Egyszer sikerül, egyszer nem

Egyszer sikerül, egyszer nem

A Bazaltbor-Badacsony Kft. 2012 elején sikerrel kezdeményezett vitarendezési eljárást a laposabadacsony.hu domain ügyében. Most elbukott...

A Kérelem

Bazaltbor-Badacsony Kft. (Kérelmező) a laposa.hu domain névnek a TeVeComp 2009 Kft. (Kérelmezett) történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy Kérelmező korábbi ügyvezetője Laposa Bence 2011. április 1. napján teljes bizonyító erejű magánokiratban ismerte el, hogy a becsatolt „Laposa” logót Kérelmező használja és az ő tulajdonát képezi. Hivatkozott továbbá arra, hogy borait évek óta Laposa Badacsony néven hozza forgalomba.
A kérelmezett domain név regisztrálása Kérelmező érdekében, Kérelmező akkori ügyvezetőjének közbenjárására került regisztrálásra a TeVeComp 2009 Bt. nevére. A domain használattal kapcsolatos költségeket azonban Kérelmező viselte, amit számlákkal igazolt, a kérelmezett domaint is ő használta.
Kérelmező előadta továbbá, hogy jelentős borászattal kapcsolatos beruházásokat hajtott végre, a kérelmezett domain nevet nem azért fejlesztette és reklámozta, hogy ott később versenytársainak termékei legyenek megtalálhatóak.
Kérelmező vitatta Kérelmezett névhasználati jogát, illetve jogos érdekét, továbbá álláspontja szerint a domain név felhasználása is rosszhiszeműen történik. Utóbbit bizonyítja, hogy a domain név azután került Kérelmezett használatába, mint korlátolt felelősségű társaságra átruházásra, miután Kérelmező tájékoztatta a TeVeComp 2009 Bt.-t, hogy kárigényét a társaság beltagjával szemben is érvényesíteni fogja.
Mindezekre való tekintettel kérte a domain részére történő átruházását.

Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett vitatta, hogy a kérelmezett domain névhez nem fűződik joga, illetve azt rosszhiszeműen használta volna fel.

Előadta, hogy a Kérelmező és Laposa Bence (aki jelenleg is a kérelmezői társaság egyik tagja, korábban annak ügyvezetője volt), dr. Laposa József, valamint a Laposa Birtok Kft. között több peres illetve nemperes eljárás van folyamatban.

Laposa Bence és dr. Laposa József ismert borászok, akik évek óta családi vállalkozásuk keretében készítenek borokat, mára a Laposa név borászként és márkanévként is jól ismert a hazai borfogyasztók számára. A család 2008-ban egy külső befektetővel alapította Kérelmező társaságot, mely társaság tagja lett Laposa Bence. Időközben azonban a kapcsolat megromlott az új befektető és a család között.

A kérelmezett domain név regisztrációja kapcsán Kérelmezett előadta, hogy arra Laposa Bence kifejezett utasításának megfelelően került sor. Kérelmezett továbbá csatolta Laposa Bence írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát, amelyben Kérelmezett részére a „laposa” név használatát engedélyezi, és megerősíti, hogy arra korábban Kérelmezettnek szóban engedélyt adott.

Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a Kérelmező által benyújtott„Laposa Badacsony” ábrás védjegybejelentéssel szemben dr. Laposa József észrevételt és felszólalást terjesztett elő, majd a későbbiekben bírósági útra került a sor, melynek során a Fővárosi Ítélőtábla új eljárásra kötelezte a SZTNH-át, vagyis a „Laposa Badacsony” védjegy még nem került lajstromozásra. Előadta továbbá, hogy a Kérelmező által hivatkozott hozzájáruló engedély visszavonásra került, amivel kapcsolatban azonban továbbra is bírósági eljárás van folyamatban. Mindezek alapján Kérelmező nem rendelkezik sem védjeggyel, sem névhasználati engedéllyel, ami a névhasználatát megalapozná.
A Laposa család érdekkörébe tartozó Laposa Birtok Kft. viszont 2011. november 15. napján védjegybejelentést nyújtott be a „Laposa” szómegjelölésre, az eljárás azonban a „Laposa Badacsony” bejelentés elbírálásáig felfüggesztésre került.
Kérelmezett a rosszhiszemű használattal kapcsolatban előadta, hogy a kérelmezett domain név regisztrációjára Laposa Bence, mint magánszemély kérésére került sor. A domain időközi átruházására pedig kizárólag adminisztratív okokból került sor, Kérelmező honlapja pedig más domain név alatt jelenleg is elérhető, ezért a jelen kérelem szempontjából irreleváns a végrehajtott beruházás.

Mindezek tükrében Kérelmezett kérte a kérelem elutasítását.

Kérelmező észrevétele

Kérelmezett érdemi védekezésére Kérelmező az alábbi észrevételeket tette.

A kérelmezett domain név a kezdetektől fogva a Kérelmező oldalára volt átirányítva egészen a közelmúltig, amikor is a laposa.hu domain alatt versenytársa, a Laposa Birtok Kft. tartalma jelent meg, álláspontja szerint szintén jogellenesen.

A védjegyjogosultsággal kapcsolatban előadta, hogy a „Laposa Badacsony” védjegy korábban részére lajstromozásra került, de Dr. Laposa József megváltoztatási kérelme okán az eljárás még folyamatban van. Hivatkozott továbbá arra, hogy az Alternatív Vitarendező Fórum Tanácsadó Testülete korábban elutasította Dr. Laposa József, Laposa Bence és a Laposa Birtok Kft. panaszát a laposabadacsony.hu domain tárgyában, és hozzájárult a domain Kérelmező részére történő delegáláshoz. A TT állásfoglalásában megállapította „valószínűsíthető, hogy a Panaszosok családi neve „Laposa” valóban elvált annak kereskedelmi használatától. Erre utalnak a Panaszosok által korábban, a védjegybejelentéshez, a logó-, és névhasználathoz adott meghatalmazások, hozzájárulások, a Panaszolt cég (Kérelmező) megalapításában és működésében, a védjegyeljárásban vállalt szerepük, a borok „Laposa badacsony” megjelöléssel, évek óta történő forgalmazását bizonyító becsatolt okiratok.
A laposa.hu domain név továbbá Kérelmező társaság kereskedelmi tevékenységével összefüggésbe hozható, tekintettel arra, hogy Kérelmező borait hosszú évek óta a „Laposa” brand alatt hozza forgalomba.

Kérelmező kifogásolta továbbá, hogy Kérelmezett nem tett említést arról a tényről, hogy Kérelmező társaság megalapítását követően a Laposa család – a család által is elismerten – bort nem forgalmazott, hanem úgy állítja be a tényállást, mintha a Laposa Birtok Kft. borforgalmazása folyamatos lett volna.
Kérelmezett védekezésében hivatkozott arra is, hogy a Laposa család borait a fogyasztók Laposa bornak hívták. Ezzel kapcsolatban Kérelmező kiemeli, hogy Kérelmezett védekezését éppen pillanatnyi érdekeire tekintettel adja elő, mivel a bazaltbor.hu eljárásban még arra hivatkozott, hogy a Laposa család „Bazaltbor” néven forgalmazta borait.

Kérelmező visszautalt arra, hogy hogy a laposa.hu domain név valamennyi költségét Kérelmező fedezte, valamint, hogy a domain név alatt évek óta folyamatosan – 2012. október 3-ig – Kérelmező honlapja volt elérhető. Erre tekintettel Kérelmező társaság többségi tulajdonosában 2011. novemberéig fel sem merült, hogy a domain nevet Laposa Bence – mint társaságunk ügyvezetője – nem Kérelmező számára, hanem független harmadik személyre regisztráltatta.
A kérelmezett domain név azonban Kérelmezett, mint versenytárs honlapjára került átirányításra, amely magatartás tisztességtelen és rosszhiszemű, és mely Kérelmezőnek jelentős és helyrehozhatatlan kárt okoz. Kérelmezett az átirányított oldalon haszonszerzés céljából kínál fel borokat, úgy, hogy a laposa.hu domain név összetéveszthető Kérelmező laposabadacsony.hu domain nevével.

Döntést

A  Kérelmező által a Kérelmezett ellen a laposa.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes döntnöki tanácsban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

A Regisztrációs Döntnök a laposa.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

Indokolás

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, kérelmező észrevételei, a csatolt dokumentumok, a weben található és nyilvánosan elérhető adatok,valamint az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Megállapítható, hogy Kérelmező a kérelmezett domain név vonatkozásában védjeggyel nem rendelkezik és a Kérelmező neve sem hozható összefüggésbe a domain névvel. Kétségtelen viszont, hogy Kérelmező kereskedelmi tevékenysége a kérelmezett domain névvel összefüggésbe hozható. Mindezek alapján Kérelmező névhasználati jogát Döntnök megállapította.
A konzekvens döntnöki gyakorlat szerint a névhasználati joggal rendelkező kérelmező kérelmére egy domain név abban az esetben vonható vissza attól a domain használótól, akinek számára az delegálásra került, ha kétséget kizárólag megállapítható, hogy a névre sem névhasználati joggal, sem jogos érdekkel nem rendelkezik.

A Domainregisztrációs Szabályzat előírásai alapján Kérelmezett kizárólagosan felel a domain név választásáért. Ez azt jelenti, hogy a domain igénylése előtt a nyilvános adatbázisok segítségével köteles meggyőződni arról, hogy a választott domain nem sérti-e más személy jogait, illetve, ha a már delegált domainról derül ki, hogy az sérti más jogát, úgy köteles arról lemondani. A domain eredeti igénylésének időpontjában a regisztráció Kérelmező tudtával és kérésére történt. Kérelmező hivatkozik arra, hogy Kérelmező társaság többségi tulajdonosában 2011. novemberéig fel sem merült, hogy a domain nevet Laposa Bence harmadik személyre regisztrálta. Ennek ellentmond az éppen Kérelmező által becsatolt 2009.09.17. napján kelt számla, amit a TeveComp Bt. számlázott ki Kérelmező részére a kérelmezett domain névvel összefüggésben.

Kérelmező kifogásolta, hogy a megbízás alapján a domain név delegálása a Kérelmezett illetve a korábbi domain használó TeVeComp Bt. nevére történt, és nem a megbízóéra. Ezzel kapcsolatban a Regisztrációs Döntnök hangsúlyozza, hogy a döntnöki eljárás keretében a domain név delegált állapotából kell kiindulnia, és nem vizsgálhatja,hogy azt megelőzően mi volt a tényleges szerződéses akarat a felek között. Ennek a vitának eldöntése bírói útra tartozik.

Az előadottakból, illetve az okiratokból megállapíthatóan mind Kérelmező, mind Kérelmezett a Laposa családtól származtatott névhasználati joggal rendelkezik. Kérelmező, és Kérelmezett is kapott a Laposa család tagjától hozzájáruló nyilatkozatot, és mindketten használták a kérelmezett nevet áruk felkínálásával kapcsolatban. Mindezek alapján mind Kérelmező és Kérelmezett vonatkozásában névhasználati jog, és a jogos érdek megállapítható.

Döntnök utalni kíván arra, hogy ugyan sem Kérelmező, sem Kérelmezett, illetve a Laposa család nem rendelkezik lajstromozott védjeggyel a kérelmezett domain vonatkozásában, mivel mindkét oldalon az eljárás folyamatban van, de a „laposa” szóvédjegy a kérelmezett domain név vonatkozásában – sikeres lajstromozás esetén – relevánsabb volna, amelynek lajstromozására a Laposa Birtok Kft. jogosult javára van az eljárás folyamatban.

Bár a LAPOSA név kereskedelmi használata elvált a családi névtől, azonban a domain név vonatkozásában a családi név jogosultját kell elsődlegesnek tekinteni a névhasználati jog szempontjából. Mivel az arra jogosult Kérelmezett számára is adott névhasználati jogot, így a 29.a.) pont alapján a domain név visszavonására nem kerülhet sor.

Mivel a visszavonásra jogalapot megállapító 29. pont a „vagy” szóval a visszavonás lehetőségét még jogszerű névhasználat esetén is lehetővé teszi, amennyiben a domain név igénylése vagy használata rosszhiszemű, ezért a Döntnök külön vizsgálta azt, hogy a Kérelmezett által történő domain használat esetében megállapítható-e a rosszhiszeműség.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31. pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Kérelmezett rosszhiszeműsége pedig az alábbiak okán nem állapítható meg egyértelműen. Az a) pontban foglalt eset biztosan nem vonatkoztatható jelen eljárásra, arra Kérelmező sem hivatkozott. A b) pontban foglalt feltétel szintén kizárható, hiszen a domain nevet a közelmúltig, több mint két éven keresztül éppen Kérelmező használta. Ugyanezen az okból zártható ki a c) pont is, hiszen a regisztrációkor Laposa Bence és Kérelmező között a közös érdek fennállt, egymásnak nem voltak versenytársai, sőt Laposa Bence Kérelmező társaság ügyvezetője volt. Az d) pont kapcsán az összetéveszthetőség legfeljebb jelenleg, a kérelem előterjesztését és a domain Kérelmezett oldalára történő átirányítását követően állhat fenn. Mivel azonban az internet felhasználókat a domain Kérelmezett által történő használata nem téveszti meg, hiszen ott éppen a Laposa borokat hirdető és rétékesítő oldalt talál, így a rosszhiszemű domain használat e pont alapján sem állapítható meg. Az e) pontban szereplő kapcsolatot pedig a Kérelmezett által becsatolt Laposa Bencétől származó írásbeli hozzájárulás teremti meg, így ez alapján sem állapítható meg Kérelmezett rosszhiszeműsége.

A Döntnök rámutat arra, hogy a két fél közötti névhasználat jog elbírálása, ide értve a tisztességtelen piaci magatartás fennállásának megállapítását is, a Regisztrációs Döntnök jogkörét meghaladja és az kizárólag bírósági útra tartozik.

Kérelmező kérelmében utalt arra, hogy az Alternatív Vitarendező Fórum Tanácsadó Testülete a „laposabadacsony” domain név Kérelmező részére történő regisztrációhoz hozzájárult. Ezzel kapcsolatban Döntnök megjegyzi, hogy a regisztrációt megelőző, a Tanácsadó testület által lefolytatott, és a regisztrációt követő, a Regisztrációs Döntnök eljárására más szabályok vonatkoznak. A delegálási igény teljesíthetősége kérdésében, amennyiben nincs olyan tény, amely a delegálást jogellenessé tenné, annak megengedhetősége mellett dönt a Tanácsadó testület, míg a már delegált domainek vonatkozásában, ahogy arra korábban a Döntnök rámutatott, a visszavonást kétséget kizárólag a névhasználatára vonatkozó jog vagy jogos érdek hiányának, illetve annak rosszhiszeműségének megállapítása esetén kerülhet sor, hiszen ez utóbbi esetben már megszerzett jogról születik a döntés. Mindez azonban nem zárja ki azt, hogy bírósági úton a Kérelmező kártérítési igényt ne támaszthasson akár Kérelmezettel, akár más személlyel szemben, amennyiben Kérelmezett károkozása megállapítható és bizonyítható.

Mivel Döntnök Kérelmezettnek a domain névhez fűződő jogát, valamint jogos érdekét az előzőek szerint megállapította, rosszhiszeműsége pedig az RDSZ alapján nem volt megállapítható, Regisztrációs Döntnök a kérelmet nem találta alaposnak és azt elutasította.

menu
menu