A vipex.hu érvényes védjegy ellenére regisztrálható

A vipex.hu érvényes védjegy ellenére regisztrálható

A vipex.hu domain ügyében a Tanácsadó Testület döntött

A vipex.hu domain név OPENNETWORKS Kft. (a továbbiakban „Panaszolt”) részére 2012. augusztus 8. napján feltételes használatba adásra került.

Az igénylés ellen a Domainregisztrációs Szabályzatban („DSZ”) előírt 8 napos határidőn belül, 2012. augusztus 14. napján az Amerikai Egyesült Államokban nyilvántartásba vett American Express Marketing & Development Corporation (székhelye: 200 Vesey Street, NY-01-49-12 New York, 10285-4900, Amerikai Egyesült Államok) (a továbbiakban: „Panaszos”) képviseletében az dr. László Áron Márk ügyvéd (SBG&K Ügyvédi Iroda) a DSZ 9. pontja alapján beadványában kifogással élt és kérte az igény elutasítását, egyúttal tájékoztatta a TT-t, hogy érvényes meghatalmazását hiánypótlás útján kívánja az iratokhoz csatolni.

A Panaszolt képviselője szabályszerű meghatalmazását rövid határidővel pótlólag csatolta kifogásához és ezzel képviseleti jogosultságát megfelelően igazolta, így a TT előtti érdemi vizsgálat lefolytatásának nem volt akadálya.

Panaszos kifogásának indokolásaként előadta, hogy jogosultja többek között a 008979734 lajstromszámú „VIPEX” európai közösségi védjegynek 2010. március 24-i elsőbbséggel, a Nizzai Megállapodás szerinti 9. áruosztályban, amelynek igazolására kifogásához másolatban csatolta a vonatkozó védjegylajstrom-kivonatot.

Panaszos hivatkozott továbbá a DSZ 2.2.1. pontjára és előadta, hogy a Panaszolt köteles a védjegy adatbázis ellenőrzésére, amely a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján rendelkezésére állt, így meggyőződhetett volna arról, hogy a Panaszos érvényes védjeggyel rendelkezik a „VIPEX” megjelölésre, és ezért a DSZ 2.2.2. alapján a panasz tárgyát képező domain nevet nem választhatja ill. használhatja.

A Panaszos hivatkozott továbbá a Tanács a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet 9. cikk (1) bekezdésre, amely kizárólagos jogokat biztosít a védjegyoltalom jogosultjának.

Egyebekben hivatkozott a Bayerische Motorwerke AG és BMW Niderland BV v Ronald Karel Deenik esetben (C63/97, ECJ) az Európai Közösségek Bíróság gyakorlatára, amely a Panaszos jogi értékelése szerint jelen esettel összefüggésben áll. A hivatkozott jogeset szerint harmadik személy (vállalkozás) védjegyet nem használhat oly módon, hogy ezzel azt a képzetet keltse, hogy közte és a védjegyjogosult között kereskedelmi kapcsolat áll fenn, különösen azt a képzetet nem keltheti, mintha a gyári hálózat hivatalos tagja lenne vagy az érintett vállalkozások között valamilyen különleges kapcsolat áll fenn. Panaszos védjegyhasználati engedélyt nem adott, ezért álláspontja szerint az igénylés védjegybitorlás gyanúját veti fel, és ezért a DSZ 2.2.2.a) pontja szerinti jogellenes domain név választás, ill. használat tilalmába ütközik.

A Panaszos kifogását a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. § szakasz szerinti tisztességtelen verseny általános tilalmára, ill. a Tpvt. 6. § szakasz szerinti tilalmazott jellegbitorlásra, mint a jogellenességet valószínűsítő körülményre is alapozta. Indokolásként előadta, hogy nézete szerint a domain név használatával a Panaszos védjegyének „világszerte elért elismertségét” jogtalanul és rosszhiszeműen használná ki a Panaszolt. Panaszos ezért a TT részére a „gyaníthatóan jogellenes jelleg” megítéléséhez ajánlásként fogalmazta meg a domain név használatával kapcsolatban az átlagos internet használó szemszögéből nézve gyanítható jogellenességének kérdésének a körülményekre kiterjedő, objektív vizsgálatát.

A Panaszos hivatkozott a TT 7/2000. (V.31.) sz. elvi állásfoglalásra, amely a Vt. és Kvr. tartalmára tekintettel megállapította, hogy bizonyos esetekben valamely domain név igénylése önmagában is megvalósíthat védjegybitorlást, továbbá a TT 8/2000. (VIII. 9) sz. elvi állásfoglalásra, amely rögzíti a jóhiszeműség és tisztesség elvét, valamint a névkizárólagosságot illetve a mások jogait sértő igénylés tilalmát.

 

A Panaszolt Opennetworks Kft. 2012. augusztus 28. napján kelt észrevételében a TT előtti eljárást vállalta és egyben nyilatkozott az eljárási díj átutalásának megtörténtéről.

A Panaszolt előadta, hogy az Opennetworks Kft. ViPeX néven kíván forgalmazni hosztolt, menedzselt alközponti (Virtual BPX = vPBX) telekommunikációs szolgáltatását ügyfeleinek és a DSZ 2.2.1. pontjának megfelelően előzetes védjegy és domain kutatást is végzett.

 

A Panaszolt hivatkozott vizsgálatának eredményére, amelyben megállapította, hogy a VIPEX védjegyet az Panaszos Közösségi védjegyként, kizárólag a 9. áruosztályban birtokolja elsőbbséggel 2010. óta. Ezért a Panaszos arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem követhet el védjegybitorlást a domain név igényléssel, mivel a VIPEX elnevezést saját tevékenységi körében, a 38-as áruosztályban, telekommunikációs, azaz teljesen eltérő szolgáltatással kapcsolatban kívánja használni, és ezért a panaszos jogi képviselőjének ezzel kapcsolatos indokolását alaptalannak tartja. A továbbiakban előadta, hogy ellenőrzést folytatott a VIPEX névvel kapcsolatos tevékenységekkel kapcsolatban és az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a Panaszos a védjegyet egy nemzetközi szellemi termékek kereskedelmére létrehozott elektronikus piactérrel és különös tekintettel az ehhez fejlesztett szoftver megoldással kapcsolatban jegyeztette be a 9. áruosztályban, amely mely egyértelműen megkülönböztethető a telekommunikációs szolgáltatások 38-as áruosztályától.

 

A védjegyhasználat kapcsán hivatkozott arra a nemzeti és nemzetközi gyakorlatra, hogy a VIPEX elnevezést más árucsoportokban több intézmény is használja, így az nem kizárólag a Panaszoshoz kötődik, valamint arra, hogy VIPex Kft. néven van Magyarországon bejegyzett cég; a Vipex.com domain birtokosa pedig egy nemzetközi szállítmányozó cég. Ezért a Panaszolt álláspontja szerint a VIPEX elnevezés nem kizárólag a Panaszoshoz kapcsolható, és így a fogyasztók megtévesztésének, a védjegybitorlás lehetőségére alaptalanul hivatkozik a Panaszos jogi képviselője.

 

Rámutatott, hogy a Panaszos annak 2011. évi bevezetésére vonatkozó bejelentését követően egyelőre nem indította el a VIPEX programját, tehát a program kapcsán a védjegy nem tehetett szert olyan ismertségre a fogyasztók körében, melynek alapján a szokásos joggyakorlat alapján a védjegybitorlás a különböző áruosztályok ellenére is vélelmezhető lenne. Ilyen módon a bejegyeztetni kívánt domain kapcsán sem a Tpvt. 2. § szakasz, sem a 6. §. szakasz szerinti jellegbitorlás nem áll fenn.

 

A Panaszolt hangsúlyozta továbbá, hogy a védjegyhez kapcsolódó program sem nemzetközi szinten, sem Magyarországon nem indult el, téves a védjegy tulajdonos jogi képviselőjének azon feltételezése, hogy az átlagos fogyasztó a vipex.hu domain kapcsán bármilyen összefüggést állíthatna fel a védjegy tulajdonos bármilyen szolgáltatásával kapcsolatban, vagy azt vélelmezhetné, hogy a vipex.hu domainen megjelenő egyébként Panaszos termékéhez egyáltalán nem hasonlító szolgáltatási kategóriába tartozó telekommunikációs szolgáltatások bármely módon védjegy tulajdonoshoz kapcsolhatóak.

 

Vizsgálat alapján a TT megállapította, hogy a Panaszolt eleget tett a DSZ 2.2.1. pontjának és megfelelő gondossággal járt el az általa választott domain név igénylése során, amelynek megtörténtét tényszerű, a valóságnak megfelelő adatokkal is alátámasztotta.

A TT a DSZ. 2.2.2. a) bekezdése szerint a domain név jogellenességével kapcsolatban megvizsgálta azt is, felmerülhet-e a Panaszos védjegyéhez kapcsolódó jogainak sérelme. Ennek keretében különös súllyal vizsgálta azt, hogy a szolgáltatások jellege, valamint azok eltérő áru- ill. szolgáltatási osztályba tartozása a Panaszolt jogos érdekeinek sérelmét kizárhatja-e, ill. alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére.

E körben a TT megállapította, hogy a Panaszoltat a ViPEX védjeggyel kapcsolatban a jogvédelem a 9.-es áruosztályba tartozó, szolgáltatások kapcsán illeti meg, amelyben egy nemzetközi szellemi termékek kereskedelmére létrehozott elektronikus piactérrel és különösen az ehhez fejlesztett szoftver megoldással kapcsolatban jegyeztette be védjegyét.

A Panaszolt nyilatkozatában előadottak, valamint a Panaszolt http://www.opennet.hu URL címen elérhető honlapján feltüntetett szolgáltatások tartalma és jellege is alátámasztja, hogy a Panaszolt a Panaszos szolgáltatástól világosan elkülönülő, azzal össze nem téveszthető, a 38. osztályba tartozó hosztolt, menedzselt alközponti telekommunikációs szolgáltatás magyarországi piaci bevezetésére igényelte a honlapot. A Panaszoltnak a választott névvel kapcsolatos előadásából továbbá alappal lehet arra következtetni, hogy „vipex” fantázianevet a informatikai körökben közhasználatú virtuális IP PBX informatikai szakkifejezésből, jóhiszeműen alkotta meg, így az eset összes körülményéből a TT arra az álláspontra jutott, hogy a védjegybitorlás gyanúja nem állapítható meg.

A TT megvizsgálta, hogy az igénylés a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet a Panaszos által megjelölt 9. cikkének (1) bekezdés b) pontjába ütközik-e, amely rögzíti, hogy a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

A Panaszos ezzel kapcsolatban kifejtett jogi álláspontja szerint az átlagos fogyasztó a domain név kapcsán olyan téves következtetésre juthat, hogy a domain név és az ahhoz tartozó tartalom a Panaszos American Express-hez kötődik, és ezért használata jogellenes. A TT hangsúlyozza azonban, hogy a Rendelet szerint a jogellenesség további konjunktív feltétele, hogy a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága is megállapítható legyen. A jelen esetben érintett áruk ill. szolgáltatások azonban nem azonosak vagy hasonlóak, továbbá eltérő, a 9. áru illetve 38. szolgáltatási osztályba tartoznak, ezért a jogellenesség nem állapítható meg.

A Panaszolt erre vonatkozó, azonban bizonyítékokkal alá nem támasztott előadása ellenére nem volt megállapítható vagy valószínűsíthető az sem, hogy a Panaszos VIPEX védjegye világszerte, vagy akár az európai közösségen belül jó hírnevet élvezne. A TT ezzel kapcsolatban az átlagos internet felhasználó által használt eszközökkel külön is megvizsgálta, hogy ilyen elnevezésű szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlat a világhálón fellelhető-e. A vizsgálat eredménye azonban (számos teljesen más témájú találat mellett) csak néhány, a Panaszos erre vonatkozó, még meg nem valósult távlati szándékait tartalmazó híradást, ténylegesen igénybe vehető szolgáltatást azonban nem tárt fel. Mindezen okokból a TT arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vipex.hu domain igénylése nem ütközik a 207/2009/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdés c) pontjába, amely gazdasági tevékenység körében tiltja a közösségi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a közösségi védjegy a Közösségben jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a közösségi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.

A TT megvizsgálta a domain név igénylésével kapcsolatban a Panaszos álláspontja szerint a Tvpt. tisztességtelen verseny tilalmára vonatkozó 2. § és 6. § szakaszába foglalt szabályainak megsértésének lehetőségét is. Tekintettel azonban a szolgáltatások eltérő jellegére vonatkozóan a korábbiakban már előadottakra, a TT álláspontja szerint a Panaszos és a Panaszolt még csak igen távoli versenytársaknak sem tekinthetők. Az egymással ténylegesen nem versenyző, versenyhelyzetben nem lévő, vagy csak elhanyagolhatóan távoli piaci kapcsolatban lévő piaci szereplők és szolgáltatások között értelemszerűen a tisztességtelen verseny lehetősége és így Tpvt. alkalmazása ezért – figyelemmel a Tpvt. 2. § és 6. § szakaszának a versenytársak közötti tisztességtelen verseny hangsúlyozására is –a TT álláspontja szerint nem merülhet fel. A TT e körben figyelembe vette azt a körülményt is, hogy a Panaszos semmilyen módon nem valószínűsítette, hogy a Panaszos és a Panaszolt versenytársak lennének. Mindezek alapján a TT nem látta megalapozottnak a Panaszos arra való hivatkozását, hogy a vipex.hu domain név igénylése a Tpvt. rendelkezéseibe ütközne, és így a jogellenesség fennállna.

A TT rögzíti továbbá, hogy a Panasz vizsgálatának időpontjáig a Panaszos által hivatkozott vipex.hu domain név tényleges használatba vételre nem került, azon a nyilvánosság számára elérhető érdemi tartalom nem található, így e tekintetben a TT álláspontját kizárólag a Panaszos és a Panaszolt által röviden előadottak alapján alakíthatja ki. A vitatott domain név alatt elérhető érdemi tartalom hiányából következően az ilyen tartalommal kapcsolatban felmerülő megtévesztő jelleget a TT értelemszerűen kizártnak tekinti a jelen állásfoglalás időpontjában. A jövőbeli használatra pedig megtévesztő szándék – erre utaló tény vagy adat hiányában – nem vélelmezhető. Továbbá nyilvánvalóan, hogy nem állapítható meg a név megbotránkozást, vagy félelmet keltő volta sem, így az igényelt domain név a DSZ 2.2.2 b-c) pontjaiban foglalt követelményeknek is megfelel.

 

A Panaszolt hivatkozott arra a körülményre, hogy az igényelt domain névvel azonos Vipex néven Magyarországon bejegyzett, a Panaszoshoz azonban nem köthető gazdasági társaság, a VIPeX Korlátolt Felelősségű Társaság működik, ezért a TT a névkizárólagossággal kapcsolatos jogsérelem lehetőségét is megvizsgálta. Ezzel kapcsolatban a TT azonban rögzíti, hogy – figyelemmel a Ptk. 85. § (1) bekezdésére, amely kimondja hogy a személyhez fűződő jogokat csak személyesen lehet érvényesíteni – a Ptk. 71. § (1) bekezdésében rögzített névviselési jog sérelmével kapcsolatos igényeket csak a névviselésre jogosult hivatkozhat. Mivel ilyen jellegű bejelentés pedig a TT-hez nem érkezett, a jogsérelemre utaló kérelem hiányában a jogellenesség nem állapítható meg; ez ugyanis a jogosult igényérvényesítő szándékának vagy éppen megengedő ráutaló magatartásának függvénye. A hivatkozott VIPeX Kft. honlapjának vizsgálata alapján mindenesetre megállapítható volt, hogy a nevezett gazdasági társaság a Panaszolttól teljesen eltérő, faipari jellegű szolgáltatásokat nyújt hosszabb ideje, így a Panaszolt domain név igénylése vélelmezhetően nem sérti jogos érdekeit.

 

A TT álláspontja szerint a Panaszos által hivatkozott az Európai Közösségek Bírósága előtti C63/97 sz. (BMW) eset a fentiekben megvizsgált körülmények és a hivatkozott jogeset a jelen esettől teljesen eltérő ténybeli alapja miatt nem alkalmazható a TT előtti jelen ügyre. A TT figyelembe vette, hogy a teljesen eltérő jellegű szolgáltatások, valamint a vipex.hu domain használatbavételének illetve a Panaszolt vipex fantázianevű szolgáltatásának tényleges piacra vezetésének hiánya miatt lehetetlen, hogy az átlagos fogyasztó a Panaszolt és a Panaszos között bármilyen, a jogesetben szereplő kereskedelmi vagy különleges kapcsolat fennállását feltételezze.

A Panaszolt a domain regisztrációs eljárást időrendben elsőként indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre előterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében történik („first comes – first served” elve).

 

A TT álláspontja szerint Panaszosnak is számolnia kellett azzal, hogy a vipex.hu domain név delegálása főszabályként az időrendben elsőként beérkezett igény alapján kerül sor, amely a Panaszolt és más személyek előtt is nyitva állt, ennek ellenére Panaszos a vitatott domain regisztrációját elmulasztotta.

 

A TT felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy Panaszolt a vonatkozó jogszabályok és a DSZ 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelősséggel tartozik a használat jogszerűségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért. A TT a fentiekre is tekintettel felhívja Panaszolt figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely a megfelelő engedélyek hiányában a hatályos jogszabályok szerint jogellenes vagy megtévesztő lenne, illetőleg tartózkodjon a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek megsértésétől.

 

Forrás: ISZT TT hivatalos honlap

menu
menu