Az Infotéré lehet az infoter.hu

Az Infotéré lehet az infoter.hu

Az Infotér Egyesület jogi úton szerezte meg az infoter.hu domaint.

Dr. Halász Bálint ügyvéd (Knight Bird & Bird Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 14., tel.: +36 1 799 2000, fax: +36 1 799 2088, e-mail: [email protected]) által képviselt INFOTÉR Egyesület (teljes név: Informatika a Társadalomért Egyesület, nyilvántartási szám: 01-02-0012626, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, székhely: 1122 Budapest, Ráth György utca 56., adószám: 18023013-2-43; a továbbiakban „Kérelmező”) által Cetinje s.r.o. (328 94618 Trávnik, Szlovákia; a Domain Név adminisztratív kapcsolattartójának és regisztrátorának adatai: World Web Data Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zsilinszky utca 18-22.; tel: +36 20 555 2062).a továbbiakban „Kérelmezett”) ellen az infoter.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egy személyben eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi
D Ö N T É S T:
A Tanács a Kérelmező által az infoter.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.
A Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domain Regisztrációs Szabályzat 7.1. a-c. bekezdésében írt feltételeknek. 

Indokolás
1. Kérelmező kérelme és annak indokai
Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte az az infoter.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől és átruházását Kérelmezettre a DRSZ 12.2. pontja és a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának („RDSZ”) 29. pontja alapján. 
Kérelmező a DRSZ 7.3 pontja alapján kérte, hogy a Kérelem kézhezvételét követően a Nyilvántartónál a Domain Név átruházásának lehetőségét azonnal kerüljön korlátozásra annak érdekében, hogy a Domain Név az eljárás ideje alatt kizárólag a Kérelmező javára legyen átruházható.
ELŐZMÉNYEK1.1 Kérelmező csatolta a kérelmezett Domain Név WHOIS rekordját. A Domain Név regisztrációjára 2014. november 22. napján került sor. A Domain Név jelenlegi használójaként a Kérelmezett van feltüntetve. A Kérelmezett vonatkozó adatai: Cetinje s.r.o. (328 94618 Trávnik Szlovákia tel.: +421 915 661457). A Kérelmezett cégadatait, amelynek forrása az http://www.orsr.sk/default.asp?lan=en URL alatt elérhető online szlovák cégadatbázis.1.2 Kérelmező hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett a Domain Név alatt jelenleg a Zeus Holding Market Ltd. szolgáltatásait hirdeti, mely tartalom azonos a domain név alatt elérhető tartalommal, azaz a Domain Név alatt jelenleg a Kérelmezettet és Zeus Holding Market Ltd. szolgáltatásait promótáló tartalom található. A Zeus Holding Market Ltd. adatai – a https://mailservice.com/hu/terms-and-conditions – URL alatti honlapon lévő információk szerint a következőek: székhely: Intershore Chambers, 3rd Floor, Geneva Place, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands; nyilvántartási szám: 1885546; adószám: -; [email protected] Kérelmező hivatkozott továbbá arra, hogy a domain név alatt elérhető tartalom könnyen és egyszerűen elérhető a Domain Név alatt elérhető weboldalon jól látható módon feltüntetett „MailService.com” ikonra kattintással. Az ezt követően megjelenő weboldalon a "Teljes domain lista" feliratú gombra kattintással látható, hogy több száz, vagy akár több ezer domain név van beregisztrálva a Mailservice.com szolgáltatásába. Az internet felhasználók ezen domain nevek közül választhatnak maguknak végződést, és e végződés alá tudnak e-mail címet regisztrálni. A Mailservice.com Felhasználási Feltételek (https://mailservice.com/hu/terms-and-conditions) II/1. pontja szerint "A felhasználó a regisztrációt követően az Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott domain nevek felhasználásával e-mail címet regisztrálhat. Az e-mail cím bármi lehet, a @domain utótag előtt. Az így regisztrált e-mail címet a felhasználó használhatja. Az adott e-mail címre érkező leveleket az Szolgáltató a felhasználó által megadott címre továbbítja. Az Szolgáltató az e-mail címre küldött leveleket, az azokkal kapcsolatos adatokat nem tárolja, levelezőrendszert nem üzemeltet. A felhasználó e-mailt küldeni az internetszolgáltatója SMTP beállításaitól függően tud."1.4 A fentiek alapján Kérelmező szerint nyilvánvaló, hogy a Domain Név Kérelmezett általi érdemi használatára nem került sor, hiszen a Domain Név és az alatti weboldalon található tartalom (amely tartalom még több száz, vagy akár több ezer domain név alatt is megtalálható) között semmilyen összefüggés nincs, sőt a tartalmat nem is a Kérelmezett, hanem a Brit Virgin szigeteki bejegyzésű Zeus Holding Market Ltd.-nyújtja, továbbá ez a tartalom sem más, mint egy egyszerű e-mail továbbítás szolgáltatás, ami szintén nem tekinthető érdemi használatnak.A Kérelmező a Domain Név alatt elérhető tartalomról közjegyzői ténytanúsítványt vetetett fel és csatolt kérelme mellékleteként. (a továbbiakban „Ténytanúsítvány”).A Kérelmező hivatkozott arra, hogy a csatolt Ténytanúsítvány és annak mellékletei egyértelműen bizonyítják, hogy a) a Kérelmezett a Domain Név bejegyzett használója (Ténytanúsítvány 1. sz. melléklet); valamintb) a Kérelmezett az domain nevet saját maga nem használja, hanem azt átengedte a Zeus Holding Market Ltd.-nek, amely a domain név alatt olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nyújt, amely számos más domain név alatt is elérhető (Ténytanúsítvány 2-6. sz. melléklet).1.5. A Kérelmező jogi képviselője útján 2016. július 28. napján ajánlott tértivevényes levélben felszólító levelet (a továbbiakban „Felszólítólevél”) küldött a Kérelmezettnek. A Felszólítólevél „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza a Kérelmezett WHOIS adatbázisban szereplő és egyébként székhelyként is bejegyzett címéről. A Felszólítólevél és a „címzett ismeretlen” jelzéssel visszaérkezett postai küldemény másolatát kérelméhez csatolta.
1.6. Kérelmező előadta, hogy az „Infotér” név használatára a Kérelmező a magyar jogszabályok alapján jogosult, mert az a Kérelmező kereskedelmi neve (brandje) és bejegyzett neve. A Domain Név azonos ezzel a kereskedelmi névvel és bejegyzett névvel (de legalábbis megtévesztően hasonlít erre), hiszen a Domain Név az ékezet és a .hu végződés kivételével azonos a Kérelmező hivatalos nevével, azaz Kérelmező brandjével. A Domain Név a Kérelmezőre és a Kérelmező tevékenységére utal.1.7. Előadta továbbá, hogy A Domain Név használatára a Kérelmezett nem rendelkezik engedéllyel. A Kérelmezett a Domain Nevet anélkül igényelte, illetve használja, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a Kérelmezett a Domain Nevet rosszhiszeműen igényelte, illetve használja fel. Az e körben hivatkozott a DRSZ 2.2.1 pontjára a Kérelmezett kötelezettségévé teszi, hogy a lehető legnagyobb gondossággal járjon el az általa választott Domain Név igénylése, illetve használata során annak érdekében, hogy más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. Hivatkozott arra is, hogy a DRSZ 2.2.1. pontja 2014-ben, a Domain Név igénylésekor/regisztrációjakor is tartalmazta ezt a kötelezettséget s azóta is változatlan tartalommal van hatályban. A rosszhiszemű igénylés körében Kérelmező hivatkozott arra, a Domain Név regisztrációjának időpontjában a Kérelmező már bejegyzésre került a civil szervezetek névjegyzékébe, s ezért álláspontja szerint Kérelmezettnek kétséget kizáróan tudomással kellett bírnia arról, hogy a Domain Név igénylése sérti más személy vagy szervezet jogait. Hivatkozott arra is, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet egyértelműen azért választotta, hogy a Kérelmező ismertségét kihasználja. Kérelmező hivatkozott arra is, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet egyértelműen rosszhiszeműen használja, mert annak használatát átengedi a Brit Virgin szigeteki bejegyzésű Zeus Holding Market Ltd.-nek. A Domain Név és az az alatt található tartalom vonatkozásában az „RDSZ” 31. pont d) alpontjára is. A Kérelmezett rosszhiszeműsége egyik bizonyítékaként értékelte a hivatkozott döntés, hogy a Domain Név alatt ugyanazon tartom volt elérhető, mint egy másik Domain Név alatt. A „DRSZ” 1.2.1.4. pontjára figyelemmel rögzítette, hogy a Domain Név delegálása csak valós, azonnali használati igényre történhet. A Domain Név használatának átengedése a Zeus Holding Market Ltd.-nek, illetve a több száz vagy akár több ezer domain név lefoglalása ugyanarra a célra ezen feltételnek bizonyosan nem felel meg. Hivatkozott továbbá a Regisztrációs Döntök gyakorlatát illetően a jelen ügy tényállásához nagyon hasonló ügyben, a domain név ügyében hozott döntésre, amely ügyben az eljáró döntnök azt állapította meg, hogy érdemi tartalomszolgáltatás hiányában nem lehet szó a domain név kérelmezett általi tényleges használatáról. Ebben az ügyben az eljáró döntnök megállapította az RDSZ 31. c.) és d.) pontjában foglaltak fennállását, azaz a kérelmezett rosszhiszeműségét. Hivatkozott továbbá a ügyben hozott döntésre, amikor az eljáró döntnök hasonló megállapításra jutott. „A ügyben eljáró döntnök azt állapította meg, hogy a „doménnév alatt érdemi tartalom nem érhető el, a doménnév átirányításra került [egy másik doménnév alatti] web oldalra, ahol különböző információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat kínálnak. A Kérelmezett a doménnév használatához való jogát nem bizonyította, és az ilyenre nem is hivatkozott. A Kérelmezettnek a kisokosonline névhez fűződő joga vagy jogos érdeke pedig az eljárásban rendelkezésre álló anyagokból nem volt megállapítható, ellenkezőleg azok hiányára vonható le következtetés.”A rosszhiszeműség körében tett előadásira figyelemmel, Kérelmező arra a következtetésre jutott, hogy a Domain Név használati joga Őt illeti.Kérelmező hivatkozott az Alternatív Vitarendező Fórum által a veluxablak.hu ügyben hozott döntésre. 
1.8. Kérelmező álláspontja szerint, Kérelmezett rosszhiszeműségét támasztja alá, hogy a jogi képviselője útján megküldött felszólító levél a Kérelmezett székhelyként is bejegyzett címéről „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza, amely álláspontja szerint azt igazolja, hogy Kérelmezett érdemi tevékenységet nem végez, azaz a Domain Név és közte semmiféle összefüggés nincs. Kérelmező álláspontja szerint, tehát az „RDSZ” (b) pont i) pontja alapján is megállapítható a Kérelmezett rosszhiszeműsége. 1.9. Kérelmező álláspontja szerint az RDSZ 29. pontja és a DRSZ 10.3 pontja alapján ahhoz, hogy a Kérelemnek a tisztelt Regisztrációs Döntnök helyt adjon, elegendő annak igazolása, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet rosszhiszeműen használja fel (RDSZ 29. b) pont és DRSZ 10.3 bb) pont második fordulat). Erre tekintettel nem szükséges további feltételek igazolása. Azonban a fentiek, és különösen az a tény, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet azt követően regisztráltatta, hogy tudomást szerzett arról, hogy a Kérelmező „Infotér” név alatt megkezdte tevékenységét, igazolja azt, hogy a Kérelmezett Domain Nevet rosszhiszeműen is igényelte. 1.10. Az 1.9. pontban írtak ellenére a teljesség kedvéért Kérelmező az alternatív vitarendezési eljárás másik vagylagos feltétele, azaz az, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne (RDSZ 29. a) pont és DRSZ 10.3 ba) pont) jelen esetben fennállását is igazolni kívánta. E körben ismételten előadta, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet azt követően regisztráltatta, hogy tudomást szerzett a Kérelmező „Infotér” név alatt megkezdte tevékenységéről. Hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett az „Infotér” név alatt sohasem volt ismert, amelyet igazol, hogy a Kérelmezett által a Domain Név alatt közzétett tartalom azonos a Domain Név alatti honlapon keresztül is elérhető domain név alatti tartalommal, továbbá a Kérelmezett a Domain Nevet nem is használja, átengedi a Brit Virgin szigeteki bejegyzésű Zeus Holding Market Ltd.-nek. A Kérelmezett a Domain Nevet tulajdonképpen nem is használja, amely önmagában is igazolja a jogos érdek hiányát, melyből következően álláspontja szerint a jelen esetben az RDSZ 30. (a), (b) és (c) pontokban leírt egyik jogos érdek meglétét igazoló körülmény sem állhat fenn a Kérelmezett oldalán.Utalt e körben további, az Alternatív Vitarendező Fórum által hozott korábbi döntésekre, a tüv.hu és a lexar.hu domainek ügyében, ahol az eljáró Döntnök a jog, vagy a jogos érdek hiányaként értékelte a kérelmezett azon eljárást, hogy a domain nevet ténylegesen használatba nem vette, hanem azt saját domain nevére irányította át. 1.11. Kérelmező beadványában felsorolta azokat a döntéseket, amelyben a Kérelmezett, mint kérelmezett, vagy panaszos jelent meg, s melyekben a Kérelmezettől a domain nevet jog/jogos érdek hiányában és rosszhiszeműség miatt visszavonásra került. 1.12. A Kérelmező kérelmét összegezve előadta, hogy álláspontja szerint fennáll a Domain Név Kérelmezőre történő átruházásához szükséges, a DRSZ 10.2 és az RDSZ 29-31. pontjaiban foglalt feltételrendszer mindhárom eleme. A Domain Név azonos olyan névvel, de legalábbis megtévesztően hasonlít olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar, vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult (RDSZ 29., DRSZ 10.3 a) pont). Továbbá tényként rögzíti, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet rosszhiszeműen igényelte (RDSZ 29. b) pont és DRSZ 10.3 bb) pont első fordulat), valamint rosszhiszeműen használja fel (RDSZ 29. b) pont és DRSZ 10.3 bb) pont második fordulat). E két feltétel fennálltára tekintettel a Kérelem alapos és a Domain Név Kérelmezőre történő átruházását kell elrendelni. Mindezeken túl az is megállapítható, hogy az alternatív vitarendezési eljárás másik vagylagos feltétele, azaz az, hogy a Kérelmezett a Domain Nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne (RDSZ 29. a) pont és DRSZ 10.3 ba) pont), is megállapítható.Mindezek alapján ismételten kértem a Domain Név Kérelmező részére történő átruházását s abban az esetben, ha a Döntnök erre nem látna lehetőséget, úgy a Domain Név visszavonásának elrendelését kérte. 
2. Kérelmezett érdemi védekezése
A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDSZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.
Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő. 
3. A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli kérelme, az ahhoz csatolt mellékletek, valamint weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata alapján az alábbi indokokra figyelemmel hozta meg döntését.

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben: a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.
A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára. 
A Kérelmezett a www. doman.hu whois rekord tanúsága szerint 2014. november 22-én regisztráltatta az infoter.hu Domain Nevet.
Megállapította, hogy az INFOTÉR név az Informatika a Társadalomért Egyesület, rövidített nevén az INFOTÉR Egyesület neve, amely a Civil szervezetek névjegyzékében a Kérelmező javára regisztrált név. 
A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a Kérelmező javára a magyar jog által védett név és a vitatott domain név között fennálló azonosság, illetve megtévesztő hasonlóság vizsgálata során az „Infotér” nevet kell az infoter.hu domain névvel összevetni. Az összevetés alapján – tekintettel arra, hogy a magyarországi domainekre utaló .hu országkód az összehasonlítás során nem vehető figyelembe – megállapítható, hogy csupán egy ékezet eltéréssel azonos a domain név a Kérelmező bejegyzett nevével és bandjével. 
A Döntnök osztja a Kérelmező álláspontját, miszerint a tárgyi domain név – a DRSZ 10.3. pontja értelmében – a Kérelmező javára védett névvel azonos vagy megtévesztően hasonlít. A Kérelmezett részéről a névhasználat jogosultsága igazolásra nem került.
A Döntök a Kérelmezőnek a kérelmezett domain névhez fűződő névhasználati jogosultságát ez alapján igazoltnak tekinti. 
Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.
Az RDSZ 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. Bizonyítható továbbá a jogos érdek, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; valamint ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, tisztességesen használja a domain nevet és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult. 
A Regisztrációs Döntnök whois adatok alapján megállapította, hogy a Kérelmezett a domain nevet azt követően regisztráltatta, hogy a Kérelmező „Infotér” név alatt megkezdte tevékenységét. 
A Kérelmező megfelelően igazolta, hogy a Kérelmezett a domain név alatt a Zeus Holding Market Ltd. szolgáltatásait hirdeti, amely tartalom azonos a mailservice.com domai név alatt elérhető tartalommal. 
A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint nem merült fel olyan adat, amely a Kérelmezett vonatkozásában a kérelmezett domain név használatára vonatkozó jogot vagy jogos érdeket bizonyítaná. 
Döntnök a fentiekre figyelemmel megállapítja, hogy a Kérelmezett a „infoter.hu” domain használatához fűződő jogos érdeke nem bizonyított.

Következő lépésben a Regisztrációs Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta. 
Az RDSZ 31. pont e) alpontja szerint a „A Domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha: a bejegyzett Domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”
A Döntnök úgy találta, hogy Kérelmezett a név igénylésekor az Eljárási Szabályzat 29. pont a) bekezdése szerinti módon járt el: a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződött volna. A Döntnök itt jegyzi meg, hogy a Szabályzat ezt objektív, a rosszhiszeműség fennállásához nem kötött visszavonási okként nevesíti, szemben a 29. b) pont szerinti, a rosszhiszeműség fennállásának szempontjából a 31. pont alapján megítélendő okokkal. 
Regisztrációs Döntnök osztja a Kérelmező álláspontját, hogy a Kérelmezett a Domain nevet a DRSZ 10.3 bb) pont első fordulata alapján rosszhiszeműen igényelte, és DRSZ 10.3 bb) pont második fordulat alapján rosszhiszeműen használja.
Mindezek alapján a Döntnök az RDSZ 31. e) pontjában írt okból a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította, ugyanis a bejegyzett domain név olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat. 
A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és a DRSZ 10.3 pontjára figyelemmel az RDSZ 29. a) és b) 31. e) pontja alapján elrendeli az infoter.hu domain név visszavonását Kérelmezettől a Kérelmezőre átruházását. 
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

menu
menu