A Boss.hu a Boss-é lehet

A Boss.hu a Boss-é lehet

A Boss.hu domain név kezelési jogáért indított vitarendezési eljárást a német Boss cég.

A boss.hu domain nevet a KiberNet Kft. igényelte 2011. december 1-jén. Az igény ellen a Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG. (Németország) élt kifogással jogi képviselője útján, és kérte a delegálás megtagadását. A Tanácsadó Testület 2012.01.10-én kelt 01/2012 (I. 10.) sz. Állásfoglalásában a kifogást elutasította.

Hugo Boss GmbH a boss.hu domain név ügyében jogi képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be az Alternatív Vitarendező Fórumhoz amiben kéri a boss.hu domain névnek a KiberNet Kft-től neki történő átruházását, illetve kérelmének elbírálását egyszemélyes döntnöki tanácsban.

A Kérelemben előadottak szerint a Hugo Boss GmbH a luxus kategóriájú ruházati és parfümpiac jelentős szereplője. A Hugo Boss GmbH szerint a KiberNet Kft. által választott boss.hu domain név azonos a Hugo Boss GmbH almárka és kereskedelmi nevével, illetve cégnevének és márkaneveinek hangsúlyos tagjával, valamint a Hugo Boss GmbH képviselője által a kérelemben részletezett és felhívásra csatolni kész 765708 lajstromszámú BOSS nemzetközi szóvédjeggyel és a 001798099 lajstromszámú BOSS közösségi szóvédjeggyel valamint számos más védjegyével illetve egyéb védjegyeinek hangsúlyos tagjával. Hugo Boss GmbH álláspontja szerint KiberNet Kft.nek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a domain név regisztrálásához, igénylése pedig rosszhiszemű volt.

Hugo Boss GmbH előadta, hogy olyan érvényes, Magyarország területére is kiterjedő, nemzetközi és közösségi védjegyekkel rendelkezik, amelyek alapján, tekintettel a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. („Vt.”) 12. § (1) bekezdésére, valamint (2) bekezdésének a), b) és c) pontjaira, kizárólagosan jogosult a BOSS szó használatára.

Hugo Boss GmbH ennek keretében előadta, hogy a boss.hu domain KiberNet Kft-nek delegálása a Vt. 12. § (2) a) pontjára tekintettel sérti a Hugo Boss GmbH védjegyjogait, hiszen a kérdéses domain azonos kérelmező 765708 lajstromszámú BOSS nemzetközi és 001798099 lajstromszámú közösségi BOSS szóvédjegyeinek megjelölésével, illetve árujegyzékével, mert az említett védjegyek a Nizzai osztályozás szerinti 35,38 és 41 áruosztályokban rendelkeznek oltalommal, amelyek lefedik a telekommunikációs szolgáltatásokat is, amelyek közé a KiberNet Kft. által működtetni kíván szolgáltatás is tartozik (e-mail). Kifejtette továbbá, hogy Hugo Boss GmbH évek óta domainként használja a BOSS szót, BOSS.DE és BOSS.COM és HOGOBOSS.HU formájában, amely a 38. osztályban megvalósuló gazdasági tevékenységnek minősül. Hugo Boss GmbH a kérelemben megjelölt hugoboss.com honlapján a Hugo Boss GmbH és a cégcsoportjába tartozó más cégek kereskedelmi és más szolgáltatásokat végeznek, illetve mutatnak be, illetve a Hugo Boss GmbH és annak cégcsoportjához tartozó cégek üzleti levelezésében is használja a BOSS szót, e-mailjei @hugoboss.com végződéssel vannak ellátva, de a @boss.com is a cégcsoport levelezéséhez tartozik. Hugo Boss GmbH ezen kívül meghatározott tőzsdei adatait, cégadatait beszámolóit is honlapjain teszi közzé, ez pedig Hugo Boss GmbH szerint a 38. osztályba tartozó információs szolgáltatásnak minősül.

A Hugo Boss GmbH előadta továbbá, hogy boss.hu domain KiberNet Kft. számára delegálása a Vt. 12. § (2) b) pontjára tekintettel is sérti a védjegyjogait, hiszen a 765707 lajstromszámú HUGO BOSS nemzetközi és a 001797208 lajstromszámú HUGO BOSS közösségi szóvédjegyeivel összetéveszthető a kérdéses domain. Az itt megjelölt védjegyei Hugo Boss GmbHnek a Nizzai Osztályozás 35,38 és 41 áruosztályokban rendelkeznek oltalommal, tehát azok árujegyzékei szintén azonosak a kérelmezett domain szolgáltatásával. A megjelölések hasonlósága azért valósul meg ez esetekben a Hugo Boss GmbH szerint, mert a védett HUGO BOSS szókapcsolat tartalmazza a domainben szereplő BOSS szót is, amely egyben a Hugo Boss GmbH cégcsoportjának HUGO BOSS márkáján belül meghatározott almárkát is jelöl.

A Hugo Boss GmbH előadta továbbá, hogy boss.hu domain KiberNet Kft részére delegálása a Vt. 12. § (2) c) pontja alapján is sérti a védjegyjogait, tekintve, hogy egyéb védjegyei (515189 nemzetközi védjegy: BOSS szó, 03,09,14,16,18,28,34 a áruosztályokban; 483341, BOSS szó, 03,09,14,18,24,25; 776444 BOSS szó, 23,24,26; 516345, BOSS HUGO BOSS ábrás, 09,14,16,18,24,25,28,34; 456092, BOSS, szó, 25) vagy azonosak, vagy nagy mértékben hasonlóak a BOSS.HU domainhez, árujegyzékük azonban nem terjed ki a telekommunikációs szolgáltatásra, ugyanakkor azonban ezek – továbbá a fent megjelölt védjegyek is – jó hírűek, ezért az árujegyzék átfedése nélkül is megakadályozzák, hogy a KiberNet Kft. BOSS.HU elnevezésű domaint ne használja a Hugo Boss GmbH engedélye nélkül. A Hugo Boss GmbH védjegyei jó hírnévének bizonyítására Hugo Boss GmbH csatolt egy Kúriai döntést, melynek adatait Hugo Boss GmbH kérésére üzleti titokként kezel a Döntnök, illetve hivatkozott védjegyei ismertsége és kiváló megítélése kapcsán az Európai Unió Bírósága C-375/97. sz. CHEVY-ügyben hozott döntésére és előadta, hogy a Hugo Boss GmbH luxusmárkájával 1991 óta jelen van Magyarországon, utalt a Hugo Boss GmbH sportot támogató tevékenységére, kiemelve a Forma1 és a futball sportok támogatását, illetve a Hugo Boss GmbH és a McLaren-Mercedes versenyistállóval közös játékára, amelyek marketinganyagai szerinte szintén a Hugo Boss GmbH védjegyeinek jó hírnevét támasztják alá. Ezen kívül csatolta kérelméhez ismertsége bizonyítékul a 2011. júliusában készült Tárki közvélemény kutatást, amely bizonyítja, hogy Hugo Boss GmbH BOSS, HUGO BOSS márkanevei a teljes népesség körében 60%-ban ismertek, illetve a védjegyhez kapcsolódó pozitív fogyasztói értékítélet bizonyítékául hivatkozik arra, hogy a kutatás alapján a megkérdezettek 57%-a eleve pozitív jelzőkkel írta körül Hugo Boss GmbH termékeit. A releváns fogyasztói kört illetően azt hangsúlyozta, hogy a Hugo Boss GmbH védjegyei egy olyan fogyasztói körben vannak jelen, amely a teljes népességet lefedi, mert köztudomású tény, hogy ruházati terméket és parfümöt szinte mindenki vásárol, és ezen vásárlók közül kerülnek ki azok az internet-felhasználók is, akiket a KiberNet Kft. megcéloz e-mail szolgáltatásával.

A Hugo Boss GmbH hangsúlyozta továbbá, hogy a BOSS szó és a BOSS szót tartalmazó védjegyek megkülönböztető képességgel bírnak, nem pedig leíró jellegűek.

Hugo Boss GmbH álláspontja szerint a boss.hu domain KiberNet Kft.re delegálása sérti továbbá a Hugo Boss GmbH kereskedelmi nevét (HUGO BOSS) is, mivel a BOSS szó annak egyik domináns eleme, másrészt összetéveszthető a Hugo Boss GmbH többi domainjével, továbbá a kérelemben kifejtettek szerint egyébként is a cégcsoporthoz kötődik, cégcsoport márkáinak egyik önálló almárkája a BOSS márkanév.

A Hugo Boss GmbH előadta a továbbiakban, hogy KiberNet Kft-nek nem fűződik joga a domain használatához, egyrészt hivatkozva arra, hogy a Regisztrációs döntnök eljárási szabályzatának 30. pontja (i) és (ii) esete eleve nem áll fenn, mivel a KiberNet Kft. a boss.hu alatt jelenleg semmilyen szolgáltatást nem nyújt, használatot a KiberNet Kft. még nem kezdte meg, másrészt arra, hogy a KiberNet Kft. jogát vagy jogos érdekét a Vt. 12. § (1) bekezdése zárja ki, hiszen álláspontja szerint védjegyjogi értelemben az már „gazdasági tevékenység körében történő használatnak” minősül, ha a KiberNet Kft. a Hugo Boss GmbH védjegyeit sértő domaint delegáltatja magának, függetlenül attól, hogy azt milyen tudattal teszi. Hugo Boss GmbH szerint a Ptk. 77. § (4) bekezdése szintén olyan kizárólagosságot biztosít a Hugo Boss GmbHnek, amely egyben kizárja azt, hogy ugyanezt a kereskedelmi nevet a KiberNet Kft. a boss.hu domainben használja. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy ugyanezen domain annak összetéveszthetősége miatt nagyon is jelentős vonzerőt jelenthet, amennyiben esetleges használói e-mail címükkel látszólag a Hugo Boss GmbHi cégcsoporthoz kívánják magukat kötni.

Hugo Boss GmbH álláspontja szerint KiberNet Kft. rosszhiszeműsége is megállapítható a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31. pontja, c) alpontja és d) és e) pontjaira alapítottan, mivel a domain alatt a KiberNet Kft. által tervezett e-mail szolgáltatások címei (@boss.hu) összetéveszthetők a cégcsoport által használt e-mail címekkel, illetve az ingyenes levelekben reklámok jelennének meg a jelenlegi piaci gyakorlat szerint, amely a KiberNet Kft.nek bevételt jelentene, ezzel pedig a KiberNet Kft. tisztességtelenül kihasználja a Hugo Boss GmbH védjegyeinek megkülönböztető képességét és jó hírnevét. Hugo Boss GmbH hivatkozott arra is, hogy a BOSS a Hugo Boss GmbH alapítójának személyneve is egyben, illetve, hogy a @boss.hu alatti levelezés önmagában is sérti a cégcsoport és a BOSS védjegyek reputációját, jó hírét.

A kérelemhez a fentebb jelzetteken túl csatolta Hugo Boss GmbH a 765708 nemzetközi védjegy területi és tárgyi hatályát igazoló okiratot és a boss.hu honlap képét (screenshot).

II. KiberNet Kft. nyilatkozata

A KiberNet Kft. érdemi védekezésében az alábbiakat terjesztette elő.
A KiberNet Kft. hangsúlyozta, hogy Hugo Boss GmbH beadványa idő előtti, illetve kiemelte, hogy a domain név használatában nem fog jogsértően eljárni, a Hugo Boss GmbH védjegyeinek jó hírnevét nem kívánja kihasználni, illetve a BOSS szót kizárólag az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban kívánja használni. Kifejtette továbbá, hogy a fentiek érdekében jogi előkészítő munkát folytat, aminek lezárultáig a domainhez tartozó webes felületen nem kíván gazdasági tevékenységet folytatni és eredeti céljától, az ingyenes levelezőszerver működtetésétől eláll, működése magyar és külföldi munkavállalók számára magyar és angol nyelvű ingyenes reklámmentes blog üzemeltetésére irányul, aminek témája a beképzelt, arrogáns főnök alakja. A BOSS szóról kifejtette, hogy az leíró jellegű, és hivatkozott a Vt. 15. § (1) bek. b) pontjára és egy internetes keresőprogram találataira a BOSS szó tekintetében, amely alapján álláspontja szerint Hugo Boss GmbH nem tilthatja el a BOSS elnevezés használatától.

III. Hugo Boss GmbH viszontválasza

KiberNet Kft. érdemi védekezésére Hugo Boss GmbH az alábbi észrevételeket tette.

Hugo Boss GmbH előadta, hogy KiberNet Kft. domain-használati jogosultságát nem támasztja alá, illetve rosszhiszeműségét sem cáfolja az, hogy védekezésében kijelenti, hogy a boss.hu domain nevet az üzleti tisztesség követelményével összhangban kívánja használni. A KiberNet Kft. azon kijelentése, hogy nem fog gazdasági tevékenységet folytatni a boss.hu domain alatt, illetve hogy eláll az eredetileg tervezett ingyenes levelezőprogram működtetésétől, azt erősíti meg, hogy a KiberNet Kft.nek semmiféle jogi érdeke nem fűződött a boss.hu domain delegálásához, ezzel ellentétben érdekében állt, hogy jogellenesen bevételre tegyen szert abból (Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. a) pontja) vagy a Hugo Boss GmbH névhasználati jogát csorbítsa (Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) pontja).

Hugo Boss GmbH válaszához csatolta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által 2009. április 21-én a M0902416 számú ügyben hozott döntést, melyben a bejelentő a BOSS színes térbeli megjelölés (BOSS feliratú sörösüveg) oltalmát igényelte a 32. áruosztályban és amelyben a hivatal a védjegybejelentés elutasításáról döntött a Hugo Boss GmbH védjegyeinek jó hírnevére alapított felszólalása alapján. Hivatkozott arra, hogy az SZTNH megállapította, hogy a „fogyasztók a BOSS kifejezést főként fantáziaszóként értékelik, és bár tisztában lehetnek annak angol jelentésével, a megjelölést mégsem feltétlenül ezzel a jelentéssel azonosítják”. A Hugo Boss GmbH a Vt. 15. § (1) b) pontjára történő hivatkozást teljességgel alaptalannak ítélte, tekintve, hogy álláspontja szerint a BOSS szó sem a BOSS.HU domainben, sem az alatta működtetett honlapon nem szolgáltatás rendeltetésére, vagy jellemzőjének leírására szolgál. Ismételten kérte a Regisztrációs Döntnököt, hogy a BOSS.HU domaint a Hugo Boss GmbHre ruházza át.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a KiberNet Kft. nyilatkozata, a Hugo Boss GmbH viszontválasza, a nyilvános weboldalakon elérhető adatok, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (RDSZ) rendelkezései alapján hozta meg döntését.
A Döntnök megvizsgálta a kérelemben szereplő védjegyek státuszát a 2012.06.26. napján fennálló, az SZTNH által nyilvános weboldalon közzétett védjegy lajstromadatok szerint, és megállapította, hogy a 765708 BOSS szóvédjegy végleges nemzetközi oltalommal rendelkezik a 35. 38., és 41. áruosztályokban; a 001798099 lajstromszámú BOSS közösségi szóvédjegy szintén a 35. 38., és 41. áruosztályokban rendelkezik oltalommal; a 765707 lajstromszámú HUGO BOSS nemzetközi szóvédjegy végleges oltalommal rendelkezik a 35. 38., és 41. áruosztályokban; a 001797208 lajstromszámú HUGO BOSS közösségi szóvédjegy szintén a 35. 38., és 41. áruosztályokban rendelkezik oltalommal. A 515189 BOSS nemzetközi szóvédjegy a 3, 9., 14., 18., 28 áruosztályokban rendelkezik oltalommal; a 483341 BOSS nemzetközi szóvédjegy 3, 9., 14., 18., 28 áruosztályokban rendelkezik oltalommal; 776444 BOSS nemzetközi szóvédjegy a 23., 24., 26. áruosztályokban rendelkezik oltalommal; az 516345 BOSS HUGO BOSS nemzetközi ábrás védjegy a Kérelemben foglaltaktól eltérően a 9., 14., 18., 24., 25., 28 áruosztályokban, míg a 456092 BOSS nemzetközi szóvédjegy a 25. áruosztályban rendelkezik oltalommal.

A Döntnök megtekintette a boss.hu honlapot és megállapította, hogy jelenleg az oldal működik, annak aloldalai elérhetőek, látogathatóak, tartalom található rajtuk. Kiemeli azonban a Döntnök, hogy az oldal működése egy szabadon terjeszthető üzenőfal-motoron alapul és az azon található szinte minden dátumozott bejegyzés a KiberNet Kft. által benyújtott védekezés benyújtása utáni napokban kelt.

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Hugo Boss GmbH javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Hugo Boss GmbH javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Hugo Boss GmbH valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a KiberNet Kft. a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) KiberNet Kft. a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Hugo Boss GmbH-nek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Döntnök a Hugo Boss GmbH által becsatolt iratokból, valamint az SZTNH fent hivatkozott nyilvántartásából megállapította, hogy Hugo Boss GmbH a kérdéses domain névvel megegyező 765708 és 001798099 lajstromszámú érvényes nemzetközi és közösségi szóvédjegyekkel rendelkezik a 35., 38. és 41. áruosztályokban, melyek lefedik a KiberNet Kft. nyilatkozatában pontosított „ingyenes reklámmentes blog” szolgáltatását, amely a 38. áruosztályba, azaz a Távközlés áruosztályba tartozik (ld. „fórumok biztosítása az interneten”). Ebből kifolyólag a Döntnök megállapította, hogy a kérdéses domain név azonos Hugo Boss GmbH fent említett védjegyeivel, amelyeknek kizárólagos használatára a védjegyoltalom alapján a Hugo Boss GmbH jogosult a Távközlés áruosztályba tartozó szolgáltatások terén.

Döntnök ezt követően azt vizsgálta, hogy KiberNet Kft.nek joga vagy jogos érdeke fűződik-e a kérelmezett domain névhez, vagy a KiberNet Kft. domain nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy használta-e fel.

A KiberNet Kft. KiberNet Kft.-nek a neve a rendelkezésre bocsátott és az interneten elérhető adatok szerint nem hozható összefüggésbe a kérelmezett domain névvel. A kérdéses domain névvel ellátott weboldalon kínált tartalommal kapcsolatban a Döntnök megállapította, hogy a kérelemhez csatolt boss.hu oldalról készült screenshot tanúsága szerint az oldal lényegi tartalmaként „Témák” címszó alatt a világhálón kéretlen reklámlevél formájában terjedő hirdetések voltak találhatóak, a honlapon feltüntetett „téma” adatok szerint egyazon órában (2012.05.31. 22-23 óra) feltöltve. KiberNet Kft. nem csatolt be bizonyítékot ennek ellenkezőjéről. KiberNet Kft. nyilatkozata alapján az eredetileg tervezett levelezőrendszer működtetésére nem került sor a kérelem beérkezéséig, azonban ingyenes blog tevékenységre igen, amelyre a Döntnök a kérelem beérkezése után bizonyítékot is talált a megnyitott weboldalon. Összességében azonban nem bizonyítható, hogy a kérelemről szóló értesítés előtt a domain nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban KiberNet Kft. már használta, vagy hogy azt követően is bármikor a KiberNet Kft. lényeges jogos érdekét szolgáló tartalom volt elérhető a kérelmezett domain név alatt. A fentiekből az is következik, hogy a Döntnök nem látja bizonyítottnak, hogy KiberNet Kft. nem a továbbértékesítés céljával használja a domain nevet illetve nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, azt is figyelembe véve, hogy Hugo Boss GmbH számos, a domain névvel azonos védjeggyel és kereskedelmi névvel rendelkezik. Mindezek alapján a KiberNet Kft. javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket a Döntnök az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

A rosszhiszeműség tekintetében az RDSZ 31. pontja ad iránymutatást. A domain név egyrészt Hugo Boss GmbH alapítójának családi nevét jelöli, továbbá megegyezik Hugo Boss GmbH érvényes szóvédjegyeivel. Mindezeket és a rendelkezésre álló dokumentumokat figyelembe véve nem nyert bizonyítást, hogy KiberNet Kft. a domain nevet nem arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a honlapjára irányítsa, vagy a Hugo Boss GmbH szakmai tevékenységét megzavarja, illetve a Döntnök részben elfogadva Hugo Boss GmbH érvelését az RDSZ 31. pontja e) alpontja alapján („a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”) a KiberNet Kft. rosszhiszemű domain használatát megállapította.

Mivel a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 29. a) és b) pontjai alapján a kérelmet alaposnak találta, így annak helyt adott és elrendelte a boss.hu domain név visszavonását és Hugo Boss GmbH részére történő átruházását.

A kérelemben foglalt előzményi állásfoglalással kapcsolatban a Döntnök megjegyzi, hogy az Alternatív Vitarendező Fórum keretein belül működő Tanácsadó Testület állásfoglalását a Panaszos és a Panaszolt által előadott adatok alapján hozza meg, továbbá jogában áll az interneten és a közhiteles nyilvántartásokban nyilvánosan elérhető adatokat is felhasználni döntéséhez. A feleket terheli azonban annak a kötelezettsége, hogy az általuk fontosnak ítélt tényeket és bizonyítékokat az eljárásban felhozzák. Ebből következően a Tanácsadó Testület a Panaszos által nem hivatkozott tényeket és fel nem hozott bizonyítékokat természetszerűleg nem tudta döntésénél figyelembe venni, továbbá az interneten elérhető nyilvántartásokban a döntése időpontjában szereplő adatokat sem áll módjában felülbírálni.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést az RDSZ 34. pontja alapján azzal küldi meg a Hugo Boss GmbHnek, a KiberNet Kft.nek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Forrás: Infomediátor honlap

menu
menu