Márkakereskedő és a gyár vitája

Márkakereskedő és a gyár vitája

Egy kerékpáros márkakereskedő és egy kerékpárgyártó vitája végződött az Infomediátornál

A Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre őt 14.) által képviselt Pon Bicycle I B.V. (székhelye: 1329 BN Almere, 15 Rondebeltweg, Hollandia), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által az S.P.F.F. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg. 01-09-889673, székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 170. adminisztratív kapcsolattartó: Szász Balázs és/vagy Tóth Gábor), mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a cervelo.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egy személyben eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi
D Ö N T É S T:
A Tanács a Kérelmező által a cervelo.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás
1. Kérelmező kérelme és annak indokai
1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte a cervelo.hu domain név Kérelmezettől visszavonását. 
1.2. A kérelem indokaként, a Kérelmező névhasználati joga tekintetében Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult) továbbá azonos, vagy megtévesztően hasonló a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez. E körben hivatkozott arra, hogy a „CERVÉLO” megjelölés vonatkozásában Kérelmező kizárólagos jogosultja a 2004. július 27. napján a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz („OHIM”) benyújtott lajstromba vétel iránti kérelem alapján az OHIM által 2005. október 20. napján 003952686 lajstromszámmal, az egész Európai Unió területére kiterjedően bejegyzett „CERVÉLO” szóvédjegynek. Az oltalom 2024. július 27. napjáig áll fenn. 
Kérelmező a CERVÉLO védjegy használatára engedélyt adott a leányvállalata, a Cervélo Cycles Inc. (székhely M6A 1J8 Toronto, Ontario, 15 Leswyn Road unit 1, Kanada; a továbbiakban: „Cervélo Cycles”) részére, amely vállalkozás az 1997. május 16. napján regisztrált www.cervelo.com domain jogosultja 2020 május 17. napjáig. 
Kérelmező a leányvállalata üzleti tevékenységének jó hírneve körében előadta továbbá, hogy a Cervélo Cycles 1995-óta foglalkozik kerékpár, kerékpáralkatrész, sportszerek, valamint sportruházat gyártásával, illetve azok forgalmazásával. Ezen idő alatt a Cervéló Cycles magas szakmai minőséget képviselő kereskedelmi és forgalmazási hálózatot hozott létre. Ez utóbbinak, valamint a „Cervélo” nevet viselő kerékpárok magas színvonalának és minőségének köszönhetően a fogyasztók körében már jól ismert és népszerű a „Cervélo” védjegy. A Cervélo Cycles termékeit továbbá széles körű hirdetési felületek igénybevételével reklámozza, a www.cervelo.com domain mellett üzemelteti például a „Cervélo” elnevezésű Facebook profilt és Youtoube csatornát is. 
Kérelmező a Cervelo védjegy és a cervelo.hu domain viszonya tekintetében előadta, hogy a Kérelmezett a kérelmezett cervelo.hu domain nevet 2009. augusztus 22. napján regisztráltatta tehát igénylése későbbi, mint a Kérelmező védjegyoltalmának fennállása; ezt a kérelmezett domain név WHOIS rekordjával igazolta.E körben Kérelmezett előadta továbbá hogy a Kérelmezett testvérvállalata, a szintéh Havas Péter tulajdonában és ügyvezetése alatt álló S.F.P. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 7./b. földszint 5.; a továbbiakban „S.F.P.”) a 2015. február 6. napján regisztrált www.mugenracecycling.com domain tulajdonosa, amely domainre a www.cervelo.hu domain automatikusan átirányít. Ismételten hangsúlyozta, hogy a „CERVÉLŐ” védjegy 2004. július 27. napjától áll oltalom alatt az egész Európai Unió területére nézve (így Magyarországon is). A Kérelmezett ezzel szemben domain nevet csak 2009. augusztus 22. napján igényelte, tehát igénylése későbbi, mint a Kérelmező védjegyoltalmának fennállása. 
1.3. A Kérelmező és Kérelmezett viszonya tekintetében Kérelmező előadta, hogy Kérelmező illetve a Cervélo Cycles és a Kérelmezett között üzleti kapcsolat nem áll fenn, a www.cervelo.hu domain használatára illetve a Cervelo védjegy abban való feltűntetésére nem kötöttek megállapodást. Ennek alátámasztására bizonyíték csatolásával hivatkozott arra a tényre, hogy a Kérelmezett nem szerepel a Kérelmező honlapján közzétett, a Kérelmező termékeit forgalmazó vállalkozások listáján. A Kérelmező és a kérelmezett közötti kapcsolat hiányát támasztja alá továbbá az is, hogy a 2009. augusztus 22. napján regisztrált www.cervelo.hu domain jogsértő használatáról a Kérelmező csupán 2015. júniusában szerzett először tudomást. Mindezek ellenére a Kérelmezett a www.mugenracecycling.com oldalon (amelyre a www.cervelo.hu domain automatikusan átirányít) jogosulatlanul a Kérelmező vállalkozásának cégtörténetét és sikereit ismerteti és ezzel magát, megtévesztésre alkalmas módon a Kérelmező üzleti partnereként tűnteti fel. 
1.4. Kérelmező a kérelem jogalapjaként hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: „DRSZ”) 2.2.1. és 2.2.2. pontjára; arra, hogy a Kérelmezettet a jogszabályok és a DRSZ keretei között illeti meg a domain név kiválasztásának szabadsága. A Kérelmezettnek – a cervelo.hu domain név kérelmezése előtt – meg kellett volna bizonyosodnia (pld. cégjegyzék vagy a védjegy adatbázis adatainak megtekintése útján) arról, hogy az általa igényelt domain név használata nem jogellenes vagy megtévesztő. 
Továbbá hivatkozott rosszhiszeműség megállapíthatósága tekintetében a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (a továbbiakban: „RDESZ”) 31. (iv) pontjára, hogy a Kérelmezettnek sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik a kérelmezett domain névhez, illetve, hogy azt szándékosan rosszhiszeműen igényelte vagy használja arra, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára irányítsa azzal, hogy a domain név (és a honlapon feltűntetett kereskedelmi név) összetéveszthető a „CERVÉLO” védjeggyel.
Kérelmező hivatkozott továbbá az RDESZ 31. (iii) pontjára is a tekintetben, hogy a Kérelmezett a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztette be, hogy a Kérelmező, mint versenytársa szakmai tevékenységét megzavarja. 
1.5. Mindezek alapján Kérelmező hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain visszavonása tekintetében a RDESZ 10.3, illetve a RDESZ 31. pontjában írt valamennyi kumulatív feltétel fennáll, mivel a kérelmezett domain névnek a Kérelmező számára védett névvel való azonossága (megtévesztésig hasonlósága) mellett igazolásra került, hogy Kérelmezőnek nem áll fenn joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain névvel kapcsolatban, illetve annak használata rosszhiszemű. A rosszhiszeműség értékelése körében Kérelmező előadta továbbá, hogy írásban felszólította Kérelmezettet – többek között – arra, hogy intézkedjék a www.cervelo.hu domain regisztrátornál történő megszűntetése iránt, és az intézkedés megtörténtéről 3 napon belül a Kérelmezőt értesítse. A Kérelmezett bár a felszólítást – a csatolt tértivevény tanúsága szerint 2015. július 9. napján – kézhez vette, arra nem válaszolt. 
2. Kérelmezett érdemi védekezése
2.1. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDESZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.
2.2. Kérelmezett érdemi védekezésében vitatta a Kérelmező azon állítását, hogy a Kérelmező és Kérelmezett között üzleti kapcsolat nem áll fenn. 
Vitatta továbbá a www.cervelo.hu domain rosszhiszemű igénylését és használatát. Ugyancsak vitatta, hogy a Kérelmező tudomására csak 2015-ben jutott volna a www.cervelo.hu domain név Kérelmezett általi használatának ténye. 
E körben hivatkozott arra, hogy a Kérelmező állítása nem valós és nem is életszerű, mert a Kérelmezőnek a legkisebb gondosság mellett is észlelnie kellett volna a www.cervelo.hu domain név hat éve tartó, folyamatos használatát.
Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a CERVÉLO márkájú termékek magyarországi forgalmazására 2009. évben megállapodást kötött Kérelmezővel, s ennek alapján került sor a www.cervelo.hu domain regisztrációjára. A termékek forgalmazása 2009 évtől folyamatos, s a mai napig mindkét fél kölcsönös előnyét szolgálja. A kereskedelmi kapcsolat bizonyításaként számlákat csatolt a forgalmazás bizonyítására, s hogy e termékek forgalmazása folyamatos 2009. év óta. A számlák 2010. március 09., 2010. június 25, 2010. szeptember 23, 2011. május 31, 2012. május 24, 2012. június 20. kiállításra. 
2.3. Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a www.cervelo.hu domain nevet a CERVÉLO márkájú termékek kereskedelme céljából törvényesen és tisztességesen használja. 
Érdemi védekezésének más részében hivatkozott az 1997. évi XI. törvény („Vt.”) 17§ (1) bekezdésére, figyelemmel az 5. bekezdésben foglaltakra, és a BH 2012/67 számú eseti döntésre is. Ezekkel kapcsolatosan előadta, hogy a Kérelmező, mint védjegyjogosult a domain név használatát 5 éven túl megszakítás nélkül eltűrte, abba belenyugodott. 
2.4. Kérelmezett hivatkozása szerint a RDESZ 29 pontját sem sértette meg, mert álláspontja szerint a kérelmezett domain név igénylésére és használatára a Kérelmezett és Kérelmező közötti üzleti kapcsolata alapján, valamint a termékforgalmazói minősége alapján jogosult volt. Az RDESZ 31. pontban ütköző rosszhiszeműség fennállását tagadta. Az érdemi védekezésében foglaltakra figyelemmel a kérelem elutasítását kérte.
3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére
3.1. Kérelmezett érdemi védekezésére Kérelmező előadásában a Cervelo Nordic ApS („Cervero Nordic”) továbbá a Kérelmező és a Kérelmezett között fennálló kereskedelmi kapcsolat hiánya vonatkozásában előadta, hogy: 
(a) A Cervelo Nordic 2012-ig a Cervélo Cycles hivatalos európai forgalmazója volt. 2012 év során azonban a Cervélo Cycles-t megvásárolta a Kérelmező. E felvásárlásra vonatkozó információ a Cervélo Cycles történetét bemutató alábbi honlapon is: http://www.cervelo.com/en/company.html). A felvásárlást követően a Cervelo Nordic hivatalos forgalmazói szerepe megszűnt. Kérelmező forgalmazója ezt követően Észak- és Nyugat-Európa (Ausztria, Svájc, Németország, Hollandia, Skandinávia, Belgium, Luxembourg, Franciaország, Olaszország és Spanyolország) területére vonatkozóan a Cervelo Europe GmbH lett. A forgalmazói kapcsolatokra vonatkozóan tett állításának igazolására Kérelmező csatolta a http://www.cervelo.com/en/contact/distributors.html honlapcímen elérhető Cervélo forgalmazók listáját, amelyen sem a Kérelmezett neve, sem Magyarország területe nem szerepel. Kérelmező hivatkozása szerint a Cervelo Nordic Cervélo termékeket forgalmazó hivatalos szerepének megszűnését alátámasztja az is, hogy a Cervelo Nordic nevéből kikerült a Cervelo-ra való utalás és a neve 2012-től Nordic Sport Distribution ApS-re („Nordic Sport”) változott. Álláspontja szerint ezt a Kérelmezett által csatolt számlákból, illetve az ott feltüntetett cégek egyező címéből is látszik. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Nordic Sport 2014 májusában teljesen megszűnt, melyet a Nordic Sport nyilvánosan elérhető cégadataira hivatkozással igazolt a https://opencorporates.com/companies/dk/31514703 honlapcím megjelölésével és csatolásával.
A Kérelmezett hivatkozása szerint a Kérelmezővel áll fenn üzleti kapcsolata, azonban erre vonatkozóan a Kérelmezett semmilyen megállapodást sem nyújtott be és az általa csatolt számlák is a csak a Cervelo Nordic, illetve a Nordic Sport társaságokkal fennálló esetleges üzleti kapcsolatra utalnak (amilyen üzleti kapcsolatról egyébként a Kérelmezőnek ez idáig tudomása sem volt). A Cervelo Nordic forgalmazói szerepének megszűnésével párhuzamosan a Cervelo Nordic és a Kérelmezett közötti esetleges megállapodás is megszűnt (amit igazol az is, hogy a Kérelmezett által csatolt – üzleti kapcsolatot igazoló – legfrissebb számla is csak 2012. június 20-án került kiállításra).
(b) A „CERVÉLO” védjegy jogosulatlan használatával szembeni igény elévülése nem áll fenn; a Kérelmezett által hivatkozott belenyugvás szabályai nem alkalmazhatóak:
A Kérelmezett állításával ellentétben, a Kérelmezőnek korábban nem volt tudomása a cervelo.hudomain név jogosulatlan használatáról, illetve a Kérelmezett által folytatott tevékenységről; a Kérelmező, illetve a Cervélo Cycles semmilyen kapcsolatban sem állt a Kérelmezettel, valamint hogy a magyarországi piac ez idáig nem állt a Kérelmező elsődleges érdeklődési körében.Kifejtette, hogy ha el is fogadná a Cervelo Nordic, illetve a Kérelmezett között korábban – esetlegesen fennálló- , a Kérelmezettet a „CERVÉLÓ” védjegy használatára és a cevelo.hu domain név igénylésére és használatára feljogosító üzleti megállapodás létét, az a 2012. évben történtek miatt és az észrevételeiben kifejtettek szerint – 2012-ben megszűnt. Kérelmezőnek a „CERVÉLÓ” védjegy jogosulatlan használatával szembeni fellépésére vonatkozó igényének bármiféle elévülése is csupán a hivatkozott megállapodás megszűnésének dátumával, 2012-ben kezdődhetett meg.
Kérelmező kifejtette továbbá, hogy a Kérelmezett által hivatkozott védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Vt.”) 17.§-a sem alkalmazható, tekintettel arra, hogy a jelen eljárásra a Domainregisztrációs Szabályzat, illetve a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata vonatkozik, és ezen szabályzatok a Regisztrációs Döntnök előtti eljárásra a Vt.-t nem hívják fel „háttér szabályként” alkalmazandónak. Erre tekintettel, a Kérelmezett által hivatkozott BH 2012.67. bírósági határozat irreleváns jelen eljárás szempontjából.
(c) A www.cervelo.hu domain név felhasználásának jogellenessége és rosszhiszeműsége tekintetében hivatkozott a kérelmében már előadottakra, melyeknél fogva a domain név Kérelmezett általi felhasználása jogalap nélküli, így jogellenes és rosszhiszemű is. 
Kérelmező a rosszhiszeműség igazolásaként ismételten hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. (d) pontjára. Ennek alapján ugyanis a rosszhiszeműség egyértelműen bizonyítható, hiszen a www.cervelo.hu domain nevet a Kérelmezett szándékosan a jogosultság megszűnését követően is arra használta/használja fel, hogy az internet-felhasználókat – haszonszerzés céljából – a Kérelmezett által tulajdonolt www.cervelo.hu domain címre, illetve a Kérelmezett testvérvállalata, az S.F.P. által tulajdonolt www.mugenracecycling.com domain címre irányítsák; azzal hogy a Kérelmezett által használt domain név és a www.mugenracecycling.com oldalon feltüntettet kereskedelmi név összetéveszthető a Cervélo Védjeggyel, amelynek használatára a Kérelmező jogosult és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján hirdetett termékek (Cervélo termékek), illetve a honlappal kapcsolatos egyéb információ alapozza meg (így a www.mugenracecycling.com oldalon a Kérelmező vállalkozásának cégtörténetének és sikereinek ismertetése, amellyel megtévesztésre alkalmas módon a Kérelmező üzleti partnereként tünteti fel magát).

A döntés szempontjából releváns szabályozási háttér
3.2. A DRSZ I. Fejezetének fogalom-meghatározásai szerint:- „Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.”- „Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.”- „Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.”- „Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri a domain delegálásának visszavonását vagy a részére történő átruházását.”- „Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.”
3.3. A DRSZ II. Fejezet 2.2.1. – 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”
3.4. A DRSZ II. Fejezet 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles
a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni, 
b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti, 
c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz, 
d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”
3.5. A DRSZ IV. Fejezet 7.1 pontja alapján „[domain-használó] jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy
a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és 
b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és 
c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.”
3.6. A DRSZ 7.2. pontja alapján „[bíróság] vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.”
3.7. A DRSZ 7.3. pontja alapján „[a] domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó – a 8.2. pontban meghatározottak kivételével – nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.”
3.8. A DRSZ 7.4. pontja alapján „[az] átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.”
3.9. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”
3.10. Az RDESZ I. 3. pontja alapján „[kérelmezett] az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került.”
3.11. Az RDESZ I.4. pontja alapján „[kérelmező] az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti.”
3.12. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök 30 napon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.
3.13. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”
3.14. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
3.15. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”
3.16. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy: (i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”
3.17. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”
A Regisztrációs Döntnök az eljárás során az alábbiakat állapította meg:
4. Előzetes megállapítások
4.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain név közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomain, a Regisztrációs Döntnök az DRESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmezett, mint domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök döntésének. A kérelem vonatkozásában hiánypótlási felhívás kibocsátására nem került sor, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki Tanácsban jár el.
4.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a Kérelmezett érdemi védekezést terjesztett elő, valamint az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.
5. Érdemi megállapítások
5.1. Kérelmező által csatolt lajstromkivonat alapján a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező fenti tevékenysége körében kizárólagos jogosultja a „CERVÉLO” megjelölés vonatkozásában a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal („OHIM”) által 003952686 lajstromszám alatt a 12, 25, 28 áruosztályok tekintetében az Európai Unió egész területére kiterjedően bejegyzett közösségi szóvédjegynek, amely 2004 július 27. napja óta érvényes és hatályos Magyarországon.Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a „CERVÉLO” megjelölés azonos, illetve megtévesztésig hasonló a kérelmezett domain névhez, figyelemmel arra, hogy a különbség kizárólag a domain nevek képzéséből fakadó eltérésen alapul. Következésképpen a kérelmezett domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név; ezáltal a RDESZ VI. 29. pontban foglalt első kumulatív feltétel fennállása megállapítható. 

5.2. Regisztrációs Döntnök ezt követően a RDESZ VI. 30. pontjában foglaltak fennállása kapcsán vizsgálta, hogy Kérelmezettnek fennáll-e joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain névvel kapcsolatban. Figyelemmel arra, hogy a Kérelmezett neve és a kérelmezett domain név között semmilyen kapcsolat nem volt megállapítható, továbbá, hogy maga a Kérelmezett sem hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain név az ő közismert elnevezése lenne, ezért a RDESZ VI. 30. b) pontjában írt tényállás fennállását a Regisztrációs Döntnök kizárta. A RDESZ VI. 30. a) pontjában írt tényállást ugyancsak kizárta mivel nem volt megállapítható, hogy a Kérelmezett a kérelmezett domain nevet a kérelemről szóló értesítést megelőzően áruk felkínálása kapcsán használta; erre figyelemmel a Kérelmezett joga illetve jogos érdeke a RDESZ VI. 30. a) pontja alapján nem volt megállapítható. Következésképpen a RDESZ VI.29. a) és b) pontjában foglalt kumulatív feltételek teljesültek, így a kérelmezett domain név visszavonása ezen a jogalapon megalapozott.
5.3. Bár a RDESZ VI. 30. a) pont szerinti feltétel fennállására figyelemmel további vizsgálatra a jog vagy jogos érdek tekintetében nincs szükség, a védjegy-jogosultsággal kapcsolatos előadások, valamint a RDESZ VI. 30. c) pontja tekintetében Regisztrációs Döntnök elvi éllel rögzíti a következőket: 
Kérelmezett nem vitatta Kérelmezőnek a „CERVELO” megjelölésen fennálló védjegy-jogosultságát; Regisztrációs Döntnöknek a jelen esetben arról kellett döntenie, hogy a kérelmezett domain név igénylése és használata a konkrét ügyre vonatkozó, az eljárásba becsatolt bizonyítékok alapján megfelel-e a DRSZ és RDESZ rendelkezéseinek. Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy a DRSZ II. Fejezet 2.2.1 pontja és 2.3.2. a) alpontja egyértelműen gondossági kötelezettséget telepít a domain név igénylőre (illetve használóra) a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse; elvárható továbbá ennek érdekében, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist. A védjegy szellemi tulajdonnak minősül, és ellenkező bizonyítás hiányában mindenfajta, nem a védjegy jogosultja általi használat jogsértőnek tekintendő. Kérelmezettet terhelte tehát a bizonyítás a tekintetben, hogy a Kérelmező – Kérelmezett által nem vitatott – védjegyoltalmával ellentétben őt is megilleti a védjeggyel védett „CERVELO ” név használata. Kérelmezett azonban az eljárásban erre vonatkozó jogerős határozatot, védjegyhasználati engedélyt nem csatolt. Helyesen hivatkozott a Kérelmező arra, hogy a Kérelmezett által becsatolt 2010-2012 közötti számlák nem alkalmasak a Kérelmező és a Kérelmezett közötti forgalmazói kapcsolat bizonyítására. Ha ilyen kapcsolat fenn is állt volna az is legfeljebb addig az időpontig, amikor a Cervelo Cyclest felvásárolta a Kérelmező, azaz 2012. évig. A Kérelmezett által bizonyítékként csatolt számlák 2010 – 2012. június 20. között kerültek kiállításra a Cervelo Nordic és Cervelo Sport társaságok által. Azonban 2012. nyarát – a Kérelmezett általi cégfelvásárlást – követő időszakra a Kérelmezett bizonyítékot nem csatolt, ezért a Kérelmezett előadását a Regisztrációs Döntnök nem tudta figyelembe venni. Kérelmezett nem bizonyította hitelt érdemlően az RDESZ VI. 32. pont c) alpontjában foglalt azon kritérium teljesülését, hogy az általa igényelt domain nevet tisztességesen használja, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére. Következésképpen a kérelmezett domain név használatához fűződő jogos érdeke nem megállapítható.
Kérelmezett bizonyítása hiányában tehát Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező védjegyjogosultságát sérti, ezért Kérelmezett a kérelmezett domain név igénylésekor nem a DRSZ II. Fejezet 2.2.1 és 2.2.2. pontjainak megfelelően járt el. Erre figyelemmel a DRSZ VI. 30. pontjában írt törvényes használat nem volt megállapítható.
Regisztációs Döntnök megállapította továbbá, hogy a Kérelmező a védjegyoltalommal védett „CERVÉLO” megjelölés használatát engedélyezte leányvállalata – a kerékpár, kerékpáralkatrész, sportszerek, sportruházat gyártásával és forgalmazásával foglalkozó – Cervélo Cycles Inc. részére, amely vállalkozás az 1997 május 16. napján regisztrált www.cervelo.com domain jogosultja s amely a védjegyet termékek forgalmazásával és reklámozásával kapcsolatosan használta. Erre figyelemmel a „CERVÉLO” név – attól függetlenül, hogy védjegyoltalom alatt áll – az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1970. évi 18. törvényerejű rendeletben kihirdetett ún. Párizsi Uniós Egyezmény 1. Cikk (2) bekezdése, valamint 8. Cikke alapján oltalomban részesülő kereskedelmi névnek is minősül. A „CERVELO” megjelölés tehát nem csak védjegyként, hanem kereskedelmi névként is a Kérelmező javára magyar illetve nemzetközi jog által védett névnek minősül. Erre figyelemmel jelen eljárásra irányadó az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testülete által 4/2000 számon meghozott állásfoglalás is, amely szerint az üzleti tisztesség követelménye megkívánja a vállalkozásoktól, hogy tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek szándékos és tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik. Az ezzel ellentétes magatartás jogszabályt, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, 1996. évi LVII. tv. 2. §-át sértheti.
Döntnök saját vizsgálódása megerősítette Kérelmező azon állítását, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmezett testvérvállalata, az ugyanazon tulajdonos és ügyvezetés alatt álló S.F.P. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. („S.F.P”) amely a 2015. február 6. napján regisztrált www.muganracecycling.com domain tulajdonosa, s amely domainre a www.cervelo.hu domain automatikusan átirányítja az Internet-felhasználókat, ahol viszont a Kérelmező vállalkozásának cégtörténetét és sikereit ismerteti, ezzel magát megtévesztésre alkalmas módon a Kérelmező üzleti partnereként tűnteti fel. 
5.4. Regisztrációs Döntnök ezt követően vizsgálta a RDESZ VI. 31. pontjában írt feltételek megvalósulását, és e körben megállapította a RDESZ VI. 31. d) és c) pontjában írt tényállás fennállását. Kérelmezett által becsatolt számlát tanúsítják, hogy a Kérelmező jogelődje termékeinek forgalmazására vonatkozó megbízása – ha lett volna ilyen – 2012-ban az is megszűnt. Kérelmezett ennek tényét s egyben Kérelmező előadását nem cáfolta. Kérelmezett nem vitatta, hogy a kérelmezett domain név automatikusan átirányításra kerül a Kérelmezett testvérvállalata által 2015-be regisztráltatott www. mugenracecycling.com domainre, ahol a Kérelmező „CERVELO” védjegye hangsúlyosan került kiemelésre s bemutatja a Kérelmező vállalkozásának történetét, sikereit, Kérelmező üzleti partnereit.
Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint részben bizonyítást nyert RDESZ VI. 31. d) és c) pontjában írt feltétel teljesülése is. A Kérelmezett a domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett testvérvállalatának honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsa azzal, hogy az igényelt domain összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy online címén hirdetett vagy található termék, vagy szolgáltatás illetve bármely más, a honlappal vagy online címmel kapcsolatos információ alapozza meg. 
5.5. Tekintettel a RDESZ VI. 29. b) pontja szerinti kumulatív feltételeknek a RDESZ VI. 31. d) és c) pont alapján történő teljesülésére, a RDESZ VI. 31. pont többi alpontjában írt feltételek teljesülésének vizsgálatára az érdemi döntés meghozatalához nem volt szükség.
5.6. Minderre figyelemmel a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezett a RDESZ VI. 31. pont d) bekezdésébe ütközően a domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy az Internet felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett testvérvállalatának tulajdonában lévő honlapjára irányítsa s a kérelmezett „CERVELO” megjelölést rosszhiszeműen felhasználva a Kérelmező szakmai tapasztalatára, az általa elért eredményekre hivatkozással kereskedelmi előnyt érjen el. Mindezek alapján a kérelemnek megfelelően elrendeli annak visszavonását a Kérelmezettől. 
6. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések
6.1. Mindezek szerint a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró egy tagú döntnöki Tanács megállapítja, hogy a DRSZ 10.3. pontjának aa) és bb) bekezdése, illetve a RDESZ VI. 29. pont b) bekezdése, és 31. pont d) c) bekezdése alapján Kérelmezett rosszhiszeműen használja fel a Kérelmező javára közösségi és magyar jog alapján védett névvel azonos vagy ahhoz megtévesztésig hasonló kérelmezett cervelo.hu domain nevet. 
6.2. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró döntnöki Tanács a kérelmet alaposnak találta, ezért a DRSZ 10.3. pont aa) és bb) bekezdése, illetve a RDESZ 29. pont b) bekezdése alapján ezennel elrendeli a kérelmezett cervelo.hu domain név visszavonását Kérelmezettől. 
6.3. A RDESZ VI. 33-34. pontjai alapján a Regisztrációs Döntnök részéről eljáró egy tagú döntnöki Tanács jelen döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó a közléstől számított 30 napon belül hajtsa végre, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják Regisztrációs Döntnök számára, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Forrás: infomediator honlap

menu
menu