4 domain ügyében vesztett a Startlap kiadója

4 domain ügyében vesztett a Startlap kiadója

A Sanoma Budapest Zrt. 4 domain bejegyzése ellen élt panasszal. Az ügyben eljáró ISZT Tanácsadó Testület mindegyik esetben elutasította a lapkiadó panaszát.

Jatekstart.hu 

A jatekstart.hu domain nevet Bíró András (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. február 11-én. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos előadta, hogy üzemeltetője a Startlap néven ismert, népszerű lapcsaládnak, továbbá erről az oldalról elérhető a startlapjatekok.hu és startjatek.hu domainek alatt nyújtott Startlap Játékok nevű szolgáltatása. Előadta továbbá, hogy rendelkezik a 165.499 lajstromszámú „Startlap” szóvédjeggyel.

Úgy vélte, hogy a Panaszolt igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközőnek ítélve meg Bíró András névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos szerint a startlap.hu domain névvel összetéveszthető jatekstart.hu domain név Panaszolt általi használata sérelmes lenne a Sanoma Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. A Panaszos álláspontja szerint a jatekstart.hu domain névről őt, vagy az általa üzemeltetett startlapjatekok.hu oldalt ismernék fel.

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetőségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Startlap” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaint a védjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszos általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a Startlap lapcsaládhoz tartozó Startlap Játékokkal kapcsolatos információk, vagy maga a startlapjatekok.hu oldal található.

Panaszos mindezek alapján a jatekstart.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközőnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztőnek vélte, és kérte az igény elutasítását, továbbá a Panaszos domain névre vonatkozó igényének teljesíthetőségét.

A Panaszolt válaszában kifejtette, hogy álláspontja szerint a Sanoma Zrt. „Startlap” kifejezésen fennálló védjegyoltalma csupán a „start” szó vonatkozásában nem érvényesül. Panaszos továbbá nem rendelkezik oltalommal sem a „jatek”, sem pedig a „startjatek” szavakkal kapcsolatban. A Panaszolt elismeri, hogy Panaszos rendelkezik a startjatek.hu domain névvel, hangsúlyozza azonban azt, hogy ennek a névnek a népszerűsítése érdekében a Sanoma Zrt. semmilyen tevékenységet nem fejtett ki, és az valójában a startlapjatekok.hu domain névre van átirányítva.

A Panaszolt kijelentette, hogy a jatekstart.hu domain nevet azért igényli, mert meglévő jatekstart.com és jatekstart.info domain neveit rendszeresen elgépelik. A Panaszolt úgy vélte, hogy az általa választott domain név nem lenne zavaró Panaszosnak a startlapjatekok.hu domain nevére.

A Tanácsadó Testület a névválasztás-és használat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „Startlap” megjelölés vonatkozásában a 38. és 41. áruosztályokra. A Tanácsadó Testület ugyanakkor úgy vélte, hogy ez nem jelenti egyúttal Panaszosnak a tárgyi domain névhez fűződő kizárólagos jogosultsága megállapíthatóságát, mivel a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a “Startlap” és a “jatekstart” szavak – annak ellenére, hogy tartalmazzák a „start” szót – nem összetéveszthetők.

A Tanácsadó Testület fenntartja azt a véleményét, amelyet először a 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalásában a startportal.hu domain névvel kapcsolatos jogvitában hangsúlyozott, hogy „bizonyos karakterláncok kisajátítása az interneten – jelen esetben a “start” szó vonatkozásában -, nem engedhetők meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetők, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak.”

A Tanácsadó Testület legutóbb a 4/2009 (II. 11.) valamint a 8/2009 (III. 20.) számú egyedi állásfoglalásaiban állapította meg, hogy a megastart.hu továbbá a startüzlet.hu domainek igénylése és használata nem sérti jelen ügy Panaszosának érdekeit. Ez utóbbi állásfoglalásában a Tanácsadó Testület továbbá kifejtette, hogy „a ’START’ megjelölés (tag), a köztudatban és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szó, ennélfogva annak használata nem illethet kizárólag egy jogosultat.” A Tanácsadó Testület véleménye szerint a startlapjatekok.hu és a startjatek.hu domain nevek nem összetéveszthetőek a tárgyi domain névvel. Az egyes szavak sorrendjének jelentősége ugyanis az internetes domainek egyre növekvő számára és változatosságára tekintettel különösen nagy.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínűsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének. A Tanácsadó Testület elvetette a Panaszosnak azt az érvét, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendő annak lehetősége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain név alatt piaci tevékenységet folytatna, a Panaszosnak a versenytörvényre történő hivatkozását tehát alaptalannak ítélte meg. Az előzőekben kifejtettek szerint akkor sem lenne megállapítható a tárgyi domain név és a Panaszos megjelölésének összetéveszthetősége, amennyiben a felek versenytársak lennének.

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történő elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja értelmében ezért a domain név Bíró András számára delegálandó.

Starting.hu

A starting.hu domain nevet a Start Ingatlan Kft. (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. február 16-án. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos előadta, hogy üzemeltetője a Startlap néven ismert, népszerű lapcsaládnak, amelynek ismertté tételére jelentős mennyiségű anyagi és emberi erőforrást fordított. Mindennek folytán a „start-” előtagú domain neveket a Panaszos álláspontja szerint az internetes látogatók nagy része az ő szolgáltatásaival azonosítja. Véleménye szerint az ehhez a linkgyűjteményhez kapcsolódó valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog kizárólagosan őt illeti meg. Panaszos előadta továbbá, hogy rendelkezik a 165.499 lajstromszámú „Startlap” szóvédjeggyel.

Úgy vélte, hogy a Panaszolt igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközőnek ítélve meg a Start Ingatlan Kft. névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos szerint a startlap.hu domain névvel összetéveszthető starting.hu domain név Panaszolt általi használata sérelmes lenne a Sanoma Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a starting.hu domain névről őt, vagy az általa üzemeltetett startlap.hu oldalt ismernék fel.

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetőségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Startlap” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaint a védjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a Startlap lapcsaláddal kapcsolatos információk, vagy maga a startlap.hu oldal található.

Panaszos mindezek alapján a starting.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközőnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztőnek vélte, és kérte az igény elutasítását, továbbá a Panaszos domain névre vonatkozó igényének teljesíthetőségét.

A Panaszolt válaszában kifejtette, hogy meglévő startingatlan.hu domain neve mellé olyan domain név regisztrálását kezdeményezte, amely külföldi ügyfelei számára is könnyebben megjegyezhető és elbetűzhető. A domain név Panaszolt cégnevének – Start Ingatlan Kft. – rövidítését tartalmazza.

Panaszolt véleménye szerint a „start-” előtagú cégek nagy számára tekintettel Panaszosnak nincs joga fellépni vele szemben a „Startlap” megjelöléshez fűződő joga alapján. Panaszolt hangsúlyozta, hogy vállalkozása 1995 óta van az ingatlanpiacon, amely időpont egyébként megelőzi a Startlap indulását.

A Tanácsadó Testület a névválasztás-és használat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „Startlap” megjelölés vonatkozásában a 38. (Távközlés) és 41. (Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek) áruosztályokra. Mind a „Startlap” mind a „starting” kifejezések továbbá tartalmazzák a „start-” előtagot. A Tanácsadó Testület azonban úgy vélte, hogy ez a hasonlóság nem olyan mértékű, amely egyúttal Panaszosnak a tárgyi domain névhez fűződő kizárólagos jogosultsága megállapíthatóságát eredményezné.

A Tanácsadó Testület fenntartja azt a véleményét, amelyet először a 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalásában a startportal.hu domain névvel kapcsolatos jogvitában hangsúlyozott, hogy „bizonyos karakterláncok kisajátítása az interneten – jelen esetben a “start” szó vonatkozásában -, nem engedhetők meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetők, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak.”

A Tanácsadó Testület legutóbb a 4/2009 (II. 11.) valamint a 8/2009 (III. 20.) számú egyedi állásfoglalásaiban állapította meg, hogy a megastart.hu továbbá a startüzlet.hu domainek igénylése és használata nem sérti jelen ügy Panaszosának érdekeit. Ez utóbbi állásfoglalásában a Tanácsadó Testület továbbá kifejtette, hogy „a ’START’ megjelölés (tag), a köztudatban és az üzleti életben egyaránt ismert és széles körben alkalmazott szó, ennélfogva annak használata nem illethet kizárólag egy jogosultat.”

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínűsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének. Panaszolt saját előadása szerint az igényelt domain név alatt ingatlanközvetítői tevékenységet folytatna, amely eltér a Panaszos védjegyének árujegyzékébe tartozó szolgáltatásoktól. A fentiekben kifejtettek szerint továbbá önmagában a Startlap linkgyűjteményhez fűződő jogosultságok nem eredményezhetik annak megállapítását, hogy a tárgyi domain név nem delegálható Panaszolt számára.

A Tanácsadó Testület elvetette a Panaszosnak azt az érvét is, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendő annak lehetősége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain név alatt piaci tevékenységet folytatna.

Mindezeknek megfelelően a Tanácsadó Testület Panaszosnak a versenytörvényre történő hivatkozását alaptalannak ítélte meg.

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történő elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja értelmében ezért a domain név a Start Ingatlan Kft. számára delegálandó.

 kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu

A kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain neveket Haas György (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. február 24-én. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain nevek delegálásának megtagadását.

Panaszos előadta, hogy kiadója a „Kismama” című magazinnak, valamint rendelkezik a kismama.hu domain névvel, amely alatt a magazin online változata található. Előadta továbbá, hogy rendelkezik a 177.794 lajstromszámú „Kismama” szóvédjeggyel. Véleménye szerint a Panaszolt igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközőnek ítélve meg Haas György névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos szerint a kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain nevek a kismama.hu domain névvel összetéveszthetőek, és ezek Panaszolt általi használata sérelmes lenne a Sanoma Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain nevekről őt, a „Kismama” márkanév alatt nyomtatott magazinját és az ahhoz kapcsolódó internetes oldalt ismernék fel.

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain nevek a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítanak meg, tekintettel a domain nevek és a védjegy összetéveszthetőségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Kismama” védjegyhez hasonló megjelölések engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domain neveket a védjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

Végül a Panaszos szerint a domain nevek Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domainek alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a „Kismama” magazinnal és a kapcsolódó internetes portállal kapcsolatos információk, vagy a Kismama magazin speciális tartalmával kapcsolatos online szolgáltatás található.

Panaszos mindezek alapján a kismamakonyvtar.hu és a kismama-klub.hu domain nevek iránti igényeket a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközőnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztőnek vélte, és kérte az igények elutasítását, továbbá a Panaszos domain nevekre vonatkozó regisztrációs igényének teljesíthetőségét.

Panaszolt válaszában kifejtette, hogy önmagában a domain nevek regisztrálása, különösen a tárgyi domain nevek esetében, nem minősül gazdasági tevékenységnek. Kijelentette, hogy a domain nevekkel összefüggésben semmilyen áru forgalmazását vagy szolgáltatás nyújtását nem kívánja megkezdeni, nem kívánja azokat üzleti célra használni.

Panaszolt elismerte, hogy a Panaszos rendelkezik a „Kismama” szóvédjeggyel. De véleménye szerint ebből nem következik az, hogy más a „kismama” szót ne használhatná, azzal szóösszetételt, szókapcsolatot ne képezhetne. Ugyanis a Kismama kifejezés a magyar nyelvben a leendő anyák megjelölésére használt – és nem a Panaszos által megalkotott – szó, ily módon annak használatát a Panaszos nem sajátíthatja ki.

A Tanácsadó Testület a névválasztás- és használat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „Kismama” megjelölés vonatkozásában a 16. („Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek”) és 41. (Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek”) áruosztályokra. A Tanácsadó Testület ugyanakkor, úgy vélte, hogy ez nem jelenti egyúttal Panaszosnak a tárgyi domain nevekhez fűződő kizárólagos jogosultsága megállapíthatóságát.

A Tpvt. 6. § alkalmazásának együttes feltételei, hogy a felek versenytársak legyenek (azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet), a versenytárs szolgáltatása, áruja a piacon már ismert legyen (legalább olyan szinten, hogy az az összetéveszthetőséget megalapozza), a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását „fel szokták ismerni”, és az elnevezés használatára a versenytárs hozzájárulása hiányában kerüljön sor.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínűsítené, hogy a Panaszos valamint a Panaszolt versenytársak lennének. Panaszolt saját előadása szerint az igényelt domain nevek alatt a szüléssel, születéssel összefüggő nonprofit tevékenységet folytatna, amely eltér a Panaszos védjegyének árujegyzékébe tartozó szolgáltatásoktól.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a tárgybeli domain nevek kapcsán a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg sem az azonosság, sem az összetéveszthetőség lehetősége, figyelembe véve a felek szolgáltatásait az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek vonatkozásában. Emiatt a tárgyi domain nevek és a Panaszos megjelölésének összetéveszthetősége akkor sem lenne megállapítható, amennyiben a felek versenytársak lennének. A rendelkezésre álló információk alapján a névválasztás tisztességtelen volta sem vélelmezhető.

A Tanácsadó Testület elvetette a Panaszosnak azt az érvét, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendő annak lehetősége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain nevek alatt piaci tevékenységet folytatna.

A fentiekben kifejtettek szerint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései nem alkalmazhatóak.

A Panaszos Vt.-re való hivatkozása sem megalapozott. A Vt. 15. § (1) bekezdése alapján egy védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy szolgáltatása rendeltetésére vagy más jellemzőjére vonatkozó jelzést – az üzleti tisztességgel összhangban – használjon. Ilyen esetben még a gazdasági tevékenység körében történő használat esetén sem gyanítható védjegybitorlás.

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történő elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2 pontja értelmében ezért a domain nevek Haas György számára delegálandóak.

A TT felhívja az Igénylő és a Regisztrátor figyelmét arra, hogy a domain gazdasági tevékenység körében meghatározott (a nizzai osztályozás szerinti 16. és 41. áruosztályokba tartozó, illetve azokhoz hasonló) árukkal kapcsolatban történő jogosulatlan használata védjegybitorlást valósíthat meg, amely esetben a domain felfüggesztésére illetve visszavonására kerülhet sor.

menu
menu