A HELL saját versenypályájának nevéért harcolt

A HELL saját versenypályájának nevéért harcolt

Az energiaital-gyártó Hell a Hell Ring néven versenypálya építésén gondolkodik. A hellring.hu domain nevet azonban korábban más már lefoglalta...

A Hell energiaital gyártó kötődése az autóversenyekhez nyilvánvaló. A Forma-1 Williams-istállójának egyik fő támogatójaként egy az autók hátsó szárnyán évekig látható volt az energiatal logója. Az italgyártó számos technikai sporttal kapcsolatos eseményt és résztvevő csapatot is támogat. Egyes információk szerint a társaság a Miskolc melletti Szikszón Hell Ring néven az autó- és motorsporthoz kapcsolódó versenypálya építésébe kezd. Az információ vélhetően korán jutott el egy miskolci cég fülébe és gondoskodott a hellring.hu domain lefoglalásáról anélkül, hogy erre engedélyt kért volna az energiaital-gyártótól. Emiatt a két cég között jogvita alakult ki, amelyre az Alternatív Vitarendező Fórum tett pontot.

 

A vitarendezési eljárás rövid kivonata

 

A HELL RING Kft. (1075 Budapest, Károly körút 1. 1. em. 2.) Kérelmező által a PR-TREND 2011 Kft. (3524 Miskolc, Hajós A. utca 10. 2. em. 1.) Kérelmezett ellen a hellring.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárást.

A Kérelem


Kérelmező a fenti domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte. Kérelmező egyszemélyes döntnöki tanácsban történő eljárást kért. A Kérelmező képviselője útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a 2012.06.25-én regisztrált hellring.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. A Kérelemben előadottak szerint a kérelmezett domain név a kérelmező HELL RING Kft. cégnevével azonos.Kérelmező ezzel kapcsolatban előadta, hogy a név használatára álláspontja szerint az 1959. évi IV. tv. 77. § (4) bekezdésében rögzített névviselési jog, valamint a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 3. § (4) bekezdésében rögzített névkizárólagosság alapján kizárólag a Kérelmező jogosult. Hivatkozott a HELL RING Kft. cégkivonatára, melyet a Kérelemhez csatolt. Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban Kérelmező előadta, hogy az alternatív vitarendezés igénybe vétele előtt jogi képviselője útján Kérelmező felszólította a kérelmezett társaságot a hellring.hu domain használatának átadására, amelyre véleménye szerint a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2. pontja alapján a kérelmezett önként vállalt kötelezettséget. A felszólításra előírt határidőn belül a kérelmezett nem válaszolt. Ezek mellett Kérelmező szerint megállapítható, hogy a Kérelmezett gazdasági társaság, valamint a bejegyzett domain név között nem áll fenn kapcsolat.

Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. Kérelmezett a megadott határidőn belül érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő, csupán jelezte, hogy a vita rendezését a továbbiakban Kérelmező és Kérelmezett jogi képviselője útján kívánják rendezni.

Kérelmező észrevétele

Kérelmező kérelmének változatlan fenntartása mellett előadta, hogy Kérelmező és Kérelmezett között megegyezés nem született. Kérelmezett azon állítása, mely szerint a vita rendezését a két jogi képviselő egyezteti, alaptalan. Kérelmező továbbra is a kérelem elbírálását kérte.

Döntés

A Regisztrációs Döntnök a hellring.hu domain nevet a PR-TREND 2011 Kft-től visszavonja, és azt a  HELL RING Kft. javára átruházza.

 

Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.A Kérelmező cégkivonatával igazolta, hogy a HELL RING vezérszó Kérelmező cégnevének domináns eleme, és 2012.05.22-e óta bejegyzett cégneve. A névben található szóköz a domain névben nem kérdőjelezi meg Kérelmező névhasználathoz fűződő jogát, mivel domain névben szóköz karakter nem szerepelhet. Ezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név megegyezik a Kérelmező javára védett névvel.
Ezt követően a fenti a.) pontban foglaltak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne. 
A Döntnök megvizsgálta a www.hellring.hu web oldalt, és azon sem a döntés időpontjában, sem az archive.org tanúsága szerint annak delegálásától kezdve semmiféle tartalomszolgáltatást nem talált.
A rendelkezésre álló adatok alapján tehát a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti jog, vagy jogos érdek megállapítható.
Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta. A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontja szerint a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.
Azonban az Eljárási Szabályzat 31. b.) pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható, vagy ha a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon. Ezek alapján a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása nem bizonyítható egyértelműen, ezért a Döntnök az RDSZ 31. b.) (i) avgy (ii) alpontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot nem állapította meg.
A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és elrendeli a hellring.hu domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Forrás: Infomediátor Hivatalos honlap

menu
menu