A profiteto.hu domain az infomediator előtt

A profiteto.hu domain az infomediator előtt

Visszavonás mellett döntött az infomediator a profiteto.hu ügyében

A Profi Tető Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7400 Kaposvár, MÁV Teherpályaudvar, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Tetőcentrum Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső Veszprémi út 17., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a profiteto.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi 
Döntést
A Regisztrációs Döntnök a profiteto.hu domain nevet Kérelmezettől visszavonja, és azt Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a profiteto.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező előadta, hogy a 2006. április 19. óta használja a Profi Tető Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cégnevet. A Kérelmező egy tetőfedő anyag kereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság. A Kérelmező Magyarország piacvezető tetőfedőanyag kereskedelmi cégei közé tartozik. Kérelmező az építőipari szakmában ismert kiállítója az építőipari körben ismert Construma expóknak, kereskedelmi tevékenységét pedig 2012-ben a Budapest Bank Business Partner Díjjal az üzleti világ is elismerte.

A Kérelmező 2006. 08. 31-én regisztrálta és folyamatosan fenntartotta a cégnevéből kötőjeles írásmóddal képzett www.profi-teto.hu domain nevet, azon 2007 óta honlapot üzemeltet, amelyen – a Kérelmezetthez hasonlóan – tetőfedőanyagokkal kapcsolatos kereskedelmi ajánlatait közli az internetes felhasználókkal.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett közvetlen versenytársa a fa, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelemben. Kérelmezettnek a saját nevéből képzett domain nevén – http://tetocentrum.hu – ezek értékesítését végzi. Kérelmező szerint a Kérelmezett abból a célból regisztráltatta a kérelmezett domain nevet, hogy a saját honlapjára irányítsa át a fogyasztókat.

Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain névhez fűződő névhasználati jogát megalapozza a cégnévben szereplő „Profi Tető”, melyből a hangsúlyos elem a „profi” kifejezés, amelyet a tető kifejezés kiegészít, együttesen pedig magas szakmai színvonalú, azaz „professzionális” tető fedőanyagokkal kapcsolatos tevékenységre utal. A kérelmezett domain név – a kötőjeles írásmódot leszámítva – mindenben, így hangsúlyos „profi” elemében is megegyezik a Kérelmező „Profi Tető” cégnevével és ahhoz megtévesztésig hasonlít. 

A Kérelmező jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amelyet így a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megilletik a személyiségi jogok, így különösen „Profi Tető” cégnevének kizárólagos névviselési joga a Ptk. 2.43. § f) pontja és 2:49. § alapján, figyelemmel a Ptk. 3:1. § szakaszára, amely a jogi személy jogképességét a személyhez fűződő jogokra, így a „Profi Tető” cégnév viselésének és kizárólagos használatának jogára is kiterjeszti. Kérelmező cégneve és a kérelmezett domain név összetéveszthetőségig hasonlít egymáshoz, mely körülmény már önmagában a Kérelmező névhasználatához fűződő személyiségi jogai sérelmével jár és így a Kérelmező szerint a domain név használatával a Kérelmezett jogellenes állapotot tart fenn.

Kérelmező hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett a profiteto.hu 2013. szeptemberi regisztráció óta eltelt 2 éven át semmilyen tartalmat nem szolgáltatott a kérelmezett domain alatt, csak a saját, www.tetocentrum.hu honlapjára irányítja át a látogatókat. Ennek alátámasztására csatolta a Wayback Machine internetes szolgáltatás pillanatfelvételei is, amelyek felektől függetlenül rögzítette 2014. január 3-án és december 18-án a domain alatt fellelhető tartalmat, illetőleg annak teljes hiányát és azt, hogy a domain alatt fellelhető kód a domain nevet felkereső internetes felhasználókat a Kérelmezett csak saját honlapjára, a http://tetocentrum.hu-ra irányítja át. 

Kérelmező szerint a Kérelmezett nem hivatkozhat a RDSZ 30. a) pontjára, mivel a kérelmezett domain nevet kizárólag átirányításra és nem a domain névnek megfelelő áruk vagy szolgáltatások közvetlen, a domain név alatti felkínálásával kapcsolatban használja, illetve az elmúlt két évben erre irányuló előkészület sem volt tapasztalható.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett már a domain név igénylése, majd használata során is a RDSZ 29. b) pontjával ellentétesen járt el. A Kérelmezett a versenytársa, a Kérelmező cégnevét sajátította ki és regisztráltatta saját nevére domain névként, amivel nyilvánvalóan a Kérelmező jogos névhasználati és üzleti érdekeit sérti. Kérelmező szerint a Kérelmezettnek a domain névhez sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik, tekintve, hogy a Kérelmezett Tetőcentrum Magyarország Kft., mint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság esetében a névviselési jog gyakorlása, mint jogos érdek azért nem merülhet fel, mivel a Domain és a Kérelmezett cégneve nyilvánvalóan nem azonos, és nem is hasonló. Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain név nem a Kérelmezett közismert elnevezése, vagy cégneve, így a RDSZ 30. b) pontjára sem hivatkozhat. 

Kérelmező szerint Kérelmezett joga, jogos érdeke a RDSZ 30. c) pontja alapján sem állapítható meg, a fentiekben ismertetett tisztességtelen, megtévesztő használat okán. Kérelmezett a használattal a felhasználók megtévesztésére törekszik és sérti a Kérelmező cégnevének jó hírét, amelynek használatára a Ptk. névviselési szabályai szerint egyedül a Kérelmező jogosult, és annak használatára a Kérelmezettnek engedélyt nem adott.Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett rosszhiszemű eljárását támasztja alá, hogy a Kérelmezettnek már a regisztráció pillanatában is tudomással kellett bírnia arról, hogy a kérelmezett domain regisztrációjával fő versenytársának, a Kérelmezőnek üzleti tevékenységét és annak a saját cégnevéből képzett domain név regisztrációját fogja megakadályozni, mivel a Kérelmező(i) a regisztráció pillanatában már 6 éve használta ezt a cégnevet és a Domainnel megtévesztésig hasonló www.profi-teto.hu domaint, ezen felül(ii) a Kérelmezett már domain név regisztrációja során, a DRSZ 2.2.1 pontja szerint előzetesesen köteles volt ellenőrizni a domain regisztrációjával esetleg ütköző cégneveket, védjegyeket, illetve jóhiszemű eljárása esetén megbizonyosodni arról, hogy a domain nem lesz megtévesztő(iii) mivel a domain névvel megegyező cégnévvel a Kérelmezett több építőanyag kereskedelmi tevékenységével összefüggő és érdeklődésére számot tartó szakmai kiállításon is részt vett és megismerhetővé vált, és különösen (iv) mivel a Kérelmezett és a Kérelmező Magyarország két legnagyobb forgalmat lebonyolító, piacvezető cégei, egymásnak közvetlen versenytársai, és mint ilyenek, egymás üzleti- marketingtevékenységéről, kereskedelmi neveiről és internetes megjelenéséről nyilvánvalóan tudomással bírnak.

Kérelmező hivatkozik arra, hogy a domain érdemi használata nem valósul meg, valamint a Kérelmezett rosszhiszeműségét támasztja alá az is, hogy a fogyasztók megtévesztése céljából regisztráltatta a domain nevet. A kérelmezett domain név átirányítja a fogyasztókat a Kérelmezett saját nevéből képzett honlapjára, amivel azt a hamis látszatot kelti a fogyasztókban, hogy a Kérelmező kereskedelmi ajánlatát látják. A megtévesztés szándékát igazolja a Kérelmező szerint az is, hogy a Kérelmezett honlapjának elrendezése is hasonló a Kérelmezőéhez.

Kérelmező előadta, hogy az elmúlt két évben számos ügyfele kereste meg azzal, hogy miért „változott meg” a honlapjának megjelenése, illetve azon miért nem találják a Kérelmezőnél már megszokott ajánlatokat, termékeket. Kérelmező csatolt ennek alátámasztására dokumentumokat.

Kérelmező álláspontja szerint a domain név használata ilyen formában egyértelműen nem felel meg a tisztességes üzleti szokásoknak és nem összeegyeztethető a rendeltetésszerű joggyakorlás valamint domain név használatának szabályaival. A Kérelmezett a jogszerű, jogos érdek alapján történő Domain név használattal éppen ellenkezőleg, a Domain-t az RDSZ 29. b) pontjával ellentétesen rosszhiszeműen igényelte 2013 szeptemberében és azt két éve rosszhiszeműen használja.

A fentiekben előadott tények alapján egyértelműen megállapítható, hogy a domain név Kérelmezett általi rosszhiszemű használata ellentétes az RDSZ 31. b) pont ii) fordulatával, valamint az RDSZ 31. c), d) és e) pontjaival.

Kérelmező hivatkozott a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 6. §-ra, valamint a Regisztrációs Döntnök korábbi döntéseire, így a Cityfood Magyarország Kft v. Teletál Ételfutár Kft. ügyre és a linde-gas.hu ügyre.

Kérelmező hivatkozott továbbá a RDSZ 29. szakaszának a) és b) pontjaira, melyek alapján kérte a kérelmezett domain név visszavonását a Kérelmezettől és átruházását a Kérelmezőre.Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanács eljárását kérte.

Kérelmező csatolta a kérelmet, Kérelmező aláírási címpéldányát, Kérelmező és Kérelmezett cégkivonatát, Kérelmező és a kérelmezett domain whois recordját, a Kérelmezett honlapjáról készült pillanatfelvételt, a kérelmezett domain Internet Archive Wayback Machine szolgáltatással készült pillanatfelvételt, Kérelmezőnek küldött fogyasztói e-mailt, valamint a BUDAPEST BANK BUSINESS PARTNER-DÍJ 2012-ről készült pillanatfelvételt.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmet és annak mellékleteit azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezettnek, hogy az RDSZ 22. pontja szerint amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

3. Az eljárás szünetelése 

Kérelmezett az eljárás tartama alatt keresetet nyújtott be a Kaposvári Törvényszékhez annak megállapítása iránt, hogy a kérelmezett domain nevet jogszerűen használja, és a per megindítására hivatkozással kérte az eljárás felfüggesztését. a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 26.a.. pontja alapján az eljárást szüneteltette. 

A Kaposvári Törvényszék 2016. június 17-én hozott ítéletében a Kérelmezett keresetét elutasította. Kérelmező ennek alapján kérte az eljárás folytatását. 

4. A Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDSZ) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztései, az Interneten található és nyilvánosan elérhető, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok és a RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését. 

A RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben: a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Döntnök elsődlegesen a Kérelmező névhasználati jogosultságot vizsgálja az eljárás során. 

Kérelmező cégnevét 2006. 04. 19. napján jegyezték be a cégnyilvántartásba (Cégjegyzékszáma:14-09-306815), mely nyilvánosan elérhető a www.e-cegjegyzek.hu oldalon. Kérelmező vezérszava a „Profi Tető”, mely teljes egészében megegyezik a kérelmezett domain névvel. Döntnök ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy Kérelmező vezérszavában található szóköz karakter a kérelmezett domain névhez képest nem minősül megkülönböztető jellegű eltérésnek. Kérelmező továbbá rendelkezik egy saját domain névvel – www.profi-teto.hu. Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező ezen domain neve valamint a kérelmezett domain név egy karakter eltéréssel (kötőjel) megegyeznek. 

Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező névhasználati jogosultsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján jelenleg is fennáll. A Ptk. 3:1. § (1) bekezdése a jogi személyek jogképességét rögzíti, ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek értelmében a jogi személyeket is megilleti a Ptk. 2:43. § f) pontja alapján védett névviseléshez való jog azáltal, hogy a személyiségi jogok sértése körében külön nevesíti a névviseléshez való jog megsértését. A jogi személy névviselési jogának sérelmét jelenti például a Ptk. 3:6. § (1) bekezdése által megfogalmazott névegyediség, névkülönbözőség elvének sérelme („A jogi személy nevének olyan mértékben kell különböznie a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető.”). A Kérelmező közismert kereskedelmi neve az, amit a Kérelmezett a kérelmezett domain regisztrálásával megsértett. Döntnök arra a megállapításra jutott, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 3. § (4) bekezdésében rögzített cégkizárólagosság elve alapján a „profiteto.hu” és a „Profi Tető Kft.” szókapcsolatok nem különböznek egymástól, így az olyan látszatot kelt, ami megtévesztő. Emellett a tevékenység jellegében sem mutatható ki olyan mértékű eltérés, amely kizárná a megtévesztés lehetőségét. 

Kérelmezettnek nem állapítható meg a névhasználati jogosultsága, mivel a bejegyzett cégneve „Tetőcentrum Kft.”, illetőleg védjegy jogosultsággal sem bír, mellyel megalapozhatná a domain név használatát.

Kérelmezett javára a domain név használatával kapcsolatos jogos érdek sem állapítható meg, mivel a domain név alatt érdemi tartalom nem található, az átirányítás pedig nem alapozza meg a Kérelmezett javára a jogos érdeket. 

A Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban a Döntnök a következő megállapításokra jutott:

Kérelmezett rosszhiszeműen járt el, amikor a DRSZ 2.2.1. pontját figyelmen kívül hagyva olyan domain nevet választott mely más névhasználati jogát sérti.

Kérelmezett rosszhiszeműségét támasztja alá, hogy a domain név alatt érdemi tartalmat nem üzemeltet, a honlapot saját oldalára való átirányításra használja. Ezzel megtéveszti a fogyasztókat, ezt igazolja a Kérelmező részére továbbított fogyasztói e-mail.

A Kérelmezett és a Kérelmező között semmilyen kapcsolat nem áll fenn. A Kérelmező úgy igényelte a domain nevet, hogy ahhoz sem joga, jogos érdeke nem fűződött. A kérelmezett domain név regisztrálásából arra lehet következtetni, hogy a Kérelmezett abból a célból használja a domain nevet, hogy a Kérelmezőt akadályozza annak jogos használatában, valamint hasonló tevékenységi kör alapján a fogyasztókat megtévessze, elcsábítsa a Kérelmezőtől.Kérelmező hivatkozott a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §-ára. Döntnök azonban felhívja Kérelmező figyelmét arra, hogy hatásköre nem terjed ki a Kérelmezett gazdasági tevékenységének versenyjogi szempontú vizsgálatára. 

Fentiek értelmében, valamint a Kérelmező által a kérelemben foglaltakat elfogadva, az RDSZ 31. b) i) és ii) alpontjai, valamint c), d), e) pontjai alapján Döntnök megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is. 

Döntnök mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a Kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

A kérelmezett domain név átruházásához a jelen döntés alapján is a DRSZ 7.1. a) pontjának megfelelően a Kérelmezőnek, mint domain igénylőnek a delegálás Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálási-igénylési és fenntartási szerződést kell kötnie valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást.

menu
menu