.hu domain nevek visszavonása Brüsszelből?

.hu domain nevek visszavonása Brüsszelből?

A tervek szerint az újonnan felállítandó szervezetnek arra is felhatalmazása lenne, hogy szükség esetén jogsértő domainnevek és IP címek visszavonásáról rendelkezzen.

Április 26-án megtartott ülésén az Európai Unió Tanácsa egy új európai központ felállítását szorgalmazta, melynek elsődleges feladata a számítógépes bűnözés elleni küzdelem lenne.

A cselekvési tervben foglaltak szerint elsődleges fontosságú az olyan javaslatok megfogalmazása, melyek meghatározzák a számítógépes bűnözés elleni küzdelem összehangolt stratégiájának főbb pontjait, mind rövid-, mind pedig középtávra vonatkozóan.

A nyilatkozatban megfogalmazott javaslat szerint az Európai Bizottságnak megvalósíthatósági tanulmányt kell készítenie a központ létrehozásáról, mely keményen fellépne a következő bűncselekményekkel szemben: a magánélet megsértése, számítógépes gazdasági bűncselekmények, szabotázsakciók elkövetése jogosulatlan hozzáférések segítségével, szellemi tulajdon ellen elkövetett bűncselekmények, hálózati- és információs rendszerek elleni támadások, online csalások, gyermekpornográfia, spam-ek, valamint tiltott anyagokkal való kereskedés.

A megvalósításra váró, rövid távú célok között szerepel a számítógépes bűncselekmények elkövetőinek, valamint az elkövetési módozatok közelebbi megismerése, mely ismeretek egymás között történő megosztása a problémák jobb megértését segítené elő.

A középtávú tervek közé sorolható az Európa Tanács számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményének ratifikálása is, mely elősegítené a rendőrség, a bírák és az ügyészek valamint az igazságügyi alkalmazottak eljárásainak szabványosabbá tételét. A fontos megvalósítandó feladatok közé tartozik ezen felül a tagállamok közötti információáramlás folyamatának hatékonyabbá tétele, valamint a számítógépes bűnözés elleni nemzetközi fellépéshez nélkülözhetetlen közös szemléletmód alapjainak kidolgozása. 

A jogi hátteret meg kell alkotni

Az újonnan felállítandó szervezet felhatalmazást kapna arra, hogy indokolt esetben jogsértő domainnevek és IP címek visszavonásáról vagy korlátozásáról rendelkezzen. A szervezet jogi hátterének működése érdekes kérdéseket vet fel: a domain nevek felügyeletét önálló szervezetek működtetik. A magyar .hu tartományt például az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület. A .hu domain nevek visszavonását vagy felfüggesztését technikailag ez az egy szervezet képes végrehajtani, így az újonnan felállítandó új európai központ hatáskörét minden tagország jogszabályi környezetébe is megfelelő módon be kell építeni, így a testület működésének elindulását ez lassíthatja.

 

A .hu Domainregisztrációs Szabályzat felfüggesztésre és visszavonásra vonatkozó rendelkezései 

5. A delegálás felfüggesztése

5.1 A domain delegálás felfüggesztésére kerül sor, ha
a) a bíróság végrehajtandó határozata, jogerős ítélete ezt írja elő,
b) az ügyészség alapos gyanút közöl arra vonatkozóan, hogy a domain név választása vagy a domain használata bűncselekményt valósított meg,
c) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja, és az eljárási szabályzatban biztosított határidőn belül a domain használó nem igazolja a bírói út igénybe vételét.
5.2 A domain delegálás felfüggesztésére kerülhet sor továbbá, ha
a) a domain-használó felhívás ellenére sem gondoskodik arról, hogy a domain megfeleljen a Szabályzatban megfogalmazott követelményeknek,
b) a domain és/vagy a domain név használata az Internet működésében műszaki zavarokat okoz, vagy a felhasználók biztonságát súlyosan veszélyezteti,
c) a domain-használó a Regisztrátorának a regisztrációs vagy fenntartási díjat felhívás ellenére – a megjelölt ésszerű határidőn belül – sem fizeti meg.
5.3 Felfüggesztéskor a domain delegálás műszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad.

6. A delegálás törlése és visszavonása
6.1 A domain delegálás törlésére kerül sor, ha
a) a domain-használó a Regisztrátorához intézett teljes bizonyító erejű vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával a domain kezeléséről lemond,
b) a bíróság végrehajtandó határozata, jogerős ítélete a delegálás törlését írja elő,
c) a Regisztrátor a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerződést kötött,
d) az 5.2.a)-b) pont alapján felfüggesztés történt és a felfüggesztés okának megszüntetésére a felfüggesztés kezdetétől számított 45 napon át sem került sor,
e) a domain-használó meghalt, vagy jogutód nélküli megszűnésére került sor,
f) a szervezet nyilvántartásba vételére vagy bejegyzésére irányuló kérelmét jogerősen elutasították,
g) a domain név delegálás visszavonásra került.
6.2 A delegálás visszavonásra kerül, ha
a.) jogszabály vagy a bíróság jogerős ítélete a delegálás, a domain vagy domain név választás vagy használat jogellenességét állapítja meg,
b) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja, és a döntés kézbesítése napjától számított 30 napon belül a domain használó nem igazolja a Nyilvántartó részére a bírói út igénybe vételét.
c) a domain használó által az igényléskor vagy átruházáskor megadott adatok vagy bemutatott dokumentumok nem voltak valósak és a valós adatok vagy dokumentumok alapján az igényt el kellett volna utasítani, illetve a nyilvántartásban rögzítésre kerülő adatok változását a domain használó nem jelentette be, és ezzel megszegte a Regisztrációs Szabályzatban foglalt kötelezettségét,
d.) ha az 1.2.1.2. pontban meghatározott esetben a delegálás-igénylési és/vagy fenntartási szerződés hiányára derül fény, illetve a domain használó nem tudja bizonyítani, hogy eredetileg ilyen szerződést kötött
6.3 A delegálás törlését a 6.1 c), d) és e) pontban meghatározott esetekben 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag a volt domain-használó, illetve – az e) pont esetében – örököse vagy átruházó nyilatkozatának kedvezményezettje nyújthat be új igényt.
6.4. Ha a delegálás visszavonására a 6.2 a) vagy b) pontja alapján került sor, a delegálás törlését 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag az nyújthat be igényt, akinek kérelmére illetőleg jogai védelme érdekében a visszavonás történt.
6.5 Az elérhetőségi adatok pontatlansága miatt delegálás visszavonására a 6.2.c.) pont alapján kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Nyilvántartóhoz érkezett bejelentést vagy a Nyilvántartó arra vonatkozó gyanúját követően, hogy akár a domain-használó, akár az adminisztratív kapcsolattartó postai címe nem valós, a Nyilvántartónak a valós adatok közlésére hozzájuk és az érintett domain-használó Regisztrátorához intézett felhívása eredményetlen marad, vagy a postai úton, kétszeri alkalommal tértivevénnyel megküldött felhívást a posta a domain-használó részére vagy az adminisztratív kapcsolattartó részére a valótlan adatok miatt nem tudja kézbesíteni.
6.6. A delegálás törlésére ill. visszavonására – a 6.1. c pont kivételével – csak a Nyilvántartó jogosult.

menu
menu