Ezúttal (is) góliát nyert

Ezúttal (is) góliát nyert

Domain vitarendezési eljárás során döntöttek a tam-ol.hu webcímről

A BASF SE (Carl-Bosch-Str. 38, D-67056 Ludwigshafen) Kérelmező, Kecskés Tamás magánszemély ellen a tam-ol.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárást

I. A Kérelem

A Kérelmező előadta és okiratokkal bizonyította, hogy a Kérelmező 1996. március 28-ai elsőbbséggel jogosultja a 000105098 lajstromszámú "TAMOL" közösségi szó védjegynek a 1 áruosztályokba tartozó áruk tekintetében.
Előadta továbbá, Európában ismert vegyipari vállalat, amely termékeivel az Európai Unió piacán jelen van.

A Kérelmezett azonban a saját nevére regisztrált oldalon kínálja eladásra a Kérelmező áruit, illetve reklámozza azokat.

Kérelmező álláspontja szerint a saját, védett kereskedelmi neve és a kérelmezett domain név megtévesztően hasonlít egymásra, a domain mindössze egy hiányzó kötőjelben tér el a Kérelmező védjegyének hangsúlyos, megkülönböztető képességet hordozó szóelemeitől, így első ránézésre a betűhiány nem is észlelhető.

Kifejtette továbbá, hogy Kérelmezett tisztességtelenül használja a domain nevet és a felhasználók megtévesztésére törekszik. A Kérelmezett a www.tam-ol.hu oldalon kínálja eladásra a Kérelmező versenytársai által forgalmazott termékeket.

A Kérelmező vegyi anyagokat gyártó vállalkozás és a TAMOL védjegy, illetve márkaneve alatt különböző kemikáliákat forgalmaz. Kérelmezett a honlapján a Kérelmező versenytársai által gyártott különböző kemikáliákat kínál eladásra. Tehát megállapítható, hogy a "tam-ol.hu" weblapon árult különböző termékek és a Kérelmező által gyártott termékek egymással versengő termékek, amelyeket a Kérelmező versenytársaitól származnak.

A Kérelmezteti weboldalon talált információk alapján megállapítható, hogy a felek részben ugyanazon gazdasági szektorban, azonos piacon tevékenykednek, közelebbről a vegyi anyag kereskedelem piacán. A Kérelmezett olyan termékeket is forgalmaz, amelyek a Kérelmező termékeivel közvetlenül versenyző termékeknek minősülnek.

II. A kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett előadta, hogy 2001. május 2.-a óta viseli a vállalkozása a tam-ol kenőanyag kereskedés fantázianevet.
A fantázia név választásának rövid története: az első része saját neve a „Tamás” névből (tam) a második része pedig az „olaj” szóból (ol) lett kialakítva és így lett tam-ol kenőanyag kereskedés fantázianéven bejelentve a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalba, amit a működési engedélye is bizonyít.

2007-ben hozta létre a vállalkozás weboldalát, és ez év december 4.-én regisztrálta a „tam-ol.hu” domain nevet. A domain név választásakor kellő körültekintéssel, jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek eleget téve véglegesítette a névválasztást. Ezt bizonyítja az is, hogy megújítások alkalmával egyszer sem támadták meg annak használatát.

Kérelmezett kijelenlettet továbbá, hogy tiszteletben tartja a Kérelmezőnek A védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, 1957. június 15-én kötött, Stockholmban 1967. július 14-én és Genfben 1977. május 13-án felülvizsgált, és Genfben 1979. szeptember 28-án módosított Nizzai Megállapodás” Áru-és szolgáltatási osztályozása szerinti 1. osztály-beli, főleg ipari, tudományos és mezőgazdasági rendeltetésű vegyi termékekre vonatkozó védjegyéhez fűződő jogát. Kérelmezett tevékenységi területe ezen, a védjegyekre vonatkozó kötelező érvényű klasszifikáció szerinti 1. osztályon kívül eső, 4. osztályba sorolhatók termékek forgalmazására terjed ki (ipari olajok és zsírok, kenőanyagok).

III. Kérelmező válasza

Kérelmező felhívta a Döntnök figyelmét, hogy a Kérelmezett által csatolt működési engedély 2006-ban került kiadásra, a domain nevet a Kérelmezett 2007-ben regisztráltatta, tehát a Kérelmezettnek a támadott domain névvel kapcsolatos tevékenysége évekkel későbbi a kérelmezői közösségi védjegy magyarországi elsőbbségénél is.

Előadta továbbá, hogy a kérelmezői védjegy oltalmi körébe tartozó kemikáliák, vegyi anyagok magukban foglalják a kérelmezetti weboldalon kínált és forgalmazott termékeket (a Kérelmezett előadása szerint: ipari olajok és zsírok, kenőanyagok), a felek tehát hasonló termékekkel vannak jelen az európai és magyar piacon, ezért versenytársaknak minősülnek. Tájékoztatta a döntnököt arról, hogy a Kérelmezett a támadott domain név alatt webshopot üzemeltet, amelynek célközönsége a teljes magyar – sőt, adott esetben európai – piacot érinti, és nem korlátozódik le a Kérelmezett székhelye szerinti földrajzi egységre (ahogy azt a kérelmező állítja).

Hangsúlyozta, hogy a tam-ol és tamol két név közötti gyakorlati azonosságnak kifejezetten jelentősége van a Kérelmezett rosszhiszeműsége szempontjából, tekintve, hogy az azonos név használata különösen alkalmas a Kérelmező szakmai tevékenységének megzavarására, és nyilvánvaló összetévesztést eredményez az Internet-használók körében. Álláspontja szerint más nem indokolhatta a Kérelmezett névválasztását, tekintettel egyrészt arra, hogy az "OL" utótag a magyar nyelvben nyilvánvalóan nem utal olajokra (a Kérelmezett választhatta volna az "OLAJ" utótagot), ráadásul a kérelmezett weboldal tanúsága szerint a kérelmezetti termékek igen kis részét teszik a kenőolajok, így nézetük szerint valószínűtlen, hogy pont erről a termékről kívánta volna a Kérelmezett a domaint elnevezni.

IV. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a nyilvánosan elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.
A Kérelmező a domain név visszavonását kérte, a kérelemnek helyt adóan a domain név visszavonásához az RDSZ 29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállásának kell megvalósulnia, vagyis a Döntnöknek a visszavonáshoz azt kell vizsgálnia, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja.
Az RDSZ 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

• a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
• b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
• c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult

A fenti feltételek közül a Kérelmezett esetében az a) és c) pont nyilvánvalóan nem valósul meg. A b) pont tekintetében a döntnöknek arról kellett állást foglalnia, hogy a helyi jegyző által kiadott működési engedélyben szereplő elnevezés megalapozza-e a Kérelmező általi használatot. E körben a döntnök megállapította, hogy a működési engedélyek kiadása során a jegyző nem vizsgálja azt, hogy az általa nyilvántartásba vett fantázianév sérti-e harmadik személy jogait. Ennek megfelelően nem lehet olyan jogi következtetést levonni, hogy önmagában a működési engedély már megalapozná a más személy által védett védjegy ellenében is a jogszerű használatot.
A döntnök ennek megfelelően, a Kérelmező által előadottak szerint a Kérelmező védjegyét, és az ellentartott tam-ol megjelölést vizsgálta. Megállapította, hogy leírt formájában és hangalakja tekintetében is megtévesztésig hasonlóak egymáshoz.
A döntnök teljes mértékben elfogadta a Kérelmező által a védjegy kizárólagos használata körében előadottakat, továbbá elfogadta a Kérelmező érvelését a tekintetben is, hogy a védjegy Kérelmezett általi használata alkalmas lehet arra, hogy megzavarja a Kérelmező tevékenységét. Erre utal az is, hogy nemcsak olajszármazékok szerepelnek a weboldalon, mint ahogyan azt a beadványaiban állította.

A döntnök szerint a teljes kiejtésbeli azonosság és az a tény, hogy a Kérelmező védjegye mindössze egy kötőjelben tér el a domain névtől megalapozza a domain név iránti kérelmezői igényt. Kérelmezővel szemben a Kérelmezett csak fantázianévként használja az elnevezést, amelyet semmilyen oltalomban nem részesített. Az eljárásban nem bizonyította és nem valószínűsítette, hogy forgalmazási tevékenységét a „tam-ol” kifejezéssel azonosítanák, épp ellenkezőleg, a fantázianév csak a helyi jegyző nyilvántartásba vételi eljárásában szerepel.
A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a tam-ol.hu domain név tekintetében a kérelmezett domain nevet visszavonja, és elrendeli a Kérelmezőre történő átruházását.

menu
menu