A boc.eu, a live.eu, a pompadour.eu, a schoeller.eu domain jogviták ítéletei

A boc.eu, a live.eu, a pompadour.eu, a schoeller.eu domain jogviták ítéletei

Négy .eu végű vitás domainügy végkifejletéről számolhatunk be portálunk jogász szakértőjének köszönhetően.

A Cseh Köztársaság Választottbírósága mellett működő ADR (alternatív vitarendezési fórum) foglalkozik a .eu-s domainekkel kapcsolatos jogviták rendezésével. A legutóbbi döntések összegzése:

Boc. eu – 2006. május 25. – ügyszám: 00139

Az angol The BOC Group cég megtámadta az EURid azon döntését, amellyel a boc.eu domaint a holland Gemeentelijk Brandweerkorps Amsterdam, vagyis az amszterdami tűzoltóság részére jegyezte be. Keresetében a felperes arra hivatkozott, hogy a domaint elnyerő szervezetnek nem volt előzetes jogosultsága a „BOC” kifejezést illetően, ezen kívül az állami szervnek ez se nem a teljes neve, se nem a szervet megnevezésére általánosan használt betűszó, amely alapján a .eu bejegyzését szabályozó 874/2004/EK rendelt 10 (3) pontja szerint domain bejegyezhető lenne.
Válaszában az EURid arra hivatkozott, hogy a tűzoltóság egyértelműen állami szerv, a BOC pedig a tűzoltósági képzési központ (Brandweer Opleidings Centrum) elterjedt rövidítése, és ismert megnevezése, amely egy helyi szintű állami szerv. Mindezt pedig a Holland Kormányzati Validációs Pont is megerősítette.
A döntnök elfogadta az EURid érvelését, és elutasította a felperes keresetét, indoklásában pedig külön kitért arra is, hogy állami szervek esetében az előzetes jogosultság hiányának semmi jelentősége nincs a regisztrációs folyamatban a vonatkozó szabályok szerint.

Live. eu – 2006. május 29. – ügyszám: 00265

LI&VE benelux védjegy alapján az EURid a Multan nevű cég javára jegyezte be a live.eu domaint. Döntését a holland Microsoft cég megtámadta, keresetében pedig egyrészről rosszhiszeműségre, másrészről a .eu bejegyzését szabályozó 874/2004/EK rendelet 11. cikkének helytelen értelmezésére hivatkozott.
A rosszhiszeműség vádját arra alapozta, hogy a cég gyorsított eljárásban jegyezte be a védjegyet több másik hasonló speciális karakterrel bővített kifejezéssel együtt (pl. FAST&FOOD, P&ORN, stb.), kitért továbbá arra is, hogy a Multan egy internetes szolgáltató cég, amely domain-regisztrátorként is működik. A 11. cikk helytelen értelmezésével kapcsolatban arra hivatkoztak, hogy a LI&VE helyes átirata nem LIVE, hiszen az domain névben a különleges karaktereket, ha lehetséges, akkor kell írni.
Az EURid válaszában jelezte, hogy neki nem kell vizsgálnia, hogy valaki hogyan szerezte a védjegyet, ha az egyébként szabályos és a feltételeknek megfelelő. A 11 cikk értelmezésénél pedig arra hivatkozott, hogy a szöveg szerint a speciális karaktereket el kell hagyni, vagy – ha lehetséges – át kell írni, tehát választási lehetősége van a kérelmezőnek. A döntnök a 11. cikk szigorú értelmezése mellett foglalt állást, vagyis hogy ha arra lehetőség van, akkor át kell írni a különleges karaktert, a & jel pedig tipikusan átírható, és azt meg is kellett volna tenni. Elfogadva a felperes érvelését a döntnök az EURid döntésének visszavonását rendelte el..

Pompadour. eu – 2006. május 29. – ügyszám: 00340

A felperes, Christian Ludwig Maag KG bejegyzési kérelmét a pompadour.eu domainnel kapcsolatban az EURid elutasította, mivel megítélésük szerint a regisztrációhoz beadott dokumentáció alapján nem volt megállapítható az elsődleges jogosultság.
A POMPADOUR szóvédjegyként került bejegyzésre Németországban 1956-ban. Bár formailag a POMPADOUR-Lizenz Verwaltungs GMBH volt a tulaj, 2003-ban a jogosultság átkerült a felpereshez, amely a benyújtott dokumentáció egy németnyelvű sorából egyértelműen ki is tűnt.
Az EURid arra hivatkozott, hogy a benyújtott iratokból nem derült ki, hogy a 2003-as váltást követően a védjegyjogosultság fennáll-e még.
A döntnökök megállapították, hogy sem az 1956-os bejegyzés, sem a 2003-as érvényesítő levél nem említi, hogy a jogosultság meddig érvényes, a német védjegytörvény mindazonáltal 10 éves védelmi időt irányoz elő, amely azonban meghosszabbítható. Emellett sem a Sunrise szabályok, sem a .eu regisztrációs szabályzat nem követel meg olyan okiratot, amely azt bizonyítja, hogy a védelmi idő még nem járt le, erre vonatkozóan viszont az EURid kérhetett volna megerősítést. Ráadásul a dokumentációs anyag aláírásával a kérvényező nyilatkozik is arról, hogy a kérelem alapjául szolgáló védjegynek ő a jogosultja.
Mindezek alapján a döntnökök elrendelték az EURid elutasító döntésének visszavonását.

Schoeller.eu – 2006. május 29. – ügyszám: 00253

A schoeller.eu domain bejegyzésével kapcsolatban az Ernst Schöller Waeschenfabriken GMBH&CO KG regisztrációs kérelmét az EURid elutasította, mivel a kérelemben a cég nevéből hiányzott a „waeschenfabrik” kifejezés, ráadásul a dokumentációban a két névhez eltérő címek is tartoztak – bár azonos város megjelölésével.
A felperes kérelmében kifejtette, hogy mivel a regisztrációs folyamatban a név számára mindössze 30 karakternyi hely állt rendelkezésre, a cég rövidített nevét írták be, amit az üzleti életben is használnak, és ezen a néven is ismertek.
A regisztrációs kérelemben foglalt és a védjegyjogosulti címek eltérésének oka pedig az, hogy a cég nemrég elköltözött.
Az EURid álláspontja szerint azonban a dokumentációnak tisztán átláthatónak és egyértelműnek kell lennie, márpedig a név és a cím egyidejű eltérései kétségessé tették, hogy a védjegyjogosult és a kérelmező ugyanaz a cég.
A szokatlanul hosszú indoklásban a döntnök leszögezte, hogy maga a regisztrációs rendszer tette lehetetlenné , hogy a cég a teljes nevét adja meg. Megállapította továbbá, hogy mivel a két különböző címet tartalmazó okirat keletkezése között 3 év telt el, életszerű, hogy közben a cég elköltözhetett. Fejtegetéseiben megjegyezte, hogy az EURidnek lett volna lehetősége utánajárni a kérdésnek, s saját tapasztalatát is megosztva leírta, hogy a cég honlapjának megtekintése és egy internetes kereső révén ő speciel kevesebb, mint 30 másodperc alatt tisztázni tudta, hogy a különböző adatok ugyanarra a cégre vonatkoznak. A döntnök tehát elfogadta a felperes érvelését, és elrendelte, hogy az EURid elutasító döntése helyett jegyezzék be a cégnek a kért domaint és azonnal aktiválják is.

menu
menu