A BankofChina.hu a Bank of China-hoz került

A BankofChina.hu a Bank of China-hoz került

A bankofchina.hu domain ügyében kezdeményezett beadvány kapcsán foglalt állást az dr. Mayer Erika regisztrációs döntnök.

A Bank of China (Hungaria) Hitelintézet Zrt. Kérelmező által a CovySoft Networks Távközlési és Informatikai Zrt. Kérelmezett ellen a bankofchina.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi döntést:

A Regisztrációs Döntnök a bankofchina.hu domain nevet a CovySoft Networks Távközlési és Informatikai Zrt. (1181 Budapest, Üllői út 365.) Kérelmezettől visszavonja , és azt a Kérelmező Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) javára átruházni rendeli.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

A bankofchina.hu domain név ügyében a Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zrt. kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. A Kérelmező arra hivatkozott, hogy a Kérelmezett domain név használó csak azzal a szándékkal igényelte a domain nevet közvetlenül a Kérelmező hitelintézetet alapítását megelőzően, hogy ezzel megakadályozza Kérelmezőt hogy cégnevét domainnévként is használhassa. Kérelmező rámutatott arra is, hogy a domainnevet Kérelmezett nem használja, és ez a tény is Kérelmezett rosszhiszeműségét támasztja alá.

Kérelmező továbbá a Ptk.-ban biztosított névhasználati joga, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvénynek a „bank” kifejezés használatát korlátozó rendelkezéseinek megsértésére hivatkozva állítja, hogy Kérelmezett domain név használata jogszabályba ütközik.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő visszavonását és javára történő átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet Kérelmezettnek és adminisztratív kapcsolattartójának postai ajánlott küldeményként megküldte. Kérelmezett és adminisztratív kapcsolattartója postai címéről a küldemény azzal a postai megjegyzéssel érkezett vissza, hogy a címzett azt a postai értesítés ellenére nem vette át. Mivel Kérelmezett maga a domain név regisztrátora, így további címre történő megküldésre nem volt lehetőség.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 16. pontja értelmében postai úton történő megküldés esetén a küldeményt akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Abban az esetben, ha a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, úgy azt ismételten meg kell küldeni a címzettnek, illetve ha a címzett a Kérelmezett, és az adminisztratív kapcsolattartó azonos a Kérelmezettel, ez esetben a Kérelmezett Regisztrátorának is. Amennyiben a küldemény második alkalommal is „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, úgy azt kézbesítettnek kell tekinteni..

Mivel Kérelmezett a fenti körülmények alapján érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Regisztrációs Döntnök határozatát a kérelem és az interneten elérhető nyilvános adatok alapján hozta meg.

A Regisztrációs Döntnök megvizsgálata a www.bankofchina.hu web oldalt, és ott Kérelmező állításával egyezően azt tapasztalta, hogy a domain nevet nem használják. A kérelmezett domain név whois rekordja szerint a domain nevet Kérelemzett 2002.07.04. napján reigisztráltatta, így Kérelmező azon feltételezése is valószínűsíthető, hogy annak regisztrálására csupán azért került sor, hogy a 2002.04.30.-án aláírt alapító okirattal alapított Kérelmezőt Kérelmezett elzárja a cégnevénekmegfelelő domain név használatától.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 21. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A kérelmezett domain név kétségtelenül Kérelmező cégnevével azonos név. Olyan körülmény nem volt megállapítható, amely arra utalt volna, hogy Kérelmezettnek a név használatához joga vagy jogos érdeke fűződne, ezzel szemben a kérelem és az interneten található adatok éppen Kérelmezett rosszhiszemű magatartását támasztják alá. Ezért a Regisztrációs Döntnök egyetértve a Kérelmező előadásával, megállapíthatónak tartja az Eljárási Szabályzat 23.a.) és b.) pontjánban foglaltak fennállását.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a hivatkozott szabályzat 21. a.) pontja alapján a domain név visszavonása elrendelhető.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa azt végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Forrás: infomediator.hu

menu
menu