A bíróságon vesztett, megpróbált visszavágni. Nem sikerült…

A bíróságon vesztett, megpróbált visszavágni. Nem sikerült…

Az ISZT Tanácsadó Testülete a piroska.hu domain ügyében foglalt állást.

A piroska.hu domain nevet Bartha László egyéni vállalkozó (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2008. július 25-én. Az igény ellen a Hotel Piroska Kft. („Panaszos”) nyújtott be kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

A kifogásban előadottak szerint a domain Panaszolt számára történő delegálása méltánytalan és indokolatlan döntés lenne, ugyanis az igényelt domaint korábban a Panaszos használta és tette ismertté. A Panaszos szerint az ő szolgáltatását igénybe venni kívánó internetezők ezentúl nem az ő, hanem a Panaszolt szolgáltatásait találnák, amelyek némelyike megfelelhet igényeiknek, elvárásaiknak. A Panaszos úgy vélte, a domain név igénylésével a Panaszolt célja a turisztikai szolgáltatások piacának lefedése és így üzleti előnyhöz jutás Magyarországon, amelyet a Panaszos által bejáratott domain név megszerzésével kíván biztosítani. A Panaszos felhívta a figyelmet a saját („Hotel Piroska”) illetve a Panaszolt („Piroschka”) cégnevének különbözőségére, amellyel a domain iránti igény megalapozatlanságát kívánta alátámasztani.

A Panaszolt hivatkozott a két vállalkozás között zajlott peres eljárásban született ítéletekre (Fővárosi Bíróság 1. P.21.570/2007/8. sz., Fővárosi Ítélőtábla 8. Pf.20.335/2008/4 sz.), amelyek a piroska.hu domain Panaszos általi használatának védjegybitorló jellegét állapították meg, és eltiltották a Panaszost a további használattól, valamint a Legfelsőbb Bíróság Cgf. II. 31 838/1991/3. sz. ítéletére, amelyben a Legfelsőbb Bíróság a „Piroska” illetve a „Piroschka” cégnévelemek eltérései ellenében azok hasonlóságát, összetéveszthetőségét emelte ki. A Panaszolt cáfolta a kifogásban előadott azon érvet, miszerint a domain név használatával tisztességtelen üzleti előnyhöz jutna, továbbá hangsúlyozta, hogy a tévedésből őt megkereső és valójában a Panaszos szolgáltatásait igénybe venni kívánó ügyfeleket eddig is rendszerint átirányította a Panaszosnak. Kifejtette továbbá, hogy növekvő számú magyar ügyfelei miatt igényli a domaint, hiszen annak használatával egyszerűbbé válna az azokkal való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

A Tanácsadó Testület eljárása során azt vizsgálta, van-e akadálya a Panaszolt által benyújtott domain név-igénylés teljesítésének. A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.”

A megjelölés a Tanácsadó Testület álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást vagy félelmet.

A Tanácsadó Testület állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetőségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni. A Testület az eset összes körülményének mérlegelésével megállapította, hogy a Bartha László által benyújtott igénylés kapcsán – tekintettel arra, hogy az igénylő egyébként jogosultja az 1990. február 23-i elsőbbségű, 125.598 lajstromszámú „PIROSCHKA” szóvédjegynek –, a megtévesztő jelleg nem valószínűsíthető.

A Tanácsadó Testület a jogellenesség vizsgálata körében megállapította, hogy az igényelt domain név használatától az azt korábban használó Panaszos eltiltásra került, mivel azzal sértette Panaszolt korábbi védjegyjogosultságát. Ebből következően a Tanácsadó Testület szerint a delegálás nem sértené a Panaszos jogait, hiszen a Panaszos nem tudta bizonyítani a tárgyi megjelölés használatához fűződő kizárólagos jogosultságát.

A Tanácsadó Testület egyébiránt nem vizsgálja a domain név iránti igény indokoltságát és az annak használatával érvényesíteni kívánt kereskedelmi érdekeket.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely alapján a tárgyi domain delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne.

Fentiekre tekintettel a piroska.hu domain Bartha László számára delegálandó.

menu
menu