a domain név jogszerű használatára vonatkozóan semmilyen előadást nem tett, nem igazolta, hogy a regisztrálástól számított 2 éven belüli használatra vonatkozóan bármilyen előkészületeket tett volna, továbbá mivel mindössze egy betűben különbözik a kérelmezett domain név a védett kifejezéstől amely egyben a Kérelmező árujelzője is, a Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint nem teljesül az RDSZ 30. pont c) bekezdése. Emellett, a regisztrációs Döntnök osztotta a Kérelmező álláspontját a tekintetben is, hogy az egy betű különbség megtévesztést, vagy akár elgépelést is okozhat, amely mindkét esett az RDSZ 31. pontjában foglaltakat valósítja meg.
A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.
A Kérelmező pontatlanul töltötte ki az űrlap visszavonásra / átruházásra vonatkozó pontját. A Kérelmező által megjelölt szöveget a Regisztrációs Döntnök úgy értelmezte, hogy a Kérelem arra irányult, hogy a Regisztrációs Döntnök rendelje el a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását Kérelmező részére.

Döntés

A Regisztrációs Döntnök a dunauto.hu domain név tekintetében a kérelmezett domain nevet visszavonja, és elrendeli a Kérelmezőre történő átruházását.

 

 

Forrás: Regisztrációs Döntnök hivatalos honlap

menu
menu