A Nyilvántartóval szemben foglalt állást a TT

A Nyilvántartóval szemben foglalt állást a TT

A domain nevek nyilvántartójának véleményével nem értett egyet az ISZT TT

A fvm.hu domain delegálását Bagi Adél („Panaszolt”) kérte, amely igénylés teljesítését a Nyilvántartó elutasította. 
A Nyilvántartó az elutasítást azzal indokolta, hogy az FVM betűkapcsolat a köztudatban az – időközben már megváltoztatott elnevezéssel működő – agrárigazgatási szakminisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rövidítéseként rögzült a köztudatban és ezért a delegálás teljesítése a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. c) pontját sértené, mivel az elnevezés gyaníthatóan megtévesztő lehet.
A Nyilvántartó álláspontja szerint a megtévesztés gyanúját az támasztja alá, hogy az fvm keresőszavakra a népszerű internetes keresőmotorok ma is a (jelenlegi, megváltozott elnevezésével) Földművelésügyi Minisztérium (http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium), illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  (https://www.mvh.gov.hu) weboldalait, illetve e korábbi elnevezéssel kapcsolatos más honlapokat adnak ki elsődleges találatokként.
A Panaszolt a Nyilvántartó döntésével szemben a TT-hez fordult jogorvoslatért és vitatta, hogy a domain név használata megtévesztő volna. A Panaszolt álláspontja szerint a Nyilvántartó FVM rövidítésre vonatkozó előadását a névváltoztatás óta eltelt idő miatt meghaladottá vált online enciklopédiára alapítja, ezzel szemben a valóság az, hogy az agártárca korábbi elnevezése már több éve nincsen közkeletű használatban, ezért a korábbi rövidítés a megtévesztés szempontjából már nem tekinthető relevánsnak.
A Panaszolt kijelentette, hogy a delegálás teljesítése esetén nem kívánja sem a jelenlegi Földművelésügyi Minisztérium, sem más állami szerv elnevezésével összetévesztően, vagy megtévesztően használni a domain nevet. A Panaszolt az fvm.hu domain alatt olyan weboldalt kíván működtetni, amelynek tartalma nem lesz összetéveszthető a nevezett állami szervek agrárigazgatási tevékenységével, mivel a honlapon a startup/innovációs témákban híreket tenne közzé a domain nevét adó FVM, azaz Finanszírozás és Vállalkozás Magazin. A Panaszolt kifejezetten hangsúlyozta, hogy a megtévesztést elkerülendő kifejezetten nem kívánja és nem is fogja az igényelt domain nevet semmilyen vidékfejlesztési, földművelési vagy más hasonló olyan témával kapcsolatban felhasználni, amely esetleg megtévesztést okozhatna.
A Panaszolt továbbá előadta, hogy DRSZ 2.2.1. pontjában a domain név igényléssel kapcsolatban előírt követelményeket már teljes mértékben teljesítette és az igényléssel nem sérti más személyiségi vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogait: az igénylés előtt megfelelően ellenőrizte a cég- illetve védjegy adatbázist, azonban a kutatása nem tárt fel semmilyen olyan céget, amelynek jogait az igénylés esetlegesen megsérthetné.
A Panaszolt rámutatott arra, hogy a korábbi Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium elnevezés több éve (jogszabályváltozás miatt) a 2010. évi XLII. törvénnyel kihirdetve megszűnt, a hasonló területen működő utódszervezet pedig honlapját a http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium domain alatt működteti, amely domain szintén nem összetéveszthető az általa igényelt fvm.hu-val. A Panaszolt hangsúlyozta azt a körülményt is, hogy 2010. évi XLII. törvényben közzétett jogszabályi változás óta az agrárszaktárca már az FM rövidítést használja a korábbi FVM rövidítés helyett, amelyet az agártárca hivatalos honlapján található szöveges tartalommal is igazolt.
A Panaszolt a fentieken túl, általánosságban hivatkozott a Tanácsadó Testület több korábbi eseti állásfoglalásra, amelyekben más igénylők sikeresen igényeltek a 2-4 karakteres betűszóból álló domain neveket.
A Tanácsadó Testület a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.
Tekintve, hogy a Panaszt nem a névviselési, személyiségi vagy védjegyjoggal rendelkezni jogosult indította (amely esetekben a jogérvényesítésre kizárólag a jogosult hivatkozhat jogsérelemre), illetve azon körülményre, hogy ilyen jogsérelemre a Nyilvántartó sem hivatkozott, a TT vizsgálódása elsősorban annak megállapítására irányult, hogy az igényléssel kapcsolatban alappal merülhetett-e fel megtévesztő domain igénylés gyanúja.
A TT jelen ügy kapcsán a Panaszos és Nyilvántartó által előadottakhoz képest köztes megállapításra jutott, mely szerint bár a korábbi Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium „FVM” betűszóból álló rövidítése a felhasználók bizonyos körében korábban ismertnek volt tekinthető, de épp ezen felhasználók csoportja, akik e betűszóból nagy bizonyossággal jelenlegi agrár szaktárcára asszociálnának, több okból is korlátozottnak tekinthető.
A korábbi rövidítés elsősorban a jogi illetve az agrárterülettel rendszeresen foglalkozók körében lehetett ismert. Tekintve, hogy a földművelésügyi szaktárca megnevezése – ahogyan arra a Panaszolt is hivatkozott – már több éve megváltozott, a korábbi megnevezést jól ismerő felhasználók csoportja előtt már nagy valószínűséggel ismertté és elterjedté vált az új rövidítés használata, így a tárgybeli név esetében a megtévesztés valószínűsége igen csekélynek tekinthető.
A TT álláspontja szerint nem áll fenn azonban a megtévesztés lehetőségének magasabb valószínűsége azon felhasználók szélesebb körében sem, akik e területeket csak érintőlegesen ismerik vagy találkoznak vele a mindennapi élet során – mivel ők feltehetően eleve alacsonyabb valószínűséggel keresnék fel az agártárca honlapját, illetve eleve alacsonyabb valószínűséggel ismerhették a korábbi rövidítést. Ezért ezen nagyobb létszámú felhasználói csoport esetén a megtévesztés lehetősége szintén kifejezetten alacsonynak és csak igen távolinak tekinthető, figyelemmel az eset alábbiakban részletezett, további körülményeire is.
A megtévesztés ellen hat az is, hogy az agrár szaktárca honlapját az igényelt domain névtől jelentősen különböző és attól világosan elhatárolható URL alatt működteti, ezért az esetleges elgépelés lehetősége kizárható. Nem releváns a TT álláspontja szerint az sem, hogy a keresőmotorok jelenleg milyen találatokat adnak ki, hiszen működésük természetéből fakadóan jellemzően csak a korábbi állapotok alapján szelektálják a találatokat, és még nem veszik figyelembe az azóta megváltozott (megszűnt, illetve a domain név delegálását követően létrejövő új) tartalmakat.
A megtévesztés esélyét csökkenti továbbá azon körülmény is, hogy a Panaszos nyilatkozatai alapján az igényelt honlap alatti tartalom várhatóan világosan elkülönülő, azaz startup és innovációs vállalkozásokkal kapcsolatos híreket, finanszírozási cikkeket kíván majd megjeleníteni – amely a felhasználók számára egyértelműen elhatárolja a domain nevet a jelenlegi agárszaktárca tevékenységétől –, illetve hogy a delegálás esetére az agráriummal kapcsolatos tartalmak megjelenítésétől kifejezetten tartózkodni kíván.
A fentieket összefoglalva az eset összes rendelkezésre álló és ismert körülményét megvizsgálva a Tanácsadó Testület nem látta igazoltnak, hogy a Panaszolt által igényelt fvm.hu domain név delegálása alappal vetné fel a DRSZ 2.2.2. c) pontjába ütközés, a megtévesztés gyanúját, ezért a Tanácsadó Testület a delegálásnak nem látja akadályát.

Mivel a domain delegálása nem valósítana meg jogsértést és nem is gyaníthatóan megtévesztő, a Tanácsadó Testület döntése szerint az fvm.hu domain név delegálása Bagi Adél Panaszolt részére teljesíthető. Ugyanakkor a Tanácsadó Testület felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az igénylő a vonatkozó jogszabályok és a DRSZ 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelősséggel tartozik a használat jogszerűségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért.
Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.
Budapest, 2016. szeptember 14.

Forrás: ISZT hivatalos honlap

menu
menu