Cseh kézben az .eu domainek sorsa

Cseh kézben az .eu domainek sorsa

A Cseh Választottbíróság kapta meg a vitás .eu domainek vitarendezési jogát.

A 2005-ös év vége felé bevezetésre kerülő európai uniós domain végződés bevezetéséhez kapcsolódó feladatok végzését folyamatosan végzi az .eu domain nevek nyilvántartásával megbízott belga EurId. A napokban jelentették be, hogy a vitatott .eu végű webcímekkel kapcsolatos vitarendezési szerepkörét a prágai székhelyű Cseh Köztársaság Kamarája és Agrárkamarája mellett működő Választottbíróság fogja betölteni. A szolgáltatást – az EU hatályos jogszabályaival összhangban – az Unió összes hivatalos nyelvén igénybe lehet majd venni és a domain vitarendezés során a személyes megjelenés nem szükséges, így a bejelentésnek leginkább politikai üzenete és presztizs jelnetősége van.
"Nagyon örülünk, hogy ezt a megtisztelő feladatot ránk osztották. Ezzel a lépéssel tovább erősíthetjük szervezetünk pozícióját" – nyilatkozta a felkért intzémény Mr Bohuslav Klein, a Választottbíróság elnöke.
Az EurID vezeőtje, Marc Van Wesemael is elégedettségének adott hangot – "A döntés az Európai Unió azon szellemiségének jegyében született, amely az egyes tagállamok közötti minél mélyebb együttműködését célozza meg."

A szabályzat már készen áll

A vitás ügyekben a döntések az Európai Közösség 874/2004 sz. rendeletében foglaltak szerint fog megtörténni. A jogszabály 21. cikke kifjezetten a spekulációs célú domain regisztrákcók háttérbe szorítása érdekében született meg.
A magyar domaintérben 2005. március 1-én léptették életbe az Alternatív Vitarendező Fórum (ADR) intézményének működését, amely szintén a fenti jogszabály alapján végzi munkáját. A .hu-s webcímek esetén egyelőre csak a március 1. után bejegyzett címekre kérhető az ADR döntése, azonban 2007. március 1. után már minden korábban bejegyzett .hu tartománybeli webcímmel kapcsolatban kérhető lesz az állásfoglalás.

Az Európai Bizottság 874/2004 sz. rendeletének 21. cikke (fordításban):

Spekulatív és visszaélésszerű bejegyzés
(1) A bejegyzett domain nevet a megfelelő peren kívüli vagy bírósági peres eljárás keretében vissza kell vonni, amennyiben a név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelyre a nemzeti és/vagy a közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy a közösségi jog alapján keletkezett — például a 10. cikk (1) bekezdésében említett — jog vonatkozik, és amennyiben:
a) a domain név birtokosa a nevet anélkül jegyeztette be, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) a név bejegyeztetése rosszhiszeműen történt vagy felhasználása rosszhiszeműen történik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a domain név birtokosa az alternatív vitarendezési eljárásról (ADR) szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett;
b) a domain név birtokosa olyan vállalkozás, szervezet vagy természetes személy, akinek, illetve amelynek — még a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog hiányában is — a domain név a közismert elnevezése;
c) a domain név birtokosa törvényesen és nem kereskedelmi céllal, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a fogyasztók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be vagy szerezték meg, hogy azt valamely állami szervnek, vagy egy olyan név birtokosának, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, eladják, bérbe adják vagy rá egyéb módon átruházzák; vagy
b) a domain nevet abból a célból jegyeztették be, hogy megakadályozzák, hogy valamely állami szerv, vagy egy olyan név birtokosa, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a bejegyzés kérelmezőjének ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a bejegyzés időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
iii. amennyiben egy olyan név birtokosa, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, illetve egy állami szerv domain nevének birtokosa kifejezte azt a szándékát, hogy a domain nevet megfelelő módon kívánja használni, azonban az ADR-eljárás megindításának napjától számított hat hónapon belül ennek nem tesz eleget;
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat kereskedelmi haszonszerzés céljából a domain név birtokosának honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák, oly módon, hogy megteremtették a lehetőségét annak, hogy a név összetéveszthető legyen egy állami szerv nevével, illetve egy olyan névvel, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, és az összetévesztés valószínűsége a domain név birtokosa internetes honlapjának vagy on-line elérhetőségének forrása, szponzorálása, kapcsolatai vagy jóváhagyása tekintetében, illetve az internetes honlapján vagy on-line címén található termék vagy szolgáltatás tekintetében áll fenn; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név birtokosa és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

menu
menu