Regisztráljon domain nevet!

Részletes keresés Hogyan válasszunk domaint?

Személynévért mentek perre

Az esztergar.hu domain ügye volt az Infomediator asztalán
Személynévért mentek perre


Az EKES Ügyvédi Iroda (1022 Budapest Bimbó út 4. III. em. 11) által képviselt Esztegár Balázs magánszemély által SATIS Bt. (1222 Budapest, Kiránduló u. 75/b) ellen az "esztegar.hu" domain név tárgyában indult Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi
döntést
A Regisztrációs Döntnök az "esztegar.hu" domain nevet a SATIS Bt kérelmezettől visszavonja és azt Esztegár Balázs Kérelmező részére átruházza.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.
Indoklás
I. Kérelem
A Kérelmező jogi képviselője útján az alábbi érvelést adta elő: 
Esztegár Balázs ügyvéd, tevékenységi területe Ausztria és Magyarország, egyben a www.esztegar.at (www.esztegar.hu/at) és a www.esztegar.com domain-ek használója, amely domain nevek a kérelmező személynevéből erednek. A hivatkozott domainaket ügyvédi tevékenységével összhangban használja Esztegár Balázs, és használni kívánja a jövőben is. Tekintettel arra, hogy nem csak Ausztriában, hanem Magyarországon is végez ügyvédi tevékenységet a kérelmező, meg kívánta szerezni a www.esztegar.hu domain felett is a használat jogát. Az előadott indokok alapján kérelmezőnek tehát a domain névhez jogos érdeke fűződne, azt használni kívánja tevékenységével összefüggésben.
Kérelmező sajnálatosan tapasztalta, hogy a www.esztegar.hu oldal nem működik, az annak használatára jogosult nem üzemeltet weboldalt a hivatkozott domain néven, és delegálása óta, tehát 2006. július 3. óta (közel 9 éve) nem használták azt – az archive.org adatai alapján.
Kérelmező előadta, hogy felvette a kapcsolatot a Kérelmezettel. 2015 augusztusában ismételt felszólító levelet küldött a domain használójának, amely felszólító levelet 2015. augusztus 5. napján átvett a Satis Bt. Válaszlevelében a Kérelmezett részéről dr. Rajkai Balázs jogi képviselő válaszolt, a „Gál-Esztegár Zádor” képviseletében (A Satis Bt. korábbi kültagja).a válaszlevélben nem az arra jogosult SATIS Bt. válaszolt, hanem a SATIS Bt. korábbi kültagja Gál-Esztegár Zádor.
A válaszlevélből kitűnik, hogy az esztegar.hu oldalt a SATIS Bt. nem kívánja hasznosítani, a körülmények továbbá arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházza, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsa (9 éve alatt nem történt tartalom szolgáltatás). 
a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója (SATIS Bt.) és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat, míg kérelmezett neve (Esztegár Balázs) egyértelműen azonos azzal.
Kérelmező csatolta a kérelmezett cégkivonatát és a hivatkozott levelet is. 
Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.
Kérelmező a domain név visszavonását és javára történő átruházását kérte. 

II. Kérelmezett válasza
Kérelmezett a döntnöki eljárásban nem csatolt semmit, a döntnök azonban figyelembe vette a Kérelmező által csatolt levelezés szerinti védekezést.

IV. A döntés indoklása
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 27. pontja alapján, a Kérelmező előterjesztése, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.
Az esztegar.hu weboldal jelenleg nem működik.
A Kérelmező igazolta, hogy saját családi nevével azonos a domain név, a Kérelmezett esetében a korábbi kültag neve volt azonos, azonban magának a kérelmezett Satis betéti társaságnak semmilyen jogosultsága nem fűződik a névhez.
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29 pontja szerint "(a) Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A kérelemnek helyt adóan a domain név visszavonásához a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 29. a.) vagy b.) pontjában foglalt feltételek fennállásának kell megvalósulnia, vagyis a Döntnöknek azt kell vizsgálnia, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja.
Kérelmezett javára a jogos érdek abban az esetben lenne megállapítható a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 30. pontja alapján, ha a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult. 
Kérelmező – a Kérelemben előadottakkal egyezően – mint saját nevének használatához, jogosult az esztegar.hu használatára. E körben nincs jelentősége annak, hogy magánszemélyként magáncélra, vagy ügyvédi márkanévként kívánja a nevet használni, mert mindkét használat megalapozott.
A Kérelmezővel ellentétben a Kérelmezett nem rendelkezik jogosultsággal a domain névre, ráadásul a használatát sem kezdte meg. A Kérelmezett tehát anélkül igényelte a nevet, hogy ahhoz jogos érdeke fűződne, továbbá éveken át nem is használta a domain nevet. Ez a körülmény önmagában megalapozza az igénylés rosszhiszeműségét.
A döntnök megjegyzi, hogy nem nyert bizonyítást az a Kérelmező által előadott körülmény, hogy a továbbértékesítés céljával regisztrálta volna a nevet a Kérelmezett, azonban e körülmény nélkül is megállapítható a Kérelmezett rosszhiszeműsége.
A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 29. pontja alapján elrendeli az esztegar.hu domain név visszavonását és a Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban
Forrás: infomediator.hu honlap

Tetszett a cikk? Megér egy lájkot?
Tetszett a cikk? Ossza meg ismerőseivel « vissza az előző oldalra
nyomtatás küldés
Keresés szakértőink válaszai között

Kérdezzen Ön is szakértőnktől!