Regisztráljon domain nevet!

Részletes keresés Hogyan válasszunk domaint?

Az imaginarium.hu átruházásáról döntöttek

Az imaginarium.hu domain kapcsán járt el az Infomediátor.

Az Imaginarium, S.A. mint kérelmező (Plataforma Logistica Pla-Za; továbbiakban: Kérelmező) által jogi képviselője (Dr. Sasvári Gabriella, 1062 Budapest, Andrássy út 113.) útján, Gyarmati Nóra magánszemély mint kérelmezett ellen (a továbbiakban Kérelmezett) az imaginarium.hu domain név tárgyában Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi 

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az imaginarium.hu domain névre vonatkozó kérelmet alaposnak találja, ezért a domain név átruházásról határozott. A Regisztrációs Döntnök az imaginarium.hu domain nevet Gyarmati Nóra magánszemély Kérelmezettől visszavonja, és annak Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek. 

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező IMAGINARIUM márkanév alatt gyermekek több korosztályának gyárt és forgalmaz játékokat világszerte. Kérelmező nemzetközileg ismert, kiváló minőségű termékei a világ 30 országában 340 üzletben vannak jelen, emellett speciális játékbolt hálózatot üzemeltet.

Kérelmező okirattal igazolta, hogy a javára került lajstromozásra a 1093274 lajstromszámú IMAGINARIUM európai uniós és a 687239 lajstromszámú IMAGINARIUM nemzetközi védjegy számos egyéb védjegy mellett; mindkettőnek kiterjed az oltalmi köre Magyarországra is. Az Imaginarium megjelölés oltalmat élvez különféle termékekre a 16. nemzetközi áruosztályban ’más osztályokba nem tartozó papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok művészek részére, ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), más osztályokba nem tartozó csomagolásra szolgáló műanyagok, nyomdabetűk és klisék’ árukra, valamint a 28. áruosztályban ’játékokra, játékszerekre, más osztályokba nem tartozó testnevelési és sportcikkekre, illetve karácsonyfadíszekre’, továbbá a 35. szolgáltatási osztályba tartozó "reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció és irodai munkák" szolgáltatásokra, valamint a 39. szolgáltatási osztályban ’szállításra, áruk csomagolására és raktározására, valamint utazásszervezésre’. 


Kérelmező jogi érvelése szerint a hivatkozott védjegyek tartalmazzák az IMAGINARIUM szót, ennek megfelelően a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12 § (1) bekezdése alapján Kérelmező a védjegyek árujegyzékébe tartozó áruk vonatkozásában kizárólagosan jogosult az IMAGINARIUM szó használatára.


Kérelmezett rosszhiszeműségére vonatkozóan a Kérelmező előadta, hogy sok éves komoly anyagi terheket felemésztő marketing tevékenysége következtében az IMAGINARIUM megjelölést a fogyasztók ismerik, az ismert jó minőségű termékekben megbíznak, ezért keresik, és szívesen választják azokat. Kérelmezett, Gyarmati Nóra, magánszemélyként regisztrálta IMAGINARIUM domaint amelyet feltehetőleg anyagi haszonszerzésre kíván majd használni, így feltételezhető, hogy Kérelmező védjegyének jó hírét, áruinak ismertségét és azok piaci megbecsülését kihasználva igyekszik üzleti előnyt szerezni. 


2. Kérelmezett érdemi védekezése


A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontjában foglaltak szerint megküldte a Kérelmezettnek az Kérelmezett részére a kérelmet, aki azonban figyelmeztetése ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést. 


Kérelmezett kifejtette, hogy Kérelmező sohasem kereste meg az általa jóhiszeműen használt domain név használatával kapcsolatos igényeivel. Eljárási kifogásként vetette fel, hogy Kérelmező a kérelméhez nem csatolta a Kérelmező cégkivonatát és annak hiteles magyar nyelvű fordítását, sem annak hiteles fordításban történő igazolását, hogy a céget a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve nem csatolt olyan okiratot sem, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható lenne.Álláspontja szerint a csatolt iratanyagból nem állapítható meg, hogy pontosan ki a Kérelmező, a Kérelmező nevében eljáró aláíró – “Felix Tena Comadran” - egyáltalán jogosult volt-e bármilyen iratanyagot (ideértve az ügyvédi meghatalmazást is) Kérelmező nevében és képviseletében aláírni, így adhatott – e bármilyen meghatalmazást a kérelmet benyújtó SBGK Ügyvédi Irodának. 


Az eljárási kifogáson túl előadta, hogy hivatásszerűen foglalkozik rendezvényszervezéssel, így ezen tevékenysége szélesítéséhez regisztrálta az imaginarium.hu domain nevet, melynek keretében rendezvények szervezésére kívántam sort keríteni.


Előadása szerint minden alapot nélkülöz Kérelmező rosszhiszemű Kérelmezetti magatartásra történő hivatkozása, mely logikailag nem is vezethető le a kérelemben foglaltakból. Kifejtette még, hogy Kérelmezőnek nem versenytársa. Állításai alátámasztására rendezvényszervezői diplomáját csatolta.


3. Kérelmező viszontválasza


Kérelmező fenntartotta a kérelmét, és kifejtette jogi érveit a DRSZ értelmezésével kapcsolatban.


4. A Döntés indokolása


A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján és az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését. 


A döntnök rögzíti, hogy az imaginarium.hu domain névhez tartozó weboldalon jelenleg nincs tartalom.


A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben: a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”


A Döntnök első sorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság. 


A Kérelmező teljes mértékben igazolta, hogy jogosult a névhasználatra, míg Kérelmezett mégcsak érvelést sem adott elő, hogy miért választotta adomain nevet és milyen kereskedelmi tevékenységhez kötődne a rendezvényszervezési szolgáltatásai között az „imaginarium” fantázianév.


Önmagában az, hogy csak a Kérelmezőnek van jogosultsága a név igénylésére, és Kérelmezett egyáltalán nem használja a nevet, megvalósítja a 29. pont a) fordulatát. A döntnök ugyanakkor megjegyzi, hogy egyben a 29. Cikk b) pont második fordulata is megvalósul, ugyanis a DRSZ szerint, amennyiben az igénylés nem volt rosszhiszemű, a 29. cikk b) pontjának második fordulata továbbra is alkalmazható, azaz:


“b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik”


Az esetleges rosszhiszemű felhasználás kereteit a 31. cikk adja meg az alábbiak szerint:


31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy


Fentiek értelmében Döntnöki Tanács megalapozottnak találta a kérelemben foglaltakat, és tekintettel arra, hogy a 29-31 pontok együttes feltételei fennállnak, a döntnök a kérelemnek helyt adott, és a domain név átruházásáról határozott.

Tetszett a cikk? Megér egy lájkot?
Tetszett a cikk? Ossza meg ismerőseivel « vissza az előző oldalra
nyomtatás küldés
Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!