10 éves domainjét vették el

10 éves domainjét vették el

10 éve bejegyzett domainjét vették el a használójától

A dr. Tarr Imre ügyvéd (1116 Budapest, Fegyvernek u. 12.) által képviselt ALOHA Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Alíz u. 1. 7. em), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által a FEBA Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest, Szugló u. 125/D. G lház. fszt. 41.), mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen az aloha.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egy személyben eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi
D Ö N T É S T:
A Tanács a Kérelmező által az aloha.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.
A Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.
Indokolás
1. Kérelmező kérelme és annak indokai
1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte az aloha.hu domain név átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.
1.2. A kérelem indokaként, a Kérelmező névhasználati joga tekintetében Kérelmező előadta, hogy 2015. január. 29-i dátummal kezdeményezte az „aloha” szó és az „aloha.hu” szóösszetétel mint védjegyek levédetését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, amely azokat azt 216138 valamint 216117 lajstromszám alatt a védjegyeket nyilvántartásba vette a termékek és szolgáltatások jegyzéke 9., 35., 38.,42. osztályai vonatkozásában. Kérelméhez a védjegyokiratokat csatolta.
1.3. Hivatkozott a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vtv.) 12.§ (1) bekezdése alapján arra, hogy a Kérelmezőnek kizárólagos joga van a védjegy használatára, továbbá arra, hogy a Vtv. 27.§-a alapján Kérelmezett az „aloha.hu” domain név használatával védjegybitorlást valósít meg. 
1.4. Kérelmező a békés vitarendezés érdekében 2015. augusztus 6-án a kérelemhez csatolt levele szerint írásban tájékoztatta Kérelmezettet a védjegyjogosultsága fennállásáról, valamint arról, hogy a domain név használata sérti Kérelmező jogait és érdekeit. Felszólította a domain név haladéktalan átadására is jogi eljárás kezdeményezésének kilátásba helyezésével, amelynek a Kérelmezett nem tett eleget.
1.5. Mindezek alapján a Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának („RDESZ”) 30. és 31. azt követő pontjára, melynek értelmében, ha a Kérelmező javára lajstromozott védjeggyel a domain név azonos, a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy Kérelmező javára történő átruházását rendeli el. Hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett javára delegált domain név (aloha.hu) és a Kérelmező vagyonába tartozó szóvédjegy (aloha.hu) teljes mértékben azonosak egymással. 
1.6. Kérelmező 1996-ban került bejegyzésre cégnevében az ALOHA vezérszóval, azaz a domain Kérelmezetthez delegálását megelőzően igényelte a Kérelmező cégnevével teljesen azonos domain nevet. 
1.7. Kérelmező hivatkozott arra, hogy igazolható, hogy Kérelmezett a delegálás óta gyakorlatilag egyátalán nem használta a domaint, amelynek igazolására ún. screenshotokat csatolt.
1.8. Kérelmező jelezte, hogy ügyvezetőjével folytatott szóbeli egyeztetés során a domain átruházása fejében Kérelmezett jelentős ellenértéket követelt. 
1.9. 1996 óta informatikai terülten működő Kérelmező cégnevében található vezérszóval teljesen egyező domaint delegáltatott magához Kérelmezett annak ellenére, hogy – a közhiteles cégnyilvántartásból – tudnia kellett róla, hogy a domainnel megegyező nevű társaság már régóta létezik és működik.
1.10. Kérelmező álláspontja szerint mindezek alapján megállapítható tehát, hogy a kérelmezett domain átruházása tekintetében a RDESZ 30 és 31. pontjában írt feltételek fennállnak, mivel a kérelmezett domain névnek a Kérelmező számára védett névvel való azonossága mellett igazolásra került, hogy Kérelmezőnek nem áll fenn joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain névvel kapcsolatban, továbbá igazolható, hogy a domain nevet sem áruk, sem szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban nem használta illetve annak használata rosszhiszemű. 
2. Kérelmezett érdemi védekezése
2.1. A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDESZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.
Érdemi védekezésében Kérelmezett előadta, hogy2.2. Az aloha.hu domain nevet 15 éve (2000.03.24-én) regisztrálta a hawaii.hu domain névvel Mindkét domain néven hawaii-al kapcsolatos weboldalt üzemeltet, az ezzel kapcsolatos technikai és egyéb kötelezettségeknek eleget tesz, ezért nem felel meg a valóságnak Kérelmező azon állítása, hogy a domain nevet nem használta. 
2.3. Kérelmezett hivatkozott arra, hogy az Aloha Informatikai Kft. 1996.11.18-i cégbejegyzését követően 1998.01.08-án az akkori cégnevének megfelelően az aloha2000.hu domain nevet regisztrálta, holott az aloha.hu domain akkor még elérhető lett volna számára. Hivatkozott arra is, hogy a Kérelmező jelenlegi rövidített cégneve jelenleg sem egyezik meg a kérelmezett domain névvel.
2.4. Kérelmezett nem vitatta, hogy Kérelmező két alkalommal – legutóbb 2014. évben – vételi szándékkal kereste meg telefonon, de tagadta, hogy a kérelmezett domaint pénzösszeg ellenében kínálta volna eladásra. Ennek okaként –hivatkozása szerint – az aloha.hu domain név használatát, illetve az ahhoz kapcsolódó hosszú távú terveiket, mint az eladás akadályát hívta fel. 2.5. Kérelmezett végül hivatkozott arra is, hogy a Kérelmező védjegyének adatlapja turisztikai jellegű besorolást nem tartalmaz; továbbá – álláspontja szerint – védjegybitorlást nem követett el, mivel a védjegy bejegyzés 15 évvel a domain név regisztrálása után történt és más a Kérelmező árujegyzék besorolása is a Kérelmezett által használttól.
3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére
3.1. Kérelmező rögzítette, hogy „ALOHA” illetve „aloha.hu” szóvédjegyek ún. áru és szolgáltatási osztályai az adott osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi árura vagy valamennyi szolgáltatásra kiterjednek az alábbiak szerint:9. OSZTÁLY Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.35. OSZTÁLY Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.38. OSZTÁLY Távközlés.42. OSZTÁLY Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
3.2. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett semmilyen olyan üzleti tevékenységet nem végzett a domain 2000-ben – nevére történt – bejegyzése óta, mely megalapozná annak további használatát. A domain bejegyzése óta 15 év telt el. Azóta a domaint Kérelmezett egyáltalán nem használja semmiféle üzleti célra, az utolsó "frissítés" a weblapon 2001-es. Álláspontja szerint e tény is alátámasztja az kérelmezett által a domain regisztrációjához fűződő rosszhiszemű, visszaélésszerű hozzáállását.
3.3. Kérelmező álláspontja, hogy a Kérelmezett azon érve, mely szerint az ALOHA szót Hawaii-al hozzák összefüggésbe, a domain szempontjából semmilyen jelentőséggel nem bír.
Azon felvetésre, mely szerint Kérelmezőnek alakulásától kezdődően több év állt volna a lehetőségére a domain bejegyzésére, Kérelmező előadta, hogy 1996-ban, a Társaság alakulásakor az internet és a domain nevek használata még nem volt olyan jelentőségű, mint napjainkban. Kérelmező cáfolta továbbá, vételi megkeresésére Kérelmezett hivatkozott volna arra, hogy az aloha.hu domain nevet azért nem eladó, mert a Kérelmezett azt használja. Ennek igazolására Kérelmező 2008. évi e-mail levelezést csatolt, amelyet a Kérelmezett képviselőjével folytatott a Kérelmező többször előterjesztett vételi szándéka tekintetében.
Kérelmező előadta, hogy először 2003-ban telefonon kereste meg Kérelmezettet aloha.hu domain „megvásárlása” végett, aki 1.000.000 forintos összeg fejében lett volna hajlandó felhagyni a domain nevének használatával. Az ajánlatot Kérelmező nem tartotta elfogadhatónak, ugyanakkor szükségessé vált a tevékenysége eredményes végzéséhez egy weblap üzemeltetése, így jelenleg az alohainformatika.hu domaint használta.
Kérelmező 2008-ban ismételten, elektronikus úton is megkereste meg Kérelmezettet, aki a vételárat ismét 1.000.000.-Ft összegben jelölte meg. Ezt követően 2012-ben tett újabb kísérletet Kérelmező, hasonló eredménnyel. 
2015-ben, egy a Kérelmezőtől független személyt kért meg, hogy hívja fel ajánlattételre az Kérelmezettet, Ő szintén 1 millió forintos ajánlatot kapott. 
Döntés indkolása
A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.
Kérelmező névhasználati joga a „aloha” szó és az „aloha.hu” szóösszetétel mint védjegyek tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál 216138 valamint 216117 lajstromszám alatt nyilvántartásba vett szóvédjegyeken alapul a termékek és szolgáltatások jegyzéke 9., 35., 38.,42. osztályai vonatkozásában. A Kérelmezőnek az „ALOHA” név használatához fűződő joga megállapítható. A Döntnök álláspontja szerint a tárgyi domain név Kérelmező szóvédjegyével – tehát a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.5. értelmében Kérelmező javára védett névvel – azonos. A Döntnök által a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kapott tájékoztatás szerint a hivatkozott védjegyek bejegyzését megelőzően Kérelmezett felszólalással nem élt, s a védjegy(ek) törlése iránt törlési eljárást sem kezdeményezett.
Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.
A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező cégneve a cégjegyzékbe 1996. november 18-án került bejegyzésre cégnevében az ALOHA vezérszóval, majd 2008. július 03-án cégnévváltozásra került sor az ALOHA vezérszó megtartása mellett. A Döntnök megállapította, hogy nem merült fel olyan adat, amely a Kérelmezett vonatkozásában a név használatára vonatkozó jogot bizonyítaná. 
A Regisztrációs Döntnök továbbá Kérelmezett rosszhiszeműségét is bizonyítottnak látta a domain használatával kapcsolatosan. Kérelmző e-mail levelezéssel bizonyította ugyanis, hogy az aloha.hu domain név használatát 1 millió forint ellenértéknél alacsonyabb összegért a Kérelmezett nem kívánta rá átruházni. Ez pedig arra mutat, hogy Kérelmező és Kérelmezett között telefonon folytatott megbeszélések során – melynek tényét Kérelmezett sem vitatta – a Kérelmezett állításával ellentétben részéről elhangzott az 1 millió forintos követelés a domain név használati jogának átruházása fejében. Ezek alapján a Döntnök az RDESZ 31. b.) (ii) alpontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.
Az RDESZ 32. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A Döntnök a jogos érdeket azért sem találta jelen esetben megállapíthatónak, mivel a Kérelmezett www.aloha.hu domain a www.hawaii.hu domainre visz át ahol a HAWAII CONNECTION INC. kínálja turisztikai, utazásszervezési, szolgáltatásait. A Döntnök ugyanakkor rögzíti, hogy a Kérelmező által becsatolt „screenashot”-ok alapján valamint www.hawaii.hu honlap 15 éve, 2001. májusában, míg a www.aloha.hu honlap 2002. év 08. 01. napján került utoljára frissítésre. Mindezek alapján a Döntnök megállapította, hogy az aloha.hu domain nevet a Kérelmezett áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban mintegy 15 éve nem használta, s a Kérelmezett domaint semmiféle gazdasági tevékenységre használta, gazdasági tevékenységet e vonatkozásban nem végzett. 
A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és az eljárási szabályzat 29. b) pontja és a 31. b) ii. pontja alapján elrendeli az aloha.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

menu
menu