Regisztráljon domain nevet!

Részletes keresés Hogyan válasszunk domaint?

Az atas.hu ügyében született döntés

Az infomediátor az atas.hu domain ügyében határozott

Keresés:    OkAlternatív Vitarendező FórumRegisztrációs Döntnök eljárási szabályzataRegisztrációs döntnöki eljárás díja
REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE
az atas.hu domain tárgyában indult eljárásban
A MEZCON HUNGARY KFT (1133 Budapest, Pannónia utca 102.) Kérelmező által a MAGYAR ATAS KFT (2360 Gyál, Gábor Áron utca 44.) Kérelmezett ellen az atas.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi 
D Ö N T É S T:
A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által az atas.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja. 
Indokolás:
1. A Kérelmező kérelme és annak indokai 
Az atas.hu domain név ügyében a Mezcon Hungary Kft. Kérelmező képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be, amelyben az atas.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a Magyar Atas Kft-t jelölte meg.A Kérelem indokaként előadta, hogy maga a név, a logo és a termékek az olasz Atas Srl. társaság tulajdonát képezik. 
Kérelmező hivatkozott arra is, hogy a Kérelmezett nem jogosult a domain és az azon található tartalom használatára mivel az olasz Atas Srl. társaság a Kérelmezettel felbontotta a szerződést.
Számlákat is csatolt, amelyekkel igazolni kívánta a Kérelmezett tartozását az Atas Srl. felé, amely a jogviszonyuk megszűntetésére és a Kérelmezővel történő megállapodáshoz vezetett. 
Hivatkozott továbbá arra, hogy 2015. 04.06. óta kizárólagosan jogosult az atas.hu domain használatára figyelemmel az olasz Atas Srl. társasággal kötött használati megállapodásra, melynek alapján a domain nevet és a tartalmat kizárólag a Kérelmező használhatja. 
A Kérelmezett azonban többszöri felszólítás ellenére nem adta át a Kérelmezőnek a domaint és a honlap tartalmát sem annak ellenére, hogy az olasz Atas Srl. társaság tulajdonosa, Tassini Augusto felszólította a Kérelmezettet a domain név és az ahhoz kapcsolódó jogok átadására. 
A Kérelmező a domain név átruházását kérte.
2. Kérelmezett érdemi védekezése
2.1. Regisztrációs Döntnök a kérelmet a RDESZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.2.2. Kérelmező kérelmére a Kérelmezett képviselője útján érdemi védekezést terjesztett elő, melyben a vitatta a kérelemben foglaltakat és kérte a kérelem elutasítását. Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a www.atas.hu domaint 2002 óta használja, s védjegyoltalomról sincs tudomása.Hivatkozott arra is, hogy az atas.it és az atas.com domain nevek ugyancsak nem köthetők sem a Kérelmező sem az olaszországi Atas Srl. céghez. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Kérelmező cégnevében sem lelhető fel az atas szó. Elismerte, hogy az olaszországi Atas Srl. céggel vannak vitái, de üzleti kapcsolatuk fennáll, szerződésbontásra hivatkozó Kérelmezői állítás nem felel meg a valóságnak
3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére
Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezése alapján megismételte a korábban előadottakat és hivatkozott az általa becsatolt dokumentumokra. Kiemelte, hogy a Magyar Atas Kft már nem áll üz7leti kapcsolatban az olaszországi Atas Srl. társasággal.
Az atas.it és az atas.com domain nevekre történő hivatkozást elutasítja mivel ezek nem tartoznak a kérelemmel érintett domainhez. 
Csatolt továbbá – a bizalmas adatok kitakarásával – egy disztribútori szerződést.
4. A döntés szempontjából releváns szabályozási háttér
4.1. A Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) I. Fejezetének fogalom-meghatározásai szerint:- „Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.”- „Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.”- „Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.”- „Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri a domain delegálásának visszavonását vagy a részére történő átruházását.”- „Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.”
4.2. A DRSZ II. Fejezet 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”
4.3. A DRSZ II. Fejezet 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles
a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni, 
b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti, 
c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz, 
d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”
4.4. A DRSZ IV. Fejezet 7.1 pontja alapján „[domain-használó] jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy
a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és 
b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és 
c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.”
4.5. A DRSZ 7.2. pontja alapján „[bíróság] vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.”
4.6. A DRSZ 7.3. pontja alapján „[a] domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó - a 8.2. pontban meghatározottak kivételével - nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.”
4.7. A DRSZ 7.4. pontja alapján „[az] átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.”
4.8. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”
4.9. Az RDESZ I. 3. pontja alapján „[kérelmezett] az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került.”
4.10. Az RDESZ I.4. pontja alapján „[kérelmező] az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti.”
4.11. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök 30 munkanapon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.
4.12. Az RDESZ VI. 27. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásában és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.”
4.13. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”
4.14. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
4.15. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”
4.16. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy: (i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”
4.17. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”


5. Előzetes megállapítások
5.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain-név közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomain, a Regisztrációs Döntnök az RDESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmezett, mint domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök döntésének. Az RDESZ IV. 18. és 20. pontja értelmében a kérelem hiánytalanul érkezett be, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök egy személyben jár el.5.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a felek nyilatkozatai határidőn belül beérkeztek, valamint a az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.
6. Érdemi megállapítások
A Regisztrációs Döntnök a RDESZ 29. pontjában foglaltak alapján valamennyi eljárásban először azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy a Kérelmező jogosult-e az adott név használatára valamely jogszabály alapján. 
Az RDESZ 27. pontja alapján, a Kérelmező előterjesztése, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.
Az RDESZ 28. pontja szerint „(…) Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”
A 29. pont értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A Regisztrációs Döntnök a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján tehát valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e vagy, hogy a Kérelmező jogosult-e az adott név használatára valamely jogszabály alapján. 
A Regisztrációs Döntnök ellenőrizte és lekérte a Kérelmező Cg.13-09-133257 cégjegyzékszámon bejegyzett társaságának tárolt cégkivonatát s megállapította, hogy a Kérelmezett társaság és annak cégneve 2009.11. 24-napjától szerepel a cégnyilvántartásban.
A DRSZ 2.2.1 pontja kimondja: „ A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”
A RDESZ 2.2.1 pontja alapján Döntnök vizsgálta Kérelmező névkizárólagossághoz fűződő jogát, és azt állapította meg, hogy az „atas” szó teljes mértékben különbözik Kérelmező nevétől, ezáltal az „atas.hu” domain név nem sérti Kérelmező vizsgált jogát. 
A Regisztrációs Döntnök továbbá ellenőrizte, hogy fennáll-e a kérelmezett név vonatkozásában védjegyoltalom. E körben megállapította, hogy 2008. 06. 24-i elsőbbséggel ábrás védjegy szó elemeként az atas nemzetközi védjegyoltalmat élvez 962002 lajstromszám alatt. Magyarországra is kiterjedő hatállyal az olaszországi Atas Srl. javára. A védjegybejelentés magyarországi meghirdetésének napja: 2009. március 16. 
A Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy at Atas Srl. védjegybejelentésének magyarországi meghirdetését követő 8 hónap elteltével került sor a Kérelmezett által az atas megjelölést tartalmazó cégnévvel a kérelmezett társaság regisztrációjára. Ugyanakkor Kérelmezett érdemi védekezésében hivatkozottakkal egyezően a kérelmezett domaint a whois adatok tanúsága szerint 2002.08.08-tól használja. A használat tényéről, a Kérelmezett társaság kereskedelmi/cégnévkénti használatról az olaszországi Atas Srl. társaságnak, mint védjegyjogosultnak tudomása volt az egymással folytatott és még 2015-ben is fennállt, legalább a Kérelmező részére engedett védjegyhasználati jogosultság kezdetéig, azaz 2015.04.06. napjáig. Ezzel ellentétes megállapítást Kérelmező sem tett. 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) 2:43. § f) pontja a névhez fűződő jog alapján a jogi személyek nevét generálklauzulaként védelmezi. 
A Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy az atas név használatára a Kérelmezett a bejegyzett cégneve alapján, míg a Kérelmező az olaszországi Atas Srt. védjegyjogosulttól származó védjegy használati engedély alapján jogosult.
A Regisztrációs Döntnöknek nem feladata annak vizsgálata, hogy a Kérelmező, mint védjegyhasználatra jogosult és a Kérelmezett, mint névhasználó közötti esetleges polgári jogi jogvitában állást foglaljon. Erre polgári peres eljárás keretében mutatkozik a Kérelmezőnek, mint védjegyhasználati jog magyarországi jogosultjának lehetősége a Kérelmezett névhasználattól való eltiltása és egyben a domain név használatától eltiltatása körében. 
Mivel nem álltak fenn a Szabályzat 29. pontjának első részében foglalt feltételek, a többi feltétel fennállásának vizsgálatát (a rosszhiszeműség elemzését) a Regisztrációs Döntnök mellőzte. 
7. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések
7.1. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az atas.hu domain név átruházási korlátozását, amelyet az eljárás megindításakor feljegyzett, oldja fel.

Forrás: infomediátor honlap

Tetszett a cikk? Megér egy lájkot?
Tetszett a cikk? Ossza meg ismerőseivel « vissza az előző oldalra
nyomtatás küldés
Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!