A civisklima.hu domaint visszavonása mellett döntöttek

A civisklima.hu domaint visszavonása mellett döntöttek

A domain visszavonása és átruházása mellett döntött az Infomdediátor.

A Regisztrációs Döntnök döntése a civisklima.hu domain név tárgyában indult eljárásban 

a Cívis Klíma Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 11., továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által a Cívis Solar Hungária Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Vámraktár utca 3., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a civisklima.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a „civisklima.hu” domain nevet a Cívis Solar Hungária Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Cívis Klíma Kft. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a „civisklima.hu” domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ.) 7.1. a) és c) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. A kérelem 
Kérelmező előadta, hogy a cég klímaberendezések beszerelésével, forgalmazásával foglalkozik. A cég 2014. június 2. napján került bejegyzésre a Debreceni Törvényszék Cégbírósága által. A Kft. egyszemélyes alapítója Molnár Zoltán (Kérelmező képviselője) több mint 10 éve foglalkozik klímaberendezések beszerelésével, eleinte családi, egyéni vállalkozás keretein belül, amihez a „cívis-klíma” fantázia nevet választotta, később e névvel céget alapított.Kérelmező képviselője 2008. április 22. napján regisztráltatta a „civis-klima.hu” domain nevet, jogosultja a 11., 35., 37. áruosztályba tartozó 214387 lajstromszámú 2014. május 29. napjától bejelentett, 2014. november 27. napján lajstromozott „Cívis Klíma” védjegynek.Kérelmező képviselője előadta, hogy 2008. óta a „civis-klima.hu” domain névvel reklámozza tevékenységét, majd a saját cége megalapítása óta, a domain nevet a cég üzleti tevékenységének elősegítésére használja.

Kérelmező előadta, hogy a „Cívis Klíma” szóösszetétel szerepelt/szerepel 2008-ban megnyitott bemutatóterme reklámtábláján, továbbá gépjárművein, hirdetésein. Ennek igazolására Kérelmező fényképet is csatolt.
Kérelmező a 2014. évtől észlelte, hogy Kérelmezett gazdasági tevékenysége reklámozása céljából elkezdte a „civisklima.hu” domain nevet használni.

Kérelmező a 2014. év folyamán ügyvédi felszólítás útján, írásban kérte Kérelmezettől a megtévesztő domain név megváltoztatását. 

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte és annak felhasználása rosszhiszeműen történik. Előadta, hogy több mint ezer ügyfele van, akik a „civisklima.hu” keresőszó nem megfelelő, nem kötőjeles begépelésével automatikusan a Kérelmezett honlapjára jutnak, anélkül, hogy tudnának róla. Állítása szerint ezzel Kérelmező ügyfeleit megtéveszti és Kérelmező vállalkozása jóhírnevét sérti. 

Kérelmező utalt a DRSZ. 2.2.2. pontjára, miszerint nem használható olyan domain név, amely megtévesztő.

Hivatkozik továbbá a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzat (RDSZ.) 31. pontjában foglaltak megvalósulására, miszerint Kérelmezett a domain nevet elsősorban azzal a szándékkal jegyeztette be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarja, az internet felhasználókat haszonszerzés céljából a honlapjára irányítsa azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult. Ennek alátámasztására Kérelmező előadta, hogy Kérelmezettel évek óta ismerik egymást, tudnak egymás tevékenységéről, Kérelmezett tudta, hogy Kérelmező a „civis-klima.hu” domain nevet használja 2008 óta. 

Kérelmező csatolta a DiMa.hu Kft. lemondó nyilatkozatát, amelyben a DiMa.hu Kft. lemond a Kérelmezett javára a kérelmezett domain név használatáról, valamint az adásvételt igazoló számlát, amelynek értelmében a Kérelmezett 2013. október 28. napján a DiMa.hu Kft-től, bruttó 50.800,- Ft összegért vásárolta meg a kérelmezett „civisklima.hu” domain nevet. Kérelmező hivatkozik továbbá a Regisztrációs Döntnöki eljárás 29. pontjára, miszerint: a domain név visszavonására kerül sor, ha az azonos vagy megtévesztően hasonlít Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez, cégnévhez, üzletnévhez, üzletjelzőhöz. 

Kérelmező kérelmében hivatkozik a védjegyekről és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§ és 27.§ szakaszaira, előadva, hogy a más védjegyével azonos vagy összetéveszthető domain név üzleti célú használata a védjegyjogosult engedélye nélkül, védjegybitorlásnak minősül.

Végezetül hivatkozik a Kérelmező arra, hogy a Kft. cégbírósági nyilvántartásba vételi időponttól a „Cívis Klíma” név használatára kizárólagos jogot szerzett, ami a domain név tekintetében is elsőbbséget biztosít számára. (Tanácsadó testület 1/2000.(IV.5) 4.3 állásfoglalás.)

Kérelmező a kérelemben foglaltak alátámasztására csatolta a hivatkozott védjegy lajstromkivonatát, védjegyokiratát, védjegyhatározatát, a Kérelmező domain neve whois rekordját, a Kérelmezett domain neve whois rekordját, a Kérelmező cégbejegyző végzését, a Kérelmező 2016. január 15. napján hatályos cégkivonata első oldalát, a DiMa.hu Kft. lemondó nyilatkozatát a „civisklima.hu” domain névről Kérelmezett javára, valamint a DiMa.hu Kft. által kiállított számlát.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a Cívis Solar Hungária Kft. részéről a kérelmezett domain név megvásárlására 2013. október 25. napján került sor a DiMa.hu Kft-től, a domain név előző tulajdonosától, azzal a céllal, hogy webshop-ot hozzon létre, a tevékenységükhöz szorosan kapcsolódó klíma készülékek eladásának növelése érdekében. Előadta, hogy a kérelmezett domain név bejegyzésére 2011. július 13. napján került sor, annak megvásárlására bárkinek lehetősége volt ezt megelőzően is. 

Előadta, hogy a Kérelmezett a tevékenységét „Cívis Solar Klímatechnika” elnevezéssel is hirdeti évek óta, így a „civisklima” rövidítés használata kézenfekvő volt.

Érdemi védekezésében előadta azt is, hogy a Kérelmező cégbírósági bejegyzésére 2014. június 2. napján került sor, tehát a Kérelmezett domain neve bejegyzését követően, így nem sértette senki jogát.
Kifejtette, hogy a „Cívis Klíma” szóösszetétel védjegyként való levédésére, a fentiek alapján – miszerint tevékenységét „Cívis Solar Klímatechnika” elnevezéssel is hirdeti – jogellenesen került sor, mivel az oltalom alá helyezett szóösszetételt Kérelmezett ekkor már évek óta használta. Jelezte, hogy ezt jogi úton kívánja a jövőben megtámadni.Kérelmezett kifejtette, hogy a „cívis” szó kisajátítására senki nem jogosult, azt Debrecenben számos cég használja.

Végezetül kifejtette, hogy a cég honlapján egyértelműen fel van tüntetve, hogy ki az üzemeltető, így semmilyen megtévesztés nem áll fenn a fogyasztók felé.

Kérelmezett nem csatolt érdemi védekezéséhez egyéb dokumentumot.

3. Kérelmező észrevétele a Kérelmezett érdemi védekezésére

Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésére írt észrevételében megerősítette, hogy a „civis-klima.hu” domain nevet 2008. április 22. napja óta használja.

Előadta, hogy a DiMa.hu Kft. 2011. évben vásárolta a civisklima.hu domain nevet. Tevékenységéhez azt nem használta, részéről mind az eladás, mind a vásárlás rosszhiszemű volt, valószínűsíthetően kizárólag üzleti célból történt. Ismételten előadta, hogy a Kérelmezett vásárlása is rosszhiszemű volt, és az ügyfelek szándékos megtévesztésére irányult, lévén tudott arról, hogy ezzel azonos domain név használatban van.

Kérelmező cáfolta, hogy a „cívis” szó kisajátítására törekszik, álláspontja szerint kizárólag a „civis klima” szóösszetétel használata ad okot az összetéveszthetőségre.Kérelmező előadta továbbá, hogy a védjegy levédésével megbízta az EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft-t, akik kutatást végeztek a levédés jogosultságáról, megalapozottságáról. Ennek alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a védjegyet elfogadta, és az oltalmi idő kezdetét vette 2014. május 29. napján, ellene kifogást senki nem emelt, így 2014. november. 27. napján a védjegyet 214387 számon lajstromozta.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett, az ügyfelek megtévesztésére törekvése tükröződik abban is, hogy a weblapuk előresorolását-láthatóságát, formai és színvilágát is úgy alakították, hogy a Kérelmező weblapjával minél jobban összetéveszthető legyen. 

4. A Regisztrációs Döntnök álláspontja

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és a Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint az Interneten található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) szabályai alapján hozta meg a döntését.

Az RDSZ 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy van-e a Kérelmezőnek hazai vagy nemzetközi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Kérelmező cégjegyzékbe bejegyzett cégnevének vezérszava egybeírva azonos a kérelmezett domain névvel, így Kérelmező névhasználati joga egyértelműen fennáll. 

A Regisztrációs Döntnök a whois rekord adatai alapján megállapította, hogy Kérelmező képviselője, Molnár Zoltán 2008. április 22. napján regisztráltatta a „civis-klima.hu” domain nevet. 

Megállapította, hogy Molnár Zoltánnak védjegyjogosultsága áll fenn a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által jóváhagyott oltalom alapján, a 214387 lajstromszámú „Cívis Klíma” szóösszetételre az SZTNH adatbázisa szerint. Az oltalom bejelentésének napja 2014. május 29.

A védjegyként oltalom alá helyezett szóösszetétellel azonos nevű, Cívis Klíma Kft. (Kérelmező) bejegyzésére 2014. június 2. napján került sor a Debreceni Törvényszék Cégbírósága által.

Molnár Zoltán a Kérelmező egyszemélyes tagja, alapítója és képviselője. 

Mindez felvetette a Kérelmező névhasználati joga fennállása vizsgálatának a szükségességét is. Felvetődik továbbá annak kérdése, hogy a Kérelmező képviselője által még mint magánszemély regisztrált domain név és a védjegyjogosultsága értelmezhető-e a Kérelmező javára.

Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint, bár Kérelmező képviselője magánszemélyként igényelte a védjegyoltalmat, valamint a „civis-klima.hu” domain nevet is, korábbi, magánszemélyként végzett tevékenysége azonban elválaszthatatlan a jelen eljárásban Kérelmezőként szereplő Kft. piaci tevékenységétől. 

Molnár Zoltán a „civis-klima.hu” domain név alatt található tartalmat szolgáltató cég alapítója, egyszemélyes tagja, ügyvezetője, a honlap tartalma az általa képviselt cég szolgáltatásait mutatja be. 

Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint, bár a védjegy jogosultja Molnár Zoltán és nem Kérelmező cég, azonban a védjegyoltalomban részesített szóösszetétellel megkülönböztetett szolgáltatás, az egyszemélyes gazdasági társasági formában is ugyanazon személyhez és annak tevékenységéhez köthető. 

Mindezek alapján egyértelműen megállapítható és névhasználati jognak tekinthető, hogy a védjegyjogosult és domain használó az általa alapított és vezetett cég javára a védjegy és a domain név vonatkozásában használati jogot engedett.

A Regisztrációs Döntnök megállapította továbbá a becsatolt iratok valamint az interneten nyilvánosan elérhető adatok alapján, hogy a „Cívis Klíma” szóösszetétel Kérelmező kereskedelmi neve (brandje), az internet felhasználók közössége ezen kereskedelmi név alapján azonosíthatja. A honlapon a „Cívis Klíma” vezérszó dominál. 

Ugyanebből következően is megállapítható Kérelmező névhasználati jogának fennállása is, amely megalapítja számára a kérelmezett domain név igénylését.

A fent kifejtettek alapján Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező, a magyar jogszabályok alapján jogosult a kérelmezett domain név használatára.

Mindezekre figyelemmel az RDSZ 29. pont törzsszövegében írt feltétel teljesült, következésképpen a továbbiakban a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy a Kérelmező által hivatkozott RDSZ 29. a) vagy b) pontjaiban írt feltételek, vagyis a Kérelmezett névhasználatra vonatkozó jogának vagy jogos érdekének hiánya, illetve a rosszhiszemű igénylés vagy rosszhiszemű felhasználás bekövetkezése illetve fennállása az RDSZ 31. c) és d) pontjai alapján megállapítható-e.

Az eljárás adataiból, így a Kérelmezett előadásából sem állapítható meg a Kérelmezett javára a kérelmezett domain név vonatkozásában névhasználati jog. 

Az RDSZ 30. pontjában foglaltak szerint a Kérelmezett javára a domain név vonatkozásában jogos érdek sem állapítható meg, mivel a domain név nem a Kérelmezett neve, és annak tényleges használatát sem valósította meg, a későbbiekben részletezettek miatt. 

A RDSZ 31. pontja c) és d) bekezdései értelmében: „A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha: c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.” 

Kérelmezett, a nyilvánosan elérhető cégkivonat adatai alapján 2010. november 12. napján Cívis Solar Hungária Kft. névvel került bejegyzésre a Debreceni Törvényszék Cégbírósága által. Kérelmezett szintén klímaberendezések forgalmazásával foglalkozik. 

A whois rekord adatai alapján megállapítható, hogy a kérelmezett „civisklima.hu” domain név regisztrálására 2011. július 13. napján került sor. Kérelmezett, a csatolt iratok alapján, 2013. október 25. napja óta használója a kérelmezett domain névnek. 

Az interneten elérhető információk alapján megállapítható, hogy Kérelmezett „civissolar.hu” domain névvel üzemeltet honlapot. A honlapon, akárcsak Kérelmezett cégnevében a „Cívis Solar” szóösszetétel dominál, mint vezérszó. 

Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett „civisklima.hu” domain név közvetlenül a „civissolar.hu” weboldalra irányítja a keresőket, vagyis a domain név kizárólag a Kérelmezett weboldalára történő közvetlen irányítást szolgálja, maga a „civisklima.hu” érdemi tartalom nélküli. 

A kérelmezett domain nevet mindösszesen egy kötőjel különbözteti meg a Kérelmező által 2008. óta használt „civis-klima.hu” domain névtől. Regisztrációs Döntnök mindezek alapján egyértelműen megállapítja, hogy a „civis-klima.hu” és a kérelmezett „civisklima.hu” domain nevek megtévesztően hasonlítanak, így egyértelműen összetéveszthetőek.

Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint, bár a domain név megvásárlásának az időpontjában a „Cívis Klíma” szóösszetétel nem állt védjegyoltalom alatt, illetőleg a Cívis Klíma Kft. nem volt bejegyezve, azonban, mivel mind Kérelmező, mind Kérelmezett Debrecen városában nyújt ugyanolyan szolgáltatást, tevékenységüket illetően egymással versenyhelyzetben lévő vállalkozások, így egymás létezéséről valószínűsíthetően tudtak. Kérelmezettnek a DRSZ értelmében a lehető legnagyobb gondossággal kellett volna eljárnia a tekintetben, hogy az általa választott domain név igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát nem sérti-e. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az érdemi tartalom nélküli, közvetlenül a „civissolar.hu” domain név alatti weboldalra irányító weboldal fenntartása a felhasználók megtévesztésére, valamint a Kérelmező, mint versenytárs szakmai tevékenységének megzavarására alkalmas. A Kérelmező domain nevével megtévesztésig hasonló domain név szándékosan arra irányul, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára irányítsa.

Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett javára sem a névhasználati jogot, sem azzal kapcsolatos jogos érdekét megállapítani nem tudta, ellenben a Kérelmezett rosszhiszeműségét bizonyítottnak látja a domain név használatával kapcsolatosan.

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és a RDSZ 29. a.) és b) és a 31. c) és d) pontjai alapján elrendeli a civisklima.hu domain nevek visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.
Forrás: infomediator honlap

menu
menu