Az utolsó percben megváltozott a döntés

Az utolsó percben megváltozott a döntés

Az ördög a részletekben lakozik, ez vonható le a prágai székhelyű .eu vitarendező fórum <lastminute.eu> és <last-minute.eu> domain nevek tárgyában hozott döntéseiből. Mindkét tartománynévért az utazásszervezéssel foglalkozó német L´TUR Tourismus AG és egy szintén német magánszemély versengett. A döntések indokolása olyan szempontokat tartalmaz, amelyek döntőek lehetnek jövőbeni domain-viták elbírálása esetén is.

A <lastminute.eu> döntés

2005. december 7-én, a szakaszos bejegyzés első napján Thomas Rücker igénye mindössze 1,2 másodperccel előzte meg az L´TUR Tourismus AG <lastminute.eu> névre benyújtott igényét. A német magánszemély, aki egyébként egy kávézó üzemeltetője, elsőbbségi jogként a részére 2005. szeptember 29-én lajstromoztatott „last minute” német nemzeti védjegyet jelölte meg, amely a „Festékek, kencék, lakkok, ipari, kézműipari és művészeti felhasználásra” áruosztályra terjed ki.

A validációs ügynök PriceWaterhouseCoopers a Thomas Rücker által határidőben benyújtott dokumentumokat elfogadta. Mivel a validációs ügynök döntése ellen határidőben nem érkezett panasz, a tartománynevet a magánszemély használatba vehette. 2006. március 14-én azonban az L´TUR eljárást kezdeményezett a német magánszemély ellen a .eu domain nevekkel kapcsolatos jogvitákat rendező prágai székhelyű vitarendező fórum előtt.

A kérelmező álláspontja

A domain nevet használó magánszemély által birtokolt védjegyet a Német Szabadalmi és Védjegyhivatal 2005. szeptember 29-én (kb. 2 hónappal a szakaszos bejegyzés kezdete előtt) lajstromozta. Az utaztató cég érvelése szerint ez is azt bizonyítja, hogy a magánszemély védjegybejelentése rosszhiszemű volt, mivel egyrészt az általa üzemeltetett kávézónak nem lehet semmi köze festékekhez vagy lakkokhoz, másrészt a védjegy használata egyáltalán nem állt szándékában, harmadrészt pedig a védjegybejelentés egyetlen indoka az volt, hogy erre, mint elsőbbségi jogra alapozva megszerezhesse a <lastminute.eu> domain nevet. Az L´TUR szerint, mivel a védjegybejelentés rosszhiszemű volt, Thomas Rücker nem rendelkezik semmilyen elsőbbségi joggal a vitatott tartománynévre, így a szakaszos bejegyzés alatt a domain nevet nem lehetett volna a használatába adni. A cég szerint a kérelmezett rosszhiszeműen eljáró domain-bróker, mert 44 más általános, leíró jellegű domain nevet regisztráltatott a szakaszos bejegyzés első felében, ugyanilyen módszerrel. A kérelmező hivatkozik arra, hogy a magánszemély semmilyen jogos érdeket sem tud felmutatni a domain névre, valamint arra, hogy a szakaszos bejegyzés célja pont az volt, hogy megelőzze az ilyen rosszhiszemű és spekulatív igényléseket. A kérelmezett azonban felfedezte a rendszerben a kiskapukat, és ezeket kihasználva szerezte meg a domain nevet. Végül, a kérelmező a kérelmezett rosszhiszeműségének bizonyítékául arra is hivatkozik, hogy egy harmadik személy (aki szerinte a kérelmezettel kapcsolatba hozható) a domain nevet részére felajánlotta megvételre. Ezekre tekintettel, a kérelmező a domain név használati jogának részére való átruházását kérte az ADR fórumtól.

A kérelmezett válasza

A magánszemély szerint az ő és a kérelmező védjegyjogosultsága ugyanolyan, azok között különbség nem tehető, hiszen az ő védjegye is lajstromozásra került, és a használatát is megkezdte, ráadásul a védjegybejelentés során határidőben nem érkezett sem felszólalás, sem észrevétel a német védjegyhivatalhoz. Szerinte a Sunrise Rules alapján a sikeres domain igénylésnek nem előfeltétele a védjegy tényleges használata. Thomas Rücker tagadja továbbá, hogy akár közvetetten is ajánlatot tett volna a domain ellenérték fejében való átruházására. Ezen indokok alapján a panasz elutasítását kérte.

A döntés

Az alternatív vitarendező fórum szerint a kérelmező panasza nem volt alapos. Az eljáró döntnök elsődlegesen leszögezte azt, hogy az eljárásnak kizárólag az képezte a tárgyát, hogy a <lastminute.eu> név kérelmezett általi regisztrációjára vagy használatára spekulatív, vagy rosszhiszemű módon került-e sor. Nem képezhette a vizsgálat tárgyát az, hogy a nyilvántartó esetleg a Sunrise Rules-szal ellentétesen járt-e el a szakaszos bejegyzés során, amikor a domain nevet a kérelmezett használatába adta. Ezt csak a nyilvántartó ellen indítandó Sunrise-ADR eljárásban lehetett volna vizsgálni.

Az eljáró panel részletesen megvizsgálta a 874/2004/EK Rendelet 21. cikkében található feltételrendszert, és úgy ítélte meg, hogy a magánszemély igénylése sem spekulatív, sem rosszhiszemű nem volt. Utal a panel arra, hogy amennyiben a védjegybejelentés, vagy a védjegy használata során a kérelmezett valóban rosszhiszeműen járt volna el, akkor a védjegyre, mint elsőbbségi jogra a szakaszos bejegyzés ideje alatt sikerrel tényleg nem hivatkozhatott volna.

Az eljáró panel szerint azonban a konkrét esetben nincsenek bizonyítékok arra, hogy a német magánszemély védjegybejelentése rosszhiszemű lett volna. Automatikusan nem lehet ilyennek tekinteni, ha a kérelmezett a védjegyének használatát nem kezdte meg, vagy ha a védjegybejelentésének oka csupán az, hogy a védjegynek megfelelő domain nevet a szakaszos bejegyzés ideje alatt megszerezze. A rosszhiszemű védjegybejelentés megállapításához további bizonyítékok szükségesek, amelyek alátámasztják, hogy a bejelentés indoka az volt, hogy a kérelmezettet akadályozzák vagy korlátozzák a saját védjegyének használatában. Ilyen további bizonyítékok azonban a konkrét ügyben nem merültek fel, ezért az eljáró panel bizonyítottnak tekintette és elfogadta Thomas Rücker <lastminute.eu> domain névre vonatkozó (elsőbbségi) jogát.

Az eljáró panel utal arra, hogy a fentiekre tekintettel nem képezte a jelen eljárás tárgyát annak további vizsgálata, hogy a kérelmezett a védjegyét valóban a használat szándéka nélkül lajstromoztatta, vagy az, hogy ennek indoka csupán a domain név szakaszos bejegyzési időszak alatti megszerzése volt.

Az eljáró panel megvizsgálta azt is, hogy a konkrét esetben a spekulatív és visszaélésszerű bejegyzés további feltétele, hogy a tartománynév bejegyeztetése rosszhiszeműen történt, vagy felhasználása rosszhiszeműen történik, fennáll-e. A vizsgálat során a panel arra jutott, hogy a 874/2004/EK Rendelet 21. cikk (3) bekezdésében felsorolt konkrét tényállások egyike sem állapítható meg, valamint megállapította, hogy egyéb bizonyítékok sem merültek fel arra, hogy tartománynév bejegyeztetése rosszhiszeműen történt, vagy annak felhasználása ilyen módon történik. Külön kitért arra a panel, hogy a kérelmező által hivatkozott, harmadik személytől érkezett eladási ajánlat mint bizonyíték nem egyértelmű és mint ilyen, nem alkalmas arra, hogy a kérelmező rosszhiszeműségét kétséget kizáróan alátámassza.

A panel a 874/2004/EK Rendelet 21. cikk (3) bekezdésének a) pontjára hivatkozva kifejti, hogy a domain név használati jogának eladásra való felkínálása csak abban az esetben bizonyítja a rosszhiszeműséget, amennyiben a kérelmezett a domain név igénylése során bizonyíthatóan tudatában volt annak, hogy az megegyezik (vagy az összetéveszthetőségig hasonló) a kérelmező elsőbbségi jogával. Ezzel kapcsolatban a panel azt is kifejti, hogy a konkrét ügyben rosszhiszeműség a kérelmezett oldalán azért sem állhat fent, mert a „last minute” megjelölés a turizmussal kapcsolatos szolgáltatások vonatkozásában megkülönböztetésre alkalmatlan, és így ebben a körben védjegyoltalomban nem részesülhet (a kérelmező L´TUR védjegye is a 25 áruosztályra, azaz ruházati cikkre, különösen pedig polókra, cipőkre, kalapárukra terjed ki). Általános, leíró jellegű fogalmak domain névként való regisztrációja, valamint ezek eladásra való felkínálása nem lehet jogsértő, még akkor sem, ha e domain nevek használata másoknak is érdekében áll. Az ilyen domain nevek regisztrációja során így csak elsőbbségi elv („first come, first served”) dönt arról, kinek a használatába kerül a név. Az eljáró panel szerint ez akkor is így van, ha az adott általános, leíró jellegű domain névre másoknak név- vagy védjegyjogosultságuk áll fent, így ők sem léphetnek fel sikerrel az ilyen domain nevek más általi használata ellen, még akkor sem, ha ez a domain-használó nem tud saját névhasználati vagy védjegyjogot felmutatni az adott kifejezésre.

A fentiekben kifejtettekre tekintettel a panaszt az eljáró panel elutasította.

A <last-minute.eu> döntés

Az L´TUR nagyobb szerencsével járt a <last-minute.eu> domain névre benyújtott igényével: a szakaszos bejegyzés első napján, 2005. december 7-én megelőzött minden más igénylőt, így Thomas Rückert is. A cég itt is védjegyjogosultságot jelölt meg elsőbbségi jogként, azonban az igénylőlapon „a teljes név, melyre vonatkozóan a kérelmező elsőbbségi jogot formál” mezőben a név feltüntetése helyett csak két idézőjel szerepelt. Ezen az igényen túl egyébként a cég tíz további igényléssel is élt a <last-minute.eu> névre, amelyeknél a fenti mező megfelelően ki volt töltve. Ezek sorrendben a 7., 8., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18. és 20. helyen érkeztek be a nyilvántartóhoz.

Az L´TUR határidőben benyújtotta a védjegyjogosultságot igazoló okiratokat, amelyeket a validációs ügynök megfelelőnek ítélt, a fenti hibát csupán formainak minősítette, és úgy döntött, hogy a <last-minute.eu> domain név az L´TUR használatában adható. E döntés ellen azonban Thomas Rücker, akinek ugyanezen tartománynévre vonatkozó igénye a 2. helyen érkezett be, panasszal élt a prágai alternatív vitarendező fórumnál.

A kérelmező álláspontja

A magánszemély panaszát arra alapozta, hogy a validációs ügynök a Sunrise Rules-szal (a szakaszos bejegyzés szabályaival) ellentétesen döntött, amikor a hibás igény alapján a domain név L´TUR használatába adásáról döntött. Szerinte az L´TUR szándékosan nem töltötte ki a kérdéses mezőt, azért, hogy az igénye ezáltal rövidebb legyen és ezáltal minden más igényt megelőzve, első helyen érkezzen be a nyilvántartó rendszerébe. Thomas Rücker szerint a validációs ügynök nem lett volna jogosult ezt a hibát formainak minősíteni, és a beérkezett bizonyítékokból visszakövetkeztetni a kérdéses mező tartalmára.

A kérelmezett válasza

Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a kérelmező magánszemély a validációs ügynök döntését támadta meg, az eljárásban kérelmezettként nem az L´TUR, hanem az EURid, azaz a .eu tartomány nyilvántartója szerepelt. Az EURid válasziratában cáfolta, hogy a fenti mező üresen hagyásával előnyre lehetett volna szert tenni, valamint hivatkozott a Sunrise Rules 21.3 cikkére, amely kétséget kizáróan megadja a lehetőséget a validációs ügynök részére, hogy egyedi vizsgálatokat folytathasson le.

A döntés

A vitarendező fórum az EURid álláspontját osztva kifejtette, hogy a formai hibát orvosolta az, hogy az L´TUR határidőben benyújtotta a szabályoknak megfelelő iratokat, és ezek alátámasztották az elsőbbségi jog fennállását. Az eljáró panel azt is kifejtette, hogy semmilyen adat vagy bizonyíték nincs arra nézve, hogy a kérdéses mező üresen hagyása növelte volna az L´TUR esélyeit az első hely megszerzésére. Mindezeken túl a Sunrise Rules valóban biztosítja a validációs ügynök részére a további vizsgálatok lehetőségét. A konkrét esetben pedig a benyújtott bizonyítékokból kétséget kizáróan meg lehetett állapítani, hogy az elsőbbségi jog valóban a „last minute” védjegyre vonatkozott. A vitarendező fórum az előbbiekre tekintettel a panaszt elutasította.

Összegzés

Mind a <lastminute.eu>, mind <last-minute.eu> név egyelőre marad jelenlegi használójánál: előbbi Thomas Rückernél, utóbbi az L´TUR részvénytársaságnál. Valószínű ugyanakkor, hogy a tartománynevekért a versengés még nem ért véget, hiszen az alternatív vitarendezési eljárás egyik esetben sem zárja el a feleket attól, hogy igényeiket rendes bíróság előtt érvényesítsék. Amennyiben erre sor kerül, a német bíróságok a teljes európai és német jogrend előírásait figyelembe veszik majd, és könnyen elképzelhető, hogy az alternatív vitarendező fórum döntésével ellentétes ítéleteket fognak hozni a domain nevek sorsáról.

menu
menu