A delavie.hu domain ügyében született döntés

A delavie.hu domain ügyében született döntés

A delavie.hu domain ügyében született döntés

A Regisztrációs Döntnök döntése a delavie.hu domain név tárgyában indult eljárásban 

a SWISS Laboratory Kft. (2120 Dunakeszi, 7774 hrsz; ügyvezető: Ruskó Zoltán; Képviseli: GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Dr. Szabó Géza ügyvéd; a továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által a SysBack Hungary Kft (9153 Öttevény, Béke u. 2., Ügyvezető: Ráczné Balogh Noémi, a továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a delavie.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi
Döntést.
A Regisztrációs Döntnök a „delavie.hu” domain nevet a SysBack Hungary Kft Kérelmezettől visszavonja, és azt a SWISS Laboratory Kft. Kérelmezőre átruházza.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a „delavie.hu ” domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ.) 7.1. a) és c) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. A kérelemKérelmező előadta, hogy a La Boisson DeLaVie vitaminmátrix ital kizárólagos forgalmazója és gyártója, amely terméket MLM rendszerben értékesít. Kérelmező előadta, hogy 2015. 03. 16-i elismert bejelentéssel kizárólagos jogosultja a 216 646 magyar nemzeti lajstromszámú La Boisson DeLaVie megjelölésű szóvédjegynek a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, NIZZAI MEGÁLLAPODÁS szerinti 32. áruosztályba tartozó termékek vonatkozásában (ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; vizek (italok); gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.) A védjegy lajstromozásáról szóló határozat kelte: 2015. szeptember 08. napja. Előadta, hogy a DeLavie megjelölés a kérelmező oltalmazott védjegyének domináns szóeleme, amelyről fogyasztók felismerik, és jól azonosítják a kérelmező termékét. Kérelmező előadta továbbá, – az általa csatolt levelezésében foglaltak szerint – hogy a Kérelmezett 2015. 06.11. napjától a delavie.hu domain regisztrált használója, amely sérti a Kérelmező névhasználathoz és névkizárólagossághoz fűződő jogait, törvényes érdekeit, valamint a kizárólagos védjegyhasználati jogát a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. 12. szakasza alapján.Kérelmező előadta, hogy az az alternatív vitarendezés igénybe vétele előtt a Domainregisztrációs szabályzat 2.3.2. pontjában foglaltakra figyelemmel Kötelezettet felszólította a domainről való önkéntes lemondásra és a delavie.hu domain használatának átadására. Kérelmezett a felszólításnak nem tett eleget, azt 2015. szeptember 29-i keltezésű levelében visszautasította.Kérelmező előadta, hogy a „delavie.hu” domain Kérelmezett általi rosszhiszemű használatát igazolja, hogy a Kérelmezett a használat átengedésének feltételéül jogi képviselője útján megküldött 2016. június 8.-án kelt levelében két választási lehetőséget adott. A megvásárlás 10 millió forintos irányáron vagy annak havi 200.000. Ft +ÁFA / hó összeg ellenében történő bérbeadását. A Kérelmező csatolta a vonatkozó védjegylajstrom kivonatot, továbbá a domain átadásával kapcsolatos levélváltást.Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.
2. Kérelmezett érdemi védekezése
Kérelmezett nem vitatta, hogy Kérelmező a LaBoisson DeLaVie termék (ital) kizárólagos forgalmazója. továbbá, a La Boisson DeLaVie szóösszetétel tekintetében nem vitatta sem az elismert védjegybejelentés napját 2015. március 16., sem a lajstromozásról szóló határozat keltét 2015. szeptember 8. Elismerte, hogy Kérelmezett 2015. június 11. napjától a delavie.hu domain név regisztrált használója. Kérelmezett előadta, hogy a kérelmező és a kérelmezett 2015. szeptember 7. óta szerződéses kapcsolatban állnak egymással. A Kérelmezett megbízottként vesz részt a kérelmező által kizárólagosan gyártott és forgalmazott termékek MLM rendszerben történő értékesítésében. Hivatkozott arra, hogy gazdasági tevékenysége során a Kérelmezővel kötött megbízási szerződés rendelkezéseinek megfelelően járt el. Vitatta, hogy a delavie.hu domain név használata jogsértő lenne, s azt hogy a delavie.hu domain a Kérelmező névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiségi jogot vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogot sért.E körben arra hivatkozott, hogy a Kérelmező a nem a DeLaVie szóösszetételt helyezte védjegyoltalom alá hanem „La Boisson DeLaVie" szóösszetétel tekintetében élt védjegybejelentéssel.Hivatkozott arra is, hogy a domain név választásakor és használatának bejelentésekor a kellő gondossággal járt el, hiszen a "delavie" elnevezés sem a cégjegyzékben, sem pedig a védjegy adatbázisban nem szerepelt, amely nyilvántartások ellenőrzését elvégezte. Előadta továbbá, hogy a Kérelmező és a kérelmezett között már csaknem egy éve folynak tárgyalások a delavie.hu domain név átruházása tárgyában. Elismerte, hogy a Kérelmező először 2015. szeptember 24. napján kelt levelében kérte, hogy a domain névről önként mondjon le és a weboldalt azonnali hatállyal kapcsolja ki. Vitatta, hogy a delavie.hu domain név használatával a Kérelmező jogait sértené, ezért nem teljesítette a kérést az önkéntes lemondásra és az oldal azonnali kikapcsolására vonatkozóan. Kiemelte, hogy a delavie.hu domain átruházásával kapcsolatban több szóbeli ajánlatot kapott a Kérelmező ügyvezetőjétől, aki a domain név átruházása ellenében, az MLM rendszerben elérhető magasabb értékesítési pozíciót és a pozíció után járó jutalékot ígért. Ennek mértéke a Kérelmező kalkulációi szerint akár havi 100.000.-Ft és 200.000.-Ft is lehetett volna. A Kérelmezett hivatkozott arra, hogy nem zárkózott el a kérelmezett domain átadásától azonban az azért felajánlott ellenértéket nem tudta elfogadni. A kérelmezett a domain név átruházásával kapcsolatban két megoldási javaslattal él. Kérelmezett nem vitatta, hogy ajánlatot tett a Kérelmezőnek a domain név eladására 10.000.000.-Ft (tízmillió forint) irányáron vagylagosan pedig bérleti/használati szerződés keretében ajánlotta átadásra a domain nevet. A lehetséges domain bérleti díjat 200.000.-Ft + Áfa/hó összegben határozta meg. 
Kérelmezett hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (továbbiakban RDSZ) VI. 29. pontjára, amelyből azt a következtetést vonta le, hogy a delavie.hu domain név nem azonos a La Boisson DeLaVie védjegyoltalomban részesült szóvédjeggyel és álláspontja szerint a megtévesztő hasonlóság sem állapítható meg, hiszen a La Boisson megjelölés a szóösszetétel hangsúlyos szóeleme.A Kérelmezett hivatkozott továbbá az RDESZ VI. 30. a pontjára a domain név használatához fűződő jogos érdeke fennállásának bizonyítása körében, azaz hogy a domain névnek megfelelő nevet áru felkínálásával kapcsolatban használta a www.delavie.hu honlapon. Álláspontja szerint ebből megállapítható a delavie.hu domain nevet nem a továbbértékesítés céljával és tisztességesen használja, továbbá nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más nem jogosult.Kérelmezett a rosszhiszeműségét teljes egészében vitatta, hivatkozva az RDESZ VI. 31. a-e pontjaira. Vitatta, hogy a domain azzal a céllal igényelte, hogy azt utóbb az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházza, vagy a használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsa. Továbbá vitatta, hogy az igénylésnek az lett volna a célja, hogy a Kérelmezőt megakadályozza, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja vagy hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarja. Vitatta továbbá, hogy a kérelmezett a domain nevet szándékosan arra használta volna fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsa. Álláspontja szerint ezt alátámasztja a honlapon a gyártóra és a márkanév tulajdonosára tett hivatkozása és a Kérelmezett viszonteladói szerepének megjelölése is.Kérelmezett hangsúlyozta továbbá, hogy a www.delavie.hu honlap kizárólag a Kérelmező által gyártott/forgalmazott termékek MLM rendszer szerinti értékesítésével foglalkozik."A termék és a márkanév a Swiss Laboratory Kft. tulajdona. Viszonteladó partner: SysBack Hungary Kft." "Bővebb információkért keresd munkatársainkat illetve a gyártót a www.swisslaboratory.hu oldalon!""A termék, fotó és a márkanév a Swiss Laboratory Kft. tulajdona"A fentiekben kifejtettek alapján a domain név használata a kérelmezett fél részéről nem minősülhet rosszhiszeműnek. Ismételten hivatkozott arra, hogy sajnálatosan a Kérelmező a domain név megvásárlása tekintetében általa tett korábbi ajánlatról nem tesz említést.Kérelmezett nem csatolt érdemi védekezéséhez egyéb dokumentumot.
3. Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésére további észrevételeket nem tett. 
4. A Regisztrációs Döntnök álláspontja
A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és a Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint az Interneten található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) szabályai alapján hozta meg a döntését.
Az RDSZ 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
A Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.
A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy van-e a Kérelmezőnek hazai vagy nemzetközi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.
Megállapítota, hogy a SWISS Laboratory Kft. Kérelmezőnek védjegyjogosultsága áll fenn a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által jóváhagyott oltalom alapján a 216646 lastromszámú „La Boisson DeLaVie” szóösszetételre az SZTNH adatbázisza szerint. A védjegy bejelentésének napja 2015. március 16.A Regisztrációs Döntnök a whois rekord adatai alapján megállapította, hogy Kérelmezett SysBack Hungary Kft. 2015.június 11. napján regisztráltatta a „delavie.hu” domain nevet.
A felek egybehangzó előadását elfogadva a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező kizárólagos gyártója és forgalmazója az MLM rendszerben „La Boisson DeLaVie” néven forgalmazott dobozos italnak. A Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett által üzemeltetett honlapon kínált termék megjelenése alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Kérelmező védjegyét képező szóösszetétel vonatkozásában a termék megjelenése szempontjából a „DeLaVie” a domináns elem. Továbbá megállapítja, hogy e domináns elem kereskedelmi névvé is vált, az internet felhasználók és fogyasztók közössége e kereskedelmi név alapján azonosíthatja a terméket. A terméken a „DeLaVie” vezérszó dominál. 
Ugyanebből következően is megállapítható Kérelmező névhasználati jogának fennállása is, amely megalapítja számára a kérelmezett domain név igénylését.
A fent kifejtettek alapján Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező, a magyar jogszabályok alapján jogosult a kérelmezett domain név használatára.Mindezekre figyelemmel az RDSZ 29. pont törzsszövegében írt feltétel teljesült, következésképpen a továbbiakban a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy a Kérelmező által hivatkozott RDSZ 29. a) vagy b) pontjaiban írt feltételek, vagyis a Kérelmezett névhasználatra vonatkozó jogának vagy jogos érdekének hiánya, illetve a rosszhiszemű igénylés vagy rosszhiszemű felhasználás bekövetkezése illetve fennállása az RDSZ 31. a) é- e) pontjai alapján megállapítható-e.
Az eljárás adataiból, így a Kérelmezett előadásából sem állapítható meg a Kérelmezett javára a kérelmezett domain név vonatkozásában névhasználati jog. Az RDSZ 30. pontjában foglaltak szerint a Kérelmezett javára a domain név vonatkozásában jogos érdek sem állapítható meg, mivel a domain név nem a Kérelmezett neve, nem is az ő kereskedelmi neve.Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy: (i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy (ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”
Regisztrációs Döntnök észrevételezi, hogy a domain név igénylésének az időpontjában a „La Boisson DeLa Vie” szóösszetétel már három hónapja be volt jelentve s meg volt hirdetve a védjegy lajstromozása végett. Ezt követő három hónappal regisztráltatta Kérelmezett a delavie.hu domén nevet, majd további 3 hónapon belül, 2015 szeptember 07-én Kérelmezett már megbízási szerződéssel dolgozott a Kérelmező társaságnak a DeLaVie márkanevű termék MLM rendszerben történő értékesítésében. Regisztrációs Döntnök utóbbi megállapítását a Kérelmezett saját nyilatkozatára alapította, mivel érdemi ellenkérelmében foglaltakkal szemben a megbízási szerződést nem csatolta. A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint az események rövid egymást követő folyamata, és a felek által előadott körülmények arra utalnak, hogy a Kérelmezett tudhatott arról, hogy a Kérelmező, a védjegybejelentéssel megtette az előkészületetek a terméke Magyarországon történő forgalomba hozatalára. A domain igénylésére azonban már módja nem volt, mivel azt a Kérelmezett megvásárolta. Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint köztudomású hogy az MLM rendszerben jártas szereplők elsőbbségre törekednek, melynek keretében lehetőleg az elsők között minél előnyösebb piaci pozíciókat kívánnak elérni akként, hogy az adott terméket minél gyorsabban és minél több fogyasztónak juttatják el, melynek következményeként magasabb jutalékot generálhatnak maguk számára. Nem kétséges, hogy egy, a termék nevével megegyező domain az adott honlapra képes csatornázni a potenciális vevőket.A Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy a termék nevével azonos domain igénylése – a felek között létrejött megbízási szerződést megelőző 6 hónappal a – egyértelműen a Kérelmezett gazdasági pozícióinak gazdagítását szolgálja a Kérelmező és a Kérelmező más partnereivel szemben. A Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmezett e-mail levelezéssel alátámasztott azon hivatkozása, hogy a Kérelmező részére az MLM rendszerben történő kedvezőbb forgalmazói jutalék javaslatot tett a domain átruházása ellenében, nem teremtette meg a jogi alapot Kérelmezett számára a jogosulatlanul igényelt domain értékesítésére vagy akár a bérbe adására.Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett javára sem a névhasználati jogot, sem azzal kapcsolatos jogos érdekét megállapítani nem tudta, ellenben a Kérelmezett rosszhiszeműségét bizonyítottnak látja a domain név igénylésével, használatával kapcsolatosan.
A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és a RDSZ 29. a.) és b) és a 31. a)-b) pontjai alapján elrendeli a delavie.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Forrrás: infomediátor honlap

menu
menu